Den fulde tekst

Betænkning afgivet af Trafikudvalget den 25. marts 2004

Betænkning

over

  Forslag til lov om anlæg af motorvej mellem Bording og Funder (rute 15)

[af trafikministeren (Flemming Hansen)]

 

1. Udvalgsarbejdet

Lovforslaget blev fremsat den 21. januar 2004 og var til 1. behandling den 18. februar 2004. Lovforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Trafikudvalget.

Møder

Udvalget har behandlet lovforslaget i 2 møder.

Høring

Et udkast til lovforslaget har inden fremsættelsen været sendt i høring, og trafikministeren sendte den 22. december 2003 dette udkast til udvalget, jf. alm. del – bilag 494. Den 12. februar 2004 sendte trafikministeren de indkomne høringssvar samt et notat herom til udvalget.

Spørgsmål

Udvalget har stillet 5 spørgsmål til trafikministeren til skriftlig besvarelse, som denne har besvaret.

2. Indstillinger og politiske bemærkninger

Et flertal i udvalget (V, S, DF, KF og RV) indstiller lovforslaget til vedtagelse uændret.

Et mindretal i udvalget (SF og EL) indstiller lovforslaget til forkastelse ved 3. behandling.

Enhedslistens medlem af udvalget finder, at – ud over, at den udgør endnu en overflødig motorvejsforbindelse i Jylland – er netop denne motorvejsstrækning en del af en Århus-Herning-forbindelse, som må karakteriseres som en af de mest ugennemtænkte motorveje efter vel nok den mest udemokratiske proces, der til dato er set. Vejen gennemføres fra hver sin ende, så de sværeste beslutninger om, hvordan vejen skal føres omkring Silkeborg, gemmes til sidst. Derfor får de ikke tilstrækkelig vægt i bedømmelsen af, om projektet som helhed overhovedet kan berettiges. Også denne motorvejsstrækning skal aftage langt mindre trafik, end Danmarks nabolande bruger som grundlag for at bygge motorveje. Sikkerhed i trafikken bruges som argument for, at det nu skal være muligt at køre 130 km/t forbi Funder og Bording. Det store ubesvarede spørgsmål er, hvordan 628 mio. kr. kunne have været anvendt til at forbedre sikkerheden på de eksisterende veje og gøre det muligt at benytte strækningen for f.eks. cyklister.

Kristendemokraterne, Tjóðveldisflokkurin, Inuit Ataqatigiit og Siumut var på tidspunktet for betænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i betænkningen.

En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i betænkningen.

  Sven Buhrkall (V)   Svend Heiselberg (V)   Peter Christensen (V)   Flemming Damgaard Larsen (V)   Karsten Nonbo (V)   Poul Fischer (DF)   Peter Skaarup (DF)  nfmd.   Kaj Ikast (KF)  fmd.   Helge Adam Møller (KF)   Helge Mortensen (S)   Jytte Wittrock (S)   Klaus Hækkerup (S)   Peder Sass (S)   Poul Andersen (S)   Margrete Auken (SF)   Martin Lidegaard (RV)   Keld Albrechtsen (EL)

Kristendemokraterne, Tjóðveldisflokkurin, Inuit Ataqatigiit og Siumut havde ikke medlemmer i udvalget.

 

Folketingets sammensætning

 

Venstre, Danmarks Liberale Parti (V)

55

*

Enhedslisten (EL)

4

Socialdemokratiet (S)

52

 

Kristendemokraterne (KD)

4

Dansk Folkeparti (DF)

22

 

Tjóðveldisflokkurin (TF)

1

Det Konservative Folkeparti (KF)

16

 

Inuit Ataqatigiit (IA)

1

Socialistisk Folkeparti (SF)

12

 

Siumut (SIU)

1

Det Radikale Venstre (RV)

  9

 

Uden for folketingsgrupperne (UFG)

2

 

*

Heraf 1 medlem valgt på Færøerne

 


Bilag 1

Oversigt over bilag vedrørende L 130

Bilagsnr.

Titel

1

Høringssvar samt høringsnotat, fra trafikministeren

2

Udkast til tidsplan over udvalgets behandling af lovforslaget

3

Spm. 1 om, hvad ministeren vil gøre for at afhjælpe den forøgede trafik på den nuværende ringvej igennem Silkeborg, til trafikministeren

Spm. 2 om, hvilke forhold der gør, at der skal bruges 2 år på en undersøgelse, til trafikministeren

4

Spm. 3 om ministerens stillingtagen til det sidste motorvejsstykke ved Silkeborg, til trafikministeren

Spm. 4 om, hvilke konsekvenser ministeren forventer at anlægget af motorvejen Bording-Funder vil få for trafikmængden og -afviklingen i og omkring Silkeborg, til trafikministeren

5

Tidsplan over udvalgets behandling af lovforslaget

6

Spm. 5, om det ikke er spild af penge, hvis der alligevel ikke er forsvarlige muligheder for at gennemføre motorvejen ved Silkeborg, til trafikministeren

7

Svar på spm. 3 om ministerens stillingtagen til det sidste motorvejsstykke ved Silkeborg, fra trafikministeren

Svar på spm. 4 om, hvilke konsekvenser ministeren forventer at anlægget af motorvejen Bording-Funder vil få for trafikmængden og --afviklingen i og omkring Silkeborg, fra trafikministeren

Svar på spm. 5, om det ikke er spild af penge, hvis der alligevel ikke er forsvarlige muligheder for at gennemføre motorvejen ved Silkeborg, fra trafikministeren

8

Svar på spm. 1 om, hvad ministeren vil gøre for at afhjælpe den forøgede trafik på den nuværende ringvej igennem Silkeborg, fra trafikministeren

Svar på spm. 2 om, hvilke forhold der gør, at der skal bruges 2 år på en undersøgelse, fra trafikministeren

9

1. udkast til betænkning