Den fulde tekst

Ændringsforslag stillet den 5. maj 2004 uden for betænkningen

Ændringsforslag

til 2. behandling af

  Forslag til lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven,
markedsføringsloven og ophavsretsloven
(It-kriminalitet m.v.)

[af justitsministeren (Lene Espersen)]

 

Af   justitsministeren:

Til § 1

  1) Efter nr. 11 indsættes som nyt nummer:

»01. I § 286, stk. 1, ændres »tyverier« til: »forbrydelser«.«

Til § 2

  2) I den under nr. 2 foreslåede § 786 a udgår stk. 4, 2. pkt.

Til § 5

  3) Paragraffen affattes således:

Ȥ 5

Loven træder i kraft den 1. juli 2004.«

Bemærkninger

Til nr. 1

Ændringsforslaget indebærer, at der i relation til den skærpede strafferamme i § 286, stk. 1, bl.a. kan lægges vægt på, om der er begået et større antal forbrydelser. Hensigten med den nye formulering af straffelovens § 286, stk. 1, jf. lov nr. 218 af 31. marts 2004, er således, at den skærpede strafferamme på 6 år skal kunne finde anvendelse, når der er tale om et større antal forbrydelser omfattet af straffelovens § 276 (tyveri), § 281 (afpresning) eller § 282 (åger).

Til nr. 2

Ændringsforslaget indebærer, at den foreslåede bestemmelse i § 786 a, stk. 4, 2. pkt., hvorefter der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel, udgår.

Ændringen følger af, at Folketinget ved 3. behandling den 16. marts 2004 vedtog lovforslag nr. L 23 om ændring af retsplejeloven og visse andre love. (Offentlighed i retsplejen), der i § 1, nr. 44 (retsplejelovens § 1022), indeholder en generel bestemmelse, hvorefter der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel for overtrædelse af retsplejeloven.

En særskilt bestemmelse herom i det foreslåede § 786 a, stk. 4, er herefter unødvendig.

Til nr. 5

Ændringsforslaget vedrører lovforslagets ikrafttrædelsesdato og indebærer, at lovforslaget skal træde i kraft den 1. juli 2004. Hermed bringes ikrafttrædelsesdatoen i overensstemmelse med ikrafttrædelsesdatoen for   L 23 om ændring af retsplejeloven og visse andre love. (Offentlighed i retsplejen), jf. § 8 i L 23.