Den fulde tekst

Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 10. december 2003

Betænkning

over

  Forslag til lov om ændring af ferieloven

(Renteafkast af Feriekonto)

[af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen)]

 

1. Udvalgsarbejdet

Lovforslaget blev fremsat den 13. november 2003 og var til 1. behandling den 21. november 2003. Lovforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Arbejdsmarkedsudvalget.

Møder

Udvalget har behandlet lovforslaget i 3 møder.

Høring

Et udkast til lovforslaget har inden fremsættelsen været sendt i høring, og beskæftigelsesministeren sendte den 11. november 2003 dette udkast til udvalget, jf. alm. del – bilag 64. Den 19. november 2003 sendte beskæftigelsesministeren de indkomne høringssvar samt et notat herom til udvalget. Den 20. november 2003 sendte beskæftigelsesministeren et yderligere høringssvar samt et notat herom til udvalget.

Spørgsmål

Udvalget har stillet 1 spørgsmål til beskæftigelsesministeren til skriftlig besvarelse, som denne har besvaret. Endvidere er der i udvalget blevet omdelt beskæftigelsesministerens svar på tre § 20-spørgsmål, jf. L 76 – bilag 7. Disse spørgsmål og beskæftigelsesministerens svar herpå er optrykt som bilag 2 til betænkningen.

2. Indstillinger og politiske bemærkninger

Et flertal i udvalget (S, SF, RV, EL og KD) indstiller lovforslaget til forkastelse ved 3. behandling .

Socialdemokratiets medlemmer af udvalget kan ikke anbefale regeringens forslag til vedtagelse. Regeringen har forklaret, at de 100 mio. kr., som regeringen vil tage af renteafkastet fra Feriekonto, blandt andet skal gå til at betale for de 450 ekstra betjente i politiforliget.

Beskæftigelsesministeren har imidlertid bekræftet, at pengene ikke indgik i de forhandlinger, som regeringen havde med blandt andre Socialdemokraterne forud for politiforliget. I disse forhandlinger blev Socialdemokraterne derimod præsenteret for en række helt uacceptable finansieringsforslag.

For det første var det forslaget om at ændre aftalen om satsreguleringen, som vil forringe stigningerne af indkomstoverførsler over de kommende 4 år. Det gælder blandt andet boligstøtten og børnechecken.

For det andet var det besparelsen på tilskuddet til hjemmeservice, som fremover kun kan gives til pensionister og førtidspensionister inden for en beløbsramme på 100 mio. kr., og som vil føre til, at en stor del af hjemmeservicefirmaerne må lukke.

For det tredje gjaldt det besparelsen på det almene byggeri, hvor en ændret finansiering giver en besparelse på 45 mio. kr.

Når alt kommer til alt er besparelsen ved at tage lønmodtagernes feriepenge blot en feberredning, som skal lukke hullet i finanslovforslaget. At renteafkastet fra Feriekonto skal gå til at betale for mere politi er i realiteten ren kosmetik. I virkeligheden går lønmodtagernes feriepenge til at finansiere skattestoppet.

Socialdemokraterne skal samtidig understrege, at vi deler ønsket fra LO om, at arbejdsmarkedets parter inddrages i et udredningsarbejde, som kan sikre en langsigtet plan for, hvad der skal ske med Arbejdsmarkedets Feriefond.

Et mindretal i udvalget (V, DF og KF) indstiller lovforslaget til vedtagelse uændret.

Tjóðveldisflokkurin, Inuit Ataqatigiit og Siumut var på tidspunktet for betænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i betænkningen.

En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i betænkningen. Der gøres opmærksom på, at et flertal eller et mindretal i udvalget ikke altid vil afspejle et flertal/mindretal ved afstemning i Folketingssalen.

  Charlotte Antonsen (V)   Eva Kjer Hansen (V)   Freddy Dam (V)   Jens Vibjerg (V)  fmd.   Bent Bøgsted (DF)   Kristian Thulesen Dahl (DF)   Lars Barfoed (KF)   Charlotte Dyremose (KF)   Mogens Nørgård Pedersen (KD)   Anne‑Marie Meldgaard (S)   Bjarne Laustsen (S)  nfmd.   Jan Petersen (S)   Lone Møller (S)   Ole Vagn Christensen (S)   Ole Sohn (SF)   Anders Samuelsen (RV)   Søren Søndergaard (EL)

Tjóðveldisflokkurin, Inuit Ataqatigiit og Siumut havde ikke medlemmer i udvalget.

 

Folketingets sammensætning

 

Venstre, Danmarks Liberale Parti (V)

55

*

Enhedslisten (EL)

4

Socialdemokratiet (S)

52

 

Kristendemokraterne (KD)

4

Dansk Folkeparti (DF)

22

 

Tjóðveldisflokkurin (TF)

1

Det Konservative Folkeparti (KF)

16

 

Inuit Ataqatigiit (IA)

1

Socialistisk Folkeparti (SF)

12

 

Siumut (SIU)

1

Det Radikale Venstre (RV)

  9

 

Uden for folketingsgrupperne (UFG)

2

 

*

Heraf 1 medlem valgt på Færøerne

 


Bilag 1

Oversigt over bilag vedrørende L 76

Bilagsnr.

Titel

1

Høringssvar og høringsnotat, fra beskæftigelsesministeren

2

Supplerende høringssvar og notat, fra beskæftigelsesministeren

3

Spm. 1 om redegørelse for, hvorledes forslaget harmonerer med regeringens skattestop, til beskæftigelsesministeren

4

Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

5

Svar på spm. 1 om redegørelse for, hvorledes forslaget harmonerer med regeringens skattestop, fra beskæftigelsesministeren

6

1. udkast til betænkning

7

Besvarelse af § 20-spørgsmål nr. S 954-956 om afkastet af Feriekonto, fra beskæftigelsesministeren

 


Bilag 2

§ 20-spørgsmål til beskæftigelsesministeren og dennes svar herpå

Spørgsmålene og beskæftigelsesministerens svar herpå er optrykt efter ønske fra S.

Spørgsmål S 954:

Vil ministeren oplyse, om Socialdemokratiet i forbindelse med foregående forhandlinger om et politiforlig er blevet præsenteret for, at en del af finansieringen skal komme fra de 100 mio. kr., som regeringen påtænker at tage fra afkastet af Feriekonto?

Svar:

Overførslen af op til 100 mio. kr. af renteafkastet fra Feriekonto til staten,   indgik på linje med en række andre elementer som finansieringselement i den afsluttende aftale om Finansloven for 2004 mellem regeringen og Dansk Folkeparti. Den pågældende finansiering blev ikke drøftet med andre af Folketingets partier.

Spørgsmål S 955:

Vil ministeren oplyse, om de 100 mio. kr., som regeringen påtænker at tage fra afkastet af Feriekonto, har indgået i finansieringen i det oprindelige udkast til finanslovforslag for 2004, eller om pengene er blevet indskrevet i finansieringsgrundlaget efterfølgende?

Svar:

Den pågældende overførsel indgik ikke i regeringens oprindelige finanslovforslag fra august 2003.

Spørgsmål S 956:

Vil ministeren oplyse, om der på baggrund af, at der i forbindelse med finanslov 1993 den 26. november 1992 blev indgået en aftale mellem Det Konservative Folkeparti, Venstre, Det Radikale Venstre, CD, Kristeligt Folkeparti og Socialdemokratiet om at tage 200 mio. kr. af afkastet af Feriekonto, dengang var en fælles forståelse mellem aftalepartierne om, hvad pengene skulle gå til?

Svar:

I forlængelse af aftalen om Finanslov 1993 og beskæftigelsesfremmende initiativer mellem den daværende regering (Det Konservative Folkeparti og Venstre), Socialdemokratiet, Centrum-Demokraterne, Det Radikale Venstre og Kristeligt Folkeparti blev det besluttet at op til 200 mio. kr. af renteafkastet af Feriekonto skulle tilfalde staten. Det var en del af finanslovsaftalen, at midlerne skulle anvendes til finansiering af en pulje på 200 mio. kr. med henblik på at styrke den almene voksenuddannelse mv., jf. aftaleteksten:

»Med henblik på at styrke den almene voksenuddannelse mv. afsættes en pulje på 200 mio. kr. Puljen fordeles mellem Undervisnings- Arbejds- og Kulturministeriet. Udbygningen skal ske ved at sammensætte nye uddannelsesforløb med både almene og erhvervsrettede elementer, især af hensyn til de kortuddannede.

Puljen finansieres gennem ændret anvendelse af feriefondsmidlerne, idet fondens formål ændres, således at midlerne også kan anvendes til uddannelsesformål. Regeringen vil optage forhandlinger med Arbejdsmarkedets Feriefond herom.«

Aftalen blev bl.a. udmøntet ved en ændring af lov om ferie, hvori der blev fastsat følgende (jf. lov nr. 1038 af 23. december 1992):

»§ 19. Medmindre andet følger af loven, ydes feriegodtgørelse gennem et system, Feriekonto, der sikrer, at feriegodtgørelsen udbetales til lønmodtageren, når ferien holdes. Arbejdsministeren fastsætter nærmere regler herom.

Stk. 2. Arbejdsministeren bestemmer inden den 31. januar 1993 og inden den 31. december 1993, hvor stor en del af renteafkastet af Feriekonto i hvert af årene 1993 og 1994 der skal tilfalde Arbejdsmarkedets Feriefond, og hvor stor en del der skal anvendes til uddannelsesformål til lønmodtagere. Der kan for 1993 og 1994 tilsammen anvendes op til 200 mio. kr. til uddannelsesformål. Arbejdsministeren kan fastsætte nærmere regler om overførsel af renteafkastet«.