Sagsforløb 2003/1 BF 134
Den fulde tekst

Betænkning afgivet af Retsudvalget den 29. april 2004

Betænkning

over

  Forslag til folketingsbeslutning om inkorporering af FN-menneskerettighedskonventioner i dansk ret

[af Margrete Auken (SF) m.fl.]

 

1. Udvalgsarbejdet

Beslutningsforslaget blev fremsat den 25. februar 2004 og var til 1. behandling den 17. marts 2004. Beslutningsforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Retsudvalget.

Møder

Udvalget har behandlet beslutningsforslaget i 2 møder.

Skriftlige henvendelser

Udvalget har i forbindelse med udvalgsarbejdet modtaget en skriftlig henvendelse fra Rehabiliterings- og Forskningscentret for Torturofre. Justitsministeren har over for udvalget kommenteret den skriftlige henvendelse til udvalget.

Spørgsmål

Udvalget har stillet 1 spørgsmål til justitsministeren, som denne har besvaret.

2. Indstillinger og politiske bemærkninger

Et flertal i udvalget (V, S, DF, KF og KD) indstiller beslutningsforslaget til forkastelse.

Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti kan ikke støtte forslaget, idet V, DF og KF er af den overbevisning, at en inkorporering ikke vil ændre noget reelt ved den gældende retstilstand. Danmark er ikke efter FN-konventionerne forpligtet til at inkorporere disse i dansk ret. Danmark er derimod forpligtet til at sikre, at dansk lovgivning og praksis indholdsmæssigt lever op til konventionernes krav. Forud for at Danmark i sin tid tiltrådte FN’s menneskerettighedskonventioner, blev det vurderet, om dansk lovgivning og praksis var i overensstemmelse med konventionerne, og de nødvendige lovændringer blev gennemført, inden konventionerne blev ratificeret. Efterfølgende har skiftende regeringer sørget for løbende at sikre, at dansk ret fortsat opfylder konventionernes krav. Justitsministeren har under 1. behandling af beslutningsforslaget oplyst, at der f.eks. foretages en sådan løbende vurdering på baggrund af afgørelser fra konventionsorganerne i forbindelse med fremsættelse af regeringens lovforslag for Folketinget.

Det fremgår endvidere af dansk retspraksis, at FN-menneskerettighedskonventionerne allerede i dag er en relevant retskilde i dansk ret, selv om de ikke er inkorporeret i dansk ret. Der kan f.eks. henvises til Østre Landsrets kendelse optrykt i UFR 2004.715 Ø, hvor FN’s torturkonvention blev fortolket og anvendt i en straffesag.

Til det anførte finder V, DF og KF endvidere at kunne pege på, at Den Europæiske Menneskerettighedskonvention – som den vigtigste konvention på området – allerede i 1992 er blevet inkorporeret i dansk ret, og at det, hvis der nu tages skridt til at inkorporere yderligere menneskerettighedskonventioner, vil kunne blive meget vanskeligt at drage en grænse mellem konventioner, der bør inkorporeres i dansk ret, og konventioner, der ikke bør inkorporeres.

På den baggrund finder V, DF og KF, at det hverken er retligt nødvendigt eller politisk hensigtsmæssigt at inkorporere konventionerne i dansk ret.  

Et mindretal i udvalget (SF, RV og EL) indstiller beslutningsforslaget til vedtagelse uændret .

Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre henviser til beslutningsforslagets bemærkninger og det af SF og RV under 1. behandling fremførte.

Tjóðveldisflokkurin, Inuit Ataqatigiit og Siumut var på tidspunktet for betænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i betænkningen.

En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i betænkningen.

  Inge Dahl‑Sørensen (V)   Birthe Rønn Hornbech (V)  nfmd.   Karsten Nonbo (V)   Freddy Dam (V)   Per Dalgaard (DF)   Peter Skaarup (DF)   Helge Adam Møller (KF)   Lars Barfoed (KF)   Jann Sjursen (KD)   Frode Sørensen (S)   Lissa Mathiasen (S)   Morten Bødskov (S)   Per Kaalund (S)   Sandy Brinck (S)   Anne Baastrup (SF)  fmd.   Elisabeth Arnold (RV)   Line Barfod (EL)

Tjóðveldisflokkurin, Inuit Ataqatigiit og Siumut havde ikke medlemmer i udvalget.

 

 

Folketingets sammensætning

 

Venstre, Danmarks Liberale Parti (V)

55

*

Enhedslisten (EL)

4

Socialdemokratiet (S)

52

 

Kristendemokraterne (KD)

4

Dansk Folkeparti (DF)

22

 

Tjóðveldisflokkurin (TF)

1

Det Konservative Folkeparti (KF)

16

 

Inuit Ataqatigiit (IA)

1

Socialistisk Folkeparti (SF)

12

 

Siumut (SIU)

1

Det Radikale Venstre (RV)

  9

 

Uden for folketingsgrupperne (UFG)

2

 

*

Heraf 1 medlem valgt på Færøerne

 


Bilag 1

Oversigt over bilag vedrørende B 134

Bilagsnr.

Titel

1

Høringssvar vedrørende betænkning nr. 1407/2001 om inkorporering af menneskerettighedskonventioner i dansk ret og oversigt over høringssvarene

2

Udvalgsbehandling indtil videre

3

Meddelelse om betænkningsafgivelse

4

1. udkast til betænkning

5

Henvendelse af 26/4-04 fra Rehabiliterings- og Forskningscentret for Torturofre

6

Spm. 1 om kommentar til henvendelse af 26/4-04 fra Rehabiliterings- og Forskningscentret for Torturofre, til justitsministeren

7

2. udkast til betænkning

8

Svar på spm. 1 om kommentar til henvendelse af 26/4-04 fra Rehabiliterings- og Forskningscentret for Torturofre, fra justitsministeren