Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse med flere
love

(Forbedring af muligheder for indsigt i den kommunale administration, tilsynsreform m.v.)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om kommunernes styrelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 629 af 29. juni 2001, som ændret ved § 3 i lov nr. 145 af 25. marts 2002, § 1 i lov nr. 373 af 6. juni 2002 og § 30 i lov nr. 1089 af 17. december 2002, foretages følgende ændringer:

1. § 2, stk. 3, 2. pkt., affattes således:

»I alle kommuner skal kommunalbestyrelsen underrette vedkommende statsamtmand, jf. § 47, om vedtagne styrelsesvedtægter og vedtægtsændringer.«

2. I § 9, stk. 2, udgår »og angive den sag eller det materiale i en sag, som ønskes gennemset«.

3. I § 16, stk. 1, indsættes efter litra d som nyt litra:

»e)   deltagelse i revisionens forelæggelse af beretninger, jf. § 42 c,«.

Litra e og f bliver herefter til litra f og g.

4. I § 16, stk. 1, litra f, der bliver litra g, i § 16, stk. 10, og i § 16 a, stk. 1, ændres »litra a-e« til: »litra a-f«.

5. I § 16, stk. 5, 4. pkt., og § 16 b, stk. 1, ændres »litra a-d« til: »litra a-e«.

6. I § 16, stk. 5, 5. pkt., ændres »litra e« til: »litra f«.

7. I § 16, stk. 11, 1. pkt., ændres »litra f« til: »litra g«.

8. I § 16 a, stk. 7, 1. pkt., ændres »litra d-f« til: »litra d-g«.

9. I § 18 indsættes som stk. 6:

»Stk. 6. Såfremt økonomiudvalget tillige varetager andre kommunale anliggender, jf. stk. 5, kan det i styrelsesvedtægten fastsættes, at økonomiudvalget betegnes i overensstemmelse hermed.«

10. I § 31 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Formanden orienterer senest på førstkommende ordinære møde, jf. § 8, stk. 1, kommunalbestyrelsen om afgørelser truffet i medfør af § 31, stk. 1.«

Stk. 2 og 3 bliver herefter stk. 3 og 4.

11. I § 41 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Indenrigs- og sundhedsministeren kan fastsætte nærmere regler, hvorefter beslutning om indgåelse af leje- og leasingaftaler, som udgør en særlig forpligtelse for kommunen, skal træffes af kommunalbestyrelsen.«

12. I § 42 indsættes efter stk. 3 som nyt stykke:

»Stk. 4. Revisionen afgiver en årsberetning om revisionen af kommunens årsregnskab. Revisionen afgiver endvidere beretning i årets løb, når det er foreskrevet, eller når revisionen finder det hensigtsmæssigt (delberetninger).«

Stk. 4-6 bliver herefter stk. 5-7.

13. I § 42 a, stk. 3, ændres »§ 42, stk. 2-6« til: »§ 42, stk. 2-7«.

14. Efter § 42 a indsættes:

»§ 42 b. Kommunalbestyrelsens formand sørger for, at revisionens beretninger, jf. § 42, stk. 4, udsendes til kommunalbestyrelsens medlemmer senest 7 dage efter modtagelsen.

§ 42 c. Revisionen har adgang til at forelægge revisionens beretninger, jf. § 42, stk. 4, for kommunalbestyrelsen. Forelæggelse af revisionens beretninger for kommunalbestyrelsen skal endvidere ske, når mindst en fjerdedel af medlemmerne anmoder herom. Kommunalbestyrelsens formand fastsætter på revisionens henholdsvis mindst en fjerdedel af medlemmernes anmodning tid og sted for forelæggelsen og indkalder kommunalbestyrelsens medlemmer.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsens formand sørger for, at der så vidt muligt senest 4 hverdage inden revisionens forelæggelse udsendes en indkaldelse til kommunalbestyrelsens medlemmer, og at det fornødne materiale til forelæggelsen så vidt muligt er tilgængeligt for medlemmerne senest 3 hverdage inden mødet. § 8, stk. 4, 2. pkt., finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan tillade, at andre deltager i eller overværer forelæggelsen.

Stk. 4. Ved forelæggelsen kan der ikke træffes beslutninger.«

15. I § 46 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Indenrigs- og sundhedsministeren kan fastsætte nærmere regler om udarbejdelse og udsendelse af oplysninger til kommunalbestyrelsen om kommunens økonomiske forhold.«

16. Kapitel VI og VII affattes således:

»Kapitel VI

Statsamtmandens tilsyn

§ 47. Tilsynet med kommunerne varetages af vedkommende statsamtmand, jf. stk. 2.

Stk. 2. Tilsynet med amtskommunerne og de øvrige kommuner beliggende i Københavns og Frederiksborg Amter samt med Københavns, Frederiksberg og Bornholms Kommuner varetages af statsamtmanden for Københavns Amt. Tilsynet med amtskommunerne og de øvrige kommuner beliggende i Vestsjællands, Roskilde og Storstrøms Amter varetages af statsamtmanden for Vestsjællands Amt. Tilsynet med amtskommunerne og de øvrige kommuner beliggende i Sønderjyllands, Ribe og Fyns Amter varetages af statsamtmanden for Sønderjyllands Amt. Tilsynet med amtskommunerne og de øvrige kommuner beliggende i Århus, Vejle og Ringkjøbing Amter varetages af statsamtmanden for Århus Amt. Tilsynet med amtskommunerne og de øvrige kommuner beliggende i Nordjyllands og Viborg Amter varetages af statsamtmanden for Nordjyllands Amt.

Stk. 3. Tilsynet med kommunale fællesskaber, jf. § 60, varetages af den statsamtmand, der efter stk. 2 varetager tilsynet med de deltagende kommuner. Varetages tilsynet med de deltagende kommuner ikke af samme statsamtmand, udøves tilsynet af den statsamtmand, der efter stk. 2 varetager tilsynet med fællesskabets hjemstedskommune.

Stk. 4. Statsamtmanden er i udøvelsen af tilsynet ikke undergivet indenrigs- og sundhedsministerens instruktioner. Indenrigs- og sundhedsministeren kan fastsætte generelle forskrifter for udøvelsen af statsamtmandens beføjelser som led i tilsynet.

Stk. 5. Vedkommende statsamtmand, jf. stk. 2, skal have bestået juridisk kandidateksamen.

Stk. 6. De opgaver, der i denne lovs kapitel VI og VII er henlagt til statsamtmanden, varetages af den statsamtmand, der efter stk. 2 og 3 varetager tilsynet med vedkommende kommune eller kommunale fællesskab.

§ 48. Statsamtmanden fører tilsyn med, at kommunerne og kommunale fællesskaber, jf. § 60, overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder, herunder kommunale forskrifter, der er udstedt i medfør af denne lovgivning, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. Statsamtmanden fører ikke tilsyn med, at kommunerne og kommunale fællesskaber, jf. § 60, overholder ansættelsesretlige regler.

Stk. 3. Statsamtmanden fører ikke tilsyn, i det omfang særlige klage- eller tilsynsmyndigheder kan tage stilling til den pågældende sag.

§ 48 a. Statsamtmanden beslutter, om der er tilstrækkeligt grundlag for at rejse en tilsynssag.

§ 49. Kommunalbestyrelsen og styrelsesorganet for et kommunalt fællesskab, jf. § 60, skal tilvejebringe og meddele statsamtmanden de oplysninger og udlevere de dokumenter, statsamtmanden forlanger om forhold i kommunen henholdsvis det kommunale fællesskab.

Stk. 2. Statsamtmanden kan i særlige tilfælde pålægge kommunalbestyrelsen at tilvejebringe bemærkninger fra revisionen om kommunalbestyrelsens afgørelser vedrørende revisionens beretninger. 1. pkt. finder tilsvarende anvendelse for styrelsesorganet for et kommunalt fællesskab, jf. § 60.

Stk. 3. Statsamtmanden kan fastsætte en frist for tilvejebringelse og meddelelse af oplysninger og udlevering af dokumenter efter stk. 1 og 2.

Stk. 4. Når statsamtmanden til brug for udøvelsen af tilsynet modtager arbejdsdokumenter, der i henhold til lov om offentlighed i forvaltningen og forvaltningsloven er interne, mister dokumenterne ikke som følge af videregivelsen deres interne karakter.

Stk. 5. Statsamtmanden kan, når det er påkrævet, forlange, at der optages retsligt forhør i overensstemmelse med retsplejelovens § 1018.

Stk. 6. Statsamtmanden kan anmode andre offentlige myndigheder om inden for deres sagsområde at yde den vejledning og bistand, der er nødvendig for tilsynets udøvelse.

§ 50. Statsamtmanden kan udtale sig om lovligheden af kommunale dispositioner eller undladelser.

§ 50 a. Har kommunalbestyrelsen truffet en beslutning, der strider mod lovgivningen, kan statsamtmanden sætte beslutningen ud af kraft. Under behandlingen af sagen kan statsamtmanden midlertidigt suspendere den pågældende beslutning. Er beslutningen bragt til udførelse, kan den dog kun suspenderes eller sættes ud af kraft, hvis

1)   en part over for statsamtmanden skriftligt fremsætter begæring herom,

2)   der ikke efter anden lovgivning er en klageinstans og

3)   væsentlige hensyn, særlig til private interesser, ikke taler herimod.

Stk. 2. Stk. 1 gælder tilsvarende for en beslutning truffet af økonomiudvalget, et stående udvalg eller en magistrat, når beslutningen ikke kan indbringes for kommunalbestyrelsen. Stk. 1 gælder tilsvarende for en beslutning truffet af kommunalbestyrelsens formand efter § 31, stk. 1. Stk. 1 gælder tilsvarende for en beslutning truffet af en formand for økonomiudvalget eller et stående udvalg efter § 22, stk. 2, når beslutningen ikke kan indbringes for kommunalbestyrelsen. Stk. 1 gælder endvidere tilsvarende for en beslutning truffet af styrelsesorganet for et kommunalt fællesskab, jf. § 60.

§ 50 b. Undlader kommunalbestyrelsen at udføre en foranstaltning, som den efter lovgivningen har pligt til at udføre, kan statsamtmanden pålægge de medlemmer af kommunalbestyrelsen, som er ansvarlige for undladelsen, tvangsbøder.

Stk. 2. Et medlem kan ikke unddrage sig ansvar ved at undlade at stemme.

Stk. 3. Stk. 1 og 2 gælder tilsvarende for medlemmer af økonomiudvalget, et stående udvalg og en magistrat i sager, der ikke kan indbringes for kommunalbestyrelsen. Stk. 1 gælder tilsvarende for kommunalbestyrelsens formand i sager, hvor formanden undlader at indkalde medlemmerne af kommunalbestyrelsen til kommunalbestyrelsens ordinære og ekstraordinære møder, jf. § 8, stk. 1 og 2. Stk. 1 og 2 gælder tilsvarende for medlemmer af styrelsesorganet for et kommunalt fællesskab, jf. § 60.

§ 50 c. Statsamtmanden kan anlægge erstatningssag mod et kommunalbestyrelsesmedlem, som er ansvarligt for, at kommunen er påført et tab.

Stk. 2. Et medlem kan ikke unddrage sig ansvar ved at undlade at stemme.

Stk. 3. Hvis et kommunalbestyrelsesmedlem under en erstatningssag efter stk. 1 findes erstatningsansvarligt for et tab, som den pågældende under udførelsen af sit hverv har påført kommunen, kan erstatningen nedsættes eller helt bortfalde, i det omfang det findes rimeligt under hensyn til den udviste skyld, skadens størrelse og omstændighederne i øvrigt.

Stk. 4. Stk. 1-3 gælder tilsvarende for medlemmer af økonomiudvalget, et stående udvalg og en magistrat. Stk. 1 og 3 gælder tilsvarende for kommunalbestyrelsens formand, for så vidt angår beslutninger truffet efter § 31, stk. 1. Stk. 1 og 3 gælder tilsvarende for en formand for økonomiudvalget eller et stående udvalg, for så vidt angår beslutninger truffet efter § 22, stk. 2. Stk. 1-3 gælder tilsvarende for medlemmer af styrelsesorganet for et kommunalt fællesskab, jf. § 60.

§ 50 d. Statsamtmanden kan frafalde sagsanlæg efter § 50 c mod, at den pågældende inden en fastsat frist indbetaler et nærmere angivet beløb til kommunen henholdsvis det kommunale fællesskab. Ved beløbets fastsættelse kan der tages hensyn til den udviste skyld, skadens størrelse og omstændighederne i øvrigt. Hvis den pågældende indvilliger i at betale beløbet og indbetaler dette inden den fastsatte frist, kan der ikke fremsættes yderligere erstatningskrav mod den pågældende.

§ 51. Statsamtmanden kan anlægge anerkendelsessøgsmål mod en kommunalbestyrelse, der har truffet en beslutning, der strider mod lovgivningen, eller undladt at udføre en foranstaltning, som den efter lovgivningen har pligt til at udføre, eller hvis beslutning statsamtmanden har sat ud af kraft eller midlertidigt suspenderet, jf. § 50 a.

Stk. 2. Stk. 1 gælder tilsvarende for økonomiudvalget, et stående udvalg eller en magistrat i sager, der ikke kan indbringes for kommunalbestyrelsen. Stk. 1 gælder tilsvarende for kommunalbestyrelsens formand, for så vidt angår beslutninger truffet efter § 31, stk. 1. Stk. 1 gælder tilsvarende for en formand for økonomiudvalget eller et stående udvalg, for så vidt angår beslutninger truffet efter § 22, stk. 2, der ikke kan indbringes for kommunalbestyrelsen. Stk. 1 gælder tilsvarende for styrelsesorganet for et kommunalt fællesskab, jf. § 60.

Kapitel VII

Indenrigs- og sundhedsministerens tilsyn

§ 52. Statsamtmandens afgørelser om anvendelse af de foranstaltninger, der er nævnt i §§ 50 a-50 d, kan af de organer eller medlemmer, foranstaltningen er rettet imod, indbringes for indenrigs- og sundhedsministeren.

Stk. 2. Statsamtmandens afgørelser om samtykke eller godkendelse efter denne lov eller bestemmelser fastsat i medfør af denne lov kan af vedkommende kommunalbestyrelse eller vedkommende styrelsesorgan for et kommunalt fællesskab, jf. § 60, indbringes for indenrigs- og sundhedsministeren, medmindre afgørelsen fuldt ud giver kommunalbestyrelsen eller det kommunale fællesskab medhold.

Stk. 3. Indenrigs- og sundhedsministeren kan af egen drift tage statsamtmandens afgørelser om anvendelse eller undladelse af anvendelse af de foranstaltninger, der er nævnt i §§ 50 a-50 d, samt om samtykke eller godkendelse efter denne lov eller bestemmelser fastsat i medfør af denne lov op til behandling, når ministeren skønner, at sagen er af principiel eller generel betydning eller har alvorlig karakter.

Stk. 4. Indenrigs- og sundhedsministeren kan stadfæste, ophæve eller ændre statsamtmandens afgørelse som nævnt i stk. 1-3 samt pålægge statsamtmanden at tage sagen op til ny behandling efter §§ 50-50 d eller efter bestemmelser om samtykke eller godkendelse efter denne lov eller bestemmelser fastsat i medfør af denne lov. Indenrigs- og sundhedsministeren kan herunder ændre statsamtmandens afgørelse til ugunst for det organ eller det medlem, afgørelsen er rettet imod, jf. dog § 50 d, 3. pkt. Indenrigs- og sundhedsministeren kan under de i § 51 nævnte betingelser anlægge anerkendelsessøgsmål eller pålægge statsamtmanden at anlægge anerkendelsessøgsmål.

§ 53. Indenrigs- og sundhedsministeren kan af egen drift tage spørgsmål om lovligheden af kommunale dispositioner eller undladelser, som statsamtmanden har udtalt sig om efter § 50, op til behandling, når ministeren skønner, at sagen er af principiel eller generel betydning eller har alvorlig karakter. Tilsvarende gælder, hvis statsamtmanden har besluttet ikke at tage spørgsmål om lovligheden af kommunale dispositioner eller undladelser op til behandling.

Stk. 2. Indenrigs- og sundhedsministeren kan udtale sig om lovligheden af den kommunale disposition eller undladelse og i forbindelse hermed træffe afgørelse efter §§ 50 a-50 d. Indenrigs- og sundhedsministeren kan også pålægge statsamtmanden at tage sagen op til ny behandling efter §§ 50-50 d. Indenrigs- og sundhedsministeren kan under de i § 51 nævnte betingelser anlægge anerkendelsessøgsmål eller pålægge statsamtmanden at anlægge anerkendelsessøgsmål.

§ 53 a. Indenrigs- og sundhedsministeren kan af egen drift uden for de i §§ 52 og 53 nævnte tilfælde tage spørgsmål om lovligheden af statsamtmandens dispositioner eller undladelser som led i udøvelsen af tilsynet op til behandling, når ministeren finder anledning hertil, herunder skønner, at sagen er af principiel eller generel betydning eller har alvorlig karakter.

Stk. 2. Indenrigs- og sundhedsministeren kan udtale sig om lovligheden af statsamtmandens disposition eller undladelse og stadfæste, ophæve eller ændre en beslutning truffet af statsamtmanden. Indenrigs- og sundhedsministeren kan også pålægge statsamtmanden at tage sagen op til ny behandling.

§ 54. Indenrigs- og sundhedsministeren kan pålægge statsamtmanden at tage en sag op til behandling efter §§ 50-50 d.

§ 55. Statsamtmanden og indenrigs- og sundhedsministeren kan tillægge ministerens behandling af en sag efter §§ 52 og 53 a opsættende virkning. Indenrigs- og sundhedsministeren kan ophæve statsamtmandens beslutning om at tillægge ministerens behandling af en sag opsættende virkning.

§ 56. Kommunalbestyrelsen, styrelsesorganet for et kommunalt fællesskab, jf. § 60, og statsamtmanden skal tilvejebringe og meddele indenrigs- og sundhedsministeren de oplysninger og udlevere de dokumenter, ministeren forlanger om forhold i kommunen og det kommunale fællesskab henholdsvis inden for tilsynets virkeområde.

Stk. 2. Indenrigs- og sundhedsministeren kan i særlige tilfælde pålægge kommunalbestyrelsen at tilvejebringe bemærkninger fra revisionen om kommunalbestyrelsens afgørelser vedrørende revisionens beretninger. 1. pkt. finder tilsvarende anvendelse for styrelsesorganet for et kommunalt fællesskab, jf. § 60.

Stk. 3. Indenrigs- og sundhedsministeren kan fastsætte en frist for tilvejebringelse og meddelelse af oplysninger og udlevering af dokumenter efter stk. 1 og 2.

Stk. 4. Når indenrigs- og sundhedsministeren til brug for udøvelsen af tilsynet modtager arbejdsdokumenter, der i henhold til lov om offentlighed i forvaltningen og forvaltningsloven er interne, mister dokumenterne ikke som følge af videregivelsen deres interne karakter.

Stk. 5. Indenrigs- og sundhedsministeren kan, når det er påkrævet, forlange, at der optages retsligt forhør i overensstemmelse med retsplejelovens § 1018.

Stk. 6. Indenrigs- og sundhedsministeren kan anmode andre offentlige myndigheder om inden for deres sagsområde at yde den vejledning og bistand, der er fornøden til tilsynets udøvelse.«

17. Efter § 56 som affattet ved denne lovs § 1, nr. 16, indsættes i kapitel VIII:

» § 57. Indenrigs- og sundhedsministeren foreskriver formen for kommunernes årsbudget, flerårige budgetoverslag og regnskab.

Stk. 2. Kommunens årlige regnskab sendes til vedkommende statsamtmand, jf. § 47, sammen med revisionsberetningen og de afgørelser, som kommunalbestyrelsen har truffet i forbindelse hermed, jf. § 45, stk. 2. Fristen for regnskabets indsendelse til statsamtmanden fastsættes af indenrigs- og sundhedsministeren.

Stk. 3. Når revisionen afgiver en delberetning, jf. § 42, stk. 4, til kommunalbestyrelsen, skal revisionen underrette vedkommende statsamtmand, jf. § 47, herom.

§ 58. Indenrigs- og sundhedsministeren kan fastsætte regler om kommunernes låntagning og lignende dispositioner.

Stk. 2. Indenrigs- og sundhedsministeren kan fastsætte regler om mellemværender mellem kommuner og kommunale forsyningsvirksomheder.

§ 59. Indenrigs- og sundhedsministeren kan fastsætte regler om kommunalbestyrelsens adgang til at forpligte kommunen ved kaution eller anden økonomisk garanti samt ved tilsagn om regelmæssige ydelser og lignende, som kommunen ikke efter loven er forpligtet til at præstere.

§ 60. Aftaler om samarbejde mellem kommuner, som vil medføre indskrænkning i de enkelte deltagende kommunalbestyrelsers beføjelser efter denne lov, kræver, medmindre andet særligt er hjemlet i lovgivningen, godkendelse fra den eller de statsamtmænd, der efter § 47, stk. 2, varetager tilsynet med de deltagende kommuner.

Stk. 2. Aftaler af den i stk. 1 omhandlede karakter kan ophæves, dersom deltagerne er enige herom. Ophævelse kan endvidere ske efter en deltagers anmodning, når vedkommende statsamtmand, jf. § 47, stk. 3, finder rimelig grund dertil.

Stk. 3. Vilkårene for aftalens ophævelse skal godkendes af vedkommende statsamtmand, jf. § 47, stk. 3, og skal fastsættes af denne i tilfælde af uenighed mellem deltagerne.

§ 61. Et kommunalbestyrelsesmedlem, der gør sig skyldig i grov tilsidesættelse af de pligter, som den pågældendes hverv medfører, straffes med bøde. Simpelt uagtsom pligttilsidesættelse straffes dog ikke.«

18. § 63 affattes således:

»§ 63. Kommunalbestyrelsen, styrelsesorganet for et kommunalt fællesskab, jf. § 60, og vedkommende statsamtmand, jf. § 47, skal tilvejebringe og meddele vedkommende minister de oplysninger og udlevere de dokumenter, som denne måtte forlange om forhold i kommunen og det kommunale fællesskab henholdsvis inden for tilsynets virkeområde.

Stk. 2. Ministeren kan fastsætte en frist for tilvejebringelse og meddelelse af oplysninger og udlevering af dokumenter efter stk. 1.«

19. Efter § 63 indsættes:

»§ 63 a . Ved Vedkommende minister kan udtale sig om lovligheden af kommunale dispositioner eller undladelser. Ministeren beslutter, om der findes anledning til at afgive en sådan udtalelse.«

20. I § 64 a, stk. 2, 1. pkt., ændres »§ 31, stk. 2, 3. og 4. pkt., og stk. 3« til: » § 31, stk. 3, 3. og 4. pkt., og stk. 4«.

21. I § 64 a, stk. 2, 2. pkt., ændres »§ 31, stk. 2, 2.-4. pkt., og stk. 3« til: »§ 31, stk. 3, 2.-4. pkt., og stk. 4«.

22. I § 65 d, stk. 6, ændres »§§ 61, 61 b, 61 c og 63« til: »§§ 47-56, 61 og 63«.

23. § 65 e ophæves.

§ 2

I lov nr. 354 af 2. juni 1999 om Hovedstadens Udviklingsråd, som ændret ved § 2 i lov nr. 383 af 6. juni 2002, foretages følgende ændringer:

1. I § 9, stk. 1, nr. 4, ændres »§ 54« til: »§ 57«.

2. I § 12, 1. pkt., ændres »indenrigsministeren« til: »statsamtmanden for Københavns Amt«.

3. I § 12, 2. pkt., ændres »§ 47, stk. 5, § 55, stk. 1, § 57, § 60, § 61, stk. 1-6, og § 61 b, stk. 1,« til: »§§ 48-56, § 58, stk. 1, og §§ 59 og 60«.

4. § 13, stk. 2, ophæves.

§ 3

I lov nr. 1132 af 21. december 1994 om Hovedstadens Sygehusfællesskab, som ændret ved § 12 i lov nr. 232 af 2. april 1997 og § 13 i lov nr. 145 af 25. marts 2002, foretages følgende ændringer:

1. I § 6, stk. 1, ændres »§ 54« til: »§ 57«.

2. I § 16, 1. pkt., ændres »indenrigsministeren« til: »statsamtmanden for Københavns Amt«.

3. I § 16, 2. pkt., ændres »§ 55, stk. 1, § 57, § 60, § 61, stk. 1-5, og § 61 b, stk. 1,« til: »§§ 48-56, § 58, stk. 1, og §§ 59 og 60«.

4. § 17, stk. 2, ophæves.

§ 4

I beredskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 912 af 2. oktober 2000, som ændret ved lov nr. 293 af 30. april 2003, foretages følgende ændring:

1. I § 9, stk. 3, ændres »§ 61, stk. 1-5 og 7, og §§ 61 a og 61 b« til: §§ 47-56«.

§ 5

I konkurrenceloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 539 af 28. juni 2002, foretages følgende ændring:

1. I § 11 a, stk. 3, 1. pkt., ændres »det pågældende tilsynsråd« til: »den pågældende kommunale tilsynsmyndighed«.

§ 6

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2004.

Stk. 2. § 2, stk. 3, 2. pkt., i lov om kommunernes styrelse som affattet ved denne lovs § 1, nr. 1, har virkning for underretninger efter lovens ikrafttræden, uanset om styrelsesvedtægten eller vedtægtsændringen er vedtaget før lovens ikrafttræden.

Stk. 3. Den i § 9, stk. 2, i lov om kommunernes styrelse, som ændret ved denne lovs § 1, nr. 2, fastsatte adgang til sagsindsigt kan efter lovens ikrafttræden udøves også i forhold til materiale oprettet før lovens ikrafttræden.

Stk. 4. §§ 16, 16 a, 16 b, 42 b, 42 c og § 57, stk. 3, i lov om kommunernes styrelse, som ændret henholdsvis affattet ved denne lovs § 1, nr. 3-8, 14 og 17, har virkning for revisionsberetninger, der afgives efter lovens ikrafttræden.

Stk. 5. § 31, stk. 2, i lov om kommunernes styrelse som affattet ved denne lovs § 1, nr. 10, har virkning for afgørelser truffet efter lovens ikrafttræden.

Stk. 6. De beføjelser, der er fastsat i kapitel VI og VII og §§ 63 og 63 a i lov om kommunernes styrelse som affattet ved denne lovs § 1, nr. 16, 18 og 19, kan efter lovens ikrafttræden udøves også i forhold til kommunale dispositioner eller undladelser, der har fundet sted før lovens ikrafttræden.

Stk. 7. De for hver amtsrådskreds efter de hidtidige regler i lov om kommunernes styrelse oprettede tilsynsråd nedlægges med virkning fra lovens ikrafttræden. Sager, der ved lovens ikrafttræden ikke er færdigbehandlet af et tilsynsråd, overføres til vedkommende statsamtmand, jf. § 47 i lov om kommunernes styrelse som affattet ved denne lovs § 1, nr. 16.

Stk. 8. Sager, der ved lovens ikrafttræden ikke er færdigbehandlet i Indenrigs- og Sundhedsministeriet vedrørende amtskommunerne og Bornholms, Københavns og Frederiksberg Kommuner samt Hovedstadens Udviklingsråd og Hovedstadens Sygehusfællesskab, overføres til vedkommende statsamtmand, jf. § 47 i lov om kommunernes styrelse som affattet ved denne lovs § 1, nr. 16.

Stk. 9. De beføjelser, der er fastsat i lov om kommunernes styrelse kapitel VII som affattet ved denne lovs § 1, nr. 16, kan efter lovens ikrafttræden udøves også i forhold til tilsynsrådenes dispositioner eller undladelser, der har fundet sted før lovens ikrafttræden. De nævnte beføjelser kan i givet fald udøves over for vedkommende statsamtmand, jf. § 47 i lov om kommunernes styrelse som affattet ved denne lovs § 1, nr. 16.

Stk. 10. Stk. 6-9 finder tilsvarende anvendelse på denne lovs § 1, nr. 22, § 2, nr. 3, § 3, nr. 3, og § 4, nr. 1.

Stk. 11. Påtale efter § 61 i lov om kommunernes styrelse som affattet ved denne lovs § 1, nr. 17, kan efter lovens ikrafttræden ske uden tilsynsmyndighedens begæring, uanset om det forhold, der begrunder anvendelse af bestemmelsen, er begået før lovens ikrafttræden. Tilsvarende gælder for påtale efter § 13 i lov om Hovedstadens Udviklingsråd, som ændret ved denne lovs § 2, nr. 4, og for påtale efter § 17 i lov om Hovedstadens Sygehusfællesskab, som ændret ved denne lovs § 3, nr. 4.

Stk. 12. De i medfør af lov om kommunernes styrelse udstedte forskrifter opretholdes, indtil de ophæves eller erstattes af forskrifter udstedt i medfør af lov om kommunernes styrelse som affattet ved denne lov.

§ 7

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet på Christiansborg Slot, den 28. maj 2003

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Lars Løkke Rasmussen