Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle
tilskud til kommuner og amtskommuner, lov om beskatning til
kommunerne af faste ejendomme og lov om social service

(Indførelse af udligningstillæg, omlægning af refusionsordningen vedrørende grundtakstmodellen og andre justeringer i kommunernes finansiering)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner og amtskommuner, jf. lovbekendtgørelse nr. 694 af 13. juli 2001, som ændret ved § 8 i lov nr. 145 af 25. marts 2002, lov nr. 254 af 8. maj 2002, § 1 i lov nr. 61 af 29. januar 2003 og § 9 i lov nr. 94 af 12. februar 2003, foretages følgende ændringer:

1. I § 10, stk. 5, ændres »§ 19, stk. 2 og 4,« til: »§ 19, stk. 3 og 4,«.

2. I § 17, stk. 5, ophæves 2. pkt., og i 3. pkt., der bliver 2. pkt., udgår »herefter«.

3. Efter § 18 indsættes:

»§ 18 a. Indenrigs- og sundhedsministeren yder et årligt udligningstillæg til særlig vanskeligt stillede kommuner. Rammen for udligningstillægget udgør 400 mio. kr. og reguleres fra og med 2004 én gang årligt med satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent.«

4. § 19 affattes således:

»§ 19. Indenrigs- og sundhedsministeren yder et årligt tilskud til særlig vanskeligt stillede amtskommuner. Tilskudsrammen udgør 60,3 mio. kr. og reguleres fra og med 2004 én gang årligt med satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent.

Stk. 2. Indenrigs- og sundhedsministeren yder et årligt tilskud til særlig vanskeligt stillede kommuner. Tilskudsrammen udgør 100 mio. kr. og reguleres fra og med 2004 én gang årligt med satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent.

Stk. 3. Indenrigs- og sundhedsministeren yder et særligt tilskud til kommuner, der som følge af § 2 i lov nr. 1039 af 23. december 1998 om ændring af lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel og lov om social pension. (Ændret finansiering samt sygedagpenge til selvstændige erhvervsdrivende), lov nr. 391 af 2. juni 1999 om ændring af lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel. (Ændret finansiering af kommunernes udgifter til sygedagpenge efter 52 uger), lov nr. 393 af 2. juni 1999 om ændring af lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel. (Ophævelse af sondringen mellem offentlige og private arbejdsgivere m.v.) samt refusions- og udligningsmæssige ændringer i medfør af lov nr. 474 af 1. juli 1998 om integration af udlændinge i Danmark (integrationslov) har et samlet byrdefordelingsmæssigt tab, som Indenrigs- og Sundhedsministeriet har beregnet til at overstige 0,1 procent af kommunens beskatningsgrundlag.

Stk. 4. Indenrigs- og sundhedsministeren yder et særligt tilskud til kommuner til dækning af tab i forbindelse med ændring af folkeskoleloven, jf. lov nr. 485 af 31. maj 2000. Tilskuddet ydes til kommuner med tab på mere end 0,1 procent af kommunens beskatningsgrundlag, således som disse tab er beregnet af Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Tilskuddet udgør i alt 8,9 mio. kr.

Stk. 5. Indenrigs- og sundhedsministeren yder et årligt tilskud til kommuner til dækning af tab, jf. stk. 4, 1. pkt. Tilskudsrammen udgør 12 mio. kr., og tilskuddet fordeles efter ansøgning.«

§ 2

I lov om beskatning til kommunerne af faste ejendomme, jf. lovbekendtgørelse nr. 876 af 20. september 2000, som ændret ved lov nr. 1270 af 20. december 2000, § 6 i lov nr. 145 af 25. marts 2002, § 5 i lov nr. 292 af 15. maj 2002, lov nr. 372 af 6. juni 2002, § 17 i lov nr. 409 af 6. juni 2002 og § 1 i lov nr. 1047 af 17. december 2002, foretages følgende ændring:

1. § 2, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Indenrigs- og sundhedsministeren yder et særligt tilskud til de kommuner, der er omfattet af stk. 3. Tilskuddet til den enkelte kommune skal svare til det beløb, hvormed grundskylden til kommunen af de ejendomme, der er nævnt i stk. 3, nedsættes for det pågældende skatteår. Hvis en kommunes grundskyldpromille for et skatteår er højere end for 2002, beregnes tilskuddet på grundlag af kommunens grundskyldpromille for skatteåret 2002. For Københavns, Frederiksberg og Bornholms Kommuner ydes et eventuelt tilskud for de typer ejendomme, der er omfattet af § 5, stk. 2, alene på baggrund af kommunens grundskyldpromille nedsat med 4,3 promille. For Bornholms Kommune beregnes tilskuddet højest på baggrund af kommunens grundskyldpromille for 2003.«

§ 3

I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 755 af 9. september 2002, som ændret ved § 1 i lov nr. 1066 af 17. december 2002, lov nr. 1067 af 17. december 2002, lov nr. 1070 af 17. december 2002 og lov nr. 1071 af 17. december 2002, foretages følgende ændringer:

1. Efter § 135 indsættes:

» § 135 a . Staten udbetaler fra 2004 et fast tilskud til kommunerne svarende til det beløb, som kommunerne modtog vedrørende 2002, jf. § 5, stk. 1-5, i lov nr. 489 af 7. juni 2001.

Stk. 2. Hver kommune modtager fra 2004 for tilbud efter denne lov et tilskud på 75.000 kr. pr.

1)   barn eller ung i et særligt dagtilbud eller klubtilbud efter §§ 16 og 23,

2)   barn eller ung anbragt uden for hjemmet efter § 40, stk. 2, nr. 11, og §§ 42 og 45 og

3)   familie i døgnophold efter § 40, stk. 2, nr. 4.

Stk. 3. Beregningen af tilskud efter stk. 2 sker på grundlag af de oplysninger om antallet af børn og unge anbragt uden for hjemmet pr. 31. december 2001, som kommunerne har indberettet til Danmarks Statistiks Bistand til børn og unge, og på grundlag af oplysninger om antallet af børn og unge i særlige dagtilbud og klubtilbud og om antallet af familier i døgnophold pr. 31. december 2000, som kommunerne har indberettet til Socialministeriet.

Stk. 4. Fra 2004 oprettes en pulje på 140 mio. kr., der efter ansøgning fordeles til kommuner, der kan dokumentere særlig høje merudgifter som følge af finansieringsomlægningen. Socialministeren fastsætter efter drøftelse med Kommunernes Landsforening retningslinjerne for udbetaling fra puljen.

Stk. 5. Socialministeren kan fastsætte regler om tilskud efter stk. 1-4.

Stk. 6. Københavns og Frederiksberg Kommuner er ikke omfattet af reglerne i stk. 1-4. Indenrigs- og sundhedsministeren bemyndiges til fra 2004 at yde Københavns og Frederiksberg Kommuner et særligt tilskud for at afbøde de økonomiske konsekvenser af finansieringsomlægningen, herunder overgangsordningen, for de to kommuner. Indenrigs- og sundhedsministeren bemyndiges endvidere til at foretage eventuelle senere efterreguleringer i disse tilskud.

Stk. 7. Bornholms Kommune er ikke omfattet af reglerne i stk. 1-4. Socialministeren kan fastsætte særlige regler for tilskud til Bornholms Kommune fra 2004.«

2. I § 136 indsættes som stk. 8:

»Stk. 8. Beløbet i § 135 a, stk. 1 og 2, reguleres fra og med 2004 med satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent.«

§ 4

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2003 og har virkning fra og med tilskudsåret 2004.

Stk. 2. Fastsættelse og afregning af tilskud i henhold til lov om kommunal udligning og generelle tilskud for kommuner og amtskommuner og tilskud efter § 2, stk. 4, i lov om beskatning til kommunerne af faste ejendomme, for 2003 sker efter de hidtil gældende regler.

Stk. 3. Statens generelle tilskud til kommunerne efter § 10 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner og amtskommuner nedsættes med virkning fra og med tilskudsåret 2004 med 288 mio. kr. beregnet i 2003-pris- og lønniveau.

Givet på Christiansborg Slot, den 28. maj 2003

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Lars Løkke Rasmussen