Den fulde tekst

Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 22. maj 2003

Betænkning

over

Forslag til lov om ændring af lov om visse betalingsmidler

(Mulighed for at opkræve gebyr i den fysiske handel, når der betales med betalingskort)

[af økonomi‑ og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen)]

 

1. Ændringsforslag

Der er stillet 8 ændringsforslag til lovforslaget. Økonomi- og erhvervsministeren har stillet ændringsforslag nr. 1-7, og Socialdemokratiets medlemmer af udvalget har stillet ændringsforslag nr. 8.

2. Udvalgsarbejdet

Lovforslaget blev fremsat den 30. april 2003 og var til 1. behandling den 20. maj 2003. Lovforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Erhvervsudvalget.

Møder

Udvalget har behandlet lovforslaget i 2 møder.

Høring

Lovforslaget har samtidig med fremsættelsen været sendt i høring. Den 8. maj 2003 sendte økonomi- og erhvervsministeren de indkomne høringssvar og den 12. maj 2003 et notat herom til udvalget.

Skriftlige henvendelser

Udvalget har i forbindelse med udvalgsarbejdet modtaget 3 skriftlige henvendelser fra Dansk Handel & Service.

Økonomi- og erhvervsministeren har skriftligt kommenteret 2 af henvendelserne over for udvalget.

Deputationer

Endvidere har Dansk Handel & Service mundtligt over for udvalget redegjort for sin holdning til lovforslaget.

Spørgsmål

Udvalget har stillet 21 spørgsmål til økonomi- og erhvervsministeren til skriftlig besvarelse, som denne har besvaret.

3. Indstillinger og politiske bemærkninger

Et flertal i udvalget (V, DF, KF og RV) indstiller lovforslaget til vedtagelse med de af økonomi- og erhvervsministeren under nr. 1-7 stillede ændringsforslag. Flertallet vil stemme imod det af et mindretal under nr. 8 stillede ændringsforslag.

Et mindretal i udvalget (S og KRF) indstiller lovforslaget til vedtagelse med de stillede ændringsforslag.

Socialdemokratiets medlemmer af udvalget har stillet ændringsforslag til § 15, idet Socialdemokratiet ønsker, at forholdene også er overskuelige efter 2010. Socialdemokratiet ønsker at sikre, at den halvdel af omkostningerne vedrørende betalingskortmarkedet, som efter den 1. januar 2010 kan pålægges forretningerne som gebyrer, skal være et fast beløb, ikke en procent af regningsbeløbet.

Indførelse af chipbaserede dankortløsninger vil, som det også fremgår af lovforslagets bemærkninger, kunne benyttes til udvikling af digital signatur, loyalitetsprogrammer, adgangskort og eventuelt møntkort.

Det er Socialdemokratiets opfattelse, at det gebyr, som kan opkræves, maksimalt skal kunne være op til halvdelen af de omkostninger, som relaterer sig til indløsningen.

Det er også Socialdemokratiets opfattelse, at der skal ske en lige behandling af dankort og såkaldte egne debetkort. Denne ligestilling er vigtig for at kunne opfylde målsætningen om fremover at bevare dankortet som danskernes foretrukne betalingsmiddel frem for egne debetkort. Det er derfor Socialdemokratiets opfattelse, at såfremt man har aftalt f.eks. maksimumbeløbet på 50 øre for hver dankorttransaktion, skal man også tage minimum 50 øre for transaktioner med egne debetkort.

Et andet mindretal i udvalget (SF) vil redegøre for sin stilling ved lovforslagets 2. behandling. Mindretallet vil stemme for de under nr. 1, 3, 4 og 8 stillede ændringsforslag, stemme hverken for eller imod de under nr. 2 og 6 stillede ændringsforslag og stemme imod de under nr. 5 og 7 stillede ændringsforslag.

Et tredje mindretal i udvalget (EL) indstiller lovforslaget til forkastelse ved 3. behandling. Mindretallet vil stemme for de under nr. 1, 3, 4 og 8 stillede ændringsforslag, stemme hverken for eller imod de under nr. 2 og 6 stillede ændringsforslag og stemme imod de under nr. 5 og 7 stillede ændringsforslag.

Enhedslisten finder, at lovforslaget er til skade for alle de mennesker, som bruger dankortet, særligt for dem, som er nødt til at gennemføre mange små transaktioner. Desuden er det til skade for de små erhvervsdrivende, som jo langt fra er friholdt med det bundfradrag, der er foreslået. Lovforslaget er entydigt til fordel for bankerne, som nu får mulighed for at opkræve endnu flere gebyrer. Men det giver også de store varehuse og supermarkeder en konkurrencefordel i forhold til de mindre butikker, idet de store varehuse får mulighed for at indgå nogle mere fordelagtige aftaler end de mindre butikker.

Lovforslaget er også udformet på en måde, så det er vanskeligt for den enkelte kunde at gennemskue, hvor meget banken i realiteten kræver for at benytte dankortet. Det sker i en situation, hvor bankerne i forvejen har etableret et netværk af gebyrer, som gør det komplet umuligt for den enkelte forbruger at overskue de økonomiske konsekvenser af at vælge den ene bank frem for den anden.

Hertil kommer selvfølgelig, at lovforslaget vil ramme de butikker og kunder, som bruger mange små transaktioner. Det vil som påpeget af Håndværksrådet ramme en række mindre virksomheder og vil også ramme økonomisk dårligt stillede hårdere end folk, der har penge nok til, at de kan nøjes med få store transaktioner. Gebyret er godt nok i første omgang forholdsvis beskedent, men der er ikke nogen som helst sikkerhed for, hvordan udviklingen vil gå efter 2010.

Enhedslisten har foreslået at gå en helt anden vej, nemlig at Nationalbanken udbyder et betalingskort som dankortet, så brugere, butikker og små pengeinstitutter kan sikres en billig og effektiv betalingsformidling uden gebyrer m.v. Ved at Nationalbanken overtager dankortet eller opretter et dankort, kan dette betalingsmiddel også sikres i fremtiden, og det mener Enhedslisten er af afgørende betydning for kunderne, idet det kan være med til at sikre en bredspektret og nuanceret butiksstruktur, som sikrer små – både lokale og landsdækkende – pengeinstitutters overlevelse.

Der er tale om et område af vital samfundsinteresse, som i dag styres af private virksomheder og trues med misbrug fra disse virksomheders side, og som bør sikres gennem en demokratisk regulering. Det står i grundloven, at kongen slår mønt. Den opgave har Nationalbanken stået for at føre ud i livet, og Enhedslistens beslutningsforslag nr. B 29 – forslag til folketingsbeslutning om, at Nationalbanken udbyder et betalingskort i lighed med dankortet – går såmænd bare ud på, at Nationalbanken også her i det nye årtusinde, hvor mønten er afløst af plastikkortet, skal stå for at sikre danskerne et gratis betalingssystem.

Tjóðveldisflokkurin, Inuit Ataqatigiit og Siumut var på tidspunktet for betænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i betænkningen.

En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i betænkningen.

4. Ændringsforslag med bemærkninger

Ændringsforslag

Til § 1

Af økonomi- og erhvervsministeren, tiltrådt af udvalget:

1) I den under nr. 3 foreslåede affattelse af § 14, stk. 1 og 2, ændres »Udsteder og indløser« til: »Indløser«.

[Kun indløser, der kan opkræve gebyr]

Af økonomi- og erhvervsministeren, tiltrådt af et flertal (udvalget med undtagelse af SF og EL):

2) I den under nr. 3 foreslåede affattelse af § 14, stk. 3, indsættes efter »forsynet med chip« : », og som er omfattet af § 1, stk. 2, nr. 1, samtidig med at brugeren anvender underskrift eller personlig, hemmelig kode eller tilsvarende sikker identifikation«.

[Præcisering af anvendelsesområdet for fysisk handel]

Af økonomi- og erhvervsministeren, tiltrådt af udvalget:

3) I den under nr. 3 foreslåede affattelse af § 14, stk. 4, 2. pkt., ændres »Udsteder og indløser« til: »Indløser«.

[Kun indløser, der kan opkræve gebyr]

 

4) I den under nr. 3 foreslåede affattelse af § 14, stk. 6, 2. pkt., udgår »udsteder og«.

[Kun indløser, der kan opkræve gebyr]

Af økonomi- og erhvervsministeren, tiltrådt af et flertal (udvalget med undtagelse af SF og EL):

5) I den under nr. 3 foreslåede affattelse af § 14, stk. 7, indsættes som 2. pkt.:

»Økonomi- og erhvervsministeren kan fastsætte nærmere regler om, at bestemmelsen i 1. pkt. kun skal gælde nærmere bestemte betalingskort.«

[Fastsættelse af nærmere regler for bestemmelsens anvendelsesområde]

Til § 2

6) I den under nr. 2 foreslåede affattelse af § 14, stk. 1, indsættes efter »forsynet med chip« : », og som er omfattet af § 1, stk. 2, nr. 1, samtidig med at brugeren anvender underskrift eller personlig, hemmelig kode eller tilsvarende sikker identifikation.«

[Præcisering af anvendelsesområdet for fysisk handel]

7) I den under nr. 2 foreslåede affattelse af § 14, stk. 5, indsættes som 2. pkt.:

»Økonomi- og erhvervsministeren kan fastsætte nærmere regler om, at bestemmelsen i 1. pkt. kun skal gælde nærmere bestemte betalingskort.«

[Fastsættelse af nærmere regler for bestemmelsens anvendelsesområde]

Af et mindretal (S), tiltrådt af et mindretal (SF, EL og KRF):

8) Efter nr. 2 indsættes om nyt nummer:

»01. I § 15, stk. 1, indsættes som 3. pkt.:

»Gebyrer på betalingsmodtagerne kan samlet dække op til halvdelen af omkostningerne til et betalingssystem, som relaterer sig til indløsningen«.«

[Maksimum på, hvilke gebyrer der kan lægges på betalingsmodtagerne]

Bemærkninger

Til nr. 1, 3 og 4

I de indkomne høringssvar til forslag til lov om ændring af lov om visse betalingsmidler (L 221) blev det påpeget, at det kun er indløser, der har en indløsningsaftale med betalingsmodtager, og at det derfor kun er indløser, der kan pålægge betalingsmodtager gebyr. Derfor foreslås det, at »udsteder« slettes i den foreslåede § 14, stk. 1, 2, 4 og 6, således at bestemmelsen præciseres.

Til nr. 2

Den valgte formulering bør præciseres, således at det er fuldstændig klart, at området for fysisk handel ikke bliver udvidet i forhold til gældende lovgivning. Som den foreslåede § 14, stk. 3, er formuleret i lovforslaget, kan det medføre fortolkningstvivl om, hvorvidt betalingstransaktioner, der hidtil er faldet uden for begrebet fysisk handel, fremover bliver omfattet heraf og dermed bliver omfattet af gebyrforbuddet i den foreslåede § 14, stk. 3.

Derfor foreslås det, at den foreslåede § 14, stk. 3, ændres, således at henvisningen i den gældende lovs § 14, stk. 1, nr. 2, bliver skrevet ind i den foreslåede § 14, stk. 3. Dette vil præcisere, at området for fysisk handel vil være det samme som i den gældende lov.

Til nr. 5

Forbuddet mod forskelsbehandling af betalingskort i den foreslåede § 14, stk. 7, har vist sig at være komplekst og har blandt andet givet anledning til tvivl om, hvilke betalingskort der ikke må forskelsbehandles. Intentionen med bestemmelsen har været at undgå forskelsbehandling og skabe lige konkurrence mellem forskellige debetkort. For at gøre reglen mere fleksibel og praktisk anvendelig foreslås det, at der gives økonomi- og erhvervsministeren bemyndigelse til at fastsætte nærmere regler, der præciserer bestemmelsens anvendelsesområde.

Som det er sædvanlig praksis, vil de berørte parter blive inddraget i udarbejdelsen af bekendtgørelsen.

Til nr. 6 og 7

Der henvises til bemærkningerne til nr. 2 og 5.

Til nr. 8

Bestemmelsen sikrer, at gebyrer, der lægges på betalingsmodtagerne efter den 1. januar 2010, ikke kan overstige halvdelen af omkostningerne til et betalingssystem, som relaterer sig til indløsningen.

Else Winther Andersen (V) Kim Andersen (V) Rikke Hvilshøj (V)  fmd. Christian Lund Jepsen (V) Colette L. Brix (DF)  nfmd. Poul Fischer (DF) Carina Christensen (KF) Lars Barfoed (KF) Mogens Nørgård Pedersen (KRF) Frode Sørensen (S) Jan Trøjborg (S) Jens Peter Vernersen (S) Ole Vagn Christensen (S) Peder Sass (S) Anne Grete Holmsgaard (SF) Kim Sejr (RV) Pernille Rosenkrantz‑Theil (EL)

Tjóðveldisflokkurin, Inuit Ataqatigiit og Siumut havde ikke medlemmer i udvalget.


 

Folketingets sammensætning

 

Venstre, Danmarks Liberale Parti (V)

56

*

Enhedslisten (EL)

4

Socialdemokratiet (S)

52

 

Kristeligt Folkeparti (KRF)

4

Dansk Folkeparti (DF)

22

 

Tjóðveldisflokkurin (TF)

1

Det Konservative Folkeparti (KF)

16

 

Inuit Ataqatigiit (IA)

1

Socialistisk Folkeparti (SF)

12

 

Siumut (SIU)

1

Det Radikale Venstre (RV)

9

 

Uden for folketingsgrupperne (UFG)

1

 

*

Heraf 1 medlem valgt på Færøerne

 Bilag 1

Oversigt over bilag vedrørende L 221

Bilagsnr.

Titel

1

Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

2

Høringssvar, fra økonomi- og erhvervsministeren

3

Orientering til Erhvervsudvalget om teknisk gennemgang af lovfor-

slaget

4

Høringsnotat, fra økonomi- og erhvervsministeren

5

Spm. 1 om, hvor meget forretningen kan opkræve af kunden, hvis forretningen og pengeinstituttet har forhandlet et gebyr på 0,20 kr. pr. transaktion, til økonomi- og erhvervsministeren

Spm. 2 om, hvor meget forretningen kan opkræve af kunden, hvis forretningen og pengeinstituttet har aftalt 10.000 kr. pr. år for alle transaktioner, til økonomi- og erhvervsministeren

Spm. 3 om krav til chipkort i forbindelse med saldokonti for unge, til økonomi- og erhvervsministeren

Spm. 4 om, hvorfor forretninger skal betale for mergebyr til saldokonti for unge, til økonomi- og erhvervsministeren

Spm. 5 om dækningsgaranti for transaktioner med kort udstedt i danske pengeinstitutter, til økonomi- og erhvervsministeren

Spm. 6 om størrelsen af fritagelsen for gebyr, såfremt der ejes mere end én forretning, til økonomi- og erhvervsministeren

Spm. 7 om fritagelse for gebyr for kædeforretninger, der drives på franchise-basis, til økonomi- og erhvervsministeren

Spm. 8 om sikring imod »urimelige priser og avancer« i forbindelse med pengeinstitutternes gebyr efter 2010, til økonomi- og erhvervsministeren

Spm. 9 om Finansrådets anbefaling af definition på valutaindlændinge og valutaudlændinge, til økonomi- og erhvervsministeren

Spm. 10 om det nye Visa Electron, til økonomi- og erhvervsministeren

Spm. 11 om muligheder for at afvise Visa Electron uden at afvise Visa-kort, til økonomi- og erhvervsministeren

Spm. 12 om forslag om, at gebyr til pengeinstitutter oplyses på kundens årsopgørelse, til økonomi- og erhvervsministeren

6

Spm. 13 om mulighed for at friholde store erhvervskunder for gebyrer, til økonomi- og erhvervsministeren

Spm. 14, om ministeren vil stille et ændringsforslag vedrørende »urimelige priser og avancer«, til økonomi- og erhvervsministeren

Spm. 15, om ministeren kan garantere, at konkurrecemyndighederne kan håndhæve en fair og ens gebyrpolitik, til økonomi- og erhvervsministeren

Spm. 16 om bankernes indløsningstid på dankort og Visa Electron, til økonomi- og erhvervsministeren

Spm. 17, om dankortet stadig vil indebære en indløsningstid, til økonomi- og erhvervsministeren

7

Henvendelse af 19/5-03 fra Dansk Handel & Service

8

Svar på spm. 1 om, hvor meget forretningen kan opkræve af kunden, hvis forretningen og pengeinstituttet har forhandlet et gebyr på 0,20 kr. pr. transaktion, fra økonomi- og erhvervsministeren

Svar på spm. 2 om, hvor meget forretningen kan opkræve af kunden, hvis forretningen og pengeinstituttet har aftalt 10.000 kr. pr. år for alle transaktioner, fra økonomi- og erhvervsministeren

Svar på spm. 3 om krav til chipkort i forbindelse med saldokonti for unge, til økonomi- og erhvervsministeren

Svar på spm. 4 om, hvorfor forretninger skal betale for mergebyr til saldokonti for unge, fra økonomi- og erhvervsministeren

Svar på spm. 5 om dækningsgaranti for transaktioner med kort udstedt i danske pengeinstitutter, fra økonomi- og erhvervsministeren

Svar på spm. 6 om størrelsen af fritagelsen for gebyr, såfremt der ejes mere end én forretning, fra økonomi- og erhvervsministeren

Svar på spm. 7 om fritagelse for gebyr for kædeforretninger, der drives på franchise-basis, fra økonomi- og erhvervsministeren

Svar på spm. 8 om sikring imod »urimelige priser og avancer« i forbindelse med pengeinstitutternes gebyr efter 2010, fra økonomi- og erhvervsministeren

Svar på spm. 9 om Finansrådets anbefaling af definition på valutaindlændinge og valutaudlændinge, fra økonomi- og erhvervsministeren

Svar på spm. 10 om det nye Visa Electron, fra økonomi- og erhvervsministeren

Svar på spm. 11 om muligheder for at afvise Visa Electron uden at afvise Visa-kort, fra økonomi- og erhvervsministeren

Svar på spm. 12 om forslag om, at gebyr til pengeinstitutter oplyses på kundens årsopgørelse, fra økonomi- og erhvervsministeren

9

Svar på spm. 13 om mulighed for at friholde store erhvervskunder for gebyrer, fra økonomi- og erhvervsministeren

Svar på spm. 14, om ministeren vil stille et ændringsforslag vedrørende »urimelige priser og avancer« fra økonomi- og erhvervsministeren

Svar på spm. 15, om ministeren kan garantere, at konkurrecemyndighederne kan håndhæve en fair og ens gebyrpolitik, fra økonomi- og erhvervsministeren

Svar på spm. 16 om bankernes indløsningstid på dankort og Visa Electron, til økonomi- og erhvervsministeren

Svar på spm. 17, om dankortet stadig vil indebære en indløsningstid, fra økonomi- og erhvervsministeren

10

Spm. 18 om anmodning om teknisk bistand til en tilføjelse til § 2 vedrørende gebyrfastsættelse efter 1/1-2010, til økonomi- og erhvervsministeren

11

1. udkast til betænkning

12

Ændringsforslag til lovforslaget, fra økonomi- og erhvervsministeren

13

Oversigt over gebyrsatser i lovforslaget, fra økonomi- og erhvervsministeren

14

Henvendelse af 21/5-03 fra Dansk Handel & Service

15

Spm. 19 om kommentar til henvendelse af 21/5-03 fra Dansk Handel & Service, til økonomi- og erhvervsministeren

16

Vurdering fra to fokuspaneler vedrørende de administrative konsekvenser af lovforslaget

17

Svar på spm. 18 om anmodning om teknisk bistand til en tilføjelse til § 2 vedrørende gebyrfastsættelse efter 1/1-2010, fra økonomi- og erhvervsministeren

18

Svar på spm. 19 om kommentar til henvendelse af 21/5-03 fra Dansk Handel & Service, fra økonomi- og erhvervsministeren

19

2. udkast til betænkning

20

Materiale udleveret af Dansk Handel & Service under foretræde for udvalget den 22/5-03

21

Spm. 20 om kommentar til materiale udleveret af Dansk Handel & Service under foretræde for udvalget den 22/5-03, til økonomi- og erhvervsministeren

22

Spm. 21 om uddybning af lovforslagets § 14, stk. 7, til økonomi- og erhvervsministeren

23

Svar på spm. 20 om kommentar til materiale udleveret af Dansk Handel & Service under foretræde for udvalget den 22/5-03, fra økonomi- og erhvervsministeren

24

Svar på spm. 21 om uddybning af lovforslagets § 14, stk. 7, fra økonomi- og erhvervsministeren