Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Den fulde tekst

Cirkulære om udbetaling af statstilskud i 2003 til øget aktivitet
på sygehusområdet m.v.

(Til alle amtsråd, bestyrelsen for Hovedstadens Sygehusfællesskab, Københavns Borgerrepræsentation og kommunalbestyrelsen i Frederiksberg Kommune)

 

I medfør af § 5 c og § 15 i lov om sygehusvæsenet, jf. lovbekendtgørelse nr. 687 af 16. august 1995, som ændret senest ved lov nr. 143 af 25. marts 2002 og Finanslov 2003, ad § 16.51.72, fastsættes:

Kapitel 1

Tilskudsramme og fordeling

§ 1. Indenrigs- og Sundhedsministeriet udbetaler for 2003 efter bestemmelserne i dette cirkulære tilskud til amtskommunerne til finansiering af meraktivitet i sygehusvæsenet inden for en ramme på i alt 937 mio. kr.

Stk. 2. Tilskudsrammen efter stk. 1 forhøjes pr. 1. april 2003 med den samlede værdi af amtskommunernes uudnyttede tilskudsrammer i henhold til cirkulære nr. 127 af 14. november 2002 om udbetaling af statstilskud i 2002 til øget aktivitet på sygehusområdet m.v.

Stk. 3. Reglerne i dette cirkulære om amtskommuner gælder også for Hovedstadens Sygehusfællesskab og for Bornholms Kommune.

§ 2. Tilskudsrammen efter § 1, stk. 1, fordeles mellem amtskommunerne på grundlag af værdien af deres beregnede forbrug af de af tilskuddet omfattede sygehusydelser ved et landsgennemsnitligt køns- og aldersbetinget forbrug, jf. stk. 2.

Stk. 2. Det køns- og aldersbetingede forbrug efter stk. 1 beregnes for hver amtskommune som værdien af det somatiske sygehusforbrug afgrænset efter § 4, der pr. 1. januar 2003 er opgjort for hver køns- og 1-års aldersgruppe for perioden 1. januar 2002 til 31. oktober 2002, samt amtskommunernes og København og Frederiksberg kommuners befolkningstal pr. 1. oktober 2002.

Stk. 3. Værdien af forbruget efter stk. 1-2 opgøres i DRG- og DAGS-takster (diagnoserelaterede grupper og dansk ambulant grupperingssystem), jf. Indenrigs- og Sundhedsministeriets Takstsystem 2003 Vejledning, samt takster med udgangspunkt i sygesikringsoverenskomsten.

Stk. 4. Tilskudsrammen efter § 1, stk. 2, fordeles foreløbigt pr. 1. april 2003 mellem amtskommunerne, således at halvdelen af hver amtskommunes uudnyttede tilskudsramme for 2002 tillægges amtskommunens tilskudsramme for 2003, mens summen af de resterende dele af amtskommunernes uudnyttede tilskudsrammer fordeles mellem amtskommunerne efter samme fordelingsnøgle som tilskudsrammen efter § 1, stk. 1. Amtskommunens tilskudsramme for 2003 efter 1. pkt. korrigeres for tilskud udbetalt efter § 8, stk. 4.

Stk. 5. Den samlede tilskudsramme for hver amtskommune opgøres endeligt pr. 1. april 2004 som summen af tilskudsrammen efter stk. 1-3 tillagt amtskommunens foreløbige andel af tilskudsrammen efter stk. 4.

Kapitel 2

Meraktivitet, der udløser tilskud

§ 3. Tilskud efter dette cirkulære ydes i det omfang, værdien opgjort i DRG- og DAGS-takster samt takster med udgangspunkt i sygesikringsoverenskomsten af det samlede forbrug af ydelser, der er omfattet af tilskuddet, i en amtskommune i 2003 overstiger et i henhold til § 5 beregnet forbrugsniveau (baseline).

§ 4. Tilskuddet omfatter al somatisk sygehusbehandling, der foregår ambulant eller under indlæggelse, og som finansieres af en amtskommune ved egne eller fremmede sygehuse, klinikker m.v. i medfør af sygehuslovens §§ 5, stk. 1-2, 5d og 5g, jf. § 3, stk. 1-3.

Stk. 2. Sygehusopgaver, der udføres af et af de i § 5, stk. 3, i lov om sygehusvæsenet nævnte private specialsygehuse m.v. inden for de i medfør af denne lovs § 5, stk. 4, fastsatte rammer, indgår ikke ved opgørelsen af tilskuddet. Følgende behandlingsformer indgår ikke i opgørelsen:

1)   Fertilitetsbehandling og refertilisation m.v. med følgende aktionsdiagnoser: DZ311, DZ312, DZ313, DZ314, DZ318, DZ319, DN970, DN971, DN972, DN973, DN974, DN978, DN978A, DN978B, DN978C, DN978D, DN978E, DN978F, DN979, DN469, DN469A, DN469B og DN469C eller med procedurekoderne BJFL0, BJFL00, BJFL01, BJFL09, BJFL3, BJFL30, BJFL31, KLAA10, KLAA11, KLAA20, KLCA30.

2)   Sterilisationer med aktionsdiagnose DZ302 eller en af følgende procedurekoder: KKFD46, KLGA, KLGA00, KLGA10, KLGA11, KLGA20, KLGA21, KLGA22, KLGA96, KLGA97 og KLGA98.

3)   Alternativ og eksperimentel behandling på private sygehuse og klinikker m.v.

4)   Behandling for alkoholmisbrug efter § 16 i lov om sygehusvæsenet.

5)   Behandling hvortil udgifterne afholdes af staten, herunder højt specialiseret behandling i udlandet, eller af kommunerne.

Stk. 3. Indenrigs- og sundhedsministeren udarbejder en oversigt over ydelser, som i henhold til lov om offentlig sygesikring og lov om sygehusvæsenet kan udføres i speciallægepraksis, og som kan medregnes som merforbrug efter stk. 1.

Stk. 4. Merforbrug efter stk. 3, der inden for Hovedstadens Sygehusfællesskabs andel af den samlede pulje er finansieret af Københavns og Frederiksberg kommuner som sygesikringsydelser, refunderes de to kommuner af Hovedstadens Sygehusfællesskab efter aftale mellem parterne.

Stk. 5. Indenrigs- og sundhedsministeren træffer i tvivlstilfælde afgørelse om afgrænsningen efter § 4.

Kapitel 3

Beregning af baseline

§ 5. For hver amtskommune beregnes et forbrugsniveau for 2003 (baseline), der er udgangspunkt for beregningen af amtskommunens meraktivitet, der udløser tilskud efter dette cirkulære.

Stk. 2. Baseline udgør for hver amtskommune den samlede værdi af det i § 4 anførte forbrug, der er registreret for perioden 1. januar 2002 til 31. december 2002, opgjort i DRG- og DAGS-takster og takster med udgangspunkt i sygesikringsoverenskomsten med de korrektioner, der følger af stk. 3-6.

Stk. 3. Den samlede værdi efter stk. 2 fratrækkes tilskud for 2002, som amtskommunen har modtaget i henhold til cirkulære nr. 127 af 14. november 2002 om udbetaling af statstilskud i 2002 til øget aktivitet på sygehusområdet m.v. eller nærværende cirkulæres § 8, stk. 4. Desuden fratrækkes 70 pct. af den del af amtskommunens meraktivitet for 2002 i henhold til § 8, stk. 1 og 2, i det i 1. pkt. nævnte cirkulære, som ligger ud over amtskommunens tilskudsramme for 2002.

Stk. 4. Den samlede værdi efter stk. 2 og 3 korrigeres for kodeændringer pr. 1. januar 2003 inden for geriatriområdet. Der kan efter 1. april 2003 og efter forhandling med amtskommunerne foretages ændringer i baseline, såfremt der efterfølgende konstateres væsentlige og systematiske fejl i forudsætningerne for de korrektioner, der er nævnt i 1. pkt.

Stk. 5. Det samlede forbrug efter stk. 2 og 3 med de i stk. 4 anførte korrektioner, dog undtaget forbrug, der følger af § 4, stk. 1, på private og udenlandske sygehuse samt forbrug, der følger af § 4, stk. 3-4, forhøjes med 1,5 pct. til korrektion for forudsat produktivitetsstigning. Forbrug efter stk. 2-4, der følger af § 4, stk. 3-4, opregnes til det i henhold til sygesikringsoverenskomsten på speciallægeområdet aftalte takstniveau pr. 1. oktober 2002.

Stk. 6. Summen af de efter stk. 2 og 3 beregnede beløb med de i stk. 4-5 anførte korrektioner forhøjes med hver amtskommunes andel af 225 mio. kr., som fordeles på samme måde som tilskudsrammen efter § 1, stk. 1.

Stk. 7. Baseline efter stk. 2 og 3 med de i stk. 4-6 anførte korrektioner opgøres foreløbigt pr. 1. april 2003.

Stk. 8. Værdien for hver amtskommune af baseline efter stk. 2 og 3 med de i stk. 4-6 anførte korrektioner opgøres endeligt pr. 1. april 2004.

Kapitel 4

Indberetning og dokumentation af aktivitet

§ 6. Forbrug efter § 4, stk. 1-2, på sygehuse, der indberettes til Sundhedsstyrelsens Landspatientregister, dokumenteres gennem dette register den 1. i hver måned. Forbrug efter § 4, stk. 3-4, i speciallægepraksis, der indberettes til Sundhedsstyrelsens register for ydelser i den primære sundhedssektor, dokumenteres gennem dette register.

Stk. 2. Amtskommunerne sikrer gennem deres aftaler med private sygehuse og klinikker i Danmark, at forbruget på disse indberettes til Sundhedsstyrelsens Landspatientregister i henhold til Sundhedsstyrelsens ”Fællesindhold for basisregistrering af sygehuspatienter 2003” og dokumenteres gennem dette register. Forbrug af ydelser, som i henhold til lov om offentlig sygesikring kan udføres i speciallægepraksis, og som ikke allerede indberettes til Sundhedsstyrelsens register for ydelser i den primære sundhedssektor, skal indberettes til dette register, og dokumenteres gennem dette register. Amtskommunerne sikrer, at øvrigt forbrug efter § 4, herunder behandling i udlandet og behandling i speciallægepraksis efter lov om sygehusvæsenet, indberettes på individniveau ved anvendelse af oplysninger til gruppering i DRG- eller DAGS-grupper, blandt andet ICD10-koder og nordiske operationskoder, til Sundhedsstyrelsen på særligt modul på internettet og dokumenteres herigennem.

Stk. 3. Amtsrådene meddeler Indenrigs- og Sundhedsministeriet alle nødvendige, herunder personhenførbare, oplysninger om opgørelse og registrering af den aktivitet, der indberettes i henhold til stk. 1 og 2.

Stk. 4. Indenrigs- og sundhedsministeren udsteder en særlig revisionsinstruks til brug for amtsrådenes dokumentation af aktivitet, der finansieres gennem ordningen, samt administration af ordningen.

Kapitel 5

Beregning og udbetaling af tilskud

§ 7. Indenrigs- og Sundhedsministeriet udbetaler pr. 1. januar 2003 og pr. 1. juli 2003 et foreløbigt tilskud på henholdsvis 455 mio. kr. og 482 mio. kr. fordelt til hver amtskommune svarende til amtskommunens tilskudsramme efter § 2, stk. 1-3. Pr. 1. april 2003 udbetales et foreløbigt tilskud til hver amtskommune svarende til amtskommunens tilskudsramme efter § 2, stk. 4.

Stk. 2. Udbetaling af tilskud pr. 1. april 2003 og pr. 1. juli 2003 efter stk. 1 forudsætter, at der senest den 1. april 2003 foreligger en af indenrigs- og sundhedsministeren godkendt bestemmelse om amtskommunens administration af ordningen, jf. § 9. Endvidere sker der i modsat fald tilbagebetaling af første udbetaling pr. 1. januar 2003.

Stk. 3. Amtsrådene anviser konto i pengeinstitut, hvortil tilskud skal indbetales. Amtsrådene anviser CVR-nummer til Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

§ 8. Indenrigs- og Sundhedsministeriet beregner på grundlag af den indberettede aktivitet med fradag af den beregnede baseline, jf. §§ 5-6, værdien af hver amtskommunes meraktivitet for 2003 opgjort i DRG- og DAGS-takster samt takster med udgangspunkt i sygesikringsoverenskomsten, jf. § 3.

Stk. 2. Meraktiviteten efter stk. 1 kan indeholde en vækst i den gennemsnitlige værdi pr. kontakt (indlæggelse eller ambulante besøg) i amtskommunen på indtil 2 pct. i forhold til baselineperioden. Til beregning af den gennemsnitlige værdi pr. kontakt efter 2. pkt. benyttes den i bilag 1 anførte metode.

Stk. 3. Som grundlag for administration udgør tilskuddet efter ordningen 70 pct. af værdien af meraktiviteten efter stk. 1 og 2.

Stk. 4. Amtskommunernes tilskud i henhold til cirkulære nr. 127 af 14. november 2002 om udbetaling af statstilskud i 2002 til øget aktivitet på sygehusområdet m.v. opgøres pr. 1. april 2003 på grundlag af meraktivitet, der er indberettet senest den 10. marts 2003. Den enkelte amtskommune kan efter 1. april 2003 få udbetalt tilskud for 2002 på grundlag af aktivitet eller ændringer i værdi vedrørende 2002, der indberettes efter den 10. marts 2003, efter reglerne i anførte cirkulære, dog maksimalt svarende til halvdelen af amtskommunens uudnyttede tilskudsramme for 2002. Tilskud udbetalt efter 2. pkt. fratrækkes ved opgørelse af amtskommunens andel af tilskudsrammen efter § 1, stk. 2, (jf. § 2, stk. 4-5) og ved opgørelse af amtskommunens baseline efter § 5.

Stk. 5. Tilskuddet efter stk. 3 kan ikke overstige amtskommunens samlede tilskudsramme, jf. § 2, stk. 5.

Stk. 6. Afregning vedrørende det samlede tilskud sker pr. 1. april 2004 på grundlag af meraktivitet, der er indberettet senest den 10. marts 2004.

Stk. 7. Amtsrådene afgiver senest 15. august 2004 til indenrigs- og sundhedsministeren en revisionspåtegnet redegørelse for meraktiviteten efter § 6 og for amtsrådenes administration af ordningen efter § 9.

Stk. 8. Amtsrådene afgiver senest 1. september 2003 til indenrigs- og sundhedsministeren en midtvejsredegørelse for amtsrådenes administration af ordningen efter § 9 for perioden 1. januar 2003 til 1. august 2003.

Stk. 9. Indenrigs- og sundhedsministeren kan kræve for meget udbetalt tilskud tilbagebetalt.

Kapitel 6

Amternes administration af tilskuddet

§ 9. Amtsrådet fastlægger vilkår for, hvordan budgettet for de enheder i amtskommunens sygehusvæsen, der har bidraget til amtskommunens meraktivitet, øges med det i § 8 nævnte tilskud eller andele heraf. Enhederne kan f.eks. omfatte sygehuse, kliniske afdelinger, funktionsbærende enheder, hjælpefunktioner m.v.

Stk. 2. Indenrigs- og sundhedsministeren udarbejder en oversigt over de oplysninger, der som minimum skal indgå i vilkårene efter stk. 1.

Stk. 3. De af amtsrådet fastlagte vilkår godkendes af indenrigs- og sundhedsministeren. Indenrigs- og sundhedsministeren kan herunder godkende bestemmelser, der fraviger bestemmelserne i kapitel V i lov om kommunernes styrelse.

Stk. 4. Indenrigs- og sundhedsministeren kan bestemme, at den enkelte amtskommune skal indgå i en evaluering af den af cirkulæret omhandlede ordning. Evalueringen kan bl.a. omfatte produktion, ventetid, produktivitet og effektivitet, styre- og afregningsformer, arbejdstilrettelæggelse, kvalitet og service m.v.

Stk. 5. Amtsrådene meddeler indenrigs- og sundhedsministeren alle nødvendige oplysninger til sikring af, at betingelserne for udbetaling af tilskud efter stk. 1 er opfyldt.

Kapitel 7

Ikrafttrædelse

§ 10. Cirkulæret træder i kraft den 27. juni 2003 og har virkning fra 1. januar 2003.

Stk. 2. Samtidig ophæves cirkulære nr. 13 af 31. januar 2003 om udbetaling af statstilskud i 2003 til øget aktivitet på sygehusområdet m.v.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet, den 27. juni 2003

Lars Løkke Rasmussen

/John Erik Pedersen


Bilag 1

Beregning af ændring i værdi pr. kontakt i 1½ mia. kr. modellen for 2003

I dette notat beskrives fremgangsmetoden til beregning af udvikling for værdi pr. kontakt for baselineperioden til 2003. Vækst i værdi pr. kontakt indtil 2 pct. kan indgår i den tilskudsberettigede aktivitet. Korrektion for stigning pr. kontakt udover 2 pct. afvises.

Beregningsmetode

Beregningsmæssigt opgøres ændring i værdi pr. kontakt ved at sammenholde den gennemsnitlige værdi pr. kontakt i perioden fra 1. januar 2002 til 31. december 2002 med værdien pr. kontakt for den opgjorte periode 2003. Ændringen i værdi pr. kontakt betragtes således som merværdi pr. kontakt i 2003 i forhold til baselineperioden.

Al tilskudsberettiget sygehusaktivitet som indgår Landspatientregisteret medgår i beregningen.

Korrektioner

Inden for geriatri er der blevet indført nye diagnosekoder i løbet af 2002, der anvendes i DkDRG-systemet 2003. De nye koder bevirker, at registreringspraksis ændres, således at værdien af den geriatriske aktivitet ikke kan opgøres ensartet i baseline og i 2003. Det vil derfor ikke være muligt at foretage retvisende opgørelser over ændring i værdi pr. kontakt for dette område i 2003 i forhold til baselineperioden, hvorfor det geriatriske område er udeladt i beregningen af ændring i værdi pr. kontakt.

Den geriatriske aktivitet, der ikke medtages i grundlaget for beregning af ændring i værdi pr. kontakt i baseline og 2003 er:

Geriatri på det stationære område:

I baseline:   Al aktivitet på geriatriske afdelinger eller på medicinske afdelinger med geriatriske afsnit som Sygehusklassifikationen 2002, Sundhedsstyrelsen, definerer ved hjælp af specialebetegnelsen ’02’ ud for de enkelte afdelinger.

  I 2003: Al aktivitet på geriatriske afdelinger eller på medicinske afdelinger med geriatriske afsnit som Sygehusklassifikationen 2003, Sundhedsstyrelsen, definerer ved hjælp af specialebetegnelsen ’02’ ud for de enkelte afdelinger.

Udvikling i værdi pr. kontakt.

Værdien pr. kontakt opgøres som den samlede produktionsværdi pr. kontakt, hvor produktionsværdien opgøres fra hhv. det ambulante og stationære område. Det vil sige at for hvert amt opgøres;

AI1404_1.GIF Size: (379 X 48)

Værdien pr. kontakt kan da opgøres som;

AI1404_2.GIF Size: (324 X 47)

hvor det samlede antal kontakter bliver fastsat som;

AI1404_3.GIF Size: (325 X 89)

hvor Gnsn.DAGS betegner den gennemsnitlige værdi pr. ambulante besøg for den opgjorte periode 2003 og Gnsn.DRG betegner den gennemsnitlige værdi pr. sygehusudskrivning for den opgjorte periode i 2003.

Ændring i værdi pr. kontakt opgøres endeligt som forholdet mellem værdi pr. kontakt i den opgjorte periode i 2003 i forhold til den samlede værdi pr. kontakt i hele baselineperioden.

AI1404_4.GIF Size: (460 X 51)

Regulering for udvikling i værdi pr. kontakt udover 2 pct.

Den samlede værdi af hver amtskommunes somatisk sygehusbehandling, der foregår ambulant eller under indlæggelse, med de ovenfor anførte korrektioner, justeres hver måned med den faktor, som ændringen i værdi pr. kontakt ligger udover 2 pct