Den fulde tekst

Betænkning afgivet af Trafikudvalget den 6. maj 2003

Betænkning

over

  Forslag til lov om udbygning af Sydmotorvejen mellem Ønslev og Sakskøbing

trafikministeren (Flemming Hansen)]

 

1. Udvalgsarbejdet

Lovforslaget blev fremsat den 26. marts 2003 og var til 1. behandling den 3. april 2003. Lovforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Trafikudvalget.

Møder

Udvalget har behandlet lovforslaget i 2 møder.

Høring

Et udkast til lovforslaget har inden fremsættelsen været sendt i høring, og trafikministeren sendte den 28. februar 2003 dette udkast til udvalget, jf. alm. del bilag 802. Den 23. marts 2003 sendte trafikministeren de indkomne høringssvar samt et notat herom til udvalget.

Spørgsmål

Udvalget har stillet 11 spørgsmål til trafikministeren til skriftlig besvarelse, som denne har besvaret.

2. Indstillinger og politiske bemærkninger

Et flertal i udvalget (udvalget med undtagelse af EL) indstiller lovforslaget til vedtagelse uændret.

Et mindretal i udvalget (EL) indstiller lovforslaget til forkastelse ved 3. behandling.

Enhedslistens medlem af udvalget mener, det er væsentligt at gøre noget ved trafikuheldene i det berørte område men ønsker ikke mere motorvej, fordi perspektivet i dagens Danmark er stadig mere motorvej eller udvidelser af de eksisterende motorveje samt en manglende satsning på de kollektive tilbud. Det gælder også for motorvejen mellem Falster og Lolland. Bortset fra at der nu er indsat dobbeltdækkertog på strækningen til de passagerer, der i forvejen benytter toget, har forbedringer af kapacitet og regularitet lange udsigter. Som minimum burde jernbanen forbedres samtidig med motorvejsudbygningen, men i regeringens trafikinvesteringsplan er en sammenhængende forbedring af sydbanen først klar i 2012. Regeringen har valgt kun at prioritere togpassagererne sydpå i fuldt omfang, hvis Femern Bælt-forbindelsen bliver gennemført. Det er afpresning af et udkantsområde. Herudover spares der på faciliteter, der kan lette brugen af kollektiv trafik, som f.eks. elevatoren på Nykøbing Falster Station, som det var planlagt skulle etableres. Også togstrækningen mellem Nykøbing Falster og Gedser, som skal finansieres af det taksttilskud, der før gik til buspassagererne, kan regeringen højst oppe sig til at gennemføre, hvis Berlin-forbindelsen bliver til noget og kun som levetidsforlængelse.

Det er helt sikkert, at der bør gøres noget for at forbedre trafiksikkerheden. Alle former for hastighedsbegrænsende tiltag på de nuværende motorvejsstrækninger og eventuelt nedklassificering af vejene bør tages i anvendelse. Enhedslisten er endvidere bekymret for, om VVM-redegørelsen i tilstrækkeligt omfang tager hensyn til den forøgede trafikmængde, vejen skal bære, hvis Femern- forbindelsen bliver gennemført.

Kristeligt Folkeparti, Tjóðveldisflokkurin, Inuit Ataqatigiit og Siumut var på tidspunktet for betænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i betænkningen.

En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i betænkningen.

  Sven Buhrkall (V)   Svend Heiselberg (V)   Peter Christensen (V)   Flemming Damgaard Larsen (V)   Karsten Nonbo (V)   Poul Fischer (DF)   Peter Skaarup (DF)  nfmd.   Kaj Ikast (KF)  fmd.   Helge Adam Møller (KF)   Helge Mortensen (S)   Jytte Wittrock (S)   Niels Sindal (S)   Peder Sass (S)   Poul Andersen (S)   Margrete Auken (SF)   Martin Lidegaard (RV)   Keld Albrechtsen (EL)

Kristeligt Folkeparti, Tjóðveldisflokkurin, Inuit Ataqatigiit og Siumut havde ikke medlemmer i udvalget.

 

Folketingets sammensætning

 

Venstre, Danmarks Liberale Parti (V)

56

*

Enhedslisten (EL)

4

Socialdemokratiet (S)

52

 

Kristeligt Folkeparti (KRF)

4

Dansk Folkeparti (DF)

22

 

Tjóðveldisflokkurin (TF)

1

Det Konservative Folkeparti (KF)

16

 

Inuit Ataqatigiit (IA)

1

Socialistisk Folkeparti (SF)

12

 

Siumut (SIU)

1

Det Radikale Venstre (RV)

  9

 

Uden for folketingsgrupperne (UFG)

1

 

*

Heraf 1 medlem valgt på Færøerne

 


Bilag 1

Oversigt over bilag vedrørende L 197

Bilagsnr.

Titel

1

Høringssvar til lovforslaget og trafikministerens bemærkninger hertil

2

Udkast til tidsplan for udvalgets arbejde med forslaget

3

Spm. 1 om etablering af en tredje faunapassage, til trafikministeren

Spm. 2 om den forventede daglige benyttelse i antal biler hhv. personer, til trafikministeren

4

Spm. 3 om, hvorvidt der i VVM-redegørelsen er taget højde for den seneste prognose for årsdøgnstrafikken over en evt. Femern Bælt-forbindelse, til trafikministeren

Spm. 4 om nedsættelse af hastighedsbegrænsningen, til trafikministeren

5

1. udkast til betænkning

6

Svar på spm. 1 om etablering af en tredje faunapassage, fra trafikministeren

Svar på spm. 2 om den forventede daglige benyttelse i antal biler hhv. personer, til trafikministeren

Svar på spm. 3 om, hvorvidt der i VVM-redegørelsen er taget højde for den seneste prognose for årsdøgnstrafikken over en evt. Femern Bælt-forbindelse, fra trafikministeren

Svar på spm. 4 om nedsættelse af hastighedsbegrænsningen, fra trafikministeren

7

Spm. 5 om prioritering af de to tilslutningsanlæg, til trafikministeren

Spm. 6 om betydningen for det øvrige vejnet, til trafikministeren

Spm. 7 om, hvad udeladelse af tilslutningsanlægget vil betyde for borgernes jobmæssige mobilitet ud af regionen, til trafikministeren

Spm. 8 om omkostningerne ved at tage de to tilslutningsanlæg med i motorvejsprojektet, til trafikministeren

Spm. 9 om, hvad det vil betyde for miljøet langs motorvejsnettet, at de to tilslutningsanlæg ikke indgår i motorvejsprojektet, til trafikministeren

Spm. 10 om konsekvenser for beskæftigelsen og de skattemæssige forhold ved udeladelse af de to tilslutningsanlæg, til trafikministeren

Spm. 11 om omkostningerne ved at investere i de to tilslutningsanlæg på et senere tidspunkt, til trafikministeren

8

Svar på spm. 5 om prioritering af de to tilslutningsanlæg, fra trafikministeren

Svar på spm. 6 om betydningen for det øvrige vejnet, fra trafikministeren

Svar på spm. 7 om, hvad udeladelse af tilslutningsanlægget vil betyde for borgernes jobmæssige mobilitet ud af regionen, fra trafikministeren

Svar på spm. 8 om omkostningerne ved at tage de to tilslutningsanlæg med i motorvejsprojektet, fra trafikministeren

Svar på spm. 9 om, hvad det vil betyde for miljøet langs motorvejsnettet, at de to tilslutningsanlæg ikke indgår i motorvejsprojektet, fra trafikministeren

Svar på spm. 10 om konsekvenser for beskæftigelsen og de skattemæssige forhold ved udeladelse af de to tilslutningsanlæg, fra trafikministeren

Svar på spm. 11 om omkostningerne ved at investere i de to tilslutningsanlæg på et senere tidspunkt, fra trafikministeren