Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om de amtskommunale patientkontorers
opgaver og funktioner

 

I medfør af § 23, stk. 4, i lov om sundhedsvæsenets centralstyrelse m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 790 af 10. september 2002, som ændret ved lov nr. 428 af 10. juni 2003, fastsættes:

Patientkontorernes opgaver og funktioner

§ 1. Patientkontorerne skal informere, vejlede og rådgive patienter om sundhedsvæsenets ydelser, herunder undersøgelse, behandling, pleje, genoptræning, service, ventetider, frit sygehusvalg, behandlingsfrister, befordring og servicedeklarationer samt om adgangen til behandling i udlandet.

Stk. 2. Patientkontorerne skal endvidere bistå patienter, der ønsker at benytte det frie sygehusvalg m.v., med at finde et sygehus, der kan varetage den pågældende behandling og med at få en viderehenvisning dertil.

§ 2. Patientkontorerne skal bistå patienten med vejledning og rådgivning om patientrettigheder, herunder reglerne på klage- og erstatningsområdet. Patientkontorerne skal endvidere bistå patienten med videresendelse og udformning af klager eller erstatningskrav til rette myndighed.

Stk. 2. Bistand efter stk. 1 omfatter endvidere forhold vedrørende private sygehuse og klinikker.

§ 3. Patientkontorerne bør bidrage til, at der sker afklaring af eventuelle misforståelser i forbindelse med patientbehandlingen, som kan være opstået ved en patients kontakt til en sundhedsperson.

§ 4. Patientkontorerne skal videresende relevante oplysninger til amtskommunen, som løbende skal benytte disse til udvikling af service, behandlingskvalitet og patientsikkerhed i amtskommunens sundhedsvæsen.

Hovedstadens Sygehusfællesskab

§ 5. Patientkontorerne i Hovedstadens Sygehusfællesskab varetager information, vejledning og rådgivning vedrørende alle sundhedsforhold, dog varetages vejledning og rådgivning vedrørende sygesikringsforhold primært af Københavns og Frederiksberg Kommuner efter principperne i §§ 1-4.

Ikrafttræden

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. november 2003.

§ 7. I bekendtgørelse nr. 544 af 14. juni 2001 om persongrupper inden for sundhedsvæsenet, der er omfattet af Sundhedsvæsenets Patientklagenævns virksomhed samt om klagevejledning i statsamterne, foretages følgende ændringer:

1. I titlen udgår ”samt om klagevejledning i statsamterne«

2. Kapitel 2 ophæves.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet, den 25. september 2003

Lars Løkke Rasmussen

/Tina González-Schelbeck