Den fulde tekst

Tillægsbetænkning afgivet af Miljø- og Planlægningsudvalget den 19. maj 2004

Tillægsbetænkning

over

Forslag til lov om skove

[af miljøministeren (Hans Christian Schmidt)]

 

1. Ændringsforslag

Miljøministeren har stillet 2 ændringsforslag til lovforslaget.

2. Udvalgsarbejdet

Lovforslaget blev fremsat den 28. januar 2004 og var til 1. behandling den 26. februar 2004. Lovforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Miljø- og Planlægningsudvalget. Udvalget afgav betænkning den 5. maj 2004. Lovforslaget var til 2. behandling den 18. maj 2004, hvorefter det blev henvist til fornyet behandling i Miljø- og Planlægningsudvalget.

Møder

Udvalget har, efter at lovforslaget blev henvist til fornyet udvalgsbehandling, behandlet dette i 2 møder.

3. Indstillinger

Et flertal i udvalget (V, DF, KF og KD) indstiller lovforslaget til vedtagelse med de stillede ændringsforslag.

Et mindretal i udvalget (S, SF, RV og EL) indstiller lovforslaget til forkastelse. Mindretallet vil stemme imod de stillede ændringsforslag.

Tjóðveldisflokkurin, Inuit Ataqatigiit og Siumut var på tidspunktet for tillægsbetænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i tillægsbetænkningen.

En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i tillægsbetænkningen.

4. Ændringsforslag med bemærkninger

Ændringsforslag

Af   miljøministeren, tiltrådt af et flertal (V, DF, KF og KD):

Til § 1

  1) Stk. 2 udgår, og i stedet indsættes:

»Stk. 2. Loven har også til formål at fremme bæredygtig drift af landets skove. Bæredygtig drift betyder inddragelse af såvel økonomiske som økologiske og sociale værdier.

Stk. 3. Bæredygtig drift indebærer, at det ved driften af det enkelte fredskovspligtige areal og ved lovens administration ud fra en helhedsbetragtning tilstræbes at

fremme opbygningen af robuste skove,

sikre skovens produktion,

bevare og øge skovenes biologiske mangfoldighed og

sikre, at hensynet til landskab, naturhistorie, kulturhistorie, miljøbeskyttelse og friluftsliv kan tilgodeses.«

Stk. 3 bliver herefter stk. 4.

[Uddybning af, hvilke elementer der indgår i bæredygtig drift]

Til § 2

  2) I stk. 1 ændres »stk. 2« til: »stk. 3«.

[Konsekvensændring som følge af ændringsforslag nr. 1]

Bemærkninger

Til nr. 1

Ændringsforslaget betyder, at det fremgår direkte af loven, at såvel økonomi som økologi og sociale værdier er delelementer i en bæredygtig drift af landets skove. Det nye stk. 3 svarer til lovforslagets § 1, stk. 2, 2. pkt.

Til nr. 2

Ændringsforslaget er en konsekvens af ændringsforslag nr. 1.

  Svend Aage Jensby (V)   Helga Moos (V)   Eyvind Vesselbo (V)  fmd.   Jens Vibjerg (V)   Jørn Dohrmann (DF)   Freddie H. Madsen (DF)   Helle Sjelle (KF)   Lars Barfoed (KF)   Mogens Nørgård Pedersen (KD)  nfmd.   Inger Bierbaum (S)   Helge Mortensen (S)   Bjørn Westh (S)   Jacob Buksti (S)   Torben Hansen (S)   Jørn Jespersen (SF)   Elsebeth Gerner Nielsen (RV)   Keld Albrechtsen (EL)

Tjóðveldisflokkurin, Inuit Ataqatigiit og Siumut havde ikke medlemmer i udvalget.


 

Folketingets sammensætning

 

Venstre, Danmarks Liberale Parti (V)

55

*

Enhedslisten (EL)

4

Socialdemokratiet (S)

52

 

Kristendemokraterne (KD)

4

Dansk Folkeparti (DF)

22

 

Tjóðveldisflokkurin (TF)

1

Det Konservative Folkeparti (KF)

16

 

Inuit Ataqatigiit (IA)

1

Socialistisk Folkeparti (SF)

12

 

Siumut (SIU)

1

Det Radikale Venstre (RV)

9

 

Uden for folketingsgrupperne (UFG)

2

 

*

Heraf 1 medlem valgt på Færøerne

 


Bilag 1

Oversigt over bilag vedrørende L 145 omdelt efter afgivelse af betænkning

61

Betænkning afgivet den 5. maj 2004

62

1. udkast til tillægsbetænkning