Sagsforløb 2003/1 BF 113
Den fulde tekst

Fremsat den 27. januar 2004 af Lone Møller (S), Jytte Andersen (S), Mette Frederiksen (S), Poul Qvist Jørgensen (S),
Peder Sass (S), Frode Sørensen (S), Arne Toft (S) og Jytte Wittrock (S)

Forslag til folketingsbeslutning

om en styrket indsats for produktion og eksport af dansk musik

 

Med henblik på at styrke udviklingen af det danske musikliv, herunder produktion og eksport af dansk musik, pålægger Folketinget regeringen at tage følgende initiativer inden udgangen af indeværende folketingssamling:

a)   at fremsætte forslag om etablering af en produktionsstøtteordning for den danske musikbranche,

b)   at fremsætte forslag om etablering af en eksportstøtteordning for dansk musik, der dels skal omfatte en tilskudspulje til musikfremstød og international marketing og dels skal omfatte en international transportstøtte for musikere,

c)   at fremsætte forslag om etablering af en indkøbsordning for nye danske musikproduktioner.

 

Bemærkninger til forslaget

Det danske musikliv er i disse år i rivende udvikling. Nye talenter udvikles på stribe og forsøger at bryde igennem til en større offentlighed, ikke mindst inden for den rytmiske musik. Hvis det enorme potentiale, der aktuelt ligger i dansk musikliv, skal udløses, er der imidlertid brug for en offentlig satsning. Vi må erkende, at nye, friske musikalske pust af høj kvalitet ikke ender i vores cd-afspillere af sig selv. Danmark er et lille land med relativt få pladekøbere, og derfor har kunstnerisk interessante musikere, der bevæger sig uden for den absolutte musikalske mainstream, meget svære overlevelsesbetingelser på rene markedsvilkår.

Udviklingen i den danske og den internationale musikbranche har gennem de senere år betydet, at det er blevet sværere for musikere at få udgivet deres musik og komme ud til et større publikum. Pladeselskaberne er blevet tilbøjelige til kun at satse på de navne, der allerede er kendte – kunstnere, som man på forhånd har en stærk formodning om vil skabe et stort salg. Det vigende cd-salg har desværre kun forstærket den tendens.

Der er derfor brug for en kulturpolitisk satsning, der skal skabe bedre muligheder for, at kunstnerisk interessant musik kan komme forbi øvelokalernes vægge og blive indspillet og promoveret. En øget kulturpolitisk indsats for at udvikle det danske musikliv skal omfatte tiltag, der kan øge danske talenters muligheder for at bryde igennem i udlandet – med øget eksport og øget kendskab til Danmark og dansk kultur til følge.

En øget indsats for den danske musiks muligheder er vigtig i en tid, hvor pladebranchen domineres af store, internationale underholdningsforetagender. En naturlig del af en aktiv og fremsynet dansk kulturpolitik må være at sikre en modvægt til de multinationale pladeselskabers store opbud af økonomisk sikre og strømlinede musikalske kort. Det handler ikke om at forsøge at matche de internationale pladeselskabers reklamebudgetter, men om at give spændende nye danske talenter tilstrækkeligt med luft under vingerne til, at de kan nå offentlighedens og pladeselskabernes ører. Det handler ikke om at give danske musikere en falsk tryghed over for den internationale konkurrence, men om at styrke den eksisterende dynamik i musiklivet og stimulere initiativer, der har et reelt kunstnerisk potentiale.

Til a) Produktionsstøtteordning for den danske musikbranche

Det foreslås, at der på musikområdet etableres en tostrenget støttemodel. Ordningen skal både sikre talentudviklingen i det danske musikmiljø og generelt yde støtte til musikproduktion ud fra kvalitative vurderinger og hensyn til genremæssig mangfoldighed. Støtten skal   tildeles af personer med genrekendskab, således at det ikke er de samme personer, der uddeler støtte inden for eksempel rockmusik, popmusik, folkemusik og klassisk musik.

Den tostrengede støttemodel deles op i en støttemodel til talentudvikling og mindre musikproduktioner og en støttemodel til mere etablerede kunstneres musikproduktion:

1. Talentudvikling og mindre musikproduktioner

Denne ordning skal forbedre talentfulde danske musikeres karrieremæssige udviklingsmuligheder og forbedre musikernes muligheder for at få udgivet deres musik.

Støtten, som formidles via Statens Kunstråd, tildeles som konsulentbistand i forbindelse med karrieremæssig udvikling og/eller økonomisk støtte til musikproduktioner. Formålet med produktionsstøtten er at give talenterne nogle optagelser i en hæderlig kvalitet, som de kan benytte i deres markedsføring til styrkelse af jobmuligheder i Danmark såvel som i udlandet. Formålet med konsulentbistanden er at stimulere talenternes kunstneriske såvel som karrieremæssige udvikling. Lignende ordninger findes allerede i et vist omfang under nogle af musikorganisationerne, hvor såkaldte band-doktorer tager ud til musikerne i øvelokalerne eller på spillestederne og giver kritik og gode råd i forhold til for eksempel sammenspil, teknik, live-performance, markedsføring og meget mere.

Støtten til talentudvikling bør have et bredt fokus, og en fast procentdel skal afsættes til dansksprogede projekter.

2. Professionelt orienteret musikproduktion

Ordningen skal sikre, at den danske pladebranche fortsat vil udgive musikproduktioner med allerede etablerede kunstnere med væsentlige kommercielle muligheder, herunder også på eksportmarkederne. Markedsvilkårene i musikbranchen er som nævnt ændret gennem de senere år, blandt andet som følge af den stigende cd-kopiering. Ordningen skal derfor dels ses som en økonomisk støtte til musikproduktioner, der udvælges ud fra kvalitative kriterier, og dels som en mulighed for at sikre, at danske musikere også i en eksportsammenhæng kan blive hos de danske pladeselskaber. Der kan ydes støtte på op til 50 pct. af produktionsomkostningerne. Støtten formidles via Statens Kunstråd. I modsætning til produktionsstøtten, der rettes mod talenter, bør støtten til den professionelt orienterede musikproduktion koncentreres om nogle få velvalgte solister eller orkestre med reelt potentiale for at bryde igennem på eksportmarkederne. Ligesom på talentområdet skal en fast procentdel af den professionelle produktionsstøtte afsættes til dansksprogede musikproduktioner.

Til b) Eksportstøtteordning for dansk musik

I de senere år har vi set, at danske musikere har tilstrækkeligt talent til at slå igennem internationalt. Både i Storbritannien og i USA er danske musikere begyndt at skabe en synlighed om dansk musik, der er uden historisk sidestykke. Denne kultureksport er særdeles positiv med henblik på at sætte Danmark og dansk kultur på verdenskortet, ligesom kultureksport også kan styrke dansk økonomi og skabe arbejdspladser i Danmark. Men det kræver en offentlig indsats, hvis vi skal realisere potentialerne i den musikalske kultureksport.

Af de danske musikorganisationers rapport »Analyse af dansk musikeksport 2002« fremgår det, at den danske musikeksport har været præget af en let nedadgående kurve gennem de senere år. Det til trods for, at vi har kunnet præsentere en stadigt bredere vifte af spændende navne på den danske musikscene, og at udenlandske medier har vist en stigende interesse for de danske kunstnere.

Forslagsstillerne ønsker derfor, at der etableres en eksportstøtteordning for dansk musik.

Eksportstøtteordningen skal dels bestå af en tilskudspulje til musikfremstød og international marketing. Denne pulje skal administreres af musikkens genreorganisationer, da det vil sikre en maksimal ekspertise i de forhold, der vil gøre sig gældende for de enkelte genrer. Eksempelvis har vi de senere år set Dansk Rock Samråd som en meget aktiv og kompetent dynamo for en række danske rockorkestres internationale succeser.

Forslagsstillerne ønsker ligeledes, at der etableres en selvstændig pulje til international transportstøtte for musikere. I lighed med den nuværende støtteordning til international koncertvirksomhed skal denne ordning administreres af genreorganisationerne. I modsætning til den nuværende ordning, som kun tildeles professionelle musikere, skal transportstøtten fremover gives på baggrund af en kvalitativ vurdering.

Støtteordningernes placering hos genreorganisationerne skal sikre fagligt begrundede og kompetente beslutninger om støtte, samtidig med at det skal sikre en decentral styring af støttemidlerne.

Til c) Indkøbsordning for nye danske musikproduktioner

Med forslaget vil forslagsstillerne skabe en ny støtteordning for nye danske musikproduktioner. Ordningen skal medvirke til, at der fremover udgives flere musikproduktioner af høj kvalitet i Danmark. Det vigende salg af cd’er i Danmark betyder som nævnt, at der er en tendens i pladebranchen til kun at satse på det sikre, det vil sige produktioner af kunstnere, som man på forhånd har en stærk formodning om vil skabe et stort salg. Forslagsstillerne ønsker med forslaget at medvirke til, at pladebranchen i større omfang tør satse på udgivelser, der er kunstneriske interessante, men som har begrænsede kommercielle muligheder på et lille plademarked som det danske.

Det foreslås derfor, at der etableres en indkøbsordning for nye danske musikproduktioner, som skal varetages af Statens Kunstfond. Hvert år skal der ud fra kvalitative vurderinger udvælges en række musikproduktioner, som hver indkøbes i et bestemt antal eksemplarer. En fast procentdel af disse indkøb skal være dansksproget musik. Disse eksemplarer fordeles herefter på offentligt tilgængelige biblioteker, herunder skolebiblioteker. Indkøbet af et antal eksemplarer af en given musikproduktion vil betyde, at produktionen får nemmere ved at tjene sig selv ind. Dermed mindskes pladeselskabernes risiko ved at satse på disse kunstnerisk interessante udgivelser. En lignende ordning eksisterer i dag i Norge under navnet »Indkøbsordningen for fonogrammer«.

Forslagets økonomiske konsekvenser:

I Socialdemokratiets forslag til finanslov 2004, »Vi vil investere i fremtiden«, er der afsat en rammebevilling til etablering af en produktionsstøtteordning for den danske musikbranche på 12 mio. kr. Der er afsat en rammebevilling til etablering af en eksportstøtteordning for dansk musik på 10 mio. kr., og der er afsat en rammebevilling til etablering af en indkøbsordning for nye danske musikproduktioner på 8 mio. kr.

Finansieringen er anvist i Socialdemokratiets forslag til finanslov 2004.

Skriftlig fremsættelse

Lone Møller (S):

Som ordfører for forslagsstillerne tillader jeg mig herved at fremsætte:

Forslag til folketingsbeslutning om en styrket indsats for produktion og eksport af dansk musik.

(Beslutningsforslag nr. B 113).

Jeg henviser i øvrigt til de bemærkninger, der ledsager forslaget, og anbefaler det til Tingets velvillige behandling.