Den fulde tekst

Betænkning afgivet af Udvalget for Forretningsordenen den 26. maj 2004

Betænkning

over

  Forslag til lov om ændring af lov om undersøgelseskommissioner

(Ændring af revisionsbestemmelse)

[af Christian Mejdahl (V), Svend Auken (S), Poul Nødgaard (DF), Kaj Ikast (KF) og Margrete Auken (SF)]

 

1. Udvalgsarbejdet

Lovforslaget blev fremsat den 23. april 2004 og var til 1. behandling den 10. maj 2004. Lovfor-slaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Udvalget for Forretningsordenen.

Møder

Udvalget har behandlet lovforslaget i 2 møder.

Høring

Et udkast til lovforslaget har inden fremsættelsen været sendt i høring hos henholdsvis Rigsombudsmanden i Grønland og Rigsombudsmanden på Færøerne med henblik på høring af hjemmestyremyndighederne. Den 6. maj 2004 omdeltes de indkomne foreløbige høringssvar til udvalget.

Grønlands Landsting har på et møde den 19. maj 2004 tilsluttet sig den foreslåede ændring af lov om undersøgelseskommissioner.

Spørgsmål

Udvalget har stillet 1 spørgsmål til statsministeren og 1 spørgsmål til justitsministeren til skriftlig besvarelse, som disse har besvaret.

Et af udvalgets spørgsmål til statsministeren og dennes svar herpå er optrykt som bilag 2 til betænkningen.

2. Indstillinger

Udvalget indstiller lovforslaget til vedtagelse uændret.

Tjóðveldisflokkurin, Inuit Ataqatigiit og Siumut var på tidspunktet for betænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i betænkningen.


En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i betænkningen.

  Inge Dahl‑Sørensen (V)   Birthe Rønn Hornbech (V)  nfmd.   Karsten Nonbo (V)   Freddy Dam (V)   Per Dalgaard (DF)   Peter Skaarup (DF)   Helge Adam Møller (KF)   Lars Barfoed (KF)   Jann Sjursen (KD)   Frode Sørensen (S)   Lissa Mathiasen (S)   Morten Bødskov (S)   Per Kaalund (S)   Sandy Brinck (S)   Anne Baastrup (SF)  fmd.   Elisabeth Arnold (RV)   Line Barfod (EL)

Tjóðveldisflokkurin, Inuit Ataqatigiit og Siumut havde ikke medlemmer i udvalget.

 

Folketingets sammensætning

 

Venstre, Danmarks Liberale Parti (V)

55

*

Enhedslisten (EL)

4

Socialdemokratiet (S)

52

 

Kristendemokraterne (KD)

4

Dansk Folkeparti (DF)

22

 

Tjóðveldisflokkurin (TF)

1

Det Konservative Folkeparti (KF)

16

 

Inuit Ataqatigiit (IA)

1

Socialistisk Folkeparti (SF)

12

 

Siumut (SIU)

1

Det Radikale Venstre (RV)

  9

 

Uden for folketingsgrupperne (UFG)

2

 

*

Heraf 1 medlem valgt på Færøerne


Bilag 1

Oversigt over bilag vedrørende L 232

Bilagsnr.

Titel

1

E-brev af 22. april 2004 fra Rigsombudsmanden i Grønland med bilag og brev af 22. april 2004 fra Rigsombudsmanden på Færøerne med bilag

2

Tidsplan for behandling af L 232 (udkast)

3

Tidsplan for behandling af L 232

4

Spm. 1 om forelæggelse af regeringens lovforslag for Grønlands og Færøernes hjemmestyrer, til statsministeren

5

Spm. 2 om Dan Lynge-sagen, Farumsagen og skattefradragssagen, til justitsministeren

6

Svar på spm. 1om forelæggelse af regeringens lovforslag for Grønlands og Færøernes hjemmestyrer, fra statsministeren

7

E-brev af 24. maj 2004 fra Rigsombudsmanden i Grønland med bilag vedrørende Grønlands hjemmestyres høringssvar

8

1. udkast til betænkning over forslag til lov om ændring af lov om undersøgelseskommissioner. (Ændring af revisionsbestemmelse)

9

Svar på spm. 2 om Dan Lynge-sagen, Farumsagen og skattefradragssagen, fra justitsministeren

 

 

 


Bilag 2

Et af udvalgets spørgsmål til statsministeren og dennes svar herpå

Spørgsmål og svar herpå er optrykt efter ønske fra udvalget .

Spørgsmål 1:

Er der efter gældende regler og praksis vedrørende forelæggelse af regeringens lovforslag for Grønlands og Færøernes hjemmestyrer noget til hinder, at Folketinget vedtager lovforslaget uden at afvente et eventuelt høringssvar?

Svar:

Efter gældende regler og praksis skal regeringsforslag til love, der territorialt omfatter eller vil kunne sættes i kraft for Grønland og/eller Færøerne, fremsendes til hjemmestyrerne til udtalelse inden fremsættelsen i Folketinget. Der kan fastsættes en frist for hjemmestyrernes svar.

Efter gældende regler og praksis kan Folketinget uden at afvente hjemmestyrets høringssvar vedtage et lovforslag, der ikke indeholder bestemmelser, der udelukkende vedrører eller som ikke i øvrigt har væsentlig betydning for Grønland henholdsvis Færøerne.