Den fulde tekst

Betænkning afgivet af Indfødsretsudvalget den 25. november 2003

Betænkning

over

  Forslag til lov om indfødsrets meddelelse

[af integrationsministeren (Bertel Haarder)]

 

1. Ændringsforslag

Der er stillet 3 ændringsforslag til lovforslaget. Integrationsministeren har stillet ændringsforslag nr. 2. Dansk Folkepartis medlemmer af udvalget har stillet ændringsforslag nr. 1 og 3.

2. Udvalgsarbejdet

Lovforslaget blev fremsat den 22. oktober 2003 og var til 1. behandling den 5. november 2003. Lovforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Indfødsretsudvalget.

Møder

Udvalget har behandlet lovforslaget i 2 møder.

3. Indstillinger og politiske bemærkninger

Et flertal i udvalget (V, KF, SF og RV) indstiller lovforslaget til vedtagelse med det af integrationsministeren under nr. 2 stillede ændringsforslag. Flertallet stemmer imod de af Dansk Folkeparti under nr. 1 og 3 stillede ændringsforslag.

Et mindretal i udvalget (S) vil redegøre for sin stilling til lovforslaget ved 2. behandling. Mindretallet stemmer for det af integrationsministeren under nr. 2 stillede ændringsforslag. Mindretallet stemmer imod de af Dansk Folkeparti under nr. 1 og 3 stillede ændringsforslag.

Socialdemokratiets medlemmer af udvalget finder, at den aftale, regeringen har indgået med Dansk Folkeparti, er et knæfald for Dansk Folkeparti, fordi Dansk Folkeparti er regeringens støtteparti på indfødsretsområdet.

Det er ikke noget kønt forløb, Venstre, Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti præsenterer Folketinget for i den her sammenhæng, nemlig at indgå en aftale om, hvem der ikke kan få dansk statsborgerskab, og hvem der kan få dansk statsborgerskab, uden at forhandle det bredt med Folketingets partier.

I stedet er indgået en aftale bag lukkede døre og nedrullede gardiner og så i øvrigt på sådan en måde, at regeringen ikke engang kan være sikker på at have sit parlamentariske grundlag i orden, når det kommer til den endelige vedtagelse af lovforslaget.

Det betragter Socialdemokraterne som en besynderlig parlamentarisk skik, idet Socialdemokraterne forventer, at flertallet bag aftalen også er det flertal, der gælder, når lovforslaget bliver behandlet endeligt i Folketingssalen, således at regeringspartierne ikke blot anser det for givet, at de øvrige partier stemmer loven igennem.

Et andet mindretal i udvalget (DF) vil redegøre for sin stilling til lovforslaget ved 2. behandling. Mindretallet stemmer for de stillede ændringsforslag.

Et tredje mindretal i udvalget (EL) vil redegøre for sin stilling til lovforslaget og det af integrationsministeren under nr. 2 stillede ændringsforslag. Mindretallet stemmer imod de af Dansk Folkeparti under nr. 1 og 3 stillede ændringsforslag.

Kristendemokraterne, Tjóðveldisflokkurin, Inuit Ataqatigiit og Siumut var på tidspunktet for betænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i betænkningen.

En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i betænkningen.

4. Ændringsforslag med bemærkninger

Ændringsforslag

Til § 1

Af   et mindretal (DF):

  1) Nr. 14, 63, 121, 138, 158, 173, 221, 361, 457, 458, 485, 516, 522, 525, 526, 543, 559, 671, 682, 742, 743, 745, 765, 926, 947, 995, 998, 1085, 1108, 1242, 1243, 1389, 1444, 1448, 1451, 1466, 1553, 1623, 1692, 1869 og 1897 udgår.

Af   integrationsministeren, tiltrådt af et flertal (V, S, DF, KF, SF og RV):

  2) Nr. 411, 841, 1175, 1272, 1390, 1681 og 1859 udgår.

Til § 2

Af   et mindretal (DF):

  3) Nr. 1916, 1960, 1993 og 2309 udgår.

Bemærkninger

Til nr. 1 og 3

De pågældende personer er optaget efter forelæggelse for Folketingets Indfødsretsudvalg efter de gældende retningslinjer, jf. cirkulæreskrivelse nr. 55 af 12. juni 2002 om nye retningslinjer for optagelse på lovforslag om indfødsrets meddelelse. Fælles for disse personer er, at Dansk Folkeparti i forbindelse med forelæggelsen for Indfødsretsudvalget har tilkendegivet, at de pågældende personer ikke burde optages på lovforslaget. Dansk Folkeparti fastholder denne indstilling og foreslår derfor, at de pågældende personer udgår af lovforslaget.

Til nr. 2

Ansøgerne er behandlet efter retningslinjerne i aftale om indfødsret, jf. cirkulæreskrivelse nr. 55 af 12. juni 2002 om nye retningslinjer for optagelse på lovforslag om indfødsrets meddelelse.

Seks af de nævnte ansøgere foreslås udtaget af lovforslaget, da de ikke på nuværende tidspunkt opfylder de betingelser, der er fastsat i aftalen. En af de nævnte ansøgere foreslås udtaget af lovforslaget, da vedkommende med virkning fra den 25. september 2003 har erhvervet dansk indfødsret ved i medfør af indfødsretslovens § 3 at afgive erklæring herom over for Københavns Overpræsidium.

  Hans Andersen (V)   Inge Dahl‑Sørensen (V)   Gudrun Laub (V)   Lars Christian Lilleholt (V)   Søren Krarup (DF)  nfmd.   Jesper Langballe (DF)   Else Theill Sørensen (KF)  fmd.   Helle Sjelle (KF)   Eyvind Vesselbo (V)   Henrik Sass Larsen (S)   Lars Kramer Mikkelsen (S)   Lotte Bundsgaard (S)   Morten Bødskov (S)   Sandy Brinck (S)   Kamal Qureshi (SF)   Elsebeth Gerner Nielsen (RV)   Søren Søndergaard (EL)

Kristendemokraterne, Tjóðveldisflokkurin, Inuit Ataqatigiit og Siumut havde ikke medlemmer i udvalget.


Folketingets sammensætning

 

Venstre, Danmarks Liberale Parti (V)

55

*

Enhedslisten (EL)

4

Socialdemokratiet (S)

52

 

Kristendemokraterne (KD)

4

Dansk Folkeparti (DF)

22

 

Tjóðveldisflokkurin (TF)

1

Det Konservative Folkeparti (KF)

16

 

Inuit Ataqatigiit (IA)

1

Socialistisk Folkeparti (SF)

12

 

Siumut (SIU)

1

Det Radikale Venstre (RV)

  9

 

Uden for folketingsgrupperne (UFG)

2

 

*

Heraf 1 medlem valgt på Færøerne


Bilag 1

Oversigt over bilag vedrørende L 42

Bilagsnr.

Titel

1

Bilaget er fortroligt

2

Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

3

Bilaget er fortroligt

4

Ændringsforslag fra integrationsministeren

5

1. udkast til betænkning