Den fulde tekst

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 19. december 2003

Forslag

til

Lov om ændring af ferieloven

(Renteafkast af Feriekonto)

§ 1

I ferieloven, lov nr. 396 af 31. maj 2000, som ændret ved lov nr. 133 af 20. marts 2002 og lov nr. 1039 af 17. december 2002, foretages følgende ændring:

1. I § 32, stk. 2, ændres »2002 og 2003« til: »2004« og »for hvert af årene op til 150 mio. kr.« til: »op til 100 mio. kr.«

§ 2

Loven træder i kraft den 1. januar 2004.