Sagsforløb 2002/1 BF 136
Den fulde tekst

Betænkning afgivet af Udenrigsudvalget den 27. maj 2003

 

Betænkning

over

  Forslag til folketingsbeslutning om etablering af en økonomisk ramme med henblik på finansiering af uddannelses- og oplysningsvirksomhed om holocaust, andre folkedrab og politiske massemord i sammenhæng med den danske Auschwitzdag.

[af Jann Sjursen (KRF) m.fl.]

 

1. Udvalgsarbejdet

Beslutningsforslaget blev fremsat den 3. april 2003 og var til 1. behandling den 14. maj 2003. Beslutningsforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Udenrigsudvalget.

Møder

Udvalget har behandlet beslutningsforslaget i 2 møder.

Spørgsmål

Udvalget har stillet 7 spørgsmål til udenrigsministeren og undervisningsministeren til skriftlig besvarelse, som disse har besvaret.

2. Indstillinger og politiske bemærkninger

Et mindretal i udvalget (V, DF og KF) indstiller beslutningsforslaget til forkastelse .

Dansk Folkepartis medlemmer af udvalget mener, at forslaget om at afsætte 5 mio. kr. til en statsliggørelse af Auschwitzdagen som årlig mindedag alene er et udtryk for en ideologisk kamp – en kamp for politisk korrekthed – som Dansk Folkeparti ikke støtter.

Dansk Folkeparti mener, at der er brug for at erindre såvel holocaust som gulag og andre folkedrab – at huske og tage ved lære af den komplekse verdenshistorie, der førte frem til disse grufulde begivenheder – men ikke at mindes holocaust og afholde kultiske mindedage med arrangementer betalt af staten i selvretfærdighedens navn.

Dansk Folkeparti ønsker en nøgtern, konkret historieundervisning – ikke en moraliserende. Historieundervisningen skulle gerne føre til selverkendelse, ikke til selvgodhed.

Dansk Folkeparti mener dermed, at pengene kunne anvendes langt bedre – til f.eks. seriøs historieforskning.

Et andet mindretal i udvalget (S, SF, RV og KRF) indstiller beslutningsforslaget til vedtagelse uændret .

Mindretallet henviser til, at det primære sigte med beslutningsforslaget er at få etableret et sikkert fundament for afholdelse af Auschwitzdagen i kraft af en flerårig bevilling. Desværre har førstebehandlingen vist, at regeringen ikke er villig til at anlægge et sådant langsigtet perspektiv for de danske forpligtelser i forbindelse med afholdelse af Auschwitzdagen. Dette er beklageligt.

Mindretallet har dog registreret, at regeringen i regi af Undervisningsministeriet har fundet 2 mio. kr. til finansiering af Auschwitzdagen 2004. Disse midler giver selvfølgelig mulighed for finansiering af aktiviteter i forbindelse med den kommende Auschwitzdag. Det afsatte beløb inden for Undervisningsministeriets område kan dog på ingen måde honorere de forventninger, som udenrigsministeren i sin tale på Auschwitzdagen 2003 gav udtryk for skulle være indeholdt i en afholdelse af dagen.

Fremtidige afholdelser af Auschwitzdagen vil ligeledes være præget af en høj grad af usikkerhed, da regeringen ikke har udstukket en klar plan for, hvor og hvordan midlerne skal findes til fremtidige Auschwitzdage. Med den skiftende ministerielle forankring og den manglende flerårige bevillingsramme kan Auschwitzdagen risikere at blive forvandlet til en uønsket udgiftspost, der vandrer mellem ministerierne. Tilbage står således, at det er ganske utilfredsstillende, at regeringen, som selv har indstiftet Auschwitzdagen, ikke er villig til at skabe det nødvendige langsigtede finansielle grundlag for dagens afholdelse.

Uanset at flere af de konkrete elementer i beslutningsforslaget er knyttet til det jødiske holocaust, blev det klart tilkendegivet i forbindelse med førstebehandlingen, at det indholdsmæssige sigte for Auschwitzdagen er at fokusere, ikke kun på holocaust, men også på folkedrab og politiske massemord i nyere tid. Dette gjorde sig også gældende for afholdelsen af Auschwitzdagen 2003 på Københavns Rådhus.

Socialdemokratiets medlemmer af udvalget ønsker at tilføje, at finansieringen fremover skal indgå som et led i finanslovdrøftelserne.

Socialistisk Folkepartis medlem af udvalget tilslutter sig mindretallets bemærkninger, idet man går ud fra, at der tillægges forskningsdelen af arbejdet med folkedrab og politiske massemord stor vægt, og at begrebet »nyere tid « omfatter hele det 20. århundrede, således at også det tyrkiske folkedrab på armenerne er indbefattet.

Et tredje mindretal i udvalget (EL) vil ved 2. behandling stemme hverken for eller imod beslutningsforslaget.

Tjóðveldisflokkurin, Inuit Ataqatigiit og Siumut var på tidspunktet for betænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i betænkningen.

En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i betænkningen. Der gøres opmærksom på, at et flertal eller et mindretal i udvalget ikke altid vil afspejle et flertal/mindretal ved afstemning i Folketingssalen.

  Pia Larsen (V)   Henrik Vestergaard (V)   Troels Lund Jensen (V)   Hanne Severinsen (V)   Peter Skaarup (DF)   Pia Kjærsgaard (DF)   Gitte Seeberg (KF)  nfmd.   Pia Christmas‑Møller (KF)   Jann Sjursen (KRF)  fmd.   Carsten Bo Jensen (S)   Jan Petersen (S)   Jeppe Kofod (S)   Mogens Lykketoft (S)   Nicolai Wammen (S)   Margrete Auken (SF)   Morten Helveg Petersen (RV)   Keld Albrechtsen (EL)

Tjóðveldisflokkurin, Inuit Ataqatigiit og Siumut havde ikke medlemmer i udvalget.

 

Folketingets sammensætning

 

Venstre, Danmarks Liberale Parti (V)

56

*

Enhedslisten (EL)

4

Socialdemokratiet (S)

52

 

Kristeligt Folkeparti (KRF)

4

Dansk Folkeparti (DF)

22

 

Tjóðveldisflokkurin (TF)

1

Det Konservative Folkeparti (KF)

16

 

Inuit Ataqatigiit (IA)

1

Socialistisk Folkeparti (SF)

12

 

Siumut (SIU)

1

Det Radikale Venstre (RV)

  9

 

Uden for folketingsgrupperne (UFG)

1

 

*

Heraf 1 medlem valgt på Færøerne


Bilag 1

Oversigt over bilag vedrørende B 136  

Bilagsnr.

Titel

1

Forslag til tidsplan for behandling af beslutningsforslaget

2

Spm. 1, om de afsatte midler til Auschwitzdagen er afsat i indeværende finansår, til udenrigsministeren og undervisningsministeren

Spm. 2 om, hvor langt man er nået i den tværministerielle udarbejdelse af de videre planer for Auschwitzdagen og den organisatoriske ramme herfor, til udenrigsministeren og undervisningsministeren

Spm. 3 om, hvordan man vil sikre en optimal vidensdeling, koordinering og sammenhæng i forbindelse med afholdelsen af Auschwitzdagen, til udenrigsministeren og undervisningsministeren

Spm. 4, om det i fremtiden vil være det ministerium med formandsposten inden for arbejdsgruppen, der skal tilvejebringe de nødvendige midler til finansiering af Auschwitzdagen, til udenrigsministeren og undervisningsministeren

Spm. 5 om, hvilke konkrete tiltag Udenrigsministeriet og Undervisningsministeriet vil tage for at efterleve udenrigsministerens løfter i forbindelse med Auschwitzdagen 2003, til udenrigsministeren og undervisningsministeren

Spm. 6 om, hvad regeringen har forpligtet sig til i forbindelse med Europarådets undervisningsministermøde i Strasbourg, hvor det blev vedtaget at indføre en årlig mindedag for »holocaust og forebyggelse af forbrydelser mod menneskeheden« , til udenrigsministeren og undervisningsministeren

3

Spm. 7 om oplysninger om, hvilke aktiviteter DCHF foranstalter i relation til Auschwitzdagen, til udenrigsministeren og undervisningsministeren

4

Svar på spm. 1, om de afsatte midler til Auschwitzdagen er afsat i indeværende finansår, fra undervisningsministeren

Svar på spm. 2 om, hvor langt man er nået i den tværministerielle udarbejdelse af de videre planer for Auschwitzdagen og den organisatoriske ramme herfor, fra undervisningsministeren

Svar på spm. 3 om, hvordan man vil sikre en optimal vidensdeling, koordinering og sammenhæng i forbindelse med afholdelsen af Auschwitzdagen, fra undervisningsministeren

Svar på spm. 4, om det i fremtiden vil være det ministerium med formandsposten inden for arbejdsgruppen, der skal tilvejebringe de nødvendige midler til finansiering af Auschwitzdagen, fra undervisningsministeren

Svar på spm. 5 om, hvilke konkrete tiltag Udenrigsministeriet og Undervisningsministeriet vil tage for at efterleve udenrigsministerens løfter i forbindelse med Auschwitzdagen 2003, fra undervisningsministeren

Svar på spm. 6 om, hvad regeringen har forpligtet sig til i forbindelse med Europarådets undervisningsministermøde i Strasbourg, hvor det blev vedtaget at indføre en årlig mindedag for »holocaust og forebyggelse af forbrydelser mod menneskeheden« , fra undervisningsministeren

5

Svar på spm. 7 om oplysninger om, hvilke aktiviteter DCHF foranstalter i relation til Auschwitzdagen, fra undervisningsministeren

6

1. udkast til betænkning