Den fulde tekst

Betænkning afgivet af Udenrigsudvalget den 29. april 2004

Betænkning

over

  Forslag til folketingsbeslutning om Danmarks ratifikation af den valgfri protokol til FN-konventionen om tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf

[af udenrigsministeren (Per Stig Møller)]

 

1. Udvalgsarbejdet

Beslutningsforslaget blev fremsat den 19. februar 2004 og var til 1. behandling den 12. marts 2004. Beslutningsforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Udenrigsudvalget.

Møder

Udvalget har behandlet beslutningsforslaget i 4 møder.

Skriftlige henvendelser

Udvalget har i forbindelse med udvalgsarbejdet modtaget 1 skriftlig henvendelse fra Rehabiliterings- og Forskningscentret for Torturofre (RCT).

Udenrigsministeren har over for udvalget kommenteret denne henvendelse.

Spørgsmål

Udvalget har stillet 5 spørgsmål til udenrigsministeren til skriftlig besvarelse, som denne har besvaret.

Det nationale forebyggende organ

Udvalget har drøftet spørgsmålet om, hvorvidt Folketingets Ombudsmand har den tilstrækkelige kapacitet til og de fornødne forudsætninger for at fungere som det nationale forebyggende organ i henhold til den valgfri protokol til konventionen. Udvalget har stillet en række spørgsmål herom til udenrigsministeren.

Det fremgår af ministerens svar på spørgsmål 1, der er en kommentar til henvendelse fra RCT vedrørende Ombudsmandens kapacitet og ekspertise, at det kan være svært, nu hvor protokollen endnu ikke er trådt i funktion, at vurdere, om Ombudsmanden har den fornødne kapacitet og ekspertise til at bestride inspektionsbesøgene i henhold til protokollen, men at regeringen lægger vægt på, at ombudsmandsinstitutionen besidder de institutionelle rammer og kompetencer og allerede udfører opgaver, der svarer til de opgaver, der efter protokollen påhviler det nationale forebyggende organ. Det fremgår endvidere af ministerens svar, at: »Skulle det i lyset af de erfaringer, som gøres, og de anbefalinger, som den internationale forebyggelseskomité måtte fremkomme med, vise sig nødvendigt at justere herpå, vil regeringen være åben herfor. Det gav jeg og regeringspartiernes ordførere klart udtryk for under førstebehandlingen i Folketinget.«

Udvalget forventer, at udenrigsministeren, inden der træffes endelig beslutning om, hvilken institution der skal være det nationale forebyggende organ, forelægger spørgsmålet for Udenrigsudvalget, således at udvalget kan få lejlighed til at udtale sig.

2. Indstillinger

Udvalget indstiller beslutningsforslaget til vedtagelse uændret.

Tjóðveldisflokkurin, Siumut og Inuit Ataqatigiit var på tidspunktet for betænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i betænkningen.

En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i betænkningen.

  Pia Larsen (V)   Henrik Vestergaard (V)   Troels Lund Poulsen (V)   Hanne Severinsen (V)   Peter Skaarup (DF)   Pia Kjærsgaard (DF)   Gitte Seeberg (KF)  nfmd.   Pia Christmas‑Møller (KF)   Jann Sjursen (KD) fmd.   Carsten Bo Jensen (S)   Jan Petersen (S)   Jeppe Kofod (S)   Mogens Lykketoft (S)   Nicolai Wammen (S)   Margrete Auken (SF)   Morten Helveg Petersen (RV)   Keld Albrechtsen (EL)

Tjóðveldisflokkurin, Siumut og Inuit Ataqatigiit havde ikke medlemmer i udvalget.

 

Folketingets sammensætning

 

Venstre, Danmarks Liberale Parti (V)

55

*

Enhedslisten (EL)

4

Socialdemokratiet (S)

52

 

Kristendemokraterne (KD)

4

Dansk Folkeparti (DF)

22

 

Tjóðveldisflokkurin (TF)

1

Det Konservative Folkeparti (KF)

16

 

Inuit Ataqatigiit (IA)

1

Socialistisk Folkeparti (SF)

12

 

Siumut (SIU)

1

Det Radikale Venstre (RV)

  9

 

Uden for folketingsgrupperne (UFG)

2

 

*

Heraf 1 medlem valgt på Færøerne

 


Bilag 1

Oversigt over bilag vedrørende B 129

Bilagsnr.

Titel

1

Henvendelse af 10/3-04 fra Rehabiliterings- og Forskningscentret for Torturofre (RCT) vedrørende dansk ratificering af den nye tillægsprotokol til FN’s torturkonvention

2

Henvendelse af 2/2-04 fra Rehabiliterings- og Forskningscentret for Torturofre (RCT) til Retsudvalget om inkorporering af torturkonventionen i dansk ret

3

Tidsplan for udvalgets behandling af beslutningsforslaget

4

Forslag om høring

5

Spm. 1 om kommentar til henvendelse af 10/3-04 fra Rehabiliterings- og Forskningscentret for Torturofre (RCT) vedrørende dansk ratificering af den nye tillægsprotokol til FN’s torturkonvention, til udenrigsministeren

Spm. 2 om kommentar til henvendelse af 2/2-04 fra Rehabiliterings- og Forskningscentret for Torturofre (RCT) til Retsudvalget om inkorporering af torturkonventionen i dansk ret, til udenrigsministeren

Spm. 3, om Folketingets Ombudsmand skal være det nationale forebyggende organ, til udenrigsministeren

Spm. 4, om Folketingets Ombudsmand har tilstrækkelig kapacitet og kendskab til at være nationalt forebyggende organ, til udenrigsministeren

Spm. 5 om, hvem der i Norge og Sverige skal være nationalt forebyggende organ, til udenrigsministeren

6

Svar på spm. 1 om kommentar til henvendelse af 10/3-04 fra Rehabiliterings- og Forskningscentret for Torturofre (RCT) vedrørende dansk ratificering af den nye tillægsprotokol til FN’s torturkonvention, fra udenrigsministeren

Svar på spm. 2 om kommentar til henvendelse af 2/2-04 fra Rehabiliterings- og Forskningscentret for Torturofre (RCT) til Retsudvalget om inkorporering af torturkonventionen i dansk ret, fra udenrigsministeren

Svar på spm. 3, om Folketingets Ombudsmand skal være det nationale forebyggende organ, fra udenrigsministeren

Svar på spm. 4, om Folketingets Ombudsmand har tilstrækkelig kapacitet og kendskab til at være nationalt forebyggende organ, fra udenrigsministeren

Svar på spm. 5 om, hvem der i Norge og Sverige skal være nationalt forebyggende organ, fra udenrigsministeren

7

1. udkast til betænkning

8

2. udkast til betænkning