Den fulde tekst

Ændringsforslag stillet den 9. maj 2003

Ændringsforslag

til 3. behandling af

  Forslag til lov om ændring af lov om straffeloven og udlændingeloven (Kvindelig omskæring)

justitsministeren (Lene Espersen)]

 

Af   justitsministeren:

Til § 1

 

  1) Nr. 3 affattes således:

» 3. § 94, stk. 4, affattes således:

» Stk. 4. For overtrædelse af denne lovs §§ 210, 216-220, 222, 223, 245 a, 246, jf. § 245 a, og § 262 a, stk. 2, regnes forældelsesfristen dog tidligst fra den dag, den forurettede fylder 18 år. Det samme gælder overtrædelse af denne lovs §§ 224 og 225, jf. §§ 216-220, 222 og 223. ««

af henvisning og tilføjelse af henvisning]

Bemærkninger

Til nr. 1

Ændringsforslaget indebærer alene, at henvisningen i § 94, stk. 4, til den foreslåede bestemmelse i § 245 a (og § 246, jf. § 245 a) af redaktionelle grunde flyttes fra 2. pkt. til 1. pkt.

Tilføjelsen af henvisning til § 262 a, stk. 2, følger af § 1, nr. 1, i lov nr. 228 af 2. april 2003 om ændring af straffeloven, adoptionsloven og retsplejeloven. (Børnepornografi, seksuel udnyttelse af børn, salg af børn og gennemførelse af straffesager om seksuelt misbrug af børn m.v.)