Senere ændringer til forskriften
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om fremgangsmåden ved ændring af
landets inddeling i kommuner og amtskommuner

 

Herved bekendtgøres lov nr. 194 af 24. maj 1972 om fremgangsmåden ved ændring af landets inddeling i kommuner og amtskommuner med de ændringer, der følger af § 7 i lov nr. 311 af 19. juni 1974, § 2 i lov nr. 329 af 26. juni 1975 og § 1 i lov nr. 371 af 6. juni 2002.

Kapitel 1

Almindelige principper

§ 1. Ændring af landets inddeling i kommuner og amtskommuner kan uden særskilt lovhjemmel gennemføres, når ændringen tilsiges af:

1)   befolkningsmæssige, erhvervsmæssige eller økonomiske forhold,

2)   hensynet til et områdes forventede udvikling og planlægningen af denne,

3)   hensynet til varetagelsen af andre væsentlige kommunale eller amtskommunale opgaver, eller

4)   administrative hensyn, såfremt ændringen regulerer grænsen mellem to kommuner og reguleringen vedrører arealer på tilsammen højst 100 ha, der ikke er beboet af mere end 50 personer.

Kapitel 2

Myndighederne

§ 2. Beslutning om ændring af landets inddeling i kommuner og amtskommuner træffes af indenrigs- og sundhedsministeren.

Stk. 2. Indenrigs- og sundhedsministeren kan kun med tilslutning fra folketingets kommunaludvalg træffe beslutning om ændringer af den kommunale eller amtskommunale inddeling, hvorved:

1)   flere end 500 beboere overføres fra en kommune til en anden,

2)   en kommune opdeles i eller mellem flere kommuner,

3)   to eller flere kommuner eller dele heraf sammenlægges til en ny kommune, eller

4)   den amtskommunale inddeling ændres uden en samtidig ændring af den kommunale inddeling.

Stk. 3. Vedrører en ændring af den kommunale inddeling kommuner i flere amtsrådskredse, skal indenrigs- og sundhedsministeren samtidig træffe beslutning om den fornødne regulering af den amtskommunale inddeling, således at ingen kommune omfatter områder i flere amtsrådskredse. Beslutningen træffes med tilslutning fra folketingets kommunaludvalg, hvis dette er foreskrevet i stk. 2 ved ændringer af den kommunale inddeling.

§ 3. (Ophævet)

§ 4. (Ophævet)

Kapitel 3

Fremgangsmåden

§ 5. Ansøgning om ændring af den kommunale eller amtskommunale inddeling indgives til indenrigs- og sundhedsministeren.

Stk. 2. Indenrigs- og sundhedsministeren kan endvidere af egen drift rejse sag om ændring af den kommunale eller amtskommunale inddeling.

Stk. 3. Ansøgninger om en ændret inddeling skal begrundes og ledsages af kortmateriale med angivelse af den ønskede ændring.

§ 6. (Ophævet)

§ 7. Såfremt indenrigs- og sundhedsministeren finder grundlag for en ændring af den kommunale eller amtskommunale inddeling, udarbejdes et forslag herom.

Stk. 2. Forslaget forelægges kommunalbestyrelserne i de berørte kommuner til udtalelse. Kommunalbestyrelserne opfordres samtidig til ved forhandling at nå til enighed om den detaljerede udformning af forslaget og om vilkårene for dets gennemførelse.

Stk. 3. De enkelte kommunalbestyrelser skal inden en frist, der fastsættes af indenrigs- og sundhedsministeren, afgive en udtalelse om, hvorvidt kommunalbestyrelsen kan tiltræde de dele af forslaget, der berører den pågældende kommune, samt om, hvorvidt der mellem de berørte kommunalbestyrelser har kunnet opnås enighed om vilkårene. Kan en kommunalbestyrelse ikke tiltræde forslaget, eller har der ikke kunnet skabes enighed om vilkårene, afgiver kommunalbestyrelsen en begrundet udtalelse om, hvilke ændringer i forslaget der ønskes foretaget, eller på hvilke punkter uenighed om vilkårene foreligger. Samtidig oplyses stemmernes fordeling ved kommunalbestyrelsens afstemning i sagen.

Stk. 4. Berører forslaget den amtskommunale inddeling, finder bestemmelserne i stk. 2 og 3 tilsvarende anvendelse.

Stk. 5. Bestemmelsen finder ikke anvendelse på de mindre reguleringer, der er nævnt i § 1, nr. 4.

§ 8. Indenrigs- og sundhedsministeren træffer beslutning om ændring af den kommunale eller amtskommunale inddeling på baggrund af kommunalbestyrelsernes og amtsrådenes udtalelser om forslaget og efter eventuelle forhandlinger med de enkelte kommunalbestyrelser og amtsråd.

Kapitel 4

Vilkårene

§ 9. De nærmere vilkår for gennemførelse af ændringer af den kommunale eller amtskommunale inddeling fastsættes af indenrigs- og sundhedsministeren.

§ 10. I vilkårene for en ændring af den kommunale eller amtskommunale inddeling træffes bestemmelse om ordningen af de kommunale eller amtskommunale forhold, der berøres af ændringen, og som det må anses for nødvendigt eller hensigtsmæssigt at sikre tilrettelagt, inden ændringen af den kommunale eller amtskommunale inddeling gennemføres.

§ 11. Indenrigs- og sundhedsministeren kan bestemme, hvorledes kommunal og amtskommunal indkomstskat for det kalenderår, i hvilket en ændring af den kommunale eller amtskommunale inddeling finder sted, skal svares af beboerne i det område, der omfattes af ændringen.

§ 12. Såfremt en ændring af kommuneinddelingen eller den amtskommunale inddeling medfører en afgørende forringelse af en kommunes eller en amtskommunes økonomi og en væsentlig økonomisk fordel for en anden kommune eller amtskommune, kan der under ganske særlige omstændigheder tillægges kommunen eller amtskommunen en passende godtgørelse, der udredes af den eller de kommuner eller amtskommuner, der opnår fordel ved ændringen af den kommunale eller amtskommunale inddeling.

§ 13. I vilkårene kan foretages sådanne afvigelser fra gældende love og bestemmelser m.v., som begrundes ved de gennem ændringen af den kommunale eller amtskommunale inddeling skabte særlige forhold.

Kapitel 5

Særlige bestemmelser

§ 14. Indenrigs- og sundhedsministeren afgør tvivlspørgsmål om kommunale og amtskommunale grænser, herunder om tilhørsforholdet for områder, der ikke er henført til en bestemt kommune.

§ 15. I forbindelse med en ændring af den kommunale eller amtskommunale inddeling kan indenrigs- og sundhedsministeren ophæve et bestående fællesskab mellem to eller flere kommuner eller amtskommuner og fastsætte vilkårene herfor.

§ 16. De amtskommunale grænser er tillige grænserne for inddelingen i amter.

§ 17. De bestemmelser, som i henhold til loven træffes om ændringer af landets inddeling i kommuner og amtskommuner og om vilkårene for gennemførelsen af sådanne ændringer, kundgøres ikke i Lovtidende.

Stk. 2. De fastsatte vilkår for gennemførelsen af ændringer i den kommunale eller amtskommunale inddeling fremlægges til gennemsyn forud for ændringernes ikrafttræden ved kommunalbestyrelsens eller amtsrådets foranstaltning. Om fremlæggelsen indrykkes meddelelse i de lokale dagblade, der har almindelig udbredelse i det af ændringen berørte område, ligesom fremlæggelsen i øvrigt bekendtgøres på den på stedet brugelige måde. Fremlæggelsen vedvarer i det første år efter ændringens ikrafttræden.

Stk. 3. Indenrigs- og sundhedsministeren udfærdiger hvert år en fortegnelse over de ændringer i landets inddeling i kommuner og amtskommuner, som er gennemført siden den seneste fortegnelse eller gennemføres fra begyndelsen af det førstkommende kommunale regnskabsår.

Kapitel 6

Ikrafttrædelsesbestemmelser m.v.

§ 18. Loven træder først i kraft i Københavns amtsrådskreds efter indenrigs- og sundhedsministerens nærmere bestemmelse. Mindre reguleringer, som er omfattet af bestemmelsen i § 2, stk. 3, og beslutninger efter § 14 kan indenrigs- og sundhedsministeren dog gennemføre i Københavns amtsrådskreds i overensstemmelse med reglerne i denne lov.

§ 19. Fra lovens ikrafttræden ophæves:

1)   kapitel III i lov om landkommunernes styrelse, jfr. lovbekendtgørelse nr. 363 af 22. september 1965,

2)   lov nr. 225 af 3. juni 1967 om revision af den kommunale inddeling med undtagelse af § 6,

3)   lov nr. 233 af 4. juni 1969 om revision af den kommunale inddeling i Århus, Odense og Ålborg byområder og

4)   § 2 i lov nr. 125 af 25. marts 1970 om ændring af lovgivningen om kommunale forhold.

Stk. 2. § 6 i lov om revision af den kommunale inddeling ophæves efter indenrigs- og sundhedsministerens nærmere bestemmelse.

§ 20. Indenrigs- og sundhedsministeren overtager de beføjelser, som ved eksisterende vilkår for etablering eller afgrænsning af kommuner og amtskommuner er tillagt det indlemmelsesnævn, der omtales i lov om landkommunernes styrelse.

Stk. 2. Uanset bestemmelsen i § 3, stk. 1, udløber funktionsperioden for det første inddelingsnævn den 30. september 1974.

§ 21. Landets inddeling i kommuner og amtskommuner opretholdes som fastsat i bekendtgørelse nr. 62 af 27. februar 1970 med de ændringer, der er en følge dels af bekendtgørelse nr. 133 af 1. april 1971, dels af de grænsereguleringer, der med virkning pr. 1. april 1972 gennemføres i medfør af de i § 19, stk. 1, nævnte lovbestemmelser. Bekendtgørelse nr. 110 af 23. marts 1970 om gennemførelse af den statslige amtsinddeling opretholdes. Endelig opretholdes gyldigheden af de vilkår for etablering af kommuner og amtskommuner og ændring af kommunale eller amtskommunale grænser, der er fastsat i henhold til de i § 19, stk. 1, nævnte lovbestemmelser.

§ 22. Loven gælder ikke for Færøerne eller Grønland.

 

Lov nr. 311 af 19. juni 1974, der ændrer §§ 2, 7 og 9 og ophæver § 4, indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 23

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 1974 ( ).

Stk. 2.-5. (Udeladt).

 

Lov nr. 329 af 26. juni 1975, der ændrer § 17, indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 14

Indenrigsministeren fastsætter i øvrigt tidspunktet for lovens ikrafttræden ( ). 1)

 

Lov nr. 371 af 6. juni 2002, der ændrer §§ 1, 2, 5, 7, 8, 9, 15 og 20 og ophæver §§ 3 og 6, indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 4

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2002.

Stk. 2. (Udeladt).

Indenrigs- og Sundhedsministeriet, den 27. oktober 2003

Lars Løkke Rasmussen

/Christian Schønau

Officielle noter

1) Lov nr. 329 af 26. juni 1975 § 14: Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 432 af 9. september 1975 satte ændringen af § 17 i kraft den 1. januar 1977.