Den fulde tekst

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 19. december 2003

Forslag

til

Lov om ændring af lov om sikkerhed til søs og sømandsloven

(Forebyggelse af terrorhandlinger m.v. mod skibe og hjemmel til at gennemføre EU-regler om
tilbageholdelse af skibe)

 

§ 1

I lov om sikkerhed til søs, jf. lovbekendtgørelse nr. 627 af 26. juli 2002, foretages følgende ændringer:

1. I § 3 indsættes efter nr. 3 som nyt nummer:

»4)   maritim sikring med sigte på at forebygge terrorhandlinger m.v. mod skibe,«.

Nr. 4-9 bliver herefter nr. 5-10.

2. I § 14 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. Søfartsstyrelsen kan fastsætte regler om udstedelse af forbud mod, at et skib forlader en havn på grund af ugunstige vejrforhold.«

Stk. 3 og 4 bliver herefter stk. 4 og 5.

3. I § 32, stk. 4, indsættes efter 1. pkt.:

»I sådanne forskrifter kan der fastsættes tilsvarende straf for overtrædelse af regler fastsat i Det Europæiske Fællesskabs forordninger om forhold omfattet af loven.«

§ 2

I sømandsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 766 af 19. september 1995, som ændret senest ved § 1 i lov nr. 277 af 8. maj 2002, foretages følgende ændring:

1. § 64 b, stk. 2 og 3, ophæves, og i stedet indsættes:

»Stk. 2. Økonomi- og erhvervsministeren fastsætter regler om beviser for på- og afmønstring og besætningsskemaer samt regler om udstedelse, brug og registrering af identitetsbevis til søfarende, herunder om afvisning af begæring om udstedelse af et identitetsbevis eller inddragelse af et allerede udstedt bevis, såfremt den pågældende skønnes at udgøre en sikkerhedsrisiko. Ministeren fastsætter endvidere regler om betaling for udstedelse af sådanne beviser m.v.«

§ 3

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2004, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Økonomi- og erhvervsministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttræden af § 2.

Stk. 3. Regler udstedt i medfør af § 64 b, stk. 2, i sømandsloven forbliver i kraft, indtil de ophæves eller afløses af regler udstedt i medfør af denne lov.

§ 4

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Grønland med de ændringer, som de særlige grønlandske forhold tilsiger.