Den fulde tekst

Tillægsbetænkning afgivet af Forsvarsudvalget den 27. maj 2004

Tillægsbetænkning

over

Forslag til lov om ændring af lov om anvendelse af Christianiaområdet (Ændret formål og ejerskab til området m.v.)

[af forsvarsministeren (Svend Aage Jensby)]

 

1. Ændringsforslag

Forsvarsministeren har stillet 2 ændringsforslag til lovforslaget.

2. Udvalgsarbejdet

Lovforslaget blev fremsat den 31. marts 2004 og var til 1. behandling den 16. april 2004. Lovforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Forsvarsudvalget. Udvalget afgav betænkning den 13. maj 2004. Lovforslaget var til 2. behandling den 18. maj 2004, hvorefter det blev henvist til fornyet behandling i Forsvarsudvalget.

Møder

Udvalget har, efter at lovforslaget blev henvist til fornyet udvalgsbehandling, behandlet dette i 2 møder.

Skriftlige henvendelser

Udvalget har under den fornyede behandling af lovforslaget modtaget en række underskrifter på foranledning af Ebbe Kløvedal Reichs opfordring til bevarelse af Christiania.

Spørgsmål

Udvalget har under den fornyede behandling af lovforslaget stillet 7 spørgsmål til forsvarsministeren til skriftlig besvarelse, som denne har besvaret.

3. Indstillinger og politiske bemærkninger

Et flertal i udvalget (V, S, DF, KF, SF og RV) indstiller lovforslaget til vedtagelse med de stillede ændringsforslag.

Flertallet udtaler, at statens administration af Christianiaområdet styrkes med henblik på at varetage den kommende udvikling i overgangsperioden til en ny organisations- og ejerform. Den i loven angivne statsinstitution varetager administrationen i overgangsperioden og står for dialogen med beboerne og andre parter. Det er målsætningen, at der skal findes en varig løsning, som indebærer, at der på sigt ikke skal være et særskilt statsligt engagement i forhold til Christiania.

Der kan for boliger og virksomhedsarealer tænkes forskellige ejerformer. Der er ikke med loven udelukket nogen ejerformer, idet der i regi af den i loven anførte statsinstitution forudsættes gennemført en konkret undersøgelse af de mulige ejerformer for såvel eksisterende byggeri som nybyggeri, herunder fondseje, almene andelsboliger, private andelsboliger, private og almene lejeboliger og ejerboliger under inddragelse af sagkyndig økonomisk, juridisk og byggefaglig bistand og i dialog med de relevante parter.

På baggrund af denne undersøgelse forudsættes udarbejdet et beslutningsgrundlag med henblik på valg af de organisations- og ejerformer, der bedst sikrer den ønskede udvikling, således at Christiania kan bestå som et område, hvor der er plads til at leve på en anden måde, men inden for lovgivningens almindelige regler. De fremtidige organisations- og ejerformer skal bidrage til at sikre ansvarlighed over for gældende lovgivning, beskyttelse af voldområdet, renovering og vedligeholdelse af bygningerne, betaling af husleje efter almindeligt gældende principper og et åbent og gennemskueligt system for anvisning af boliger. Der skal endvidere sikres en økonomisk løsning, der generelt gør det muligt for de nuværende beboere at blive boende, og der skal sikres rammer for boligtilbud til svage grupper. Fælles anlæg og fælles faciliteter for beboerne forudsættes forvaltet i fællesskab mellem beboerne på Christiania i en demokratisk og ansvarlig struktur. Organiseringen skal endvidere muliggøre en videreførelse af de sociale og kulturelle aktiviteter på Christiania.

Flertallet bemærker, at forsvarsministeren har tilkendegivet, at regeringen vil fremlægge beslutningsgrundlaget til drøftelse blandt de partier, der står bag lovforslagets vedtagelse, inden regeringen træffer endelig beslutning om organisations- og ejerformer.

Med henblik på at skabe bedre muligheder for en konstruktiv dialog med beboerne er der stillet ændringsforslag, der skaber mulighed for, at fristen for anmeldelse af brugsrettigheder kan udskydes med op til 6 måneder. En udskydelse vil være relevant, hvis der viser sig god fremdrift i drøftelserne om den fremtidige organisering, idet det må vurderes, at registreringsprocessen vil kunne forløbe bedre, hvis den sker på baggrund af, at der er fundet en overordnet model for organiseringen.

Et mindretal i udvalget (EL og IA) vil stemme hverken for eller imod lovforslaget. Mindretallet vil stemme for ændringsforslagene.

Enhedslistens medlem af udvalget kan ikke stemme for et lovforslag, hvor Christiania kan risikere at blive nedlagt og tvangsnormaliseret. Omvendt anerkender Enhedslisten, at lovforslaget nu ikke udelukker fornuftige fremtidige organisationsformer såsom fondsmodellen, der kan sikre de kollektive rettigheder på Christiania. Om muligheden for at bevare Christiania som en anderledes, alternativ og kreativ del af København benyttes, afhænger først og fremmest af, om det store folkelige pres, Christiania og andre kræfter har lagt på regeringen, kan bevares og styrkes i den kommende tid.

Enhedslisten vil ud over bemærkningerne vedrørende selve indholdet i lovforslaget kraftigt kritisere behandlingen af lovforslaget, særlig spørgsmålet om, at offentligheden og Folketinget ikke har fået adgang til det notat, kammeradvokaten har udarbejdet. Ministerens begrundelse for at nægte udlevering af notatet er, at det har betydning for en eventuel kommende retssag. Men som lovgiver er det uholdbart at skulle behandle et lovforslag, hvor vi får oplyst, at loven muligvis vil udløse retssager. Såfremt vi som lovgivere fik adgang til notatet, kunne vi muligvis ændre loven, således at retssager kunne undgås. Det vil være problematisk, såfremt notatet bliver offentliggjort, efter at loven er vedtaget, og det så viser sig, at Kammeradvokaten har fundet det tvivlsomt, at staten kan fratage christianitterne alle de kollektive rettigheder, de har opnået gennem årene.

I andre sager får man som lovgiver fremlagt oplysninger om vurderinger af konsekvenser af loven, også selv om disse er ubehagelige. F.eks. da Folketinget behandlede forslaget om at hæve fartgrænserne til 130 km/t, blev vurderingerne fra Vejdirektoratet om, at det kunne betyde 2-3 flere dræbte årligt, fremlagt. I miljøspørgsmål får Folketinget også fremlagt vurderinger af de miljømæssige konsekvenser, og der bliver altid fremlagt vurderinger af de økonomiske konsekvenser. Det er højst besynderligt, at regeringen i denne sag ikke vil fremlægge vurderinger af juridiske konsekvenser.

Dertil kommer, at i en sag af så stor betydning bør offentligheden have adgang til oplysningerne, så der kan være en offentlig debat på et oplyst grundlag. Sagen har stor betydning for de ca. 800 mennesker, der bor på Christiania, og hvis fremtid afhænger af loven. Sagen har stor principiel betydning for det danske samfund, hvilket den offentlige debat tydeligt har vist.

Et andet mindretal i udvalget (KD) indstiller lovforslaget til vedtagelse uændret.

Tjóðveldisflokkurin og Siumut var på tidspunktet for tillægsbetænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i tillægsbetænkningen.

En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i tillægsbetænkningen.

4. Ændringsforslag med bemærkninger

Ændringsforslag

Af forsvarsministeren, tiltrådt af et flertal (udvalget med undtagelse af KD):

Til § 1

1) I det under nr. 3 foreslåede § 2 a, stk. 1, indsættes som 2. pkt.:

»Forsvarsministeren kan udsætte den i 1. pkt. nævnte frist med indtil 6 måneder.«

[Ændring af frist for anmeldelse]

2) Det under nr. 8 foreslåede § 8 a, stk. 1, 2. pkt., affattes således:

»Institutionen overtager de beføjelser og forpligtelser, der efter § 2 a, stk. 1, 1. pkt, og stk. 2-4, og §§ 3-8 og 10 tilkommer forsvarsministeren.«

[Konsekvensændring af nr. 1]

Bemærkninger

Til nr. 1 og 2

Ændringen har til formål at muliggøre, at der kan fastlægges en overordnet model for den fremtidige organisering og det fremtidige ejerskab forud for anmeldelsen af brugsrettigheder, idet dette alt andet lige vurderes at ville lette registreringsprocessen. Beslutning om udsættelse træffes af forsvarsministeren og vil forudsætte, at beboerne på Christiania har vist, at de er klar til de nødvendige ændringer, herunder ved etableringen af en repræsentativ og beslutningsdygtig organisation med udpegning af et ansvarligt beslutningsorgan og en dialogpart og ved, at der viser sig god fremdrift i drøftelserne om den fremtidige organisering.

En udskydelse af fristen med 6 måneder antages ikke at forrykke tidsplanen for den gældende kollektive ordnings ophør pr. 1. januar 2006, idet registreringsprocessen vil kunne gennemføres inden denne dato med henblik på etableringen af et nyt retligt grundlag for benyttelsen af området.

Kim Andersen (V) Gudrun Laub (V) Ulrik Kragh (V)  nfmd. Jens Hald Madsen (V) Peter Skaarup (DF) Søren Krarup (DF) Helge Adam Møller (KF)  fmd. Kaj Ikast (KF) Jann Sjursen (KD) Bjarne Laustsen (S) Per Kaalund (S) Poul Andersen (S) Pia Gjellerup (S) Villy Søvndal (SF) Morten Helveg Petersen (RV) Line Barfod (EL) Kuupik Kleist (IA)

Tjóðveldisflokkurin og Siumut havde ikke medlemmer i udvalget.

 

Folketingets sammensætning

 

Venstre, Danmarks Liberale Parti (V)

55

*

Enhedslisten (EL)

4

Socialdemokratiet (S)

52

 

Kristendemokraterne (KD)

4

Dansk Folkeparti (DF)

22

 

Tjóðveldisflokkurin (TF)

1

Det Konservative Folkeparti (KF)

16

 

Inuit Ataqatigiit (IA)

1

Socialistisk Folkeparti (SF)

12

 

Siumut (SIU)

1

Det Radikale Venstre (RV)

9

 

Uden for folketingsgrupperne (UFG)

2

 

*

Heraf 1 medlem valgt på FærøerneBilag 1

Oversigt over bilag vedrørende L 205 omdelt efter afgivelse af betænkning

Bilagsnr.

Titel

52

Betænkning afgivet 13/5-04

53

Svar på spm. 107 om ejerskab til Christianias boliger, fra forsvarsministeren

Svar på spm. 108 om afklaring af usikkerhed med hensyn til en fondsmodel, fra forsvarsministeren

54

Justitsministerens besvarelse af spørgsmål 6 af 12/5-04 fra Folketingets Udvalg for Forretningsordenen

55

Spm. 109, om der frit vil kunne vælges en model, uden at dette sikres ved ændringsforslag, til forsvarsministeren

Spm. 110, om udskydelse af anmeldelsesfristen for rettigheder og accept/afslag på anmeldelser vil kræve et ændringsforslag, til forsvarsministeren

Spm. 111 om anerkendelse af de advokater, Christiania har valgt, til forsvarsministeren

Spm. 112, om der findes eksempler påikke anerkendte repræsentanter, til forsvarsministeren

Spm. 113 om, hvorfor lejeboliger eller andelsboliger vil give større sikkerhed for reelle ændringer, til forsvarsministeren

Spm. 114 om lovhåndhævelse er afhængig af ejerformer, til forsvarsminsteren

56

Svar på spm. 109, om der frit vil kunne vælges en model, uden at dette sikres ved ændringsforslag, fra forsvarsministeren

Svar på spm. 110, om udskydelse af anmeldelsesfristen for rettigheder og accept/afslag på anmeldelser vil kræve et ændringsforslag, fra forsvarsministeren

Svar på spm. 111 om anerkendelse af de advokater, Christiania har valgt, fra forsvarsministeren

Svar på spm. 112, om der findes eksempler på ikke anerkendte repræsentanter, fra forsvarsministeren

Svar på spm. 113 om, hvorfor lejeboliger eller andelsboliger vil give større sikkerhed for reelle ændringer, fra forsvarsministeren

Svar på spm. 114, om lovhåndhævelse er afhængig af ejerformer, fra forsvarsminsteren

57

Spm. 115 om drøftelse af beslutningsgrundlaget med partierne, inden regeringen træffer den endelige beslutning om organisations- og ejerformer, til forsvarsministeren

58

Svar på spm. 115 om drøftelse af beslutningsgrundlaget med partierne inden regeringen træffer den endelig beslutning om organisations- og ejerformer, fra forsvarsministeren