Den fulde tekst

Betænkning afgivet af Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri den 21. april 2004

Betænkning

over

Forslag til lov om dyrlæger

[af fødevareministeren (Mariann Fischer Boel)]

 

Udvalgsarbejdet

Lovforslaget blev fremsat den 26. november 2003 og var til 1. behandling den 10. december 2003. Lovforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

Møder

Udvalget har behandlet lovforslaget i 14 møder.

Sammenhæng med andre forslag

Lovforslaget skal ses i sammenhæng med lovforslag nr. 100 om hold af dyr, som ligeledes har været behandlet i Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

Høring

Et udkast til lovforslaget har inden fremsættelsen været sendt i høring, og fødevareministeren sendte den 15. oktober 2003 dette udkast til udvalget, jf. alm. del – bilag 47. Den 26. november 2003 sendte fødevareministeren de indkomne høringssvar samt et notat herom til udvalget.

Skriftlige henvendelser

Udvalget har modtaget 1 skriftlig henvendelse fra Bjarne Simonsen. Fødevareministeren har over for udvalget kommenteret henvendelsen.

Spørgsmål

Udvalget har stillet 12 spørgsmål til fødevareministeren og 1 spørgsmål til indenrigs- og sundhedsministeren til skriftlig besvarelse, som disse har besvaret.

2. Indstillinger og politiske bemærkninger

Udvalget indstiller lovforslaget til vedtagelse uændret .

Et flertal i udvalget (V, S og DF) har noteret sig, at fødevareministeren i § 8, stk. 2, bemyndiges til at fastsætte regler om, hvorledes dyrlægen skal udøve sin pligt til at gøre dyreejeren eller den besætningsansvarlige opmærksom på, at dyrenes sundhed ikke tilgodeses, eller at der på bedrifter med dyr til fødevareproduktion ikke tages de fornødne hensyn vedrørende hygiejne, medicinanvendelse eller andre forhold af betydning for fødevaresikkerheden med henblik på at få forholdene ændret eller om nødvendigt rette henvendelse til rette myndighed. Flertallet går ud fra, at disse regler bliver udformet således, at dyrlægen indberetter forholdet til myndighederne, medmindre der er tale om et mindre graverende tilfælde, hvor dyreejeren eller den besætningsansvarlige vil få en frist til at bringe forholdet i orden. Flertallet går endvidere ud fra, at reglerne bliver udformet hurtigst muligt efter lovens ikrafttræden.

Tjóðveldisflokkurin, Inuit Ataqatigiit og Siumut var på tidspunktet for betænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i betænkningen.

En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i betænkningen

  Jens Kirk (V)  nfmd.   Jens Christian Larsen (V)   Inger Støjberg (V)   Henrik Vestergaard (V)   Christian H. Hansen (DF)  fmd.   Jørn Dohrmann (DF)   Else Theill Sørensen (KF)   Carina Christensen (KF)   Mogens Nørgård Pedersen (KD)   Erik Mortensen (S)   Henrik Dam Kristensen (S)   Nicolai Wammen (S)   Ole Vagn Christensen (S)   Ritt Bjerregaard (S)   Kristen Touborg (SF)   Martin Lidegaard (RV)   Keld Albrechtsen (EL)

Tjóðveldisflokkurin, Inuit Ataqatigiit og Siumut havde ikke medlemmer i udvalget.

 

Folketingets sammensætning

 

Venstre, Danmarks Liberale Parti (V)

55

*

Enhedslisten (EL)

4

Socialdemokratiet (S)

52

 

Kristendemokraterne (KD)

4

Dansk Folkeparti (DF)

22

 

Tjóðveldisflokkurin (TF)

1

Det Konservative Folkeparti (KF)

16

 

Inuit Ataqatigiit (IA)

1

Socialistisk Folkeparti (SF)

12

 

Siumut (SIU)

1

Det Radikale Venstre (RV)

  9

 

Uden for folketingsgrupperne (UFG)

2

 

*

Heraf 1 medlem valgt på Færøerne

 


Bilag 1

Oversigt over bilag vedrørende L 101

Bilagsnr.

Titel

1

Høringssvar og høringsnotat, fra fødevareministeren

2

Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

3

Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

4

Spm. 1, om dambrugere, der har indgået sundhedsrådgivningsaftale, kan påbegynde sygdomsbehandling, til fødevareministeren

5

Spm. 2, om dyrlægen og den besætningsansvarlige med deres underskrift skal tilkendegive, at forholdene, når det gælder medicinforbrug, dyrevelfærd m.v., er i orden, til fødevareministeren

Spm. 3, om § 8 eller andre paragraffer betyder, at dyrlægens anmeldelsespligt bliver skærpet, til fødevareministeren

Spm. 4 om, hvilke regler der vil blive taget i anvendelse, hvis den besætningsansvarlige efter § 4 kan indlede behandling af sygdomme, som dyrlægen ikke har diagnosticeret, til fødevareministeren

Spm. 5 om, hvad der forstås ved den besætningsansvarlige, til fødevareministeren

Spm. 6 om, hvilke foranstaltninger der gennem tiden er taget over for de dyrlæger, der også kaldes »landevejsdyrlæger«, til fødevareministeren

Spm. 7, om loven får nogen betydning for »landevejsdyrlæger«, til fødevareministeren

6

Svar på spm. 1, om dambrugere, der har indgået sundhedsrådgivningsaftale, kan påbegynde sygdomsbehandling, fra fødevareministeren

7

Svar på spm. 2, om dyrlægen og den besætningsansvarlige med deres underskrift skal tilkendegive, at forholdene, når det gælder medicinforbrug, dyrevelfærd m.v., er i orden, fra fødevareministeren

Svar på spm. 3, om § 8 eller andre paragraffer betyder, at dyrlægens anmeldelsespligt bliver skærpet, fra fødevareministeren

Svar på spm. 4 om, hvilke regler der vil blive taget i anvendelse, hvis den besætningsansvarlige efter § 4 kan indlede behandling af sygdomme, som dyrlægen ikke har diagnosticeret, fra fødevareministeren

Svar på spm. 5 om, hvad der forstås ved den besætningsansvarlige, fra fødevareministeren

Svar på spm. 6 om, hvilke foranstaltninger der gennem tiden er taget over for de dyrlæger, der også kaldes »landevejsdyrlæger«, fra fødevareministeren

Svar på spm. 7, om loven får nogen betydning for »landevejsdyrlæger«, fra fødevareministeren

8

Spm. 8 om en redegørelse for udformningen af et pilotprojekt, til fødevareministeren

9

Svar på spm. 8 om en redegørelse for udformningen af et pilotprojekt, fra fødevareministeren

10

Spm. 9 om, hvordan pilotprojektet Interaktiv Ny Sundhedsrådgivning tænkes evalueret, til fødevareministeren

Spm. 10, om pilotprojektet Interaktiv Ny Sundhedsrådgivning vil blive evalueret, for så vidt angår medicinforbrug, forekomst af resistente bakterier og antal dyrlægebesøg, til fødevareministeren

Spm. 11 om omgåelse af dyrlæge--krævende diagnoser, til fødevareministeren

11

Svar på spm. 9 om, hvordan pilotprojektet Interaktiv Ny Sundhedsrådgivning tænkes evalueret, fra fødevareministeren

Svar på spm. 10, om pilotprojektet Interaktiv Ny Sundhedsrådgivning vil blive evalueret, for så vidt angår medicinforbrug, forekomst af resistente bakterier og antal dyrlægebesøg, fra fødevareministeren

Svar på spm. 11 om omgåelse af dyrlægekrævende diagnoser, fra fødevareministeren

12

1. udkast til betænkning

13

2. udkast til betænkning

14

Henvendelse af 15/4-04 fra Bjarne Simonsen

15

Spm. 12 om kommentar til henvendelse af 15/4-04 fra Bjarne Simonsen, til fødevareministeren og indenrigs- og sundhedsministeren

16

Svar på spm. 12 om kommentar til henvendelse af 15/4-04 fra Bjarne Simonsen, fra fødevareministeren og indenrigs- og sundhedsministeren