Den fulde tekst

Tillægsbetænkning afgivet af Indfødsretsudvalget den 12. december 2003

Tillægsbetænkning

over

  Forslag til lov om indfødsrets meddelelse

[af integrationsministeren (Bertel Haarder)]

 

1. Udvalgsarbejdet

Lovforslaget blev fremsat den 22. oktober 2003 og var til 1. behandling den 5. november 2003. Lovforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Indfødsretsudvalget. Udvalget afgav betænkning den 25. november 2003. Lovforslaget var til 2. behandling den 2. december 2003. Ved 3. behandling af lovforslaget den 11. december 2003 blev behandlingen afbrudt, og lovforslaget blev henvist til fornyet behandling i Indfødsretsudvalget.

Møder

Udvalget har, efter lovforslaget blev henvist til fornyet udvalgsbehandling, behandlet dette i 1 møde.

2. Indstillinger og politiske bemærkninger

Et mindretal i udvalget (S, SF, RV og EL) vil redegøre for sin stilling til lovforslaget ved 3. behandling.

Da det er uklart, hvorvidt regeringen har sit parlamentariske grundlag i orden i forbindelse med vedtagelsen af lovforslaget, vil Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Enhedslisten redegøre for deres stilling til lovforslaget ved 3. behandling .

Et andet mindretal i udvalget (V og KF) indstiller lovforslaget til vedtagelse i den affattelse, hvori det foreligger efter 2. behandling.

V enstre og Det Konservative Folkepartis medlemmer af udvalget ønsker at understrege den ganske særlige karakter, som lov om indfødsrets meddelelse har.

Det fremgår af grundlovens § 44, stk. 1, at ingen udlænding kan få indfødsret uden ved lov.

Tildeling af indfødsret skal tages meget alvorligt, og Venstre og Det Konservative Folkeparti er af den opfattelse, at tildelingen skal leve op ikke alene til grundlovens bogstav, men også til dens ånd.

De mennesker, der ved lov om indfødsrets meddelelse bliver danske statsborgere, får derved for sig selv og deres efterkommere bl.a. stemmeret til Folketinget.

Hvis det danske demokrati fortsat skal fungere så godt, som det gør – hvor en væsentlig del af grundlaget er en veluddannet og oplyst befolkning – må der være strenge krav til de nye statsborgere, ikke mindst krav om, at de skal beherske det danske sprog og have et kendskab til dansk kultur og danske samfundsforhold.

Det er den holdning, som Venstre og Det Konservative Folkeparti har handlet ud fra, da man indgik aftale med Dansk Folkeparti om krav til nye statsborgere.

Venstre og Det Konservative Folkeparti finder intet unaturligt i, at det er et snævert flertal, der stiller kravene. Det ligger faktisk implicit i grundlovens bestemmelse .

Et tredje mindretal i udvalget (DF) vil redegøre for sin stilling til lovforslaget ved 3. behandling.

Tjóðveldisflokkurin, Inuit Ataqatigiit og Siumut var på tidspunktet for tillægsbetænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i tillægsbetænkningen.

En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i tillægsbetænkningen.

Hans Andersen (V)   Inge Dahl‑Sørensen (V)   Gudrun Laub (V)   Lars Christian Lilleholt (V)   Søren Krarup (DF)  nfmd.   Jesper Langballe (DF)   Else Theill Sørensen (KF)  fmd.   Helle Sjelle (KF)   Eyvind Vesselbo (V)   Henrik Sass Larsen (S)   Lars Kramer Mikkelsen (S)   Lotte Bundsgaard (S)   Morten Bødskov (S)   Sandy Brinck (S)   Marie Daugaard (SF)   Elsebeth Gerner Nielsen (RV)   Søren Søndergaard (EL)

Tjóðveldisflokkurin, Inuit Ataqatigiit og Siumut havde ikke medlemmer i udvalget.

 

Folketingets sammensætning

 

Venstre, Danmarks Liberale Parti (V)

55

*

Enhedslisten (EL)

4

Socialdemokratiet (S)

52

 

Kristendemokraterne (KD)

4

Dansk Folkeparti (DF)

22

 

Tjóðveldisflokkurin (TF)

1

Det Konservative Folkeparti (KF)

16

 

Inuit Ataqatigiit (IA)

1

Socialistisk Folkeparti (SF)

12

 

Siumut (SIU)

1

Det Radikale Venstre (RV)

9

 

Uden for folketingsgrupperne (UFG)

2

 

*

Heraf 1 medlem valgt på Færøerne

 


Bilag 1

Oversigt over bilag vedrørende L 42 omdelt efter afgivelse af betænkning

6

Betænkning afgivet 25. november 2003

7

1. udkast til tillægsbetænkning