Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om folkeregistrering

 

I medfør af § 3, stk. 6, § 5, stk. 8, § 14, stk. 2, § 15, stk. 3, og § 30, stk. 3, i lov nr. 426 af 31. maj 2000 om Det Centrale Personregister fastsættes:

§ 1. Personnummeret består af 10 cifre, hvoraf de første seks angiver personens fødselsdag, begyndende med fødselsdatoen, derefter fødselsmåneden og til slut fødselsåret uden angivelse af århundrede.

Stk. 2. De sidste fire cifre er et løbenummer, hvoraf det første ciffer i forbindelse med fødselsåret angiver, hvilket århundrede personen er født i. Det sidste ciffer er lige for kvinder og ulige for mænd.

Stk. 3. En person, der skal optages i folkekirkens ministerialbog (DNK), men ikke er omfattet af § 3, stk. 1, i lov om Det Centrale Personregister, tildeles et personnummer og registreres i CPR, jf. § 4 i lov om Det Centrale Personregister.

§ 2. Aftjening af værnepligt medfører ikke i sig selv en ændring af den værnepligtiges bopælsregistrering, men aftjeningen af værnepligt skal registreres i CPR som »Supplerende adresse«.

Stk. 2. En dansk statsborger, som efter § 16, stk. 6, i lov om Det Centrale Personregister skal registreres som tilflyttet landet ved indrejsen for at aftjene værnepligt her i landet, og som ikke erhverver en bolig eller tager fast ophold på kasernen eller andet sted, registreres uden fast bopæl i den kommune, hvor kasernen er beliggende.

Stk. 3. Den værnepligtige skal selv anmelde aftjeningen af værnepligt til sin bopælskommune i følgende tilfælde:

1)   Ved indkaldelse til aftjening af civilt arbejde.

2)   Ved aftjening af værnepligt ved bistandsarbejde.

3)   Ved indkaldelse til resterende værnepligtstjeneste.

4)   Ved genindkaldelse efter aftjening af værnepligtens første samlede tjeneste i forsvaret eller det statslige regionale redningsberedskab, hvis den værnepligtige samtidig opgiver sin bopæl.

5)   Ved hjemsendelse efter aftjening af civilt arbejde.

6)   Ved hjemsendelse efter aftjening af værnepligt ved bistandsarbejde i udviklingslande.

7)   Ved hjemsendelse efter aftjening af resterende værnepligtstjeneste.

8)   Ved hjemsendelse inden udløbet af værnepligtens første samlede tjeneste i forsvaret eller i det statslige regionale redningsberedskab.

§ 3. Det medfører i sig selv ingen ændring af en persons bopælsregistrering, at vedkommende indsættes eller anbringes i en af kriminalforsorgens institutioner fra sin hidtidige bolig her i landet, jf. dog lov om Det Centrale Personregister § 15, stk. 2, men anbringelsen registreres i CPR som »Kommunale notater 3 og 4«, indtil den ophører.

Stk. 2. En person, som indsættes eller anbringes i en af kriminalforsorgens institutioner uden umiddelbar forudgående registrering her i landet, skal registreres uden fast bopæl i den kommune, hvor institutionen ligger, indtil der erhverves en bolig.

Stk. 3. Opgiver den pågældende under indsættelsen eller anbringelsen sin hidtidige bolig uden at få en ny, forbliver vedkommede registreret i sin hidtidige kommune, men som fraflyttet sin hidtidige adresse.

§ 4. Når en person anmoder om navne- og adressebeskyttelse, jf. § 28 i lov om Det Centrale Personregister, skal vedkommende have oplyst, at navne- og adressebeskyttelse

1)   kun gælder oplysning meddelt af kommunalbestyrelsen og Indenrigs- og Sundhedsministeriet fra CPR til private og ikke til offentlige myndigheder,

2)   bortfalder efter 1 år, hvis der ikke inden dette tidspunkt er fremsat ønske om forlængelse,

3)   ikke kan opretholdes over for private, der har en retlig interesse i oplysningen, herunder kreditorer, som agter at foretage skridt til opkrævning eller inddrivelse af en forfalden fordring,

4)   i enkelte tilfælde tilsidesættes af offentlige myndigheder, som ifølge anden lovgivning skal registrere og videregive navne- og adresseoplysninger til private,

5)   bevirker, at den pågældende tillige ifølge § 30, stk. 1, i lov om Det Centrale Personregister er beskyttet mod optagelse i lokalvejviser og mod forskerhenvendelser på grundlag af oplysninger fra CPR, og

6)   at den pågældende skal rette særskilt anmodning til Post Danmark og teleselskaberne, såfremt der også ønskes beskyttelse mod videregivelse af oplysninger fra disse.

§ 5. En person kan i bopælskommunen få registreret ét af de i stk. 2-4 nævnte navne som mellemnavn, der placeres umiddelbart foran personers efternavn i adresseringsnavnet.

Stk. 2. Bærer anmelderen eget efternavn, d.v.s. det navn, som anmelderen senest har erhvervet på anden måde end ved ægteskab, kan som mellemnavn anmeldes

1)   nuværende ægtefælles eget efternavn eller

2)   et giftenavn anmelderen tidligere har ført.

Stk. 3. Bærer anmelderen nuværende ægtefælles eget efternavn som giftenavn, kan som mellemnavn anmeldes

1)   anmelderens eget efternavn eller

2)   nuværende ægtefælles mellemnavn, hvis ægtefællerne bærer fælles efternavn, eller

3)   et giftenavn anmelderen tidligere har ført.

Stk. 4. Bærer anmelderen en tidligere ægtefælles eget efternavn som giftenavn, kan som mellemnavn anmeldes

1)   anmelderens eget efternavn eller

2)   nuværende ægtefælles eget efternavn.

Stk. 5. Fremgår et tidligere ført giftenavn eller eget efternavn ikke af CPR, skal anmelderen skaffe dokumentation herfor. Dokumentation for et tidligere ført giftenavn fås ved henvendelse til vedkommende vielsesmyndigheder eller statsamt. Ønskes anvendelse af anmelderens eget efternavn som mellemnavn efter stk. 3, nr. 1, eller stk. 4, nr. 1, påført vielsesattesten, må den pågældende rette henvendelse til vielsesmyndigheden. En anmodning om brug af nuværende ægtefælles eget efternavn eller mellemnavn kan imødekommes indtil datoen for skilsmisse, ægteskabets omstødelse eller ægtefællens død.

Stk. 6. De anmeldte mellemnavne efter stk. 2-4 registreres i CPR alene som adresseringsmellemnavne og bevirker ingen egentlig navneændring.

Stk. 7. Selv om et adresseringsnavn er begrundet i ægteskab, skal det ikke automatisk slettes i CPR ved senere ændring i civilstand eller ægtefælles navn.

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. december 2003.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 152 af 26. februar 2002 om folkeregistrering ophæves.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet, den 13. oktober 2003

Lars Løkke Rasmussen

/Søren H. Thomsen