Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32001L0037
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om grænseværdier, målemetoder,
mærkning, varebetegnelser m.v. for tobaksvarer

 

I medfør af § 3, stk. 1, § 4, § 9, stk. 1, § 11, stk. 3, § 18, stk. 1, samt § 20, stk. 1 og 2, i lov nr. 375 af 6. juni 2002 om fremstilling, præsentation og salg af tobaksvarer (tobaksvareloven) og under hensyn til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/37/EF af 5. juni 2001 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om fremstilling, præsentation og salg af tobaksvarer fastsættes:

Kapitel 1

Grænseværdier

§ 1. Cigaretter, der bringes i omsætning på det danske marked eller fremstilles i Danmark efter den 1. januar 2004, må ikke indeholde mere end

1)   10 mg tjære pr. cigaret,

2)   1 mg nikotin pr. cigaret og

3)   10 mg kulilte pr. cigaret.

Stk. 2. Ved tjære forstås nikotinfri anhydrid kondensat af ufiltreret røg.

Stk. 3. Ved nikotin forstås nikotinalkaloider.

Stk. 4. Efter § 22, stk. 4, i tobaksvareloven træder reglen i stk. 1 først i kraft den 1. januar 2007 for så vidt angår cigaretter, der fremstilles i Danmark, men eksporteres til lande uden for Det Europæiske Fællesskab.

Kapitel 2

Målemetoder

§ 2. Indholdet af tjære, nikotin og kulilte i cigaretter måles efter ISO-standard 4387 (tjære), ISO-standard 10315 (nikotin) og ISO-standard 8454 (kulilte).

Stk. 2. Nøjagtigheden af de angivelser vedrørende tjære og nikotin, der står anført på cigaretpakkerne, kontrolleres ved hjælp af ISO-standard 8243, således at virksomhederne ved prøveudtagning følger principperne i denne ISO-standard.

§ 3. I forbindelse med de årlige indberetninger til Sundhedsstyrelsen, jf. bekendtgørelsens § 8, stk. 3, skal tobaksfabrikanter og –importører ligeledes indsende oplysning om,

1)   hvilket prøvningslaboratorium, der anvendes til at udføre eller kontrollere den virksomhed, der er nævnt i bekendtgørelsens § 2, og

2)   oplysning om, hvilket akkrediteringsorgan, der har akkrediteret det prøvningslaboratorium, som virksomheden anvender, jf. tobaksvarelovens § 5, stk. 1.

Kapitel 3

Mærkning

§ 4. Efter § 8 i tobaksvareloven skal alle tobaksvarepakker være forsynet med en af følgende generelle advarsler:

1)   ”Rygning kan dræbe” eller

2)   ”Rygning er yderst skadelig for dig og dine omgivelser”.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 gælder dog ikke for røgfri tobak, der skal være forsynet med følgende advarsel: ”Denne tobaksvare kan være sundhedsskadelig og er afhængighedsskabende”.

Stk. 3. De generelle advarsler, der er nævnt i stk. 1, skal begge anvendes, og det skal sikres, at de udskiftes og påtrykkes regelmæssigt.

Stk. 4. De i stk. 1 nævnte generelle advarsler og den i stk. 2 nævnte advarsel skal trykkes på den ene af de mest synlige af pakkens sider.

Stk. 5. Hvis tobaksvarepakkerne er dækket af ydre emballage, der anvendes ved detailsalg af varen, skal de i stk. 1 nævnte generelle advarsler og den i stk. 2 nævnte advarsel også trykkes på denne emballage, med mindre emballagen er gennemsigtig.

§ 5. Alle tobaksvarepakker skal være forsynet med en specifik advarsel fra listen i bilag 1.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 gælder dog ikke røgfri tobak.

Stk. 3. De specifikke advarsler, der er nævnt i stk. 1, skal alle anvendes, og det skal sikres, at de udskiftes og påtrykkes regelmæssigt.

Stk. 4. De i stk. 1 nævnte specifikke advarsler skal trykkes på den anden af de mest synlige af pakkens sider, jf. bekendtgørelsens § 4, stk. 4.

Stk. 5. Hvis tobaksvarepakkerne er dækket af ydre emballage, der anvendes ved detailsalg af varen, skal de i stk. 1 nævnte advarsler også trykkes på denne emballage, med mindre emballagen er gennemsigtig.

§ 6. Den sorte kant, der er nævnt i § 11, stk. 1, nr. 5, i tobaksvareloven, kan være inkluderet i de mindst 10, 30 og 40 pct. af fladen på den pågældende side samt de mindst 22,5 cm 2 af overfladen , der er nævnt i lovens § 7, stk. 1, og § 10, stk. 1, 2 og 3.

Kapitel 4

Varebetegnelser

§ 7. Med forbehold af bestemmelsen i tobaksvarelovens § 7, stk. 1, om oplysninger om indholdet af tjære, nikotin og kulilte i cigaretter vil det ikke være tilladt på tobaksvarers emballage at anvende tekster, navne, varemærker, billeder og figurer eller andre tegn, der antyder, at en bestemt tobaksvare er mindre skadelig end andre.

Stk. 2. Følgende tekster og navne falder ind under stk. 1

1)   lavt tjæreindhold

2)   lavt nikotinindhold

3)   lavt kulilteindhold

4)   light

5)   ekstra light

6)   super light

7)   ultra light

8)   mild

9)   ekstra mild

10) super mild

11) ultra mild

Kapitel 5

Bemyndigelses- og straffebestemmelser

§ 8. Sundhedsstyrelsen fører tilsyn med overholdelsen af bestemmelserne i tobaksvareloven og bestemmelserne i denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Afgørelser truffet af Sundhedsstyrelsen i medfør af stk. 1 kan ikke indbringes for indenrigs- og sundhedsministeren.

Stk. 3. Indenrigs- og sundhedsministeren kan dog bestemme, at en afgørelse truffet af Sundhedsstyrelsen kan indbringes for ministeren, hvis afgørelsen er principiel eller i øvrigt anses for at være af væsentlig betydning.

Stk. 4. Oplysninger om indholdet af tjære, nikotin og kulilte i cigaretter, jf. bekendtgørelsens § 1, stk. 1, samt oplysninger om tilsætningsstoffer i tobaksvarer, jf. § 15, stk. 1-5, i tobaksvareloven, indsendes fremover til Sundhedsstyrelsen en gang om året senest den 31. januar.

§ 9. Efter § 21, stk. 1, nr. 2, i tobaksvareloven straffes overtrædelse af bestemmelserne i denne bekendtgørelse med bøde.

Stk. 2. Efter § 21, stk. 2, i tobaksvareloven kan der pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 6

Ikrafttræden

§ 10. Bekendtgørelsen træder i kraft den 5. oktober 2003.

Stk. 2. Andre tobaksprodukter end cigaretter, der ikke er i overensstemmelse med mærkningsbestemmelserne i bekendtgørelsens §§ 4 og 5 samt bestemmelserne om varebetegnelser i bekendtgørelsens § 7, kan fortsat bringes i omsætning på det danske marked indtil den 30. september 2004. Det vil dog være en forudsætning, at sådanne tobaksprodukter ville kunne bringes i omsætning på det danske marked i henhold til den tidligere gældende lovgivning, jf. lov nr. 426 af 13. juni 1990 om mærkning af tobaksvarer, om tjæreindhold i cigaretter og om forbud mod salg af visse snustobaksvarer.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet, den 2. oktober 2003

Lars Løkke Rasmussen

/Bjarke Thorsteinsson


Bilag 1

Liste over specifikke advarsler
(jf. bekendtgørelsens § 5, stk. 1)

 

 

1)   Rygning nedsætter levealderen

2)   Rygning medfører åreforkalkning og forårsager hjerteanfald og slagtilfælde

3)   Rygning forårsager dødelig lungekræft

4)   Hvis du er gravid, skader rygning dit barns sundhed

5)   Beskyt børn mod tobaksrøg – de har ret til selv at vælge

6)   Din læge eller din apoteker kan hjælpe dig med at holde op med at ryge

7)   Rygning er stærkt vanedannende: lad være med at begynde

8)   Hold op med at ryge, hvis du vil nedsætte risikoen for dødelige hjerte- og lungesygdomme

9)   Rygning kan medføre en langsom og smertefuld død

10) Få hjælp til at holde op med at ryge: Tlf.nr. 80313131

11) Rygning kan nedsætte blodgennemstrømningen og medfører impotens

12) Rygning ælder huden

13) Rygning kan beskadige sæden og nedsætter frugtbarheden

14) Røg indeholder benzen, nitrosaminer, formaldehyd og cyanbrinte