Sagsforløb 2003/1 BF 13
Den fulde tekst

Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 4. februar 2004

Betænkning

over

  Forslag til folketingsbeslutning om deltagelse i  arbejdsmiljøforskningsprojekter

[af Line Barfod (EL) m.fl.]

 

1. Udvalgsarbejdet

Beslutningsforslaget blev fremsat den 21. oktober 2003 og var til 1. behandling den 13. november 2003. Beslutningsforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Arbejdsmarkedsudvalget.

Møder

Udvalget har behandlet beslutningsforslaget i 5 møder.

Spørgsmål

Udvalget har stillet 15 spørgsmål til beskæftigelsesministeren til skriftlig besvarelse, som denne har besvaret.

2. Indstillinger og politiske bemærkninger

Et flertal i udvalget (S, SF, RV, EL og KD) indstiller beslutningsforslaget til vedtagelse uændret.

Socialdemokratiets, Socialistisk Folkepartis, Det Radikale Venstres og Enhedslistens medlemmer af udvalget vil på baggrund af udvalgsbehandlingen og ministerens besvarelse af spørgsmål fra udvalget indstille beslutningsforslaget til vedtagelse. Beskæftigelsesministeren har, understøttet af Arbejdsmiljøforskningsinstituttet, påpeget, at tvang over for virksomheder og brancher til at deltage i arbejdsmiljøforskningsprojekter kan modvirke holdbare forskningsresultater. S, SF, RV og EL er på det rene med, at arbejdsmiljøforskning, så vidt det overhovedet er muligt, skal foregå med frivillig deltagelse af de involverede. Det gælder såvel virksomhedernes ledelse som ansatte.

Det er for S, SF, RV og EL afgørende, at Arbejdstilsynet som myndighed på arbejdsmiljøområdet og beskæftigelsesministeren aktivt understøtter behovet for arbejdsmiljøforskning. Følgende udtalelse fra chefkonsulent i Dansk Industri Jesper Kielsgaard Nielsen understreger dette: »Har vi en minister, der siger, at der er behov for en undersøgelse på samfundets vegne, så er jeg overbevist om, at støberierne også vil være med – under den forudsætning, at vi ikke selv skal betale.«

Kun i særlige tilfælde, hvor alle andre muligheder for at opnå nødvendig viden om et arbejdsmiljøproblem er prøvet, bør der være mulighed for, at myndighederne tvinger et forskningsprojekt igennem over for den berørte branche og/eller de berørte virksomheder.

I forbindelse med behandlingen af beslutningsforslaget er der igen sat fokus på manganpåvirkninger som et arbejdsmiljøproblem på jernstøberier m.v. S, SF, RV og EL er meget tilfredse med, at beskæftigelsesministeren har indstillet til Arbejdsmiljøforskningsfonden, at der igangsættes et forskningsprojekt vedrørende manganpåvirkninger, finansieret af fonden. S, SF, RV og EL vil nøje følge, hvordan det går med et sådant forskningsprojekt, og vil arbejde for, at det bliver igangsat så hurtigt som muligt. Det vil have stor betydning både for det forebyggende arbejde vedrørende manganpåvirkninger og for, at de mennesker, der er blevet skadet af manganpåvirkninger, kan få en berettiget erstatning.

Et mindretal i udvalget (V, DF og KF) indstiller beslutningsforslaget til forkastelse ved 2. (sidste) behandling.

Venstres, Dansk Folkepartis og Det Konservative Folkepartis medlemmer af udvalget kan ikke stemme for beslutningsforslaget, fordi tvangsforskning er en dårlig ide. Dertil kommer, at der jo ikke er noget reelt problem med at fremme arbejdsmiljøforskningen her i landet. Således har regeringen bevilget 159 mio. kr. ekstra til forskning i arbejdsmiljøet.

I V, DF og KF er vi tilfredse med de bestemmelser, der allerede er i arbejdsmiljøloven. Det fremgår af § 21, at Arbejdstilsynet kan kræve undersøgelser gennemført, hvis der er risiko for at arbejdsforholdene ikke er sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarlige. Lønmodtageren på den enkelte virksomhed er altså allerede sikret, hvilket også betyder, at der altid er mulighed for at deltage i forskningsundersøgelser af arbejdsmiljø.

Tjóðveldisflokkurin, Inuit Ataqatigiit og Siumut var på tidspunktet for betænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i betænkningen.

En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i betænkningen. Der gøres opmærksom på, at et flertal eller et mindretal i udvalget ikke altid vil afspejle et flertal/mindretal ved afstemning i Folketingssalen.

  Charlotte Antonsen (V)   Eva Kjer Hansen (V)   Freddy Dam (V)   Jens Vibjerg (V)  fmd.   Bent Bøgsted (DF)   Kristian Thulesen Dahl (DF)   Lars Barfoed (KF)   Mogens Lønborg (KF)   Mogens Nørgård Pedersen (KD)   Anne‑Marie Meldgaard (S)   Bjarne Laustsen (S)  nfmd.   Jan Petersen (S)   Lone Møller (S)   Ole Vagn Christensen (S)   Ole Sohn (SF)   Anders Samuelsen (RV)   Line Barfod (EL)

Tjóðveldisflokkurin, Inuit Ataqatigiit og Siumut havde ikke medlemmer i udvalget.

 

 

Folketingets sammensætning

 

 

Venstre, Danmarks Liberale Parti (V)

55

*

Enhedslisten (EL)

4

 

Socialdemokratiet (S)

52

 

Kristendemokraterne (KD)

4

 

Dansk Folkeparti (DF)

22

 

Tjóðveldisflokkurin (TF)

1

 

Det Konservative Folkeparti (KF)

16

 

Inuit Ataqatigiit (IA)

1

 

Socialistisk Folkeparti (SF)

12

 

Siumut (SIU)

1

 

Det Radikale Venstre (RV)

  9

 

Uden for folketingsgrupperne (UFG)

2

*

Heraf 1 medlem valgt på Færøerne

 

 


Bilag 1

Oversigt over bilag vedrørende B 13

Bilagsnr.

Titel

1

Spm. 1 om videregivelse af de præcise informationer fra Arbejdsmiljøinstituttet, som ministeren henviste til under 1. behandlingen, til beskæftigelsesministeren

Spm. 2 om bevilling af penge til fornyet forskningsprojekt i mangan-påvirkninger, til beskæftigelsesministeren

Spm. 3, om arbejdsmiljølovens § 21 kunne være brugt af Arbejdstilsynet til at tvinge støberibranchen til at undersøge mangans skadelige påvirkninger, til beskæftigelsesministeren

Spm. 4 om definition af almene forskningsprojekter og noget der foregår på en konkret virksomhed, til beskæftigelsesministeren

2

Spm. 5 om målinger på arbejdspladsen af manganpåvirkning, til beskæftigelsesministeren

Spm. 6, om § 21 kan anvendes til at konstatere, om et givet arbejdsmiljø er i orden på en given virksomhed, til beskæftigelsesministeren

Spm. 7 om at opfylde intentionerne i arbejdsskadeloven med begrebet »medicinsk dokumentation«, til beskæftigelsesministeren

Spm. 8 om sikring mod, at virksomheder og brancheforeninger kan modsætte sig, at forskere får adgang til at indsamle data, til beskæftigelsesministeren

3

Svar på spm. 1 om videregivelse af de præcise informationer fra Arbejdsmiljøinstituttet, som ministeren henviste til under 1. behandlingen, fra beskæftigelsesministeren

Svar på spm. 2 om bevilling af penge til fornyet forskningsprojekt i manganpåvirkninger, fra beskæftigelsesministeren

Svar på spm. 3, om arbejdsmiljølovens § 21 kunne være brugt af Arbejdstilsynet til at tvinge støberibranchen til at undersøge mangans skadelige påvirkninger, fra beskæftigelsesministeren

Svar på spm. 4 om definition af almene forskningsprojekter og noget der foregår på en konkret virksomhed, fra beskæftigelsesministeren

4

Svar på spm. 7 om at opfylde intentionerne i arbejdsskadeloven med begrebet »medicinsk dokumentation«, fra beskæftigelsesministeren

5

Svar på spm. 5 om målinger på arbejdspladsen af manganpåvirkning, fra beskæftigelsesministeren

Svar på spm. 6, om § 21 kan anvendes til at konstatere, om et givet arbejdsmiljø er i orden på en given virksomhed, fra beskæftigelsesministeren

Svar på spm. 8 om sikring mod, at virksomheder og brancheforeninger kan modsætte sig, at forskere får adgang til at indsamle data, fra beskæftigelsesministeren

6

Spm. 9 om skriftlig korrespondance mellem Arbejdsmiljøinstituttet og ministeriet/Arbejdstilsynet, til beskæftigelsesministeren

Spm. 10 om begrundelse for, hvorfor planlagte undersøgelser af manganudsættelse m.v. på jernstøberier ikke er blevet gennemført ved hjælp af logbogmetoden, til beskæftigelsesministeren

Spm. 11 om grundlaget for anerkendelse af manganskader på centralnervesystemet, til beskæftigelsesministeren

Spm. 12 om international dokumentation for sammenhængen mellem manganpåvirkninger, skader på centralnervesystemet og mangan i blodet, til beskæftigelsesministeren

Spm. 13 om, hvordan oliebranchen medvirkede til den omtalte forskning, til beskæftigelsesministeren

Spm. 14, om rengøringsbranchens arbejdsgivere vil udvise positiv holdning til videnskabelige undersøgelser, til beskæftigelsesministeren

Spm. 15 om muligheder for at få undersøgt de endnu uafklarede problemer vedrørende manganpåvirkninger på jernstøberier, til beskæftigelsesministeren

7

Spørgsmålet tilbagetaget

8

Besvarelse af § 20-spørgsmål nr. S 1283, om støberibranchen fortsat siger nej til at deltage i et forskningsprojekt, fra beskæftigelsesministeren

9

Svar på spm. 11 om grundlaget for anerkendelse af manganskader på centralnervesystemet, fra beskæftigelsesministeren

Svar på spm. 14 om rengøringsbranchens arbejdsgivere vil udvise positiv holdning til videnskabelige undersøgelser, fra beskæftigelsesministeren

10

Svar på spm. 9 om skriftlig korrespondence mellem Arbejdsmiljøinstituttet og ministeriet/Arbejdstilsynet, fra beskæftigelsesministeren

Svar på spm. 10 om begrundelse for, hvorfor planlagte undersøgelser af manganudsættelse m.v. på jernstøberier ikke er blevet gennemført ved hjælp af logbogmetoden, fra beskæftigelsesministeren

Svar på spm. 12 om international dokumentation for sammenhængen mellem manganpåvirkninger, skader på centralnervesystemet og mangan i blodet, fra beskæftigelsesministeren

Svar på spm. 13 om, hvordan oliebranchen medvirkede til den omtalte forskning, fra beskæftigelsesministeren

Svar på spm. 15 om muligheder for at få undersøgt de endnu uafklarede problemer vedrørende manganpåvirkninger på jernstøberier, fra beskæftigelsesministeren

11

1. udkast til betænkning