Sagsforløb 2002/1 BF 84
Den fulde tekst

Betænkning afgivet af Retsudvalget den 8. maj 2003

Betænkning

over

  Forslag til folketingsbeslutning om støtte til voldsofre

[af Anne Baastrup (SF) m.fl. ]

 

1. Udvalgsarbejdet

Beslutningsforslaget blev fremsat den 5. februar 2003 og var til 1. behandling den 3. april 2003. Beslutningsforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Retsudvalget.

Møder

Udvalget har behandlet beslutningsforslaget i 2 møder.

Skriftlige henvendelse

Udvalget har i forbindelse med udvalgsarbejdet modtaget 1 skriftlig henvendelse fra Advokaterne Ret&Råd Vest. Justitsministeren har over for udvalget kommenteret den skriftlige henvendelse til udvalget.

Spørgsmål

Udvalget har stillet 7 spørgsmål til justitsministeren til skriftlig besvarelse, som denne har besvaret.

2. Indstillinger og politiske bemærkninger

Et mindretal i udvalget (V, DF og KF) indstiller beslutningsforslaget til forkastelse .

Dansk Folkeparti bemærker, at der efter Dansk Folkepartis opfattelse er visse gode intentioner i forslaget, men desværre forfalder det også til at have karakter af at være et paradeforslag, der skal gøre forslagsstillerne interessante ved at påkalde sig medlidenhed og medfølelse for ofrene for vold.

Efter Dansk Folkepartis opfattelse er udgangspunktet, at hvis der ikke var voldspersoner, så var der heller ikke ofre. Derfor er det nødvendigt at forebygge og begrænse volden i samfundet, og det kan blandt andet gøres ved, at der er overensstemmelse mellem forbrydelsen og den straf, som voldspersonen senere idømmes.

Der har desværre gennem mange år været uoverensstemmelse mellem forbrydelsen og den straf, men Folketingets vedtagelse af lov nr. 380 af 6. juni 2002 om skærpelse af straffen for voldtægt, vold, uagtsomt manddrab, uagtsom betydelig legemsbeskadigelse, forsætlig fareforvoldelse, biltyveri, grov forstyrrelse af ro og orden, menneskesmugling og menneskehandel m.v. var et vigtigt skridt i den rigtige retning med henblik på skabe overensstemmelse mellem forbrydelse og sanktion. Selv om denne vedtagelse ikke på alle punkter er nok. SF stemte sammen med Det Radikale Venstre og Enhedslisten imod dette forslag.

Der kan gøres meget for at hjælpe ofre for vold, og der skal fortsat arbejdes seriøst herpå. Der kan f.eks. peges på, at erstatningerne til ofre for vold ofte er helt urimeligt små. Endvidere opleves behandlingstiden som for lang ved Erstatningsnævnet, og der er også kritik af, at alle nævnets sager afgøres i København. Der er et ønske om, at sagerne kunne afgøres mere lokalt. Specielt med hensyn til de lave erstatninger til voldsofre opfordrer Dansk Folkeparti justitsministeren til at se på problemet.

Et andet mindretal (S, SF, RV og EL) i udvalget indstiller beslutningsforslaget til vedtagelse uændret .

Et tredje mindretal i udvalget (KRF) vil stemme hverken for eller imod beslutningsforslaget ved 2. (sidste) behandling.

Tjóðveldisflokkurin, Inuit Ataqatigiit og Siumut var på tidspunktet for betænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i betænkningen.

En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i betænkningen.

Inge Dahl‑Sørensen (V)   Birthe Rønn Hornbech (V)  nfmd.   Karsten Nonbo (V)   Freddy Dam (V)   Per Dalgaard (DF)   Peter Skaarup (DF)   Helge Adam Møller (KF)   Lars Barfoed (KF)   Jann Sjursen (KRF)   Frode Sørensen (S)   Lissa Mathiasen (S)   Morten Bødskov (S)   Per Kaalund (S)   Sandy Brinck (S)   Anne Baastrup (SF)  fmd.   Elisabeth Arnold (RV)   Line Barfod (EL)

Tjóðveldisflokkurin, Inuit Ataqatigiit og Siumut havde ikke medlemmer i udvalget.

 

Folketingets sammensætning

 

Venstre, Danmarks Liberale Parti (V)

56

*

Enhedslisten (EL)

4

Socialdemokratiet (S)

52

 

Kristeligt Folkeparti (KRF)

4

Dansk Folkeparti (DF)

22

 

Tjóðveldisflokkurin (TF)

1

Det Konservative Folkeparti (KF)

16

 

Inuit Ataqatigiit (IA)

1

Socialistisk Folkeparti (SF)

12

 

Siumut (SIU)

1

Det Radikale Venstre (RV)

  9

 

Uden for folketingsgrupperne (UFG)

1

 

*

Heraf 1 medlem valgt på Færøerne

 


Bilag 1

Oversigt over bilag vedrørende B 84

 

Bilagsnr.

Titel

1

Kopi af alm. del – bilag 741: Svar på spm. 221 om ministerkommentar til henvendelse af 9/1-03 fra advokat Bo Hansen om overfald, fra justitsministeren

Kopi af alm. del – bilag 741: Svar på spm. 222 om, hvor meget Voldsoffernævnet blev beskåret med under regeringens nedskæring af råd og nævn sidste år, fra justitsministeren

Kopi af alm. del – bilag 741: Svar på spm. 223 om, hvor mange ekstra ressourcer, der skal til for at nedbringe den ophobede pukkel af sager om voldsofre, fra justitsministeren

Kopi af alm. del – bilag 741: Svar på spm. 224 om, hvor mange ekstra ressourcer i forhold til i dag der er nødvendige for permanent at nedbringe sagsbehandlingsventetiden, fra justitsministeren

2

Svar på spørgsmål nr. S 1950 af Peter Skaarup (DF) om besparelse på Erstatningsnævnet for Voldsofre, fra justitsministeren

3

Svar på spørgsmål nr. S 1933 af Jann Sjursen (KRF) vedrørende kommission til forbedring af ofres rettigheder, fra justitsministeren

4

Henvendelse af 11/3-03 fra Advokaterne Ret&Råd Vest

5

Spm. 1 om kommentar til henvendelse af 11/3-03 fra Advokaterne Ret&Råd Vest, til justitsministeren

6

Svar på spm. 1 om kommentar til henvendelse af 11/3-03 fra Advokaterne Ret&Råd Vest, fra justitsministeren

7

Tidsplan for udvalgets behandling af forslaget

8

Spm. 2 om samlet oversigt over tilbud, initiativer og projekter m.v., hvorefter der i dag ydes støtte og bistand til voldsofre, til justitsministeren

Spm. 3 om, hvordan de i de øvrige lande har indrettet støtten m.v. til voldsofre, til justitsministeren

Spm. 4 om centrene for voldtægtsofres opbygning og funktioner, til justitsministeren

Spm. 5 om den tovholderrolle, som centrene for voldtægtsofre har i forhold til voldtægtsofre, kan tjene som inspiration for, hvordan støtten til voldsofre tilrettelægges og udformes, til justitsministeren

9

Spm. 6 om en samlet oversigt over muligheder for og tilbud om psykologihjælp til personer, der udsættes for kriminalitet, herunder voldsofre, efter gældende regler og praksis m.v., til justitsministeren

Spm. 7 om ministerens betænkeligheder ved den funktion, som Den Fri Kriminalforsorg efter beslutningsforslaget tillægges, til justitsministeren

10

Meddelelse om forventet betænkningsafgivelse den 8/5-03

11

Svar på spm. 2 om samlet oversigt over tilbud, initiativer og projekter m.v., hvorefter der i dag ydes støtte og bistand til voldsofre, fra justitsministeren

Svar på spm. 3 om, hvordan de i de øvrige lande har indrettet støtten m.v. til voldsofre, fra justitsministeren

Svar på spm. 4 om centrene for voldtægtsofres opbygning og funktioner, fra justitsministeren

Svar på spm. 5 om den tovholderrolle, som centrene for voldtægtsofre har i forhold til voldtægtsofre, kan tjene som inspiration for, hvordan støtten til voldsofre tilrettelægges og udformes, fra justitsministeren

12

1. udkast til betænkning

13

Svar på spm. 6 om en samlet oversigt over muligheder for og tilbud om psykologihjælp til personer, der udsættes for kriminalitet, herunder voldsofre, efter gældende regler og praksis m.v., fra justitsministeren

Svar på spm. 7 om ministerens betænkeligheder ved den funktion, som Den Fri Kriminalforsorg efter beslutningsforslaget tillægges, fra justitsministeren