Den fulde tekst

Betænkning afgivet af Kirkeudvalget den 21. april 2004

Betænkning

over

  Forslag til lov om ændring af lov om folkekirkens økonomi

  (Fællesfondens indtægter)

[af kirkeministeren (Tove Fergo)]

 

1. Udvalgsarbejdet

Lovforslaget blev fremsat den 18. februar 2004 og var til 1. behandling den 11. marts 2004. Lovforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Kirkeudvalget.

Møder

Udvalget har behandlet lovforslaget i 2 møder.

Høring

Et udkast til lovforslaget har inden fremsættelsen været sendt i høring, og kirkeministeren sendte den 10. november 2003 dette udkast til udvalget, jf. alm. del – bilag 26. Den 17. februar 2004 sendte kirkeministeren de indkomne høringssvar samt et notat herom til udvalget.

2. Indstillinger og politiske bemærkninger

Et flertal i udvalget (udvalget med undtagelse af EL) indstiller lovforslaget til vedtagelse uændret.

Socialdemokratiets medlemmer af udvalget har fæstnet sig ved den del af lovforslagets bemærkninger, hvoraf det fremgår, at kirkeministeren i løbet af indeværende år vil tage initiativer med hensyn til at strukturere debatten om folkekirkens økonomi, deltage aktivt i den og ved årets slutning foretage en evaluering af denne. Det fremgår også, at der sigtes mod, at der i næste folketingsår fremsættes lovforslag, der skal understøtte en effektiv økonomistyring af Fællesfonden ved at gøre de grundlæggende forudsætninger for økonomistyringen i Fællesfondens lovgrundlag mere tidssvarende og på linje med økonomistyringen i den offentlige sektor.

Socialdemokraterne   er enige i, at der skal være en grundlæggende debat om folkekirkens økonomi og strukturen omkring økonomien, før der ændres i lovgivningen, og før eventuel overgang til anden tilskudsform fra staten. Vi finder dog, at denne debat bør involvere alle partier i Folketinget samt de forskellige organisationer, der er i det kirkelige landskab.

Det havde således været fornuftigt, om regeringspartierne havde støttet Socialdemokraternes forslag om et førkommissionsudvalg eller på anden måde havde sikret tid til og bredde i den nødvendige debat om folkekirkens fremtid – et ønske, som der massivt er udtrykt behov for og opbakning til af mange organisationer og enkeltpersoner i folkekirken, senest på et større debatmøde i Nyborg, der var arrangeret af Landsforeningen af Menighedsrådsmedlemmer og biskopperne.

Socialdemokraterne forudser, at der er behov for mere tid til debat både om administration af Fællesfonden og om eventuel overgang til en bloktilskudsmodel end blot »hen over sommeren«, hvorfor vi fraråder, at der allerede gennemføres et nyt lovinitiativ i slutningen af dette år.

Socialdemokraterne anbefaler derimod, at der bredt politisk sammen med repræsentanter for folkekirkens forskellige organisationer gennemføres en dialog om mulige modeller for en modernisering af forvaltningen af   Fællesfonden og af statens bidrag til folkekirken.

Socialistisk Folkepartis medlem af udvalget kan tilslutte sig Socialdemokratiets bemærkninger.

Et mindretal i udvalget (EL) vil ved 3. behandling stemme hverken for eller imod lovforslaget.

Tjódveldisflokkurin, Inuit Ataqatigiit og Siumut var på tidspunktet for betænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i betænkningen.

En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i betænkningen.

  Birthe Rønn Hornbech (V)  fmd.   Flemming Damgaard Larsen (V)   Irene Simonsen (V)   Henrik Vestergaard (V)   Jesper Langballe (DF)   Søren Krarup (DF)   Knud Erik Kirkegaard (KF)   Charlotte Dyremose (KF)   Jann Sjursen (KD)   Arne Toft (S)   Karen J. Klint (S)  nfmd.   Mette Frederiksen (S)   Lone Møller (S)   Ejner Jensen (S)   Margrete Auken (SF)   Niels Helveg Petersen (RV)   Pernille Rosenkrantz‑Theil (EL)

Tjódveldisflokkurin, Inuit Ataqatigiit og Siumut havde ikke medlemmer i udvalget.

 

Folketingets sammensætning

 

Venstre, Danmarks Liberale Parti (V)

55

*

Enhedslisten (EL)

4

Socialdemokratiet (S)

52

 

Kristendemokraterne (KD)

4

Dansk Folkeparti (DF)

22

 

Tjódveldisflokkurin (TF)

1

Det Konservative Folkeparti (KF)

16

 

Inuit Ataqatigiit (IA)

1

Socialistisk Folkeparti (SF)

12

 

Siumut (SIU)

1

Det Radikale Venstre (RV)

  9

 

Uden for folketingsgrupperne (UFG)

2

 

*

Heraf 1 medlem valgt på Færøerne

 


Bilag 1

Oversigt over bilag vedrørende L 166

Bilagsnr.

Titel

1

Høringssvar og høringsnotat, fra kirkeministeren

2

Tidsplan for udvalgets arbejde med lovforslaget

3

1. udkast til betænkning