Den fulde tekst

Tillægsbetænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 28. maj 2003

Tillægsbetænkning

over

  Forslag til lov om ændring af lov om visse betalingsmidler

(Mulighed for at opkræve gebyr i den fysiske handel, når der betales med betalingskort)

[af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen)]

 

1. Ændringsforslag

Økonomi- og erhvervsministeren har stillet 1 ændringsforslag til lovforslaget.

2. Udvalgsarbejdet

Lovforslaget blev fremsat den 30. april 2003 og var til 1. behandling den 20. maj 2003. Lovforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Erhvervsudvalget. Udvalget afgav betænkning den 22. maj 2003. Lovforslaget var til 2. behandling den 27. maj 2003, hvorefter det blev henvist til fornyet behandling i Erhvervsudvalget.

Møder

Udvalget har, efter at lovforslaget blev henvist til fornyet udvalgsbehandling, behandlet dette i 1 møde.

Deputationer

Dansk Handel & Service og Forbrugerrådet har mundtligt over for udvalget redegjort for deres holdning til lovforslaget.

Spørgsmål

Udvalget har under den fornyede behandling af lovforslaget stillet 2 spørgsmål til økonomi- og erhvervsministeren til skriftlig besvarelse, som denne har besvaret.

3. Indstillinger og politiske bemærkninger

Et flertal i udvalget (udvalget med undtagelse af SF og EL) indstiller lovforslaget til vedtagelse med det af økonomi- og erhvervsministeren stillede ændringsforslag.

Et mindretal i udvalget (SF og EL) indstiller lovforslaget til forkastelse ved 3. behandling. Mindretallet vil stemme for det stillede ændringsforslag.

Tjóðveldisflokkurin, Inuit Ataqatigiit og Siumut var på tidspunktet for tillægsbetænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i tillægsbetænkningen.

En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i tillægsbetænkningen.

4. Ændringsforslag med bemærkninger

Af   økonomi- og erhvervsministeren, tiltrådt af udvalget :

Til § 2

  1) I den under nr. 2 forslåede affattelse af § 14 indsættes før stk. 1 som nyt stykke:

»Indløser kan til dækning af omkostninger til driften af betalingssystemet pålægge betalingsmodtager et gebyr fastsat i kroner og øre pr. betalingstransaktion i den fysiske handel, hvis betalingstransaktionen sker ved fysisk anvendelse af et betalingsmiddel forsynet med chip omfattet af § 1, stk. 2, nr. 1, samtidig med at brugeren anvender underskrift eller personlig hemmelig kode eller tilsvarende sikker identifikation, jf. dog stk. 4. «

Stk. 1-6 bliver herefter stk. 2-7.

[Gebyr skal fastsættes i kroner og øre]

Bemærkninger

Til nr. 1

Formålet med ændringsforslaget er, at det i loven præciseres, at grundprincippet er, at det gebyr, der kan pålægges betalingsmodtager, også efter 2010 skal være fastsat i kroner og øre. Det vil således ikke være muligt for indløser at opkræve et gebyr, der er fastsat som en procentdel af transaktionsbeløbet.  


 

  Else Winther Andersen (V)   Kim Andersen (V)   Rikke Hvilshøj (V)  fmd.   Christian Lund Jepsen (V)   Colette L. Brix (DF)  nfmd.   Poul Fischer (DF)   Carina Christensen (KF)   Lars Barfoed (KF)   Mogens Nørgård Pedersen (KRF)   Frode Sørensen (S)   Jan Trøjborg (S)   Jens Peter Vernersen (S)   Ole Vagn Christensen (S)   Peder Sass (S)   Anne Grete Holmsgaard (SF)   Kim Sejr (RV)   Pernille Rosenkrantz‑Theil (EL)

Tjóðveldisflokkurin, Inuit Ataqatigiit og Siumut havde ikke medlemmer i udvalget.

 

Folketingets sammensætning

 

Venstre, Danmarks Liberale Parti (V)

56

*

Enhedslisten (EL)

4

Socialdemokratiet (S)

52

 

Kristeligt Folkeparti (KRF)

4

Dansk Folkeparti (DF)

22

 

Tjóðveldisflokkurin (TF)

1

Det Konservative Folkeparti (KF)

16

 

Inuit Ataqatigiit (IA)

1

Socialistisk Folkeparti (SF)

12

 

Siumut (SIU)

1

Det Radikale Venstre (RV)

  9

 

Uden for folketingsgrupperne (UFG)

1

 

*

Heraf 1 medlem valgt på Færøerne


Bilag 1

Oversigt over bilag vedrørende L 221 omdelt efter afgivelse af betænkning

Bilagsnr.

Titel

25

Spm. 22 om teknisk bistand til udarbejdelse af ændringsforslag, der præciserer, at hvis dankortets markedsandel falder til under 5 pct., skal loven revideres, til økonomi- og erhvervsministeren

26

Betænkning afgivet 22/5-03

27

Ændringsforslag, fra økonomi- og erhvervsministeren

28

Svar på spm. 22 om teknisk bistand til udarbejdelse af ændringsforslag, der præciserer, at hvis dankortets markedsandel falder til under 5 pct., skal loven revideres, fra økonomi- og erhvervsministeren

29

Spm. 23 om teknisk bistand til ændringsforslag, der præciserer, at dankortgebyret skal være et fast beløb efter 2010, til økonomi- og erhvervsministeren

30

Ændringsforslag til 2. behandling, fra økonomi- og erhvervsministeren

31

Ændringsforslag til 2. behandling, fra Ole Sohn (SF)

32

Svar på spm. 23 om teknisk bistand til ændringsforslag, der præciserer, at dankortgebyret skal være et fast beløb efter 2010, fra økonomi- og erhvervsministeren

33

1. udkast til tillægsbetænkning