Den fulde tekst

Ændringsforslag stillet den 2. juni 2003 uden for tillægsbetænkningen

Ændringsforslag

til 3. behandling af

  Forslag til lov om ændring af lov om visse betalingsmidler

(Mulighed for at opkræve gebyr i den fysiske handel, når der betales med betalingskort)

[af økonomi‑ og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen)]

 

Af   økonomi- og erhvervsministeren:

Til § 1

  2) I den under nr. 3 foreslåede affattelse af § 14, stk. 4, 1. pkt., indsættes efter »kalenderår ikke pålægges « : »betalingsmodtager « .

[Præcisering af anvendelsesområdet for 2. pkt.]

  3) I den under nr. 3 foreslåede affattelse af § 14, stk. 7, 3. pkt., ændres »bestemmelsen i 1. pkt. « til: »bestemmelserne i 1. og 2. pkt. «

[Præcisering af anvendelsesområdet for 2. pkt.]

Til § 2

  4) I den under nr. 2 foreslåede affattelse af § 14, stk. 2, 2. pkt., ændres »Udsteder og indløser « til: »Indløser « .

[Det præciseres, at det kun er indløser, der kan opkræve gebyr]

  5) I den under nr. 2 foreslåede affattelse af § 14, stk. 4, 2. pkt., udgår »udsteder og « .

[Det præciseres, at det kun er indløser, der kan opkræve gebyr]

  6) I den under nr. 2 foreslåede affattelse af § 14, stk. 5, 3. pkt., ændres »bestemmelsen i 1. pkt. « til: »bestemmelserne i 1. og 2. pkt. «

[Præcisering af anvendelsesområdet for 2. pkt.]


 

Bemærkninger

Til nr. 2

Formålet med ændringsforslaget er at præcisere, at det er betalingsmodtager, der ikke kan pålægges gebyr for de første 5.000 betalingstransaktioner.

Til nr. 3

 

Formålet med den foreslåede § 14, stk. 7, 3. pkt., er, at økonomi- og erhvervsministeren kan fastsætte nærmere regler, der præciserer anvendelsesområdet for hele bestemmelsen. Derfor foreslås det, at økonomi- og erhvervsministeren også kan fastsætte nærmere regler for § 14, stk. 7, 2. pkt.

Til nr. 4 og 5

 

I de indkomne høringssvar til forslag til lov om ændring af lov om visse betalingsmidler (L 221) blev det påpeget, at det kun er indløser, der har en indløsningsaftale med betalingsmodtager, og at det derfor kun er indløser, der kan pålægge betalingsmodtager gebyr. Derfor foreslås det, at »udsteder « slettes i den foreslåede § 14, stk. 5, 2. pkt., således at bestemmelsen præciseres.

Til nr. 6

Der henvises til bemærkningerne til nr. 3.