Den fulde tekst

Ændringsforslag stillet den 25. maj 2004 uden for betænkningen

Ændringsforslag

til 2. behandling af

  Forslag til lov om bortvisning og beføjelse til at meddele tilhold m.v.

[af justitsministeren (Lene Espersen)]

 

Af   justitsministeren:

Til § 6

  1) I stk. 2 ændres »det sociale udvalg« to steder til: »kommunen«.

[Redaktionel ændring]

Bemærkninger

Til nr. 1

Der er alene tale om en redaktionel ændring. Der er ikke pligt for kommuner til at have et socialt udvalg.