Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om lægers anmeldelse af Svær Akut
Respiratorisk Syndrom (SARS)

 

I medfør af § 11 i lov om udøvelse af lægegerning, jfr. lovbekendtgørelse nr. 272 af 19. april 2001, og § 26 i lov nr. 114 af 21. marts 1979 om foranstaltninger mod smitsomme sygdomme fastsættes:

§ 1. En læge, der får en patient med Svær Akut Respiratorisk Syndrom (SARS) til behandling, skal straks anmelde tilfældet både telefonisk og skriftligt.

Stk. 2. Patientens indlæggelse på sygehus fritager den indlæggende læge for anmeldepligten. Den telefoniske og skriftlige anmeldelse påhviler i disse tilfælde den behandlende læge på sygehuset.

§ 2. Den telefoniske anmeldelse skal ske til embedslægeinstitutionen/vagthavende embedslæge nærmest patientens opholdssted.

Stk. 2. Den skriftlige anmeldelse foretages til embedslægeinstitutionen nærmest patientens opholdssted med kopi til Statens Serum Institut, Epidemiologisk afdeling.

Stk. 3. Til den skriftlige anmeldelse anvendes Sundhedsstyrelsens formular 1515.

Stk. 4. Der må kun anmeldes ét sygdomstilfælde på hver formular.

§ 3. Anmeldelse skal foretages selvom tilfældet har en mild form eller ikke er fuldt udviklet (abortivt).

§ 4. Sundhedsstyrelsen har udarbejdet vejledning nr. 75 af 27. juni 2003 om lægers anmeldelse af Svær Akut Respiratorisk Syndrom (SARS) med angivelse af kriterier for anmeldelse.

§ 5. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. juli 2003.

Sundhedsstyrelsen, den 27. juni 2003

Jens Kristian Gøtrik

/Michael von Magnus