Sagsforløb 2003/1 BF 150
Den fulde tekst

Betænkning afgivet af Retsudvalget den 27. maj 2004

Betænkning

over

  Forslag til folketingsbeslutning om opløsning af   Pædofilforeningen/Danish Pedophile Association

[af Peter Skaarup (DF) m.fl.]

 

1. Udvalgsarbejdet

Beslutningsforslaget blev fremsat den 17. marts 2004 og var til 1. behandling den 6. maj 2004. Beslutningsforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Retsudvalget.

Møder

Udvalget har behandlet beslutningsforslaget i 2 møder.

2. Indstillinger og politiske bemærkninger

Et flertal i udvalget (S, V, KF, SF, EL og KD) indstiller beslutningsforslaget til forkastelse .

Socialdemokratiets, Venstres, Det Konservative Folkepartis, Socialistisk Folkepartis og Enhedslistens medlemmer af udvalget bemærker:

Det er S, V, KF, SF og EL’s opfattelse, at der ikke på nuværende tidspunkt er grundlag for at gå til domstolene med en opløsningssag eller for at nedlægge et midlertidigt forbud mod Pædofilforeningen. I stedet finder S, V, KF, SF og EL, at man bør afvente resultatet af Rigsadvokatens igangværende undersøgelse, der netop har til formål at afdække, om der foreligger det fornødne grundlag for at gå til domstolene med en sag om opløsning af Pædofilforeningen.

S, V, KF, SF og EL skal i den forbindelse understrege, at seksuelle overgreb mod børn er noget af det mest modbydelige, man kan forestille sig. Samfundet bør derfor beskytte børn mod sådanne overgreb. Beskyttelsen af børn mod seksuelle overgreb må bl.a. ske ved, at de enkeltpersoner, der foretager overgrebene, bliver retsforfulgt og straffet.

Netop for at beskytte børn mod seksuelle overgreb og andet misbrug er der endvidere efter flertallets opfattelse god grund til, at justitsministeren i marts 2004 har bedt Rigsadvokaten om at undersøge Pædofilforeningens formål og virksomhed og vurdere, om foreningen bør søges opløst ved dom efter grundlovens § 78.

Pædofilforeningen har efterfølgende meddelt, at den har besluttet at ophøre med sine aktiviteter, herunder driften af foreningens hjemmeside. Senere har der imidlertid været oplysninger fremme i den offentlige debat om, at medlemmer af foreningen har kopieret foreningens hjemmeside og lagt den på internettet under et andet navn. S, V, KF, SF og EL noterer sig, at justitsministeren under 1. behandling af det foreliggende beslutningsforslag har oplyst, at Rigsadvokaten har tilkendegivet, at disse oplysninger om foreningen naturligvis vil indgå i Rigsadvokatens undersøgelse af foreningen.

Endvidere noterer S, V, KF, SF og EL sig, at justitsministeren tillige har oplyst, at Rigsadvokaten umiddelbart forventer at have færdiggjort undersøgelsen af foreningen til efteråret.

Kristendemokraterne udtrykte ved 1. behandling en vis sympati for forslaget, idet Kristendemokraterne gerne vil se, hvor grænserne for foreningsfriheden reelt går ifølge domstolene, og at Kristendemokraterne derfor ønskede en tiltalerejsning via et midlertidigt forbud for Pædofilforeningen.

Kristendemokraterne har nøje overvejet spørgsmålet også i forbindelse med den efterfølgende forespørgselsdebat nr. F 59 om Hizb-ut-Tahrir – og er kommmet til den konklusion, at det ikke er holdbart, at Folketinget opfordrer justitsministeren til at forbyde en forening midlertidigt, når Rigsadvokaten ikke finder, at der er belæg for en tiltalerejsning.

Det skal i den forbindelse understreges, at Kristendemokraterne på det allerskarpeste tager afstand fra seksuelle overgreb mod børn. Derfor har Kristendemokraterne også stillet forslag om straffeskærpelser på området, ligesom Kristendemokraterne har fremsat forslag om at forbedre politiets efterforskningsmuligheder.

Et mindretal i udvalget (DF) indstiller forslaget til vedtagelse uændret .

Seksuelle overgreb mod børn er noget af det mest modbydelige, man kan forestille sig, og Dansk Folkeparti er derfor af den opfattelse, at der på alle måder skal slås hårdt ned på pædofiles perverse og afskyelige tilbøjeligheder og handlinger. Et forbud mod Pædofilforeningen vil være et led i en sådan bekæmpelse. Så længe Pædofilforeningen får lov til at eksistere og udbrede sin propaganda over internettet, virker det reelt som en blåstempling af de pædofiles modbydelige gerninger.

Grundlovens § 78 åbner mulighed for en opløsning af foreninger, der virker ved eller søger at nå deres mål ved vold, anstiftelse af vold eller lignende strafbar påvirkning af anderledes tænkende. Videre bestemmes det, at en forening ikke kan opløses ved en regeringsforanstaltning, men at foreningen foreløbig kan forbydes, hvorefter der skal anlægges sag mod den til dens opløsning. En forening kan opløses, selv om der ikke direkte i loven er et udtrykkeligt forbud mod dens virksomhed. Grundlovens § 78 tillægger domstolen en selvstændig kompetence til at opløse en forening med ulovligt formål. Det gælder udtrykkeligt for voldelige foreninger, men det gælder også for andre foreninger med ulovligt formål. Det er Dansk Folkepartis opfattelse, at meget tyder på, at Pædofilforeningens vedtægtsmæssige formål ikke er i overensstemmelse med foreningens reelle formål, sådan som det blev dokumenteret i tv-udsendelsen »De pædofile danskere«. Her fremgik det, at foreningens egentlige formål er at hjælpe medlemmer til at finde frem til børn, de kan misbruge samt at beskytte medlemmerne mod at blive opdaget. Det fremgår af bemærkningerne til forslaget, at Rigsadvokatens fortolkning af § 78, stk. 2, er omdiskuteret, og at flere jurister har fastslået, at der gælder en pligt for anklagemyndigheden – og i sidste ende justitsministeren – til at rejse sag til opløsning af en forening, der kan siges at overtræde grundlovens § 78, stk. 2. Der henvises i øvrigt til forslagets bemærkninger, hvoraf det fremgår, at det er Dansk Folkepartis opfattelse, at såfremt Rigsadvokatens omstridte fortolkning af grundlovens § 78, stk. 2, ikke tillægges vægt, vil der i følge al statsretlig litteratur være baggrund for at søge Pædofilforeningen opløst, såfremt det kan dokumenteres, at foreningen har til formål at udøve vold eller faktisk som led i foreningens aktiviteter udøver vold eller opfordrer til vold.

Dansk Folkeparti er på ovenstående baggrund uenig med flertallet i, at der på nuværende tidspunkt ikke er grundlag for at starte en opløsningssag mod Pædofilforeningen eller for at nedlægge et midlertidigt forbud mod foreningen.   Debatten har stået på i årevis, uden at der er sket noget – nu må der handling til!

Et andet mindretal i udvalget (RV) vil stemme hverken for eller imod beslutningsforslaget ved 2. behandling.  

Det Radikale Venstre er tilhænger af, at Pædofilforeningens lovlighed afprøves ved domstolene, men vil give Rigsadvokaten tid til at afslutte sin igangværende undersøgelse.

Imidlertid er Det Radikale Venstre enig med forslagsstillerne i, at den linje, der siden 1998 har været lagt i fortolkningen af rækkevidden af grundlovens § 78 om foreningsfrihed, er så restriktiv, at man må forvente, at denne paragraf i realiteten er uanvendelig. Konsekvensen af dette bliver, at Danmark ikke blot har en udstrakt foreningsfrihed – hvilket er godt – men en total foreningsfrihed, hvilket er problematisk. Grundlovens bestemmelser om foreningers opløsning er udarbejdet med det formål at sætte grænser, ikke at fjerne dem.

I en tid, hvor Danmark samarbejder intenst med politiet i hele verden for at optrævle børneporno-ringe, er det vanskeligt at forklare, at en forening for pædofile kan være fuldt lovlig, al den stund det er strafbart at besidde, fremstille og distribuere børnepornografi, for ikke at nævne selve overgrebene mod børn, der hører til de forbrydelser, der straffes hårdest.

Det Radikale Venstre ser frem til, at debatten om afgrænsning af grundlovens foreningsfrihed fortsætter.

  Tjóðveldisflokkurin, Inuit Ataqatigiit og Siumut var på tidspunktet for betænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i betænkningen.

En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i betænkningen.

  Inge Dahl‑Sørensen (V)   Birthe Rønn Hornbech (V)  nfmd.   Karsten Nonbo (V)   Freddy Dam (V)   Per Dalgaard (DF)   Peter Skaarup (DF)   Helge Adam Møller (KF)   Lars Barfoed (KF)   Jann Sjursen (KD)   Frode Sørensen (S)   Lissa Mathiasen (S)   Morten Bødskov (S)   Per Kaalund (S)   Sandy Brinck (S)   Anne Baastrup (SF)  fmd.   Elisabeth Arnold (RV)   Line Barfod (EL)

Tjóðveldisflokkurin, Inuit Ataqatigiit og Siumut havde ikke medlemmer i udvalget.

 

Folketingets sammensætning

 

Venstre, Danmarks Liberale Parti (V)

55

*

Enhedslisten (EL)

4

Socialdemokratiet (S)

52

 

Kristendemokraterne (KD)

4

Dansk Folkeparti (DF)

22

 

Tjóðveldisflokkurin (TF)

1

Det Konservative Folkeparti (KF)

16

 

Inuit Ataqatigiit (IA)

1

Socialistisk Folkeparti (SF)

12

 

Siumut (SIU)

1

Det Radikale Venstre (RV)

  9

 

Uden for folketingsgrupperne (UFG)

2

 

*

Heraf 1 medlem valgt på Færøerne

 


Bilag 1

Oversigt over bilag vedrørende B 150

Bilagsnr.

Titel

1

Materiale vedrørende foreningsforbud m.v.

2

Uddrag fra Pædofilforeningens engelsksprogede hjemmeside

3

Meddelelse om udvalgsbehandlingen indtil videre

4

1. udkast til betænkning

5

2. udkast til betænkning