Den fulde tekst

Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 2. december 2003

Betænkning

over

  Forslag til lov om ændring af lov om sikkerhed til søs og sømandsloven (Forebyggelse af terrorhandlinger m.v. mod skibe og hjemmel til at gennemføre EU-regler om tilbageholdelse af skibe)

[af økonomi‑ og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen)]

 

1. Udvalgsarbejdet

Lovforslaget blev fremsat den 5. november 2003 og var til 1. behandling den 13. november 2003. Lovforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Erhvervsudvalget.

Møder

Udvalget har behandlet lovforslaget i 4 møder.

Sammenhæng med andre lovforslag

Lovforslaget skal ses i sammenhæng med lovforslag nr. L 46, forslag til lov om ændring af lov om havne. (Sikring af havnefaciliteter m.v.), som har været behandlet i Trafikudvalget.

Høring

Et udkast til lovforslaget har inden fremsættelsen været sendt i høring, og økonomi- og erhvervsministeren sendte den 12. august 2003 dette udkast til udvalget, jf. alm. del – bilag 569. Den 7. november 2003 sendte økonomi- og erhvervsministeren de indkomne høringssvar samt et notat herom til udvalget.

Skriftlige henvendelser

Udvalget har i forbindelse med udvalgsarbejdet modtaget 1 skriftlig henvendelse fra Danmarks Skibsmæglerforening.

Økonomi- og erhvervsministeren har over for udvalget kommenteret den skriftlige henvendelse til udvalget.

Deputationer

Endvidere har Danmarks Skibsmæglerforening mundtligt over for udvalget redegjort for sin holdning til lovforslaget.

Spørgsmål

Udvalget har stillet 1 spørgsmål til økonomi- og erhvervsministeren til skriftlig besvarelse, som denne har besvaret.

2. Indstillinger og politiske bemærkninger

Et flertal i udvalget (udvalget med undtagelse af SF og EL) indstiller lovforslaget til vedtagelse uændret.

I forbindelse med vedtagelsen af lovforslag nr. L 46 og L 49, der bemyndiger økonomi- og erhvervsministeren og trafikministeren til at iværksætte forebyggende foranstaltninger mod terror, skal Venstres, Socialdemokratiets, Dansk Folkepartis, Det Konservative Folkepartis, Det Radikale Venstres og Kristendemokraternes medlemmer af udvalget henstille, at resortministrene efterfølgende indkaldes til samråd i Erhvervsudvalget og Trafikudvalget med henblik på at redegøre for, hvordan og i hvilket omfang foranstaltningerne implementeres.

Et mindretal i udvalget (SF og EL) vil redegøre for sin stilling til lovforslaget ved 2. behandling.

Tjóðveldisflokkurin, Inuit Ataqatigiit og Siumut var på tidspunktet for betænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i betænkningen.

Else Winther Andersen (V)   Kim Andersen (V)   Rikke Hvilshøj (V)  fmd.   Christian Lund Jepsen (V)   Colette L. Brix (DF)  nfmd.   Poul Fischer (DF)   Carina Christensen (KF)   Lars Barfoed (KF)   Jann Sjursen (KD)   Frode Sørensen (S)   Jan Trøjborg (S)   Jens Peter Vernersen (S)   Ole Vagn Christensen (S)   Peder Sass (S)   Anne Grete Holmsgaard (SF)   Naser Khader (RV)   Pernille Rosenkrantz‑Theil (EL)

Tjóðveldisflokkurin, Inuit Ataqatigiit og Siumut havde ikke medlemmer i udvalget.

 

Folketingets sammensætning

 

Venstre, Danmarks Liberale Parti (V)

55

*

Enhedslisten (EL)

4

Socialdemokratiet (S)

52

 

Kristendemokraterne (KD)

4

Dansk Folkeparti (DF)

22

 

Tjóðveldisflokkurin (TF)

1

Det Konservative Folkeparti (KF)

16

 

Inuit Ataqatigiit (IA)

1

Socialistisk Folkeparti (SF)

12

 

Siumut (SIU)

1

Det Radikale Venstre (RV)

  9

 

Uden for folketingsgrupperne (UFG)

2

 

*

Heraf 1 medlem valgt på Færøerne

 


Bilag 1

Oversigt over bilag vedrørende L 49

Bilagsnr.

Titel

1

Høringsnotat og høringssvar, fra økonomi- og erhvervsministeren

2

Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

3

Avisartikler fra Jyllands-Posten 9/11 og 10/11-03 om sikkerhed mod terror på skibe

4

Henvendelse af 14/11-03 fra Danmarks Skibsmæglerforening

5

Spm. 1 om kommentar til henvendelse af 14/11-03 fra Danmarks Skibsmæglerforening, til økonomi- og erhvervsministeren

6

Svar på spm. 1 om kommentar til henvendelse af 14/11-03 fra Danmarks Skibsmæglerforening, fra økonomi- og erhvervsministeren

7

1. udkast til betænkning

8

Meddelelse om udskydelse af betænkningsafgivelse