Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Kundgørelse om barsel og omsorgsdage

 

 

1. GENERELLE REGLER

1.1

Generelle regler om ansattes fravær i forbindelse med graviditet, barsel og adoption er fastsat i ligebehandlingsloven, dagpengeloven, dagpengebekendtgørelsen, funktionærloven og barselsaftalen.

1.2

Særlige regler kan fremgå af enkelte personalekategoriers overenskomster.

1.3

Rigspolitichefen er berettiget til at modtage de dagpenge, som den ansatte ellers ville have ret til, i de perioder, hvor der ydes fuld løn under fraværet.

2. RETTEN TIL FRAVÆR MED LØN

2.1 Graviditetsundersøgelse

En kvindelig ansat har ret til fravær med løn i forbindelse med gravididitetsundersøgelser, når disse skal finde sted i arbejdstiden.

 

2.2 Graviditetsorlov

2.2.1

En kvindelig ansat har ret til fravær med løn på grund af graviditet, når der efter lægens skøn er 6 uger til fødselstidspunktet.

Den dag, fødslen forventes, medregnes i de 6 uger som den 42. kalenderdag.

2.2.2

Retten til fravær med løn kan indtræde tidligere end 6 uger før forventet fødsel, hvis

 • det efter en lægelig bedømmelse skønnes, at graviditeten har et sygeligt forløb, der ved fortsat beskæftigelse vil medføre risiko for kvindens helbred eller fostret, eller
 • arbejdet har en sådan særlig karakter, at det medfører risiko for fostret, eller graviditeten forhindrer den ansatte i at varetage det, og at det undtagelsesvist ikke er muligt at tilbyde hende andet passende arbejde.

2.2.3

Fravær med løn som følge af almindelige graviditetsgener i en normalt forløbende graviditet betragtes derimod ikke som graviditetsorlov, men som sædvanligt sygefravær.

2.3 Barselsorlov (moderen)

Moderen har ret til fravær med løn i op til 14 uger efter fødslen. Barselsorloven starter dagen efter fødslen.

Moderen har pligt til at afholde barselsorlov de første 2 uger efter fødslen.

2.4 Fædreorlov (faderen)

2.4.1

Faderen har ret til fravær med løn i 2 sammenhængende uger inden for de første 14 uger efter fødslen. Disse 2 uger skal være afsluttet inden udløbet af 14. uge efter fødslen.

Det er ikke en betingelse for faderens ret til fædreorlov, at han bor sammen med moderen, men det er en betingelse, at han opholder sig sammen med barnet under orloven.

2.4.2

Dokumentation for forventet fødselstidspunkt eksempelvis vandrejournal kan forlanges.

2.5 Forældreorlov (moderen eller faderen)

2.5.1

Forældre har ret til fravær med løn i yderligere tilsammen 10 uger i fortsættelse af den 14. uge efter fødslen. Dette fravær kan kun udnyttes af én af forældrene ad gangen. Fraværsperioden kan deles mellem forældrene efter deres valg. Af administrative grunde bør fraværet dog så vidt muligt tilrettelægges uden hyppige, korte fraværsperioder for den enkelte ansatte.

2.5.2

En ansat har ret til forældreorlov, selvom den anden forælder er hjemmegående - altså ikke er dagpengeberettiget - således at begge forældre er hjemme med barnet samtidig.

2.6 Udvidet fædreorlov (faderen)

2.6.1

Faderen har ret til udvidet fædreorlov, som skal afholdes i uge 25 og 26 efter fødslen.

Det er ikke en betingelse for faderens ret til udvidet fædreorlov, at han bor sammen med moderen, men det er en betingelse, at han opholder sig sammen med barnet under orloven.

2.7 Adoptionsorlov

2.7.1

Når de adoptionsundersøgende myndigheder har bestemt, at den, der adopterer, i en periode skal være i hjemmet, har denne ret til fravær med løn i 26 uger fra barnets modtagelse i hjemmet.

2.7.2

Når de adoptionsundersøgende myndigheder har bestemt, at den ene af de ægtefæller, der adopterer, skal være i hjemmet, har ægtefællerne ret til fravær med løn i tilsammen 26 uger fra barnets modtagelse i hjemmet.

Retten til fravær kan kun benyttes af én af forældrene ad gangen, bortset fra i 2 uger inden for de første 24 uger. Fraværsperioden kan deles mellem forældrene efter deres valg.

Fravær inden for disse 24 uger bør af administrative grunde så vidt muligt tilrettelægges uden hyppige, korte fraværsperioder for den enkelte ansatte.

Efter udløbet af de 24 uger har kun den mandlige adoptant ret til fravær med løn i yderligere 2 uger (svarende til udvidet fædreorlov).

2.7.3

Hvis den, der adopterer, afhenter barnet i udlandet, kan modtagelsen og dermed orlovens start regnes fra det tidspunkt, hvor barnet er sammen med adoptanten, eller når adoptanten er hjemkommet med barnet.

2.8 Særligt ved barnets død ved eller efter fødslen

2.8.1

Hvis barnet dør ved eller efter fødslen, beholder moderen sin ret til at afholde indtil 24 ugers orlov efter fødslen.

2.8.2

Et dødt barn, der bliver født inden udgangen af 28. graviditetsuge, betegnes som en abort, og giver dermed ikke adgang til orlov.

Hvis barnet derimod lever ved fødslen, men dør umiddelbart efter, betragtes det som levendefødt, uanset hvilken graviditetsuge det bliver født i, og moderen bevarer dermed retten til at afholde indtil 24 ugers orlov efter fødslen.

2.8.3

Hvis moderen har ret til orlov, medfører det, at faderen bevarer sin ret til at afholde 2 ugers orlov inden for de første 14 uger (fædreorlov).

Derimod bortfalder faderens ret til forældreorlov og udvidet fædreorlov.

2.9 Særligt ved forældrenes død eller sygdom

Hvis en af forældrene på grund af død eller sygdom ikke kan varetage pasningen af barnet, kan den anden forælder i visse tilfælde "overtage" retten til fravær med løn. Der henvises til dagpengebekendtgørelsen § 36.

2.10 Særligt ved barnets indlæggelse på sygehus inden for de første 24 uger efter fødslen

2.10.1

Hvis den ansatte i forbindelse med barnets ophold på sygehus genoptager arbejdet inden for orlovsperioden, udsættes den resterende del af orlovsperioden, således at denne kan afvikles i forbindelse med barnets udskrivelse, forudsat at denne finder sted inden for 9 måneder regnet fra fødslen.

2.10.2

Hvis den ansatte under samme omstændigheder ikke genoptager arbejdet, forlænges orlovsperioden med indlæggelsesperioden, dog højst med 3 måneder.

2.10.3

Fædreorlov - de 2 uger, der skal afholdes i de første 14 uger efter fødslen - kan ikke forlænges, men kan udskydes. Dog skal fædreorlov være afholdt inden udløbet af uge 14 efter fødslen. Ellers bortfalder denne ret til fravær med løn.

2.10.4

Hvis moderens orlov udsættes eller forlænges (pkt. 2.10.1 og 2.10.2), udsættes faderens ret til udvidet fædreorlov tilsvarende, således at denne orlov afholdes i umiddelbar forlængelse af moderens orlov.

2.10.5

Adoptanter har på tilsvarende måde ret til udsættelse og forlængelse af fraværsretten.

 

3. OMSORGSDAGE

3.1 Tildeling af omsorgsdage

3.1.1

En ansat, der har ret til orlov efter kundgørelsens punkt 2, har herudover ret til 10 omsorgsdage.

I forbindelse med graviditet/fødsel får både moderen og faderen tildelt hver 10 omsorgsdage pr. barn. Ved tvillingefødsel får således både moderen og faderen tildelt hver 20 omsorgsdage. Adopterende ægtefæller får hver 10 omsorgsdage pr. barn.

3.1.2

I tilfælde af barnets død ved eller efter fødslen (se pkt. 2.8) bevarer både moderen og faderen retten til hver 10 omsorgsdage.

3.2 Afvikling af tildelte omsorgsdage

3.2.1

En ansat har ret til at anvende op til 10 omsorgsdage

 • i tilknytning til graviditetsorlov (dvs. som 7. og evt. 8. uge før forventet fødsel), eller
 • i umiddelbar forlængelse af barsels-, fædre-, forældre-, adoptions- eller udvidet fædreorlov.

Disse omsorgsdage kan efter konkret aftale afvikles som halve dage.

3.2.2

Omsorgsdage kan i stedet benyttes på et senere tidspunkt. Der er ikke nærmere betingelser om anvendelsesformål og barnets alder. Omsorgsdage kan afvikles uafhængigt af den anden forælders eventuelle orlov.

Omsorgsdage kan afholdes enkeltvis eller samlet - som hele eller halve dage.

Anmodning om anvendelse af disse omsorgsdage skal fremsættes tidligst muligt og bør imødekommes, medmindre fraværet vil være uforeneligt med tjenesten.

3.2.3

Omsorgsdage betragtes som afviklet, uanset om den ansatte er syg eller i øvrigt har lovligt forfald på en omsorgsdag.

3.2.4

Omsorgsdage berører ikke adgangen til hel eller delvis tjenestefrihed med løn på barns 1. sygedag.

 

3.2.5

Hvis en ansat ændrer beskæftigelsesgrad, bevares det resterende antal omsorgsdage.

3.2.6

Omsorgsdage, der ikke er afviklet, kan overføres, når en ansat overgår direkte til et andet job i staten m.v. Hvis den ansatte fratræder og helt forlader statens tjeneste, bortfalder de resterende omsorgsdage, og de kan ikke erstattes med kontant betaling.

3.3 Konvertering til omsorgsdage

Udover de tildelte omsorgsdage er der mulighed for at få konverteret opsparet frihed til omsorgsdage. De nærmere regler herom - og for afvikling - fremgår af kundgørelse II nr. 11, pkt. 4.6, samt af gældende overenskomster for de enkelte faggrupper.

4. LØN OG ANCIENNITET

4.1 Løn under orloven

Der udbetales sædvanlig løn inklusiv tillæg, hvis den ansatte har ret til løn under sygdom. Der tillægges særlige ydelser, jf. blandt andet kundgørelse II nr. 11, pkt. 6.1.

4.2 Løn under afvikling af omsorgsdage

4.2.1

Ved afvikling af tildelte omsorgsdage i direkte tilknytning til graviditets-, barsels-, fædre-, forældre-, adoptionsorlov eller udvidet fædreorlov får den ansatte sin sædvanlige løn inkl. særlige ydelser, hvis den ansatte skulle have udført planlagt tjeneste, der udløser særlige ydelser.

4.2.2

Ved afvikling af tildelte omsorgsdage uden direkte tilknytning til graviditets-, barsels-, fædre-, forældre-, adoptions- eller udvidet fædreorlov oppebæres sædvanlig løn ekskl. særlige ydelser.

4.2.3

Ved afvikling af konverterede omsorgsdage oppebæres sædvanlig løn ekskl. særlige ydelser.

4.3 Anciennitet

Under fravær omfattet af denne kundgørelse optjener den ansatte sædvanlig anciennitet i relation til løn, pension, ferie, jubilæum, opsigelse m.v.

5. BEGRÆNSNINGER I RETTEN TIL LØN I ORLOVSPERIODEN

Den ansatte har ret til fuld løn under orlov i det omfang, den ansatte har ret til dagpenge.

Det betyder:

5.1 Ny beskæftigelse

Hvis den ansatte

 • under graviditetsorlov påtager sig arbejde, eller
 • under anden orlov påtager sig arbejde, eller i øvrigt er fraværende fra hjemmet på en måde, der er uforenelig med orlovens formål,

bortfalder retten til fuld løn.

5.2 Uddannelse

Hvis den ansatte under orlov deltager i

 • et kortvarigt erhversbetonet kursus,
 • undervisning og lignende af begrænset varighed med erhvervsmæssigt formål, eller
 • en eksamen, hvis gennemførelse er nødvendig for ikke væsentligt at forsinke et uddannelsesforløb, der er påbegyndt før barslen/adoptionen,

bortfalder lønnen for den/de pågældende dag(e).

5.3 Fritidsundervisning

Hvis den ansatte deltager i fritidsundervisning af begrænset omfang, opretholdes derimod retten til fuld løn.

6. REGLER OM UNDERRETNING/INDBERETNING (Se skema)

6.1 Gravide

En ansat, der er gravid, skal underrette tjenestestedet senest 3 måneder før forventet fødsel. Samtidig skal hun oplyse, hvornår hun regner med at påbegynde sin orlov, herunder om hun vil anvende omsorgsdage før fødslen.

Underretning sker på blanket P654, der snarest videresendes til Rigspolitichefen, Personaleafdelingen.

6.2 Adoptanter

En ansat, der vil anvende sin ret til adoptionsorlov, skal underrette tjenestestedet så vidt muligt 3 måneder før barnets forventede modtagelse.

Underretning sker på blanket P654, der snarest videresendes til Rigspolitichefen, Personaleafdelingen.

6.3 Forældre-, fædre- og udvidet fædreorlov

En ansat, der i øvrigt vil benytte sin ret til orlov, skal underrette tjenestestedet på blanket P654, som videresendes til Rigspolitichefen, Personaleafdelingen.

6.4 Politibetjente på prøve

En politibetjent på prøve, der er gravid eller vil benytte sin ret til adoptionsorlov, skal dog snarest muligt meddele dette til tjenestestedet, der underretter Rigspolitichefen, Personaleafdelingen.

6.5 Dagpengerefusion

Politimesteren/Politidirektøren skal også senere foretage indberetning til Rigspolitichefen, Personaleafdelingen, til brug for dagpengerefusion efter reglerne i kundgørelse I, nr. 3, pkt. B.

6.6 Omsorgsdage

En ansat, der vil anvende sin ret til at afvikle tildelte omsorgsdage i direkte forlængelse af barsels-, forældre-, adoptions- eller udvidet fædreorlov, skal underrette tjenestestedet senest 8 uger efter barnets fødsel/modtagelse i hjemmet.

En ansat, der vil anvende sin ret til at afvikle tildelte omsorgsdage i direkte forlængelse af fædreorlov, skal dog underrette tjenestestedet senest 4 uger efter fødslen/modtagelsen i hjemmet.

Politimesteren/Politidirektøren skal ikke foretage indberetning til Rigspolitichefen, Personaleafdelingen, om afvikling af omsorgsdage.

6.7 Sygefravær hos en gravid

Politimesteren/Politidirektøren skal foretage indberetning til Rigspolitichefen, Personaleafdelingen, om sygefravær hos en gravid ansat således:

 • sygelig forløbende graviditet (se punkt 2.2.2) sker på blanket P654
 • sygefravær i øvrigt (se punkt 2.2.3) sker på blanket P15.

 

7. FASTE SAMLIVSFORHOLD OG REGISTRERET PARTNERSKAB

Ansatte, der lever i fast samlivsforhold eller registreret partnerskab, har ikke ret til fravær med løn som ægtefæller.

 

Udfyldelse af blanket P 654 - frister for indsendelse til tjenestestedet:

(Tjenestestedet skal umiddelbart efter modtagelse af blanketten sende denne til Rigspolitichefen, Personaleafdelingen)

Hvor:

Hvem:

Hvad:

Hvornår:

       

Punkt A:

Moderen:

Dato for forventet fødsel.

Senest 3 måneder før forventet fødsel.

Punkt B:

Moderen:

Faktisk fravær:

 • 1. fraværsdag (6 uger før forventet fødsel. Den forventede fødselsdag er inkluderet i de 6 uger som den sidste 42. dag).
 • Fødedato.
 • Forventet sidste fraværsdag (orloven starter dagen efter fødslen har fundet sted).
 • Graviditetsbetinget fravær tidligere end 6 uger før fødslen (Graviditet med sygeligt forløb med risiko for mor eller barn - betragtes som barselsorlov).

Senest 8 uger efter fødslen.

 

 

Punkt C:

 

 

 

 

 

 

 

Punkt C:

Faderen:

 

 

 

 

 

 

 

 

Adoptant:

 

 

 

 

 

 

 

Mandlig

adoptant:

Fædreorlov - fravær i 2 uger inden for de første 14 uger efter fødslen.

Udvidet fædreorlov - fravær i uge 25 og 26 efter fødslen.

Den del af forældreorloven, faderen ønsker at udnytte, som ligger efter den 14. uge efter fødslen.

Fravær efter adoption.

Dato for barnets modtagelse.

Dato for første og sidste fraværsdag (De 24 ugers orlov kan deles mellem forældrene, som de selv vil og kun i 2 af ugerne kan begge forældre holde orlov samtidig).

Udvidet fædreorlov fravær i uge 25 og 26 efter modtagelse af barnet.

Senest 4 uger efter fødslen.

Senest 14 uger efter fødslen.

Senest 8 uger efter fødslen.

 

Så vidt muligt 3 måneder inden modtagelse af barnet.

 

 

 

 

 

Senest 14 uger efter modtagelsen af barnet.

Kundgørelse I nr. 34 af 9. oktober 1991 ophæves.

 

 

Torsten Hesselbjerg /Henning Dahlfelt

 

Redaktionel note
 • Rigspolitichefens kundgørelsessamling