Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om sundhedsvæsenets centralstyrelse
m.v.

(Ændret repræsentation i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn, oprettelse af amtskommunale patientkontorer m.v.)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om sundhedsvæsenets centralstyrelse m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 790 af 10. september 2002, foretages følgende ændringer:

1. I § 16, stk. 3 , indsættes som nr. 5:

»5)   8 medlemmer beskikkes efter indhentet udtalelse fra Forbrugerrådet.«

2. I § 17, stk.1, nr. 2, indsættes efter »nr. 4«: »eller 5«.

3. I § 19 ophæves stk. 3 .

Stk. 4 bliver herefter stk. 3.

4. § 20, stk. 2 , affattes således:

»Stk. 2. Indenrigs- og sundhedsministeren kan fastsætte regler om, at nævnets formand og næstformænd kan træffe afgørelse i sager, der ikke skønnes at frembyde tvivl.«

5. § 22 affattes således:

»§ 22. Klage skal være indgivet inden 2 år efter det tidspunkt, hvor klageren var eller burde være bekendt med det forhold, der klages over, dog senest 5 år efter den dag, hvor klageforholdet har fundet sted.

Stk. 2. De i stk. 1 nævnte frister finder ikke anvendelse for sager, som Sundhedsstyrelsen indbringer for nævnet, jf. § 12, stk. 2.«

6. § 23 ophæves, og i stedet indsættes:

»Kapitel 3 a

Amtskommunale patientkontorer

§ 23. Det påhviler amtsrådene, kommunalbestyrelsen i Bornholms Kommune og bestyrelsen for Hovedstadens Sygehusfællesskab i samarbejde med kommunalbestyrelserne i Københavns og Frederiksberg Kommuner at oprette et eller flere patientkontorer, der har til opgave at informere, vejlede og rådgive patienter om patienters rettigheder, herunder reglerne om adgang til patientbehandling, frit sygehusvalg, ventetider m.v. og reglerne om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet.

Stk. 2. Patientkontorerne kan modtage alle klager og henvendelser vedrørende de i stk. 1 nævnte opgaver og skal efter anmodning bistå patienter med at udfærdige og fremsende henvendelser til rette myndighed.

Stk. 3. Klager, anmeldelser m.v., som sendes til patientkontoret, anses for indgivet hos rette myndighed på det tidspunkt, hvor de modtages i patientkontoret.

Stk. 4. Indenrigs- og sundhedsministeren kan fastsætte nærmere bestemmelser om patientkontorernes opgaver og funktioner.

Stk. 5. Amtsrådene, kommunalbestyrelsen i Bornholms Kommune og bestyrelsen for Hovedstadens Sygehusfællesskab i samarbejde med kommunalbestyrelserne i Københavns og Frederiksberg Kommuner fastsætter i et møde nærmere retningslinjer for patientkontorernes stedlige og organisatoriske placering samt for deres virksomhed, herunder for, hvilke forhold der skal oplyses i patientkontorernes årsberetning. De nævnte retningslinjer indsendes til indenrigs- og sundhedsministeren.

Stk. 6. Patientkontorerne udarbejder årsberetninger for deres virksomhed. Årsberetningerne indsendes til indenrigs- og sundhedsministeren.«

7. Overskriften før § 23 a affattes således:

»Kapitel 3 b

Det nationale råd for folkesundhed«.

§ 2

Loven træder i kraft den 1. november 2003.

§ 3

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan for Færøerne helt eller delvis sættes i kraft ved kongelig anordning med de afvigelser, som de særlige færøske forhold tilsiger.

Givet på Christiansborg Slot, den 10. juni 2003

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Lars Løkke Rasmussen