Den fulde tekst

Betænkning afgivet af Forsvarsudvalget den 13. maj 2004

Betænkning

over

Forslag til lov om ændring af lov om anvendelse af Christianiaområdet

(Ændret formål og ejerskab til området m.v.)

[af forsvarsministeren (Svend Aage Jensby)]

 

1. Ændringsforslag

Der er stillet 4 ændringsforslag til lovforslaget. Socialistisk Folkepartis medlem af udvalget har stillet ændringsforslag nr. 1-3, og Enhedslistens medlem af udvalget har stillet ændringsforslag nr. 4.

2. Udvalgsarbejdet

Lovforslaget blev fremsat den 31. marts 2004 og var til 1. behandling den 16. april 2004. Lovforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Forsvarsudvalget.

Møder

Udvalget har behandlet lovforslaget i 4 møder.

Høring

Et udkast til lovforslaget har inden fremsættelsen været sendt i høring. Den 1. april 2004 sendte forsvarsministeren et resumé af de indkomne høringssvar til udvalget.

Skriftlige henvendelser

Udvalget har i forbindelse med udvalgsarbejdet modtaget skriftlige henvendelser fra:

Michael Andersen, Viby,

Advokaterne Foldschack og Forchhammer,

Christiania, og

Birgit Hass Olesen, Virum.

Forsvarsministeren har over for udvalget kommenteret de skriftlige henvendelser til udvalget.

Deputationer

Endvidere har Christianias Kontaktgruppe mundtligt over for udvalget redegjort for sin holdning til lovforslaget.

Spørgsmål

Udvalget har stillet 108 spørgsmål til forsvarsministeren til skriftlig besvarelse. Forsvarsministeren har besvaret 106 spørgsmål. Spørgsmålene 107 og 108 ventes besvaret inden 2. behandling. Udvalget for Forretningsorden har stillet 1 spørgsmål til justitsministeren. Spørgsmålet ventes besvaret inden 2. behandling.

3. Indstillinger og politiske bemærkninger

Et flertal i udvalget (V, DF og KF) indstiller lovforslaget til vedtagelse uændret.

Venstres, Dansk Folkepartis og Det Konservative Folkepartis medlemmer af udvalget har følgende bemærkninger:

I april 2002 præsenterede et bredt flertal i Folketinget Christiania for et ultimatum for fristadens fortsatte eksistens. Flertallet forlangte, at Christiania opfyldte en række krav til overholdelse af den almindelige lovgivning, herunder til løsning af de uheldige påvirkninger, som Christiania har på det omkringliggende samfund. 2 år senere må partierne efter regeringens redegørelse i maj 2003 og Christianiaudvalgets handlingsplan konstatere, at Christiania ikke har levet op til disse krav.

V, DF og KF må på den baggrund konstatere, at en fortsættelse af Christiania uden væsentlige ændringer ikke er ansvarlig.

V, DF og KF finder, at der er behov for en ny udvikling på Christianiaområdet, der kan sikre

opretning og bevaring af fæstningsanlægget og de bevaringsværdige kasernebygninger,

gennemførelse af den nødvendige løbende vedligeholdelse af bygninger og arealer,

voldene som et åbent og tilgængeligt område for alle borgere.

Ovennævnte udvikling ønsker V, DF og KF baseret på almindelige retsprincipper og gerne med de nuværende beboere, således at Christiania kan bestå som et område, hvor der er plads til at leve på en anden måde, og hvor der inden for en ansvarlig og demokratisk struktur gives plads til en vis selvbestemmelse.

Lovforslaget giver rammerne for denne udvikling med en øjeblikkelig ophævelse af Christianialovens undtagelser fra almindelig lovgivning. Der indføres en styrket statslig administration i overgangsfasen. Der igangsættes en proces for bygningsregistrering og vurdering af opretningsbehovet og en anmeldelsesordning med registrering af beboere og virksomheder på adresser m.m., således at grundlaget for fremtidens Christiania kortlægges.

Med forslaget er der afsat 1½ år frem til udgangen af 2005 til at finde en samlet løsning. V, DF og KF ser gerne denne tidsramme gjort så kort som muligt, således at der i dialog mellem staten, beboerne, Københavns Kommune og naboerne hurtigst muligt kan findes løsninger, der giver vished for fremtiden. Partierne anser dette som en udstrakt hånd til Christiania. Det giver beboerne en yderligere chance for at vise, at der er grundlag for Christianias særegenhed, blot med den forskel fra tidligere, at i fremtiden skal det foregå inden for rammerne af den lovgivning, som er gældende for resten af Danmark.

Det ligger V, DF og KF på sinde, at denne fremstrakte hånd er givet under forudsætning af opfølgning på og fastholdelse af den positive udvikling, som er igangsat efter lukningen af hashsalget i Pusher Street.

V, DF og KF anerkender, at der foreløbig er positive tegn fra Christiania, bl.a. gennem Christia-nias opbakning til opgøret med hashhandelen. Det kan skabe grundlag for en god og varig løsning til gavn for alle involverede. Men partierne mener, at der stadig er et stykke vej. Som første skridt forventes Christiania at få en struktur på plads, der indebærer etablering af en repræsentativ organisation, f.eks. en forening, med udpegning af et ansvarligt beslutningsorgan og en dialogpart, der muliggør juridisk forpligtende aftaler med staten og Københavns Kommune.

V, DF og KF sigter mod en udvikling, der i praksis skal styres af den i loven angivne statsinstitution, og som omfatter:

Fælles anlæg og fælles faciliteter for beboerne samt områdets kulturelle og sociale institutioner skal også fremover kunne forvaltes i fællesskab mellem beboerne på Christiania i en demokratisk og ansvarlig struktur inden for rammerne af en beslutningsdygtig og økonomisk bæredygtig fond, selvejende institution, forening eller lignende. Fællesanlæg og faciliteter finansieres af Christianias beboere og er underlagt almindelig lovgivning.

Beboere skal – som det også er anført i Københavns Kommunes høringssvar – betale husleje efter almindeligt gældende principper, idet der tages hensyn til de opgaver, som beboerne selv løser, herunder deltagelse i fællesanlæg og fælles faciliteter.

Der kan for boliger og virksomhedsarealer tænkes forskellige ejerformer med afgørende vægt på, at de nye ejerformer giver sikkerhed for de nødvendige ændringer, herunder renovering og vedligeholdelse, huslejebetaling, ansvarlighed i forhold til gældende lovgivning m.v. Dette skal drøftes i den kommende dialog. Lovforslaget åbner mulighed for alle ejerformer, herunder også modeller med fondslignende elementer til fællesanlæg og fælles aktiviteter.

Der skal oprettes et åbent og gennemskueligt system for anvisning af boliger.

Der skal sikres en økonomisk løsning, der generelt gør det muligt for de nuværende beboere at blive boende. Der skal sikres rammer for boligtilbud til svage grupper, herunder bl.a. en videreførelsen af »Stjerneskibet«. Københavns Kommune er social myndighed i forhold til de svage grupper, og der stræbes efter at finde en model for samarbejde imellem Christiania og Københavns Kommune efter de almindeligt gældende regler for sikring af de svageste grupper.

V, DF og KF ønsker, at fremtidens Christiania kommer under almindelig kommunal planmyndighed. Københavns Kommune skal forestå udarbejdelsen af et nyt plangrundlag, baseret på lovforslagets formålsbestemmelse for områdets udvikling. Kommunen forventes at tilrettelægge en proces, som indebærer, at en ny rammelokalplan er på plads senest i efteråret 2005.

V, DF og KF lægger vægt på, at omfanget af det mulige nybyggeri på området fastlægges som led i udarbejdelsen af det nye plangrundlag. Nybyggeriet skal altovervejende placeres i område I (ud mod Prinsessegade), dog med mulighed for et begrænset nybyggeri i område II (fabriksområdet lige inden for voldene). Nybyggeri i område III (voldene) vil under alle omstændigheder være udelukket fremover.

Nybyggeriet forventes at give mulighed for:

Blandede boligformer tilpasset lokalområdets behov for at sikre egnede boliger til alle aldre, således også boliger til ældre, studerende og øvrige grupper, som der i dag ikke er boligtilbud til på Christiania.

Genhusning af beboere, som pga. loven skal flytte fra deres bolig.

Blandede ejerformer i boligudbuddet, herunder f.eks. ejerboliger, almene boliger og andelsboliger, idet de nye boliger naturligvis også forpligtes til at deltage i Christianias fælles anlæg og fælles faciliteter.

Nødvendig parkering for Christianias boliger, såvel nye som eksisterende. Udformningen af parkeringen skal indpasses i det generelle ønske om at bevare Christiania som et grønt og rekreativt område.

Provenuet fra salg af byggejord skal medgå til finansieringen af genopretningen af hele Christiania.

Et mindretal i udvalget (S, SF, RV og EL) indstiller lovforslaget til forkastelse ved 3. behandling, men vil stemme for de stillede ændringsforslag.

Socialdemokratiets, Socialistisk Folkepartis, Det Radikale Venstres og Enhedslistens medlemmer af udvalget finder det afgørende at medvirke til at skabe et grundlag for Christiania som en særlig bydel i København med plads til mennesker, der lever på præmisser og ofte også på måder, som et flertal af Danmarks befolkning ikke ville ønske for deres eget liv.

S, SF, RV og EL finder, at en fondsmodel bedst vil kunne sikre opretholdelse af de unikke sociale og kulturelle aktiviteter, der på mange måder udgør sjælen i Christiania.

Blandt forudsætningerne for dette grundlag er en lovliggørelse af aktiviteterne på området. Det gælder både de bygningsmæssige forhold, der skal leve op til mindstekravene til boliger, det gælder fredningsmæssige forhold, der beskytter voldområdet mod bebyggelser, der ødelægger voldanlæggets stand og udseende set udefra, og det gælder de strafferetlige forhold, hvor det ikke kan accepteres, at der i ly af Christiania drives systematisk kriminalitet.

På alle tre områder er der gennem de senere år sket væsentlige fremskridt, idet der dog også er tilbageslag. Byfornyelsen er ikke nået til Christiania. Der forestår store investeringer i bedre boliger i et samspil mellem beboerne og byfornyelsesmyndighederne. Byggeri af boliger og erhverv, der ikke respekterer voldanlægget, er ikke stoppet, hvorfor der er bygninger, der må ryddes. Med Christianias seneste indsats imod Pusher Street er der gennemført en nødvendig indsats imod en kriminalitet, der alt for ofte har fået lov til at blive synonym med Christiania.

På alle tre områder vil S, SF, RV og EL gerne medvirke til at gennemføre de nødvendige beslutninger for at nå målet: et sundere og mere levedygtigt Christiania.

S, SF, RV og EL anerkender, at regeringen med lovforslaget har åbnet for løsninger af Christianias fremtid, der ligger fjernt fra tidligere tiders retorik om rydning, bulldozere og lignende. Imidlertid finder disse partier, at regeringens forslag er for upræcist på en række områder til på nuværende tidspunkt at kunne danne det nødvendige grundlag for Christianias fremtid.

S, SF, RV og EL vil her pege på tre forhold, som også efter udvalgsbehandlingen fremstår uklare eller direkte i modstrid med de udtalte hensigter:

Den i lovforslaget fastlagte registrering strækker sig langt videre end det er forsvarligt på nuværende tidspunkt, hvor det retlige grundlag for Christianias fremtidige organisering ikke er endeligt fastlagt. S, SF, RV og EL er enige i, at der er behov for en proces for bygningsregistrering og vurdering af opretningsbehovet, en anmeldelsesordning med registrering af beboere og virksomheder på adresser m.m. Imidlertid er lovforslagets registrering udformet som en registrering af individuelle rettigheder i en meget stram retlig form. En sådan registrering er ikke befordrende for den samlede proces. Derfor ønsker partierne at ændre lovforslagets bestemmelse, således at en registrering kan igangsættes, men ikke afsluttes, før der er en afklaring af den fremtidige organisering. Dette vil kunne ske i form af en fondsdannelse, hvorefter de individuelle rettigheder i nogle tilfælde med stor fordel kan forblive som kollektive rettigheder.

Lovforslaget har ikke medtaget den mulighed, der i Christianiaudvalget har været grundigt bearbejdet under overskriften »Fondsmodellen« som en fremtidig organisering af Christiania. Dette er uforståeligt på nuværende tidspunkt, idet der ikke er peget på andre konstruktive modeller, som umiddelbart kan iværksættes. Partierne anerkender, at der udestår et meget detaljeret arbejde, såfremt der skal skabes en holdbar organisering gennem en fondsdannelse. Men dette gør sig fuldstændig tilsvarende gældende for en organisering i f.eks. en almen andelsboligforening, evt. opdelt i flere afdelinger.

S, SF, RV og EL ønsker ikke at afskære nogen af de hovedmodeller for en fremtidig organisering på nuværende tidspunkt. Partierne vil derfor ændre lovforslaget, så der bliver mulighed for grundigt at undersøge såvel en fondsdannelse som en almen model, hvorefter der vil kunne blive truffet endelig beslutning om den fremtidige organisering på et veloplyst grundlag.

Der er meget, der taler for, at en fondsmodel kan opretholde de unikke sociale og kulturelle aktiviteter, der på mange måder udgør sjælen i Christiania, og som ofte har været i stand til at friholde mennesker med svage forudsætninger fra det organiserede sociale system. Christiania kan dermed være med til at løse op for ellers komplicerede sociale udfordringer. Men S, SF, RV og EL vil ikke afskære en videre undersøgelse af muligheden for en løsning i alment regi, idet der her måske mere umiddelbart kan findes svar på andre ønsker, herunder om husleje, boliganvisning m.v.

En hovedmålsætning for alle deltagere i debatten om Christianias fremtid er, at området i fremtiden vil fremstå ikke alene som en usædvanlig og menneskeligt rummelig bydel i København, men også som et område med historiske, landskabsmæssige og rekreative værdier for såvel beboerne som den øvrige befolkning. For at realisere dette vil der skulle fjernes bygninger. Det vil imidlertid være helt afgørende, at der ikke herefter gennemføres andet byggeri i et sådant omfang, at formålet alligevel forskertses. Der bør både af rekreative og trafikale hensyn sættes en væsentlig begrænsning for nybyggeri på området i størrelsesordenen 10.000-12.000 m2.

S, SF, RV og EL finder, at der er meget gunstige muligheder for at finde en varig løsning på Christianias fremtid, hvor beboerne på Christiania ikke alene bliver hørt, men også taget på ordet og gjort ansvarlige over for samfundet. Samfundet vil samtidig kunne sikres et område af stor rekreativ værdi med sociale og kulturelle kompetencer, der rækker videre end det, et velorganiseret velfærdssamfund i alle tilfælde kan nå.

De stillede ændringsforslag vil give de nødvendige korrektioner til regeringens lovforslag, så den forestående proces gives de bedste muligheder for at føre til det resultat, alle har talt for gennem det seneste halve års intense debat: et bedre Christiania, men stadig et ægte Christiania.

Et andet mindretal i udvalget (KD) indstiller lovforslaget til vedtagelse uændret. Mindretallet vil stemme imod de stillede ændringsforslag.

Kristendemokraterne er ikke med i aftalerne om Christiania, der førte til særloven i 1989 om anvendelse af Christianiaområdet. Partiet var imod den lovliggørelse af ulovlighederne, som loven var et udtryk for. Kristendemokraterne har siden talt for en egentlig afvikling af Christiania under skyldig hensyntagen til de beboere, der i dag bor på Christiania.

Kristendemokraterne kan på den baggrund tilslutte sig lovforslaget, der bringer os nærmere et Christianiaområde, der også er omfattet af almindelig lov.

Et tredje mindretal i udvalget (IA) vil redegøre for sin stilling ved 2. behandling.

Tjóðveldisflokkurin og Siumut var på tidspunktet for betænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i betænkningen.

En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i betænkningen.

4. Ændringsforslag med bemærkninger

Ændringsforslag

Til § 1

Af et mindretal (SF), tiltrådt af et mindretal (S, RV og EL):

1) Det under nr. 3 foreslåede § 2 a, stk. 1, affattes således:

»Forsvarsministeren kan fastsætte regler om, at brugsrettigheder til bygninger eller arealer på Christianiaområdet skal anmeldes til Forsvarsministeriet inden for en af forsvarsministeren fastsat frist.«

[Ændring af frist for anmeldelse]

2) Det under nr. 3 foreslåede § 2 a, stk. 3 , affattes således:

»Stk. 3. Brugsrettigheder, som ikke er anmeldt inden for den af forsvarsministeren fastsatte frist, kan ikke gøres gældende efter fristens udløb.«

[Konsekvensændring som følge af nr. 1]

3) De under nr. 7 foreslåede § 8, stk. 2 og 3, affattes således:

»Stk. 2. Forinden overdragelse efter stk. 1 kan forsvarsministeren indskyde statslige bygninger på grunde omfattet af § 1, stk. 2, nr. 2, i en fond, jf. § 8 a. Adkomsten tinglyses efter tinglysningslovens regler om bygninger på lejet grund.

Stk. 3. Forsvarsministeren bemyndiges til at indskyde arealer og bygninger på den del af Christianiaområdet, der ikke er omfattet af stk. 1, i en fond, jf. § 8 a.«

[Hjemmel til indskud af bygninger og arealer i fond]

Af et mindretal (EL), tiltrådt af et mindretal (S, SF og RV):

4) Nr. 8 affattes således:

»8. Efter § 8 indsættes:

»§ 8 a. Forsvarsministeren bemyndiges til at henlægge varetagelsen af statens ejerskab til Christianiaområdet til en statsinstitution/fond. Institutionen/fonden overtager de beføjelser og forpligtelser, der efter §§ 2 a-8 og 10 tilkommer forsvarsministeren.

Stk. 2. Forsvarsministeren kan ikke give tjenestebefaling om institutionens/fondens behandling og afgørelse af enkeltsager.

Stk. 3. Institutionens/fondens afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Stk. 4. Forsvarsministeren fastsætter de nærmere regler om institutionens/fondens opgaver, styrelse, budget m.v. Forsvarsministeren kan udpege en bestyrelse for institutionen/fonden.««

[Mulighed for fondseje]

Bemærkninger

Til nr. 1 og 2

Det foreslås, at ministeren bemyndiges til at iværksætte en procedure for anmeldelse af brugsrettigheder, men at der ikke i loven fastsættes en frist herfor. Forhandlinger om realiseringen af en fondsmodel skal være afsluttet, inden der tages stilling til iværksættelsen af anmeldelsesproceduren. Såfremt det efter en forhandlingsperiode på 1-2 år ikke viser sig muligt at etablere en fond, sættes proceduren i værk med en frist for anmeldelse på ikke under 6 måneder.

Til nr. 3 og 4

Med ændringen sikres, at afhændelse af den del af Christianiaområdet, der ikke omfatter fæstningsanlægget, samt bygninger på fæstningsanlægget inden for volden kan ske i form af indskud i en fond.

Fæstningsanlægget samt bygninger på og uden for volden kan alene overdrages til en offentlig myndighed, men disse bygninger og arealer vil efter aftale med pågældende myndighed også kunne administreres af en fond.

Muligheden for overdragelse af ejerskabet til en statsinstitution sidestilles med mulighed for overdragelse til en fond.

Kim Andersen (V) Gudrun Laub (V) Ulrik Kragh (V)  nfmd. Jens Hald Madsen (V) Peter Skaarup (DF) Søren Krarup (DF) Helge Adam Møller (KF)  fmd. Kaj Ikast (KF) Jann Sjursen (KD) Bjarne Laustsen (S) Per Kaalund (S) Poul Andersen (S) Poul Qvist Jørgensen (S) Villy Søvndal (SF) Morten Helveg Petersen (RV) Line Barfod (EL) Kuupik Kleist (IA)

Tjóðveldisflokkurin og Siumut havde ikke medlemmer i udvalget.

 

Folketingets sammensætning

 

Venstre, Danmarks Liberale Parti (V)

55

*

Enhedslisten (EL)

4

Socialdemokratiet (S)

52

 

Kristendemokraterne (KD)

4

Dansk Folkeparti (DF)

22

 

Tjóðveldisflokkurin (TF)

1

Det Konservative Folkeparti (KF)

16

 

Inuit Ataqatigiit (IA)

1

Socialistisk Folkeparti (SF)

12

 

Siumut (SIU)

1

Det Radikale Venstre (RV)

9

 

Uden for folketingsgrupperne (UFG)

2

 

*

Heraf 1 medlem valgt på Færøerne

 Bilag 1

Oversigt over bilag vedrørende L 205

Bilagsnr.

Titel

1

Høringsnotat, fra forsvarsministeren

2

1. udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

3

Avisartikel fra Information af 15/4-04: »Jensby meget skeptisk ved fondsmodel«

4

Henvendelse fra Michael Andersen om redaktionelle bemærkninger til lovforslaget

5

Henvendelse fra advokaterne Foldschack og Forchhammer om fondsstruktur for Christianiaområdet

6

Spm. 1 om ministerens kommentar til oplæg fra advokaterne Foldschack og Forchhammer om fondsstruktur for Christianiaområdet, jf. L 205 – bilag 5

7

Spm. 2 om, hvorledes ministeren vil sikre, at Christiania for fremtiden bliver et åbent område, til forsvarsministeren

Spm. 3, om det er hensigtmæsigt, at der kan gå over 5 år, inden der forventes ordnede forhold på Christiania, til forsvarsministeren

Spm. 4 om, hvor meget Christiania betaler for el, varme og leje af området, til forsvarsministeren

Spm. 5 om forventninger til den prismæssige udvikling af lejen, til forsvarsministeren

Spm. 6, om det er rimeligt og realistisk, at christianitter, der skal genhuses, bliver genhuset på Christiania, til forsvarsministeren

Spm. 7 om, loven kan sikre et Christiania, der afspejler det øvrige samfund, hvad angår boligmarket, til forsvarsministeren

Spm. 8 om de problemer, der har været med bl.a. postomdeling og inddrivelse af afgifter og bøder på Christiania, til forsvarsministeren

8

Spm. 9 om en fondsmodel og årsagen til ministerens modvilje mod Københavns Kommunes høringsforslag, til forsvarsministeren

9

Spm. 10 om oversendelse af kortmateriale, til forsvarsministeren

Spm. 11 om, hvilke boliger og andre bygninger der indtil videre kan forblive i området, til forsvarsministeren

Spm. 12 om, hvorledes og hvem der kan afgøre, om boliger og andre bygninger kan forblive og hvor længe, til forsvarsministeren

Spm. 13 om, hvorledes og hvem der kan afgøre, om en bolig og andre bygninger er forenelige med områdets kreative karakter, til forsvarsministeren

Spm. 14, om beboernes betaling er fastsat i henhold til en opsigelig aftale, til forsvarsministeren

Spm. 15 om initiativ til forhandling vedrørende brugslejens størrelse, til forsvarsministeren

Spm. 16 om anmeldelser fra beboerne vedrørende brugsrettighed, til forsvarsministeren

Spm. 17 om sagsbehandlingstiderne for behandling af anmeldelser om brugsrettighed, til forsvarsministeren

Spm. 18 om, hvor mange personer der bor i delområde III, og hvor mange boliger der er i dette område, til forsvarsministeren

10

Spm. 19, om ministeren er enig i Fæstnings- og Natursekretariatets beskrivelse i skrivelse af 2/4-04, til forsvarsministeren

Spm. 20 om, hvilke bygninger/boliger der skal fjernes på Christiania og hvornår, til forsvarsministeren

11

Spm. 21 om implementering af Københavns Kommunes værdigrundlag i udviklingen imod en overdragelse, til forsvarsministeren

Spm. 22 om Københavns Kommunes involvering i de videre forhandlinger om en overdragelse, til forsvarsministeren

Spm. 23 om indsigelserne i høringssvaret fra Københavns Kommune, til forsvarsministeren

Spm. 24 om indarbejdelse af de øvrige indsigelser, der er fremkommet fra lokalråd, organisationer og Christiania, til forsvarsministeren

Spm. 25, om Christiania har haft ansvaret for vedligeholdelsen af de historiske bygninger i den tid, Christiania har eksisteret, til forsvarsministeren

Spm. 26 om de fredede huse på Christiania, til forsvarsministeren

Spm. 27 om, hvilke myndigheder der har været involveret i skønnet over og vurderingen af fredningsværdige bygninger, til forsvarsministeren

Spm. 28 om økonomisk støtte til Københavns Kommune, så boliger til genhusning kan tilvejebringes gennem nybyggeri, til forsvarsministeren

Spm. 29 om, hvad forsvarsministeren vil igangsætte af tiltag i en situation, hvor Københavns Kommune ikke vil kunne fremskaffe boliger til genhusning, til forsvarsministeren

Spm. 30, om den i loven aftalte grundleje ikke har været en lovlig betaling for boligen, til forsvarsministeren

Spm. 31 om vedtagelse af en fondsmodel, til forsvarsministeren

Spm. 32 om, hvilke elementer der gør, at en fondsmodel ikke kan betragtes som lovlig, til forsvarsministeren

Spm. 33 om de 3 daginstitutioner, som Christiania i dag selv forvalter, til forsvarsministeren

Spm. 34 om konsekvenser, hvis institutionerne skal videreføres af Københavns Kommune, til forsvarsministeren

Spm. 35 om, hvilke forhold der ligger til grund for, at forsvarsministeren ønsker, at området skal opdeles i flere andelsforeninger, til forsvarsministeren

Spm. 36, om Christiania kan opfattes som en sammenhængende andelsforening under fælles grundejerforening, til forsvarsministeren

Spm. 37 om kriterier for tidsfristen i forbindelse med nedrivning af ikke bevaringsværdigt byggeri på de historiske voldanlæg, til forsvarsministeren

Spm. 38 om revurdering af de 25 nedrivningstruede boliger, til forsvarsministeren

Spm. 39 om, hvordan forsvarsministeren vil forholde sig, hvis Christiania ikke vil gøre brug af muligheden for at ansøge om individuel brugsret, til forsvarsministeren

Spm. 40 om forrringelse af Christianias værdi som kultur- og turistattraktion, til forsvarsministeren

Spm. 41 om fald i turist- og erhvervslivet som følge af loven og iværksættelse af kompenserende arbejdsmarkeds- og erhvervstiltag, til forsvarsministeren

Spm. 42 om ikke registrerede nordiske borgere på Christiania i forbindelse med overdragelsen af Christiania, til forsvarsministeren

Spm. 43 om hash og forringelse af forebyggelsesarbejdet blandt unge, til forsvarsministeren

Spm. 44 om kompensation for Københavns øgede udgifter til opsøgende arbejde efter spredning af hashmarket, til forsvarsministeren

Spm. 45 om indsigelser over for beslutninger vedrørende Christiania, til forsvarsministeren

Spm. 46 om erhvervsstøtte til virksomheder, som ikke kan opnå tilstrækkelig vækst til at dække nye udgifter i forbindelse med en overdragelse, til forsvarsministeren

Spm. 47 om fortsat mulighed for at praktisere en konsensus inden for fast definerede interne områder, til forsvarsministeren

Spm. 48 om uddybning af synspunktet, at Christiania fremover skulle være et »pænt friseret« område, til forsvarsministeren

Spm. 49 om det juridiske forløb i form af anmeldelse af rettinheder inden for fristen, til forsvarsministeren

Spm. 50 om Christianias advokaters oplæg til en fondsstruktur, til forsvarsministeren

12

Godkendt tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

13

Spm. 51 om ministerens kommentarer til henvendelsen fra Michael Andersen, Viby, jf. L 205 – bilag 4, til forsvarsministeren

14

Spm. 52 om, hvilke love der gælder for Christiania, og hvilke der ikke gør, til forsvarsministeren

Spm. 53 om personligt juridisk ansvar for de mennesker, der bor på Christiania, til forsvarsministeren

Spm. 54 om, hvor mange turister der årligt besøger Christiania, Tivoli, Kastellet, Bakken og Zoo i København, til forsvarsministeren

Spm. 55 om, hvor mange turister der årligt besøgte Kastellet, før og efter at det blev pænt friseret, til forsvarsministeren

Spm. 56 om åben adgang til områder og bygninger, til forsvarsminsteren

Spm. 57 om adgang på bestemte tidspunkter og eventuelt mod betaling, til forsvarsministeren

Spm. 58 om, hvornår et område er pænt friseret, til forsvarsministeren

Spm. 59 om, hvor mange af de ændringer, der er sket på Christiania, siden Christianialoven blev vedtaget, forsvarsministeren har godkendt, til forsvarsministeren

Spm. 60 om eksempler på, at den oprindelige beboersammensætning med social rummelighed er blevet bevaret, efter at der er gennemført byfornyelse, til forsvarsministeren

Spm. 61 om »vidneforklaringen« fra Hans Kristensen, til forsvarsministeren

Spm. 62 om dokumentation for, at der ud af de 24 fredede huse på Christiania i dag kun er 10, der er fredningsværdige, til forsvarsministeren

Spm. 63 om, hvilke kriterier der skal være opfyldt for, at et bykvarter er bæredygtigt, jf. lovforslagets § 1, til forsvarsministeren

Spm. 64 om den forventede bebyggelsesprocent for område I, til forsvarsministeren

Spm. 65 om bygning af 4-etagers-huse ud mod Prinsessegade, til forsvarsministeren

Spm. 66 om placering af parkeringspladser i forhold til nybyggeriet, til forsvarsministeren

Spm. 67 om oplægget af 15/4-04 fra Christianias advokater med et konkret forslag til en fondsmodel, til forsvarsministeren

Spm. 68 om fortilfælde i Danmark for, at en gruppe mennesker, der bebor et bestemt område, ikke selv kan vælge den lovlige ejerform, de ønsker, til forsvarsministeren

Spm. 69 om juridiske problemer i at vælge fondsmodellen, til forsvarsministeren

Spm. 70 om krav, der ikke kan opfyldes, såfremt man vælger fondsmodellen, til forsvarsministeren

Spm. 71 om anmeldelser af overfald på turister begået af mennesker eller hunde på Christiania, Vesterbro, Østerbro, i Tivoli og på Bakken, til forsvarsministeren

Spm. 72 om konkret sag om byggeri på voldene, til forsvarsministeren

Spm. 73 om den principielle forskel på, at brugsretten til en del af voldanlægget i København forvaltes af et aktieselskab frem for en fond, til forsvarsministeren

Spm. 74 om, hvilken historisk periode regeringen ønsker skal bevares for eftertiden, til forsvarsministeren

Spm. 75, om resten af det historiske voldanlæg i København skal rekonstrueres og frigøres for bygninger, til forsvarsministeren

15

Spm. 76, om boligafgiften på Christiania er 250 kr. om måneden, til forsvarsministeren

Spm. 77, om Christiania deltog med 12 personer i den interviewundersøgelse, der blev lavet på foranledning af Christianiaudvalget, til forsvarsministeren

Spm. 78, om Christianias begrundelse for ikke at indgå i yderligere dialog med Christianiaudvalget var, at man ikke ønskede at medvirke til sin egen afvikling, til forsvarsministeren

Spm. 79 om de fredede bygninger på Christiania, til forsvarsministeren

Spm. 80 om tilladelser givet under den nuværende Christianialov, til forsvarsministeren

Spm. 81, om antallet af bevaringsværdige bygninger på Christiania, til forsvarsministeren

Spm. 82 om muligheden for, at et kollektivt Christiania overlever, til forsvarsministeren

Spm. 83, om Christianialoven fra 1989 rummer mulighed for lovliggørelse af området, til forsvarsministeren

Spm. 84 om, hvilke påbud Christiania ikke har efterlevet, til forsvarsministeren

Spm. 85, om det også er christianitternes fortjeneste, at politiaktionen omkring hashmarkedet forløb roligt, til forsvarsministeren

Spm. 86 om Christianias gartnergruppe, til forsvarsministeren

Spm. 87 om Christianias byggekontor, til forsvarsministeren

16

Henvendelse fra Peter Vestergaard, Christiania, om materiale i forbindelse med et foretræde for udvalget

17

Spm. 88 om henvendelsen fra Christiania, jf. L 205 – bilag 16, til forsvarsministeren

18

Svar på spm. 1 om ministerens kommentar til oplæg fra advokaterne Foldschack og Forchhammer om fondsstruktur for Christianiaområdet, jf. L 205 – bilag 5, fra forsvarsministeren

19

Svar på spm. 2 om, hvorledes ministeren vil sikre, at Christiania for fremtiden bliver et åbent område, fra forsvarsministeren

Svar på spm. 3, om det er hensigtmæsigt, at der kan gå over 5 år, inden der forventes ordnede forhold på Christiania, fra forsvarsministeren

Svar på spm. 4 om, hvor meget Christiania betaler for el, varme og leje af området, fra forsvarsministeren

Svar på spm. 5 om forventninger til den prismæssige udvikling af lejen, fra forsvarsministeren

Svar på spm. 6, om det er rimeligt og realistisk, at christianitter, der skal genhuses, bliver genhuset på Christiania, fra forsvarsministeren

Svar på spm. 7, om loven kan sikre et Christiania, der afspejler det øvrige samfund, hvad angår boligmarked, fra forsvarsministeren

Svar på spm. 8 om de problemer, der har været med bl.a. postomdeling og inddrivelse af afgifter og bøder på Christiania, fra forsvarsministeren

20

Svar på spm. 9 om en fondsmodel og årsagen til ministerens modvilje mod Københavns Kommunes høringsforslag, fra forsvarsministeren

21

Svar på spm. 10 om oversendelse af kortmateriale, fra forsvarsministeren

Svar på spm. 11 om, hvilke boliger og andre bygninger der indtil videre kan forblive i området, fra forsvarsministeren

Svar på spm. 12 om, hvorledes og hvem der kan afgøre, om boliger og andre bygninger kan forblive, og hvor længe, fra forsvarsministeren

Svar på spm. 13 om, hvorledes og hvem der kan afgøre, om en bolig og andre bygninger er forenelige med områdets kreative karakter, fra forsvarsministeren

Svar på spm. 14, om beboernes betaling er fastsat i henhold til en opsigelig aftale, fra forsvarsministeren

Svar på spm. 15 om initiativ til forhandling vedrørende brugslejens størrelse, fra forsvarsministeren

Svar på spm. 16 om anmeldelser fra beboerne vedrørende brugsrettighed, til forsvarsministeren

Svar på spm. 17 om sagsbehandlingstiderne for behandling af anmeldelser om brugsrettighed, til forsvarsministeren

Svar på spm. 18 om, hvor mange personer der bor i delområde III, og hvor mange boliger der er i dette område, fra forsvarsministeren

22

Svar på spm. 19, om ministeren er enig i Fæstnings- og Natursekretariatets beskrivelse i skrivelse af 2/4-04, fra forsvarsministeren

Svar på spm. 20 om, hvilke bygninger/boliger der skal fjernes på Christiania og hvornår, fra forsvarsministeren

23

Svar på spm. 21 om implementering af Københavns Kommunes værdigrundlag i udviklingen imod en overdragelse, fra forsvarsministeren

Svar på spm. 22 om Københavns Kommunes involvering i de videre forhandlinger om en overdragelse, fra forsvarsministeren

Svar på spm. 23 om indsigelserne i høringssvaret fra Københavns Kommune, fra forsvarsministeren

Svar på spm. 24 om indarbejdelse af de øvrige indsigelser, der er fremkommet fra lokalråd, organisationer og Christiania, fra forsvarsministeren

Svar på spm. 25, om Christiania har haft ansvaret for vedligeholdelsen af de historiske bygninger i den tid, Christiania har eksisteret, fra forsvarsministeren

Svar på spm. 26 om de fredede huse på Christiania, fra forsvarsministeren

Svar på spm. 27 om, hvilke myndigheder der har været involveret i skønnet og vurderingen af fredningsværdige bygninger, fra forsvarsministeren

Svar på spm. 28 om økonomisk støtte til Københavns Kommune, så boliger til genhusning kan tilvejebringes gennem nybyggeri, fra forsvarsministeren

Svar på spm. 29 om, hvad forsvarsministeren vil igangsætte af tiltag i en situation, hvor Københavns Kommune ikke vil kunne fremskaffe boliger til genhusning, fra forsvarsministeren

Svar på spm. 30, om den i loven aftalte grundleje ikke har været en lovlig betaling for boligen, fra forsvarsministeren

Svar på spm. 31 om vedtagelse af en fondsmodel, fra forsvarsministeren

Svar på spm. 32 om, hvilke elementer der gør, at en fondsmodel ikke kan betragtes som lovlig, fra forsvarsministeren

Svar på spm. 33 om de 3 daginstitutioner, som Christiania i dag selv forvalter, fra forsvarsministeren

Svar på spm. 34 om konsekvensen, hvis institutionerne skal videreføres af Københavns Kommune, fra forsvarsministeren

Svar på spm. 35 om, hvilke forhold der ligger til grund for, at forsvarsministeren ønsker, at området skal opdeles i flere andelsforeninger, fra forsvarsministeren

Svar på spm. 36, om Christiania kan opfattes som en sammenhængende andelsforening under fælles grundejerforening, fra forsvarsministeren

Svar på spm. 37 om kriterier for tidsfristen i forbindelse med nedrivning af ikke bevaringsværdigt byggeri på de historiske voldanlæg, fra forsvarsministeren

Svar på spm. 38 om revurdering af de 25 nedrivningstruede boliger, fra forsvarsministeren

Svar på spm. 39 om, hvordan forsvarsministeren vil forholde sig, hvis Christiania ikke vil gøre brug af muligheden for at ansøge om individuel brugsret, fra forsvarsministeren

Svar på spm. 40 om forringelse af Christianias værdi som kultur-, og turristattraktion, fra forsvarsministeren

Svar på spm. 41 om fald i turist- og erhvervslivet som følge af loven og iværksættelse af kompenserende arbejdsmarkeds- og erhvervstiltag, fra forsvarsministeren

Svar på spm. 42 om ikke registrerede nordiske borgere på Christiania i forbindelse med overdragelsen af Christiania, fra forsvarsministeren

Svar på spm. 43 om hash og forringelse af forebyggelsesarbejdet blandt unge, fra forsvarsministeren

Svar på spm. 44 om kompensation for Københavns øgede udgifter til opsøgende arbejde efter spredning af hashmarket, fra forsvarsministeren

Svar på spm. 45 om indsigelser over for beslutninger vedrørende Christiania, fra forsvarsministeren

Svar på spm. 46 om erhvervsstøtte til virksomheder, som ikke kan opnå tilstrækkelig vækst til at dække nye udgifter i forbindelse med en overdragelse, fra forsvarsministeren

Svar på spm. 47 om fortsat mulighed for at praktisere en konsensus inden for fast definerede interne områder, fra forsvarsministeren

Svar på spm. 48 om uddybning af synspunktet, at Christiania fremover skulle være et »pænt friseret« område, fra forsvarsministeren

Svar på spm. 49 om det juridiske forløb i form af anmeldelse af rettigheder inden for fristen, fra forsvarsministeren

Svar på spm. 50 om Christianias advokaters oplæg til en fondsstruktur, fra forsvarsministeren

24

Svar på spm. 51 om ministerens kommentarer til henvendelsen fra Michael Andersen, Viby, jf. L 205 – bilag 4, fra forsvarsministeren

25

Svar på spm. 52 om, hvilke love der gælder for Christiania, og hvilke der ikke gør, fra forsvarsministeren

Svar på spm. 53 om personligt juridisk ansvar for de mennesker, der bor på Christiania, fra forsvarsministeren

Svar på spm. 54 om, hvor mange turister der årligt besøger Christiania, Tivoli, Kastellet, Bakken og Zoo i København, fra forsvarsministeren

Svar på spm. 55 om, hvor mange turister der årligt besøgte Kastellet før og efter, at det blev pænt friseret, fra forsvarsministeren

Svar på spm. 56 om åben adgang til områder og bygninger, fra forsvarsministeren

Svar på spm. 57 om adgang på bestemte tidspunkter og eventuelt mod betaling, fra forsvarsministeren

Svar på spm. 58 om, hvornår et område er pænt friseret, fra forsvarsministeren

Svar på spm. 59 om, hvor mange af de ændringer, der er sket på Christiania, siden Christianialoven blev vedtaget, forsvarsministeren har godkendt, fra forsvarsministeren

Svar på spm. 60 om eksempler på, at den oprindelige beboersammensætning med social rummelighed er blevet bevaret, efter at der er gennemført byfornyelse, fra forsvarsministeren

Svar på spm. 61 om »vidneforklaringen« fra Hans Kristensen, fra forsvarsministeren

Svar på spm. 62 om dokumentation for, at der ud af de 24 fredede huse på Christiania i dag kun er 10, der er fredningsværdige, fra forsvarsministeren

Svar på spm. 63 om, hvilke kriterier der skal være opfyldt for, at et bykvarter er bæredygtigt, jf. lovforslagets § 1, fra forsvarsministeren

Svar på spm. 64 om den forventede bebyggelsesprocent for område I, fra forsvarsministeren

Svar på spm. 65 om bygning af 4-etagers-huse ud mod Prinsessegade, fra forsvarsministeren

Svar på spm. 66 om placering af parkeringspladser i forhold til nybyggeriet, fra forsvarsministeren

Svar på spm. 67 om oplægget af 15/4-04 fra Christianias advokater med et konkret forslag til en fondsmodel, fra forsvarsministeren

Svar på spm. 68 om fortilfælde i Danmark for, at en gruppe mennesker, der bebor et bestemt område, ikke selv kan vælge den lovlige ejerform, de ønsker, fra forsvarsministeren

Svar på spm. 69 om juridiske problemer i at vælge fondsmodellen, fra forsvarsministeren

Svar på spm. 70 om krav, der ikke kan opfyldes, såfremt man vælger fondsmodellen, fra forsvarsministeren

Svar på spm. 71 om anmeldelser af overfald på turister begået af mennesker eller hunde på Christiania, Vesterbro, Østerbro, i Tivoli og på Bakken, fra forsvarsministeren

Svar på spm. 72 om konkret sag om byggeri på voldene, fra forsvarsministeren

Svar på spm. 73 om den principielle forskel på, at brugsretten til en del af voldanlægget i København forvaltes af et aktieselskab frem for af en fond, fra forsvarsministeren

Svar på spm. 74 om, hvilken historisk periode regeringen ønsker skal bevares for eftertiden, fra forsvarsministeren

Svar på spm. 75, om resten af det historiske voldanlæg i København skal rekonstrueres og frigøres for bygninger, fra forsvarsministeren

26

Svar på spm. 76, om boligafgiften på Christiania er 250 kr. om måneden, fra forsvarsministeren

Svar på spm. 77, om Christiania deltog med 12 personer i den interviewundersøgelse, der blev lavet på foranledning af Christianiaudvalget, fra forsvarsministeren

Svar på spm. 78 om Christianias begrundelse for ikke at indgå i yderligere dialog med Christianiaudvalget var, at man ikke ønskede at medvirke til sin egen afvikling, fra forsvarsministeren

Svar på spm. 79 om de fredede bygninger på Christiania, fra forsvarsministeren

Svar på spm. 80 om tilladelser givet under den nuværende Christiania- lov, fra forsvarsministeren

Svar på spm. 81 om antallet af bevaringsværdige bygninger på Christiania, fra forsvarsministeren

Svar på spm. 82 om muligheden for, at et kollektivt Christiania overlever, fra forsvarsministeren

Svar på spm. 83, om Christianialoven fra 1989 rummer mulighed for lovliggørelse af området, fra forsvarsministeren

Svar på spm. 84 om, hvilke påbud Christiania ikke har efterlevet, fra forsvarsministeren

Svar på spm. 85, om det også er christianitternes fortjeneste, at politiaktionen omkring hashmarkedet forløb roligt, fra forsvarsministeren

Svar på spm. 86 om Christianias gartnergruppe, fra forsvarsministeren

Svar på spm. 87 om Christianias byggekontor, fra forsvarsministeren

27

Svar på spm. 88 om henvendelsen fra Christiania, jf. alm. del – bilag 16, fra forsvarsministeren

28

Spm. 89 om lovgivningsarbejdet, til forsvarsministeren

Spm. 90 om beboernes rettigheder og pligter som lejere og andelshavere, til forsvarsministeren

Spm. 91 om beboernes personlige juridiske ansvar på andre områder end i forhold til boligerne, til forsvarsministeren

29

Spm. 92 om genhusning under byfornyelsen af Vesterbro, til forsvarsministeren

30

Spm. 93 om yderligere oplysninger fra kammeradvokaten vedrørende Christiania, til forsvarsministeren

31

Svar på spm. 89, om resultatet af drøftelserne kan indgå i lovgivningsarbejdet, fra forsvarsministeren

Svar på spm. 90, om hvilke rettigheder og pligter beboerne vil få som lejere og andelshavere, fra forsvarsministeren

Svar på spm. 91 om beboernes personlige juridisk ansvar på andre områder end i forhold til boligerne, fra forsvarsministeren

32

Svar på spm. 92, om hvor mange af de beboere, der blev genhuset under byfornyelsen af Vesterbro, der vendte tilbage til deres bopæl, fra forsvarsministeren

33

Svar på spm. 93, om der ud over notat af 10/12-03 foreligger yderligere oplysninger fra kammeradvokaten vedrørende Christiania, fra forsvarsministeren

34

Spm. 94 om ejerforholdene for de forskellige dele af voldanlægget, til forsvarsministeren

Spm. 95 om statens salg af voldanlægget via Freja-ejendomme, til forsvarsministeren

Spm. 96 om afspærring af det nordlige voldanlæg, til forsvarsministeren

Spm. 97 om sikring af offentlig adgang til resten af voldanlægget, til forsvarsministeren

Spm. 98 om renovering af resten af voldanlægget, til forsvarsministeren

Spm. 99 om fjernelse af bygninger på resten af den nordlige del af voldanlægget, til forsvarsministeren

Spm. 100 om planerne for resten af voldanlægget, til forsvarsministeren

35

1. udkast til betænkning

36

Svar på spm. 94 om ejerforholdene for de forskellige dele af voldanlægget, fra forsvarsministeren

Svar på spm. 95 om statens salg af voldanlægget via Freja-ejendomme, fra forsvarsministeren

Svar på spm. 96 om afspærring af det nordlige voldanlæg, fra forsvarsministeren

Svar på spm. 97 om sikring af offentlig adgang til resten af voldanlægget, fra forsvarsministeren

Svar på spm. 98 om renovering af resten af voldanlægget, fra forsvarsministeren

Svar på spm. 99 om fjernelse af bygninger på resten af den nordlige del af voldanlægget, fra forsvarsministeren

Svar på spm. 100 om planerne for resten af voldanlægget, fra forsvarsministeren

37

Henvendelse fra advokaterne Foldschack og Forchhammer om lovforslaget

38

Spm. 101 om ministerens kommentarer til henvendelsen fra advokaterne Foldschack og Forchhammer, til forsvarsministeren

39

Revideret tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

40

Spm. 102 om oversendelse af yderligere materiale fra kammeradvokaten, til forsvarsministeren

Spm. 103 om, hvad christianitterne skal stå til regnskab for, til forsvarsministeren

41

Spm. 104 om teknisk bistand til udarbejdelse af ændringsforslag, til forsvarsministeren

42

Spm. 105 om kommentarer til Akademirådets Christianiahøring, til forsvarsministeren

Spm. 106 om den kollektive brugsret, til forsvarsministeren

43

Kopi af åbent brev til forsvarsministeren

44

Svar på spm. 101 om ministerens kommentarer til henvendelsen fra Christianias advokater, fra forsvarsministeren

45

Svar på spm. 102 om oversendelse af yderligere materiale fra kammeradvokaten, fra forsvarsministeren

Svar på spm. 103 om, hvad christianitterne skal stå til regnskab for, fra forsvarsministeren

46

Svar på spm. 104 om teknisk bistand til udarbejdelse af ændringsforslag, fra forsvarsministeren

47

Svar på spm. 105 om kommentarer til Akademirådets Christiania-høring, fra forsvarsministeren

Svar på spm. 106 om den kollektive brugsret, fra forsvarsministeren

48

Henvendelse fra Berit Hass Olesen om Christiania

49

2. udkast til betænkning

50

Spm. 107 om ejerskab til Christianias boliger, til forsvarsministeren

Spm. 108 om afklaring af usikkerhed over for en fondsmodel, til forsvarsministeren

51

Kopi UFO: Spørgsmål til justitsministeren vedrørende bestemmelsen i offentlighedslovens § 10, stk. 4.

52

Betænkning over forslaget