Den fulde tekst

Betænkning afgivet af Miljø- og Planlægningsudvalget den 3. december 2003

Betænkning

over

I. Forslag lov om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale
naturbeskyttelsesområder (miljømålsloven)

II. Forslag til lov om ændring af lov om vandforsyning m.v., lov om
miljøbeskyttelse, lov om jordforurening og lov om planlægning

(Ændringer som følge af lov om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder)

[begge af miljøministeren (Hans Christian Schmidt)]

 

1. Ændringsforslag

Der er stillet 8 ændringsforslag til L 15. Miljøministeren har stillet ændringsforslag nr. 2-6 og S, SF, RV og EL har stillet ændringsforslag nr. 1, 7 og 8.

Miljøministeren har stillet 4 ændringsforslag til L 16.

2. Udvalgsarbejdet

Lovforslagene blev fremsat den 8. oktober 2003 og var til 1. behandling den 21. oktober 2003. Lovforslagene blev efter 1. behandling henvist til behandling i Miljø- og Planlægningsudvalget.

Møder

Udvalget har behandlet lovforslagene i 6 møder.

Teknisk gennemgang

Miljøministeren og embedsmænd fra Miljøministeriet har den 30. oktober 2003 foretaget en teknisk gennemgang af lovforslagene for udvalget.

Høring

Et udkast til lovforslagene har inden fremsættelsen været sendt i høring, og miljøministeren sendte den 21. oktober 2003 disse udkast til udvalget. Efter ønske fra udvalget oversendte miljøministeren den 19. september 2003 de indkomne høringssvar samt et faktuelt notat herom. Den 8. oktober 2003 sendte miljøministeren et kommenteret notat om høringssvarene til udvalget.

Skriftlige henvendelser

Udvalget har i forbindelse med udvalgsarbejdet modtaget skriftlige henvendelser fra:

Dansk Landbrug,

Dansk Vand- og Spildevandsforening,

Foreningen af Vandværker i Danmark,

Frederiksborg Amt,

Københavns Amt,

Københavns Kommune og

Roskilde Amt.

Ministeren har over for udvalget kommenteret de skriftlige henvendelser til udvalget.

Deputationer

Endvidere har følgende mundtligt over for udvalget redegjort for deres holdning til lovforslagene:

Dansk Landbrug,

Dansk Vand- og Spildevandsforening,

Foreningen af Vandværker i Danmark,

Frederiksborg Amt,

Københavns Amt,

Københavns Kommune og

Roskilde Amt.

Spørgsmål

Udvalget har stillet 107 spørgsmål til miljøministeren til skriftlig besvarelse, som denne har besvaret.

3. Indstillinger og politiske bemærkninger

Et mindretal i udvalget (V, DF og KF) indstiller lovforslagene til vedtagelse med de af miljøministeren stillede ændringsforslag. Mindretallet vil stemme imod de af et mindretal til L 15 stillede ændringsforslag.

Venstres, Dansk Folkepartis og Det Konservative Folkepartis medlemmer af udvalget bemærker, at formålet med lovforslagene udelukkende er at fastlægge myndighedsansvaret, afgrænse vanddistrikterne samt skabe de planlægningsmæssige rammer for de kommende vandområder og internationale naturbeskyttelsesområder. Formålet har ikke været at tage stilling til de konkrete kommende miljø- og naturmæssige indsatser, da dette vil ske i de kommende sektorlove, f.eks. i de kommende forslag til naturbeskyttelseslov og skovlov. Dette har ministeren da også redegjort for adskillige gange under udvalgsbehandlingen, som har omfattet mere end 100 besvarelser.

Partierne tillægger det betydning, at den kommende udmøntning i sektorlovgivning sker på et gennemarbejdet og fagligt grundlag. Partierne bemærker sig i den forbindelse, at regeringen på hele naturområdet har fremlagt såvel en naturredegørelse som en biodiversitetshandlingsplan. Hertil kommer en fremlæggelse den 11. december 2003 af det mest gennemarbejdede faglige grundlag nogensinde for en kommende Vandmiljøplan III. Hertil kommer desuden, at den nuværende regering har udpeget yderligere 56 internationale naturbeskyttelsesområder, dvs. i alt 254, og dermed sikret, at Danmark nu er langt i opfyldelsen af direktivkravet i modsætning til den tidligere regering, som havde problemer med EU som følge af for få udpegninger.

Hertil skal lægges, at den tidligere regerings implementering af habitatdirektivet har vist sig at være utilstrækkelig, hvorfor den nuværende regering må påtage sig at reparere denne implementering.

På den baggrund finder V, DF og KF, at påstanden om, at lovforslagene er uambitiøse, klinger overordentlig hult.

Dansk Folkepartis medlemmer af udvalget finder endvidere, at gennemførelsen af vandrammedirektivet bør føre til et højt beskyttelsesniveau samt et løft i beskyttelsen af det danske vandmiljø, drikkevandet og den danske natur.

Dansk Folkeparti tvivler på, at myndighedsstrukturen ikke vil have en økonomisk konsekvens for dem, der skal udføre arbejdet med naturbeskyttelsesområder og implementere vandrammedirektivet.

Dansk Folkeparti ønsker at bevare det gode danske grundvand og drikkevand i fremtiden, og netop derfor er der fortsat behov for en stor dansk indsats på de her omhandlede naturområder.

Dansk Folkeparti noterer sig svaret på spørgsmål 89: »Med lovforslaget samt ministerens ændringsforslag bliver HUR’s funktion alene at koordinere mellem hovedstatsamterne og Københavns/Frederiksberg Kommuner i forbindelse med udarbejdelse af vandplanen. Dvs. at amterne og Københavns/Frederiksberg Kommuner udarbejder hver sin delvandplan, hvorefter HUR’s funktion udelukkende bliver at sikre, at delplanerne afstemmes, så de slutteligt kan samles i en sammenhængende vandplan. Derved udnyttes de enkelte amter og kommuners ekspertise og lokalkendskab ( ) Hvis de amtslige enheder ikke kan opnå enighed indbyrdes er det alene HUR’s opgave at indbringe sagen for miljøministeren.«

Dansk Folkeparti har ligesom Kristendemokraterne endvidere noteret sig svarene på spørgsmål 85 og 86.

Et andet mindretal i udvalget (S, SF, RV og EL) indstiller lovforslagene til forkastelse ved 3. behandling. Mindretallet vil stemme for de stillede ændringsforslag.

Socialdemokratiets, Socialistisk Folkepartis, Det Radikale Venstres og Enhedslistens medlemmer af udvalget bemærker, at dansk natur og det danske vand er under pres. Naturens balance er truet. Det er kendsgerninger, som bl.a. blev understreget i Wilhjelmudvalgets rapport fra 2001. Behovet for en sammenhængende plan for dansk natur og dansk vandmiljø er større end nogensinde. Naturen har for lidt plads, der er for mange næringsstoffer, vandmiljøet er belastet, og der mangler sammenhængende naturområder.

Uambitiøs gennemførelse af direktiver

Efter Socialdemokratiets, Socialistisk Folkepartis, Det Radikale Venstres og Enhedslistens opfattelse burde denne lovgivning føre til et løft i beskyttelsen af det danske vandmiljø, drikkevand og den danske natur.

EU’s vandrammedirektiv er visionært med et højt beskyttelsesniveau. Derfor burde gennemførelsen i dansk lovgivning være nem. Desværre konstaterer S, SF, RV og EL, at det umiddelbart ser ud til, at beskyttelsesniveauet i den danske lovgivning er lavere end i vandrammedirektivet.

Til at underbygge dette, ses bl.a. regeringens modstand mod at skrive formålene for vandrammedirektivet og habitatdirektivet ind i formålet for miljømålsloven. Det er ganske uforståeligt og en klar indikation af, at lovforslagene er en absolut minimumsimplementering (besvarelsen af spørgsmål 80).

Lovforslagene og de efterfølgende lovforslag om ændring af naturbeskyttelsesloven og skovloven ville have været en mulighed for at gennemføre direktiverne på et højt niveau, også på områder, hvor fortolkninger af direktiverne er genstand for udvalgsarbejde under EU-Kommissionen. Det gælder f.eks. fortolkningen af habitatdirektivets artikel 12 om beskyttelse af prioriterede arter uden for habitatområderne. Som det fremgår af besvarelsen af spørgsmål 64 og 82, vil regeringen afvente udvalgsarbejdet i EU.

Lovforslagene indeholder kun rammerne, og ambitionsniveauet er meget svagt og usikkert. Det er bekymrende, og den bekymring deler partierne med mange af de høringsberettigede. Eksemplerne er mange. I L 15’s kapitel om generelle miljømål er målsætningen at forebygge forringelse. Det er for sølle. Hvorfor ikke sigte mod forbedring? I samme kapitel er målsætningen, at »forøgelse af forureningen af havet uden for vanddistrikterne skal så vidt muligt undgås«. Det er for sølle. Havmiljøet skal også forbedres. I § 13 om beskyttede drikkevandsforekomster »...tilstræbes en reduktion af omfanget af rensningen«. Det er for sølle. Målsætningen skal være, at det danske drikkevand skal være så rent, at rensning er overflødigt.

Ud over de konkrete miljømål mangler S, SF, RV og EL også klare tilkendegivelser om amternes kompetencer, økonomiske muligheder og instrumenter. Fine målsætninger gør det altså ikke alene. Instrumenterne og økonomien skal også være til stede.

Endvidere står det allerede nu klart, at skal Danmark leve op til vandrammedirektivet, så skal der ske væsentlige og effektive reduktioner af såvel kvælstof- som fosforbelastningen fra landbruget samt af ammoniakfordampningen og pesticidforbruget. Ellers vil målene ikke kunne opfyldes.

Ukendte konsekvenser

Det er partiernes opfattelse, at dette lovkompleks indeholder alt for mange bemyndigelser til miljøministeren. Der er 19 i alt. Det er meget bekymrende, når man endvidere ser, at der mangler helt konkrete miljømål. Reglerne om konkrete miljømål skal miljøministeren for øvrigt også selv fastlægge (§ 21).

Blankochecks af denne type, hvor helt konkrete miljømål skal fastlægges, er farlige – ikke kun for oppositionen, men så sandelig også for ministeren.

S, SF, RV og EL er også bekymrede for §§ 15-17 i L 15.   Det er jo ofte i detaljen, at djævlen er gemt, og netop disse undtagelsesparagraffer, hvor ord som »uforholdsmæssigt store omkostninger« og »væsentlige samfundsinteresser« indgår, ligner gummiparagraffer med nogle gevaldig interessante fortolkningsmuligheder   – muligheder, som ikke normalt bliver til gavn for miljøet.

Med miljømålsloven behandles også rammerne for NATURA 2000-netværket. Også her mangler målsætninger og forpligtelser. I stedet er der rammer og bemyndigelser, som absolut ingenting siger om ambitionerne.

En del af implementeringen af NATURA 2000 ligger i de bebudede ændringer af naturbeskyttelsesloven og skovloven, som først kommer på Folketingets bord efter behandlingen af miljømålsloven. Det er efter partiernes opfattelse helt urimeligt, og der er tale om lovsjusk, når Folketinget skal behandle L 15 og L 16 uden at kende til den lovgivning, hvori såvel vandrammedirektiv, habitatdirektiv og fuglebeskyttelsedirektiv skal udmøntes. Tidsfristen for gennemførelsen af vandrammedirektivet i december 2003 har længe været kendt af regeringen.

Regeringen har ikke kunnet præsentere en oversigt over, hvordan de tre direktiver gennemføres i dansk lov. Dette kunne f.eks. ske gennem en parallelopstilling af de tre direktiver sammenholdt med 1) eksisterende dansk lovgivning, der gennemfører direktiverne, 2) gennemførelsen med L 15/L 16 og revisionerne af naturbeskyttelsesloven og skovloven og 3) eventuelle udeståender med en tidsplan for gennemførelsen (besvarelserne af spørgsmål 11, 12, 81 og 95).

A- og B-natur

Med vandrammedirektivet og habitatdirektivet skal overvågningen af dansk natur og miljø forstærkes. Desværre kan det konstateres, at det går den stik modsatte vej med NOVANA 2003, der primært retter sig mod habitatområderne, som udgør 7,5 pct. af landarealet.

Desuden gennemfører regeringen store besparelser på DMU, som ellers får fine internationale anmeldelser for forskning og overvågning af høj international klasse. Overvågningen skal forstærkes, ikke nedprioriteres. Det mangler der også konkrete målsætninger for i lovforslagene.

Partierne ser ikke nogen grund til, at amternes naturplaner bliver kædet sammen med vandrammedirektivet rent tidsmæssigt. Naturplanerne kan sagtens gennemføres noget før. Der er lang tid til 2009, og der er ingen grund til at vente i 6 år. Disse naturplaner skal omfatte al natur og ikke kun de internationale beskyttelsesområder. Indsatsen for dansk natur bliver sølle og mager, hvis det for eftertiden kun vil dreje sig om vandområder og de internationale naturbeskyttelsesområder. Det vil bare føre til etablering af henholdsvis A- og B-natur. Der er fortsat behov for en dansk naturindsats og naturgenopretning på andre områder end lige habitatområderne.

Hvad angår inddelingen af vanddistrikter er der jo et uendeligt antal muligheder. Partierne har noteret sig artikel3-udvalgets bemærkninger, men vil samtidig sætte spørgsmålstegn ved det geniale i, at f.eks. både Limfjorden og Vadehavet kommer til at høre under flere vanddistrikter.

På baggrund af ovenstående bemærkninger ønsker Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Enhedslisten ikke at stemme for lovforslagene.

Et tredje mindretal i udvalget (KD) indstiller lovforslagene til vedtagelse med de stillede ændringsforslag.

Kristendemokraternes medlem af udvalget tilslutter sig de politiske bemærkninger ovenfor fra V, DF og KF.

Herudover anfører Kristendemokraterne, at partiet kan støtte såvel lov- som ændringsforslagene, da KD finder det vigtigt at implementere vandrammedirektivet, habitatdirektivet og EF-fuglebeskyttelses-direktivet i dansk lovgivning.

Kristendemokraterne finder det utilfredsstillende, at mulige strukturelle ændringer som følge af Strukturkommissionens arbejde ikke i højere grad er indtænkt i forslagene. KD finder det problematisk at gøre amterne ansvarlige for at udføre planlægningen og indsatserne, hvis amternes sammensætning og størrelse ændres, så de på en helt anden måde dækker eller ikke dækker vanddistrikterne. KD stiller sig i den forbindelse desuden tvivlende over for, at en ændret myndighedsstruktur ikke vil medføre økonomiske konsekvenser for amterne. Tilsvarende tvivl gælder for de internationale naturbeskyttelsesområder.

Kristendemokraterne finder det ikke tilfredsstillende, at de endelige vandplaner først foreligger i 2009. KD ønsker »mest miljø for fremtiden« og i denne sammenhæng »mere rent vand i fremtiden« og havde derfor gerne set, at processen frem mod de endelige vandplaner foregik hurtigere.  

KD noterer sig svaret på spørgsmål 85, hvoraf det fremgår: »I forbindelse med gennemførelsen af indsatsprogrammet vil der efter reglerne i den relevante lovgivning skulle ske en afklaring af omfanget og omkostninger, herunder konsekvenserne for de berørte erhverv, ved gennemførelsen. Dette både som grundlag for en aftale, en afgørelse og for evt. kompensation. Der vil dog allerede i forbindelse med Natura 2000-planen være vurderinger af omkostningerne, jf. bemærkningerne til lovforslagets § 42, hvoraf det fremgår, at indsatsprogrammet alene skal »omfatte den forvaltningsindsats m.v., som amtsrådet forventer at kunne gennemføre og finde finansiering til i den kommende planperiode«.«

Kristendemokraterne noterer sig ligeledes svaret på spørgsmål 86, hvoraf det fremgår: » Spørgsmålet om økonomisk kompensation må således – som det også sker i det kommende naturbeskyttelseslovforslag og forslag til skovlov – behandles samtidig med, at vi behandler de forskellige virkemidler, der kan være nødvendige at tilvejebringe for at kunne foretage indgreb overfor grundejerne for at kunne gennemføre vandplanen. I øvrigt skal jeg bemærke, at erstatningsbestemmelsen i § 26 a forudsætter, at der er givet pålæg om rådighedsindskrækninger efter bestemmelsen. Pålæg kan først gives, når der foreligger en indsatsplan, der angiver beskyttelsesbehovet. I øvrigt bør spørgsmålet om, hvorvidt indgreb til realisering af miljømålene bør udløse erstatning i videre omfang, end hvad der følger af Grundlovens ekspropriationsregler i § 73, også overvejes samlet i forbindelse med den øvrige vurdering af virkemidler.«

Tjóðveldisflokkurin, Inuit Ataqatigiit og Siumut var på tidspunktet for betænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i betænkningen.

En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i betænkningen. Der gøres opmærksom på, at et flertal eller et mindretal i udvalget ikke altid vil afspejle et flertal/mindretal ved afstemning i Folketingssalen.

4. Ændringsforslag med bemærkninger

Ændringsforslag

til

I. Forslag til lov om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder (miljømålsloven)

Af   et mindretal (S, SF, RV og EL), tiltrådt af et mindretal (KD):

Til § 1

  1) Paragraffen affattes således:

»§ 1. Lovens formål er at fastlægge en ramme for beskyttelse af overfladevand og grundvand, som

1)   forebygger yderligere forringelse og beskytter og forbedrer vandøkosystemernes tilstand, og hvad angår deres vandbehov, også tilstanden for terrestriske økosystemer og vådområder, der er direkte afhængige af vandøkosystemerne,

2)   fremmer bæredygtig vandanvendelse baseret på langsigtet beskyttelse af tilgængelige vandressourcer,

3)   sigter mod en udvidet beskyttelse og forbedring af overfladevand og grundvand, bl.a. gennem specifikke foranstaltninger til en progressiv reduktion af udledninger, emissioner og tab af prioriterede stoffer og standsning eller udfasning af udledninger, emissioner og tab af prioriterede farlige stoffer,

4)   sikrer en progressiv reduktion af forureningen af grundvandet og forhindrer en yderligere forurening heraf og

5)   bidrager til at afbøde virkningerne af oversvømmelser og tørke.

Stk. 2. Loven skal herved bidrage til

1)   tilstrækkelig forsyning af overfladevand og grundvand af god kvalitet, som er nødvendig for at opnå en bæredygtig, afbalanceret og rimelig vandanvendelse,

2)   en betydelig reduktion af forureningen af grundvandet,

3)   beskyttelse af havet og

4)   opfyldelse af målene i de relevante internationale aftaler, herunder de mål, der tager sigte på at forebygge og eliminere forurening af havmiljøet, med henblik på at standse eller udfase udledninger, emissioner og tab af prioriterede farlige stoffer med det endelige mål at opnå koncentrationer i havmiljøet nær baggrundsværdierne for naturligt forekommende stoffer og tæt på nul for menneskeskabte syntetiske stoffer.

Stk. 3. Loven skal endvidere bidrage til at sikre den biologiske diversitet ved at bevare naturtyperne samt de vilde dyr og planter. De foranstaltninger, der træffes i medfør af loven eller regler udstedt i medfør heraf, skal

1)   tage sigte på at opretholde eller genoprette en gunstig bevaringsstatus for naturtyper samt vilde dyre- og plantearter af fællesskabsbetydning og

2)   tage hensyn til de økonomiske, sociale og kulturelle behov og til regionale og lokale særpræg.

Stk. 4. Loven skal herudover bidrage til at sikre, at grundvand skal kunne anvendes til drikkevand kun renset for naturlige uønskede stoffer.

Stk. 5. Loven skal endvidere bidrage til, at forringelsen af biodiversiteten skal standses med henblik på at nå dette mål senest i 2010.«

[Udvidelse af formålbestemmelsen]

Af   miljøministeren, tiltrådt af udvalget:

Til § 2

  2) I   stk. 2 ændres »Oplandet til Vidå og Kruså« til: »De grænseoverskridende vandløbsoplande«.

[Grænseoverskridende vandløbsoplande]

Til § 28

  3) I stk. 3, 2. pkt., og i stk. 4, 3. pkt., udgår ordene »og i hovedstadsområdet tillige vedtages af Hovedstadens Udviklingsråd«.

[Hovedstadens Udviklingsråd]

Til § 29

  4) I stk. 5 udgår ordene »og i hovedstadsområdet tillige af Hovedstadens Udviklingsråd«.

[Konsekvensrettelse]

Til § 32

  5) Ordene »og Hovedstadens Udviklingsråd i hovedstadsområdet« udgår.

[Konsekvensrettelse]

Til § 37

  6) I stk. 2 ændres »Natura 2000-skovnaturplan« til: »Natura 2000-skovplaner«.

[Natura 2000-skovplaner]

Af   et mindretal (S, SF, RV og EL), tiltrådt af et mindretal (KD):

Til § 43

  7) Stk. 2 affattes således:

»Stk. 2. Offentliggørelsen skal ske mindst 1 år før hver planperiode, dog første gang senest den 22. december 2005.«

[Natura 2000-planer inden for 3 år]

Til § 45

  8) Stk. 1 affattes således:

»Efter udløbet af fristen i § 43, stk. 4, vedtager amtsrådet Natura 2000-planen endeligt, dog første gang senest den 22. december 2006.«

[Natura 2000-planer inden for 3 år]

Bemærkninger

Til nr. 1

Forslaget til § 1, stk. 1 og 2, indsætter vandrammedirektivets målsætninger – som formuleret i det oprindelige EU-direktiv – som målsætning for loven.

Forslaget til § 1, stk. 3, indsætter habitatdirektivets målsætninger – som formuleret i det oprindelige EU-direktiv – som målsætning for loven.

Forslaget til § 1, stk. 4, indsætter som formålsbestemmelse den fremtidige målsætning for rent grundvand, hvorefter grundvand skal kunne anvendes til drikkevand – kun renset for naturlige forureninger.

Forslaget til § 1, stk. 5, indsætter Göteborg- (EU, 2001) og Johannesburg- (FN, 2002) målsætningen om at bremse forringelsen af den biologiske mangfoldighed inden 2010.

Til nr. 2

I forbindelse med forhandlinger med de tyske myndigheder om samarbejde om de grænseoverskridende vandløbsoplande er Miljøministeriet efter lovforslagets fremsættelse blevet opmærksom på, at oplandene til Vidå og Kruså ikke er dækkende for det internationale vanddistrikt. Det skyldes, at Der Bongsieler Kanal er beliggende i Tyskland, men oplandet til kanalen er en del af det internationale vanddistrikt. Det foreslås derfor at definere det internationale vanddistrikt som de grænseoverskridende vandløbsoplande.

Til nr. 3-5

Det foreslås, at Hovedstadens Udviklingsråd ikke skal vedtage vandplanen. I øvrigt er bestemmelsen uændret, og Hovedstadens Udviklingsråd er fortsat vanddistriktsmyndighed med koordinerende opgaver i vanddistriktet, og amterne i hovedstadsområdet samt Københavns og Frederiksberg Kommuner skal fortsat vedtage vandplanen.

Til nr. 6

Ved ændringsforslaget ændres navnet »Natura 2000-skovnaturplan« til »Natura 2000-skovplaner«, som er det rette navn.

Til nr. 7 og 8

Bestemmelserne fastslår, at Natura 2000-planer (internationale naturbeskyttelsesområder) skal være færdige om 3 år og ikke som foreslået om 6 år.

Ændringsforslag

til

II. Forslag til lov om ændring af lov om vandforsyning m.v., lov om miljøbeskyttelse, lov om jordforurening og lov om planlægning

(Ændringer som følge af lov om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder)

Af   miljøministeren, tiltrådt af udvalget:

Til titlen

  1) Ordene »lov om jordforurening« ændres til: »lov om forurenet jord«.

[Ændring af titel]

Til § 1

  2) Efter nr. 14 indsættes som nyt nummer:

»01. I § 52 a, stk. 1, sidste pkt., indsættes efter »§ 52 c«: »og § 35 i lov om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder«.«

[Konsekvensrettelse]

  3) Efter nr. 17 indsættes som nyt nummer:

»02. § 72, stk. 4, ophæves.«

[Konsekvensrettelse]

Til § 5

  4) I stk. 3 indsættes efter »§ 1, nr. 6-11«: »og 02«.

[Ikrafttrædelse]

Til nr. 1

Der er tale om en teknisk rettelse.

Til nr. 2

Ændringen er en konsekvens af, at den nuværende gebyrhjemmel i § 52 c i vandforsyningsloven fremover deles mellem § 52 c i vandforsyningsloven og § 35 i lov om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder.

Til nr. 3 og 4

Indtil vandplanen er offentliggjort, er de målsætninger m.v., som amtsrådet har vedtaget efter § 17, stk. 1, 2. pkt., stadig gældende, og reglen i lovens § 72, stk. 4, er derfor relevant frem til dette tidspunkt. Det foreslås derfor, at ophævelsen af reglen først skal træde i kraft, når vandplanen er offentliggjort i de enkelte amter.

  Søren Gade (V)   Helga Moos (V)   Eyvind Vesselbo (V)  fmd.   Jens Vibjerg (V)   Jørn Dohrmann (DF)   Freddie H. Madsen (DF)   Helle Sjelle (KF)   Lars Barfoed (KF)   Mogens Nørgård Pedersen (KD)  n.fmd.   Arne Toft (S)   Helge Mortensen (S)   Pernille Blach Hansen (S)   Svend Auken (S)   Torben Hansen (S)   Jørn Jespersen (SF)   Elsebeth Gerner Nielsen (RV)   Keld Albrechtsen (EL)

Tjóðveldisflokkurin, Inuit Ataqatigiit og Siumut havde ikke medlemmer i udvalget.

 

 

 

Folketingets sammensætning

 

 

Venstre, Danmarks Liberale Parti (V)

55

*

Enhedslisten (EL)

4

 

Socialdemokratiet (S)

52

 

Kristendemokraterne (KD)

4

 

Dansk Folkeparti (DF)

22

 

Tjóðveldisflokkurin (TF)

1

 

Det Konservative Folkeparti (KF)

16

 

Inuit Ataqatigiit (IA)

1

 

Socialistisk Folkeparti (SF)

12

 

Siumut (SIU)

1

 

Det Radikale Venstre (RV)

  9

 

Uden for folketingsgrupperne (UFG)

2

*

Heraf 1 medlem valgt på Færøerne

 

 


Bilag 1

Oversigt over bilag vedrørende L 15 og L 16

Bilagsnr.

Titel

1

Kommenteret høringsnotat med kopi af vandrammedirektivet, skaldyrsdirektivet, habitatdirektivet og fuglebeskyttelsesdirektivet, fra miljøministeren

2

Høringssvar og faktuelt høringsnotat, fra miljøministeren

3

Høringsudkast af 14/7-03, fra miljøministeren

4

Spm. 1 om oversigt over implementering af vandrammedirektivet – artikel for artikel – i de to lovforslag, til miljøministeren

5

Brev af 22/10-03 vedrørende teknisk gennemgang af lovforslaget, til miljøministeren

6

Svar på spm. 1 om oversigt over implementering af vandrammedirektivet – artikel for artikel – i de to lovforslag, fra miljøministeren

7

Henvendelse af 27/10-03 fra Dansk Vand- og Spildevandsforening, Foreningen af Vandværker i Danmark og Københavns Kommune

8

Spm. 2 om kommentar til henvendelse af 27/10-03 fra Dansk Vand- og Spildevandsforening, Foreningen af Vandværker i Danmark og Københavns Kommune, til miljøministeren

9

Henvendelse af 31/10-03 fra Dansk Landbrug

10

Spm. 3 om kommentar til henvendelse af 31/10-03 fra Dansk Landbrug, til miljøministeren

11

Overheads anvendt ved den tekniske gennemgang af lovforslagene den 30/10-03, fra miljøministeren

12

Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslagene

13

Spm. 4 om en liste over, hvilke typer »statslige interesser« der er omfattet af forslaget til § 44, til miljøministeren

Spm. 5 om opstramninger af tilladelser, til miljøministeren

Spm. 6 om finansiering af amternes indsats, til miljøministeren

Spm. 7 om afskæring af klageadgang, til miljøministeren

Spm. 8 om oversendelse af en oversigt over samtlige ministerbemyndigelser, til miljøministeren

Spm. 9 om en redegørelse for, i hvilke tilfælde ministerens bemyndigelse i § 36, stk. 3, tænkes anvendt, til miljøministeren

14

Henvendelse af 7/11-03 fra Roskilde Amt, Frederiksborg Amt og Københavns Amt

15

Spm. 10 om kommentar til henvendelse af 7/11-03 fra Roskilde Amt, Frederiksborg Amt og Københavns Amt, til miljøministeren

16

Ændringsforslag fra miljøministeren

17

Spm. 11 om artikler i habitatdirektivet og fuglebeskyttelsesdirektivet, til miljøministeren

Spm. 12 om status for Danmarks implementering af vandrammedirektivet, habitatdirektivet og fuglebeskyttelsesdirektivet, til miljøministeren

Spm. 13 om Natura 2000 og vandrammedirektivet, til miljøministeren

Spm. 14 om generationsmål for kemikalier, til miljøministeren

Spm. 15 om ændringsforslag på baggrund af bl.a. Esbjergdeklarationen, til miljøministeren

Spm. 16 om, hvordan generationsmålet kan indarbejdes i skovloven og naturbeskyttelsesloven, til miljøministeren

Spm. 17 om biologisk mangfoldighed, til miljøministeren

Spm. 18 om nødvendige ændringer af vandløbsloven, til miljøministeren

Spm. 19 om nye og ændrede ministerbeføjelser, til miljøministeren

Spm. 20 om behovet for 13 danske vanddistrikter, til miljøministeren

Spm. 21 om, hvilke af Fødevareministeriets ændringsforslag der er imødekommet, til miljøministeren

18

Henvendelse af 11/11-03 fra Dansk Vand- og Spildevandsforening, Foreningen af Vandværker i Danmark og Københavns Kommune

19

Spm. 22 om kommentar til henvendelse af 11/11-03 fra Dansk Vand- og Spildevandsforening, Foreningen af Vandværker i Danmark og Københavns Kommune, til miljøministeren

20

Svar på spm. 10 om kommentar til henvendelse af 7/11-03 fra Roskilde Amt, Frederiksborg Amt og Københavns Amt, fra miljøministeren

21

Svar på spm. 3 om kommentar til henvendelse af 31/10-03 fra Dansk Landbrug, fra miljøministeren

22

Svar på spm. 2 om kommentar til henvendelse af 27/10-03 fra Dansk Vand- og Spildevandsforening, Foreningen af Vandværker i Danmark og Københavns Kommune, fra miljøministeren

23

Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslagene

24

Svar på spm. 4 om en liste over, hvilke typer »statslige interesser« der er omfattet af forslaget til § 44, fra miljøministeren

Svar på spm. 5 om opstramninger af tilladelser, fra miljøministeren

Svar på spm. 6 om finansiering af amternes indsats, fra miljøministeren

Svar på spm. 7 om afskæring af klageadgang, fra miljøministeren

Svar på spm. 8 om oversendelse af en oversigt over samtlige ministerbemyndigelser, fra miljøministeren

Svar på spm. 9 om en redegørelse for, i hvilke tilfælde ministerens bemyndigelse i § 36, stk. 3, tænkes anvendt, fra miljøministeren

25

Svar på spm. 11 om artikler i habitatdirektivet og fuglebeskyttelsesdirektivet, fra miljøministeren

Svar på spm. 12 om status for Danmarks implementering af vandrammedirektivet, habitatdirektivet og fuglebeskyttelsesdirektivet, fra miljøministeren

Svar på spm. 13 om Natura 2000 og vandrammedirektivet, fra miljøministeren

Svar på spm. 14 om generationsmål for kemikalier, fra miljøministeren

Svar på spm. 15 om ændringsforslag på baggrund af bl.a. Esbjergdeklarationen, fra miljøministeren

Svar på spm. 16 om, hvordan generationsmålet kan indarbejdes i skovloven og naturbeskyttelsesloven, fra miljøministeren

Svar på spm. 17 om biologisk mangfoldighed, fra miljøministeren

Svar på spm. 18 om nødvendige ændringer af vandløbsloven, fra miljøministeren

Svar på spm. 19 om nye og ændrede ministerbeføjelser, fra miljøministeren

Svar på spm. 20 om behovet for 13 danske vanddistrikter, fra miljøministeren

Svar på spm. 21 om, hvilke af Fødevareministeriets ændringsforslag der er imødekommet, fra miljøministeren

26

Svar på spm. 22 om kommentar til henvendelse af 11/11-03 fra Dansk Vand- og Spildevandsforening, Foreningen af Vandværker i Danmark og Københavns Kommune, fra miljøministeren

27

Spm. 23 om baggrunden for valget af HUR som vandområdemyndighed, til miljøministeren

28

Spm. 24 om, hvorfor artikel 1 (formål) i vandrammedirektivet ikke er indskrevet i lovens formålsbestemmelse, til miljøministeren

Spm. 25 om sikring af det lokale, til miljøministeren

Spm. 26 om begrundelse for den valgte model til sikring af det lokale, til miljøministeren

Spm. 27 om nedsættelse af et bredt sammensat rådgivende udvalg efter lovens § 21, til miljøministeren

Spm. 28 om habitatområdernes omfattelse af vandrammedirektivet, til miljøministeren

Spm. 29 om drikkevand, til miljøministeren

Spm. 30 om definition af bæredygtige menneskelige aktiviteter, til miljøministeren

Spm. 31 om forringelse af vandområder fra høj til god økologisk tilstand, til miljøministeren

Spm. 32 om EF-Domstolens dom fra 2002 mod Irland, til miljøministeren

Spm. 33 om naturbeskyttelsesområder, til miljøministeren

Spm. 34 om sammenkædning af implementeringen af vandrammedirektivet med naturplanlægningen, til miljøministeren

Spm. 35 om naturplanlægning, til miljøministeren

Spm. 36 om godkendelse fra EU-Kommissionen, til miljøministeren

Spm. 37 om § 15 og undtagelsesbestemmelserne, til miljøministeren

Spm. 38 om målsætning på baggrund af basisanalyse, til miljøministeren

Spm. 39 om prioritering mellem forskellige dele af områdets udpegningsgrundlag, til miljøministeren

Spm. 40 om amters indgriben, til miljøministeren

Spm. 41 om nedsættelse af en aktørgruppe, til miljøministeren

Spm. 42 om HUR som vanddistriktsmyndighed, til miljøministeren

Spm. 43 om opdeling af hovedstadsområdet i vanddistrikter, til miljøministeren

Spm. 44 om begrænset ressourceforbrug, til miljøministeren

Spm. 45 om finansiering af naturplanlægningen, til miljøministeren

Spm. 46 om Novanaprogrammet, til miljøministeren

Spm. 47 om »kan«-bestemmelsen i forslaget til § 47, stk. 1, til miljøministeren

Spm. 48 om definition af »uforholdsmæssigt store omkostninger«, til miljøministeren

Spm. 49 om minimumsimplementering af direktiverne, til miljøministeren

Spm. 50 om vurdering af reduktioner, til miljøministeren

Spm. 51 om fortolkningsmuligheder, til miljøministeren

29

Spm. 52 om oversendelse af forudsætningerne for beregningerne af omkostningerne til gennemførelse af habitatdirektivet, til miljøministeren

Spm. 53 om, hvad ændringerne af vandløbsloven vil betyde for amternes økonomi til naturbeskyttelse, til miljøministeren

30

Spm. 54 om Kammeradvokatens kritik af Danmarks manglende opfyldelse af habitatdirektivet, til miljøministeren

Spm. 55 om muligheden for at opfylde intentionerne i miljømålsloven uden yderligere indgreb over for udledninger fra landbruget, til miljøministeren

Spm. 56 om, hvordan omkostningerne ved gennemførelse af miljømålsloven harmonerer med overslag over omkostninger til naturforvaltningen, til miljøministeren

Spm. 57 om teknisk bistand til udformning af et ændringsforslag vedrørende vandrammedirektivets målsætning, til miljøministeren

Spm. 58 om teknisk bistand til udformning af et ændringsforslag vedrørende habitatdirektivets målsætning, til miljøministeren

Spm. 59 om teknisk bistand til udformning af et ændringsforslag vedrørende den fremtidige målsætning for grundvand, til miljøministeren

31

Spm. 60 om, hvorfor første del af vandrammedirektivets artikel 14 hverken indgår i lovteksten eller bemærkningerne, til miljøministeren

Spm. 61 om indsatsplaner, til miljøministeren

Spm. 62 om parallelopstilling over implementering, til miljøministeren

Spm. 63 om definition af og grænsen mellem terminologien god og moderat henholdsvis høj og god, til miljøministeren

Spm. 64 om den danske fortolkning af omfanget af artsbeskyttelsen i habitatdirektivets artikel 12, til miljøministeren

Spm. 65 om begrundelse for, hvorfor loven ikke kan indeholde generationsmålet i selve lovteksten, til miljøministeren

Spm. 66 om målsætning om at standse tabet af biologisk mangfoldighed, til miljøministeren

Spm. 67 om anmodning om et foreløbigt svar på spm. 16, til miljøministeren

Spm. 68 om, hvordan en ændring af vandløbsloven vil kunne fremme mere grundvandsdannelse og mere natur, til miljøministeren

Spm. 69 om, hvilke ændringer af vandløbsloven der vil være nødvendige af hensyn til Danmarks internationale forpligtelser, til miljøministeren

Spm. 70 om nationalparker, til miljøministeren

Spm. 71 om nationalparkernes konkrete bidrag til implementeringen af Danmarks internationale forpligtelser, til miljøministeren

Spm. 72 om ligestilling af forurenere, til miljøministeren

Spm. 73 om, hvorfor retningslinjer for naturbeskyttelse skal være forskellige, til miljøministeren

Spm. 74 om, hvordan lovforslagene sikrer, at Danmark ikke bliver opdelt i A- og B-natur, til miljøministeren

Spm. 75 om kommentarer til de enkelte punkter i høringssvaret fra Akademiet for de Tekniske Videnskaber, til miljøministeren

Spm. 76 om omkostningerne til Danmarks implementering af vandramme- henholdsvis Natura2000-direktiverne i havområderne, til miljøministeren

32

Svar på spm. 23 om baggrunden for valget af HUR som vandområdemyndighed, fra miljøministeren

33

Svar på spm. 24 om, hvorfor artikel 1 (formål) i vandrammedirektivet ikke er indskrevet i lovens formålsbestemmelse, fra miljøministeren

Svar på spm. 25 om sikring af det lokale, fra miljøministeren

Svar på spm. 26 om begrundelse for den valgte model til sikring af det lokale, fra miljøministeren

Svar på spm. 27 om nedsættelse af et bredt sammensat rådgivende udvalg efter lovens § 21, fra miljøministeren

Svar på spm. 28 om habitatområdernes omfattelse af vandrammedirektivet, fra miljøministeren

Svar på spm. 29 om drikkevand, fra miljøministeren

Svar på spm. 30 om definition af bæredygtige menneskelige aktiviteter, fra miljøministeren

Svar på spm. 31 om forringelse af vandområder fra høj til god økologisk tilstand, fra miljøministeren

Svar på spm. 32 om EF-Domstolens dom fra 2002 mod Irland, fra miljøministeren

Svar på spm. 33 om naturbeskyttelsesområder, fra miljøministeren

Svar på spm. 34 om sammenkædning af implementeringen af vandrammedirektivet med naturplanlægningen, fra miljøministeren

Svar på spm. 35 om naturplanlægning, fra miljøministeren

Svar på spm. 36 om godkendelse fra EU-Kommissionen, fra miljøministeren

Svar på spm. 37 om § 15 og undtagelsesbestemmelserne, fra miljøministeren

Svar på spm. 38 om målsætning på baggrund af basisanalyse, fra miljøministeren

Svar på spm. 39 om prioritering mellem forskellige dele af områdets udpegningsgrundlag, fra miljøministeren

Svar på spm. 40 om amters indgriben, fra miljøministeren

Svar på spm. 41 om nedsættelse af en aktørgruppe, fra miljøministeren

Svar på spm. 42 om HUR som vanddistriktsmyndighed, fra miljøministeren

Svar på spm. 43 om opdeling af hovedstadsområdet i vanddistrikter, fra miljøministeren

Svar på spm. 44 om begrænset ressourceforbrug, fra miljøministeren

Svar på spm. 45 om finansiering af naturplanlægningen, fra miljøministeren

Svar på spm. 46 om Novana-programmet, fra miljøministeren

Svar på spm. 47 om »kan«-bestemmelsen i forslaget til § 47, stk. 1, fra miljøministeren

Svar på spm. 48 om definition af »uforholdsmæssigt store omkostninger«, fra miljøministeren

Svar på spm. 49 om minimumsimplementering af direktiverne, fra miljøministeren

Svar på spm. 50 om vurdering af reduktioner, fra miljøministeren

Svar på spm. 51 om fortolkningsmuligheder, fra miljøministeren

34

Ændringsforslag, fra miljøministeren

35

Svar på spm. 52 om oversendelse af forudsætningerne for beregningerne af omkostningerne til gennemførelse af habitatdirektivet, fra miljøministeren

Svar på spm. 53 om, hvad ændringerne af vandløbsloven vil betyde for amternes økonomi til naturbeskyttelse, fra miljøministeren

36

Svar på spm. 54 om Kammeradvokatens kritik af Danmarks manglende opfyldelse af habitatdirektivet, fra miljøministeren

Svar på spm. 55 om muligheden for at opfylde intentionerne i miljømålsloven uden yderligere indgreb over for udledninger fra landbruget, fra miljøministeren

Svar på spm. 56 om, hvordan omkostningerne ved gennemførelse af miljømålsloven harmonerer med overslag over omkostninger til naturforvaltningen, fra miljøministeren

Svar på spm. 57 om teknisk bistand til udformning af et ændringsforslag vedrørende vandrammedirektivets målsætning, fra miljøministeren

Svar på spm. 59 om teknisk bistand til udformning af et ændringsforslag vedrørende den fremtidige målsætning for grundvand, fra miljøministeren

Svar på spm. 58 om teknisk bistand til udformning af et ændringsforslag vedrørende habitatdirektivets målsætning, fra miljøministeren

37

Svar på spm. 60 om, hvorfor første del af vandrammedirektivets artikel 14 hverken indgår i lovteksten eller bemærkningerne, fra miljøministeren

Svar på spm. 61 om indsatsplaner, fra miljøministeren

Svar på spm. 62 om parallelopstilling over implementering, fra miljøministeren

Svar på spm. 63 om definition af og grænsen mellem terminologien god og moderat henholdsvis høj og god, fra miljøministeren

Svar på spm. 64 om den danske fortolkning af omfanget af artsbeskyttelsen i habitatdirektivets artikel 12, fra miljøministeren

Svar på spm. 65 om begrundelse for, hvorfor loven ikke kan indeholde generationsmålet i selve lovteksten, fra miljøministeren

Svar på spm. 66 om målsætning om at standse tabet af biologisk mangfoldighed, fra miljøministeren

Svar på spm. 67 om anmodning om et foreløbigt svar på spm. 16, fra miljøministeren

Svar på spm. 68 om, hvordan en ændring af vandløbsloven vil kunne fremme mere grundvandsdannelse og mere natur, fra miljøministeren

Svar på spm. 69 om, hvilke ændringer af vandløbsloven der vil være nødvendige af hensyn til Danmarks internationale forpligtelser, fra miljøministeren

Svar på spm. 70 om nationalparker, fra miljøministeren

Svar på spm. 71 om nationalparkernes konkrete bidrag til implementering af Danmarks internationale forpligtelser, fra miljøministeren

Svar på spm. 72 om ligestilling af forurenere, fra miljøministeren

Svar på spm. 73 om, hvorfor retningslinjer for naturbeskyttelse skal være forskellige, fra miljøministeren

Svar på spm. 74 om, hvordan lovforslagene sikrer, at Danmark ikke bliver opdelt i A- og B-natur, fra miljøministeren

Svar på spm. 75 om kommentarer til de enkelte punkter i høringssvaret fra Akademiet for de Tekniske Videnskaber, fra miljøministeren

Svar på spm. 76 om omkostningerne til Danmarks implementering af vandramme- henholdsvis Natura2000-direktiverne i havområderne, fra miljøministeren

38

Spm. 77 om eventuelle strukturelle ændringer som følge af resultaterne af Strukturkommissionens arbejde, til miljøministeren

Spm. 78 om myndighedsstruktur, hvor amterne skal være myndighed for hver sit vanddistrikt, til miljøministeren

Spm. 79 om uddybning af, »at den samlede afvejning og prioritering af de nødvendige indsatser for at opnå miljømålene vil ske under inddragelse af de økonomiske hensyn«, til miljøministeren

39

Svar på spm. 77 om eventuelle strukturelle ændringer som følge af resultaterne af Strukturkommissionens arbejde, fra miljøministeren

Svar på spm. 78 om myndighedsstruktur, hvor amterne skal være myndighed for hver sit vanddistrikt, fra miljøministeren

Svar på spm. 79 om uddybning af, »at den samlede afvejning og prioritering af de nødvendige indsatser for at opnå miljømålene vil ske under inddragelse af de økonomiske hensyn«, fra miljøministeren

40

1. udkast til betænkning

41

Spm. 80 om teknisk bistand til udformning af et samlet ændringsforslag til formålsbestemmelsen i L 15, til miljøministeren

Spm. 81 om udarbejdelse af en parallelopstilling for gennemførelse af fuglebeskyttelses- og habitatdirektiverne, til miljøministeren

Spm. 82 om gennemførelse af beskyttelse ved revision af naturbeskyttelsesloven og skovloven, til miljøministeren

Spm. 83 om lov nr. 391 af 28. maj 2003 om ændring af vandløbsloven, til miljøministeren

Spm. 84 om fortolkning af artikel 14, til miljøministeren

42

Spm. 85 om teknisk bistand til udarbejdelse af ændringsforslag vedrørende konsekvensanalyser, til miljøministeren

Spm. 86 om teknisk bistand til udarbejdelse af ændringsforslag til miljøbeskyttelseslovens § 26 a, til miljøministeren

43

Spm. 87 om bemyndigelsen i § 2, stk. 2, i forhold til Sønderjylland, til miljøministeren

44

Spm. 88 om, hvorfor HUR i fremtiden skal være vanddistriktsmyndighed, til miljøministeren

Spm. 89 om, hvad det indebærer, at HUR skal være vanddistriktsmyndighed, til miljøministeren

Spm. 90 om kommunernes indflydelse på vandområdet, til miljøministeren

Spm. 91 om konflikt vedrørende administration af vandindvinding, til miljøministeren

Spm. 92 om eventuelle nye konflikter, til miljøministeren

45

Spm. 93 om statens ansvar, til miljøministeren

46

Spm. 94 om EU-Kommissionens tilkendegivelser, til miljøministeren

Spm. 95 om anmodning om et udtømmende svar på spørgsmål 11 og 12, til miljøministeren

47

Spm. 96 om teknisk bistand til udformning af ændringsforslag vedrørende amtsvise vanddistrikter, til miljøministeren

Spm. 97 om teknisk bistand til udformning af ændringsforslag vedrørende vandforekomster, til miljøministeren

Spm. 98 om teknisk bistand til udformning af ændringsforslag vedrørende tidsfristen for NATURA 2000-planerne, til miljøministeren

48

Svar på spm. 80 om teknisk bistand til udformning af et samlet ændringsforslag til formålsbestemmelsen i L 15, fra miljøministeren

Svar på spm. 81 om udarbejdelse af en parallelopstilling for gennemførelse af fuglebeskyttelses- og habitatdirektiverne, fra miljøministeren

Svar på spm. 82 om gennemførelse af beskyttelse ved revision af naturbeskyttelsesloven og skovloven, fra miljøministeren

Svar på spm. 83 om lov nr. 391 af 28. maj 2003 om ændring af vandløbsloven, fra miljøministeren

Svar på spm. 84 om fortolkning af artikel 14, fra miljøministeren

49

Svar på spm. 88 om, hvorfor HUR i fremtiden skal være vanddistriktsmyndighed, fra miljøministeren

Svar på spm. 89 om, hvad det indebærer, at HUR skal være vanddistriktsmyndighed, fra miljøministeren

Svar på spm. 90 om kommunernes indflydelse på vandområdet, fra miljøministeren

Svar på spm. 91 om konflikt vedrørende administration af vandindvinding, fra miljøministeren

Svar på spm. 92 om eventuelle nye konflikter, fra miljøministeren

50

Svar på spm. 93 om statens ansvar, fra miljøministeren

Svar på spm. 94 om EU-Kommissionens tilkendegivelser, fra miljøministeren

Svar på spm. 95 om anmodning om et udtømmende svar på spørgsmål 11 og 12, fra miljøministeren

51

Svar på spm. 85 om teknisk bistand til udarbejdelse af ændringsforslag vedrørende konsekvensanalyser, fra miljøministeren

Svar på spm. 86 om teknisk bistand til udarbejdelse af ændringsforslag til miljøbeskyttelseslovens § 26 a, fra miljøministeren

52

Svar på spm. 96 om teknisk bistand til udformning af ændringsforslag vedrørende amtsvise vanddistrikter, fra miljøministeren

Svar på spm. 97 om teknisk bistand til udformning af ændringsforslag vedrørende vandforekomster, fra miljøministeren

Svar på spm. 98 om teknisk bistand til udformning af ændringsforslag vedrørende tidsfristen for NATURA 2000-planerne, fra miljøministeren

53

Ændringsforslag, fra miljøministeren

54

Svar på spm. 87 om bemyndigelsen i § 2, stk. 2, i forhold til Sønderjylland, fra miljøministeren

55

Spm. 99 om behandling af svaret på Kommissionens åbningsskrivelse af 11. juli 2003, til miljøministeren

Spm. 100 om godkendelse af forelæggelsen af svaret på åbningsskrivelsen, til miljøministeren

Spm. 101 om udsættelse af fristen for besvarelse af Kommissionens åbningsskrivelse, til miljøministeren

Spm. 102 om sikring af færdiggørelse af implementeringen af habitat- og fuglebeskyttelsesdirektiverne, til miljøministeren

Spm. 103 om klagepunkter i Kommissionens åbningsskrivelse vedrørende mangelfuld gennemførelse af habitatdirektivets artikel 6.2-4, til miljøministeren

Spm. 104 om imødegåelse af kritikpunkter i åbningsskrivelsen, til miljøministeren

Spm. 105 om fristen efter habitatdirektivet til at gennemføre bestemmelserne i habitatdirektivets artikel 6.2-4, til miljøministeren

Spm. 106 om udarbejdelse af bindende regler med krav om konsekvensvurdering for projekter på havet, til miljøministeren

Spm. 107 om regeringens vurdering af behovet for ændring af bekendtgørelsen om internationale naturbeskyttelsesområder, til miljøministeren

56

Svar på spm. 99 om behandling af svaret på Kommissionens åbningsskrivelse, fra miljøministeren

Svar på spm. 100 om godkendelse af forelæggelsen af svaret på åbningsskrivelsen, fra miljøministeren

Svar på spm. 101 om udsættelse af fristen for besvarelse af Kommissionens åbningsskrivelse, fra miljøministeren

Svar på spm. 102 om sikring af færdiggørelse af implementeringen af habitat- og fuglebeskyttelsesdirektiverne, fra miljøministeren

Svar på spm. 103 om klagepunkter i Kommissionens åbningsskrivelse vedrørende mangelfuld gennemførelse af habitatdirektivets artikel 6.2-4, fra miljøministeren

Svar på spm. 104 om kritikpunkter i åbningsskrivelsen, fra miljøministeren

Svar på spm. 105 om fristen efter habitatdirektivet til at gennemføre bestemmelserne i habitatdirektivets artikel 6.2-4, fra miljøministeren

Svar på spm. 106 om udarbejdelse af bindende regler med krav om konsekvensvurdering for projekter på havet, fra miljøministeren

Svar på spm. 107 om regeringens vurdering af behovet for ændring af bekendtgørelsen om internationale naturbeskyttelsesområder, fra miljøministeren