Den fulde tekst

Betænkning afgivet af Kirkeudvalget den 8. december 2004

Betænkning

over

Forslag til lov om ændring af lov om begravelse og ligbrænding

(Delegation af kompetence)

[af kirkeministeren (Tove Fergo)]

 

1. Udvalgsarbejdet

Lovforslaget blev fremsat den 27. oktober 2004 og var til 1. behandling den 12. november 2004. Lovforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Kirkeudvalget.

Møder

Udvalget har behandlet lovforslaget i 2 møder.

Høring

Et udkast til lovforslaget har inden fremsættelsen været sendt i høring, og kirkeministeren sendte den 11. juni 2004 dette udkast til udvalget, jf. alm. del - bilag 136 (2003-04). Den 27. oktober 2004 sendte kirkeministeren de indkomne høringssvar samt et notat herom til udvalget.

2. Indstillinger og politiske bemærkninger

Et flertal i udvalget (udvalget med undtagelse af EL) indstiller lovforslaget til vedtagelse uændret.

Et mindretal i udvalget (EL) indstiller lovforslaget til forkastelse ved 3. behandling.

Enhedslisten mener, at alle former for kontakt fra fødsel over ægteskab til død skal foregå i offentligt regi, ikke i kirkeligt.

Tjóðveldisflokkurin, Inuit Ataqatigiit og Siumut var på tidspunktet for betænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i betænkningen.

En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i betænkningen.

Birthe Rønn Hornbech (V)  fmd. Flemming Damgaard Larsen (V)  Irene Simonsen (V)  Henrik Vestergaard (V)  Jesper Langballe (DF)  Søren Krarup (DF)  Knud Erik Kirkegaard (KF)  Charlotte Dyremose (KF)  Jann Sjursen (KD)  Arne Toft (S)  Karen J. Klint (S)  nfmd. Mette Frederiksen (S)  Frank Jensen (S)  Sophie Hæstorp Andersen (S)  Lene Garsdal (SF)  Niels Helveg Petersen (RV)  Pernille Rosenkrantz‑Theil (EL) 

Tjóðveldisflokkurin, Inuit Ataqatigiit og Siumut havde ikke medlemmer i udvalget.

Folketingets sammensætning

 

Venstre, Danmarks Liberale Parti (V)

54

*

Kristendemokraterne (KD)

4

Socialdemokratiet (S)

52

 

Enhedslisten (EL)

4

Dansk Folkeparti (DF)

22

 

Tjóðveldisflokkurin (TF)

1

Det Konservative Folkeparti (KF)

16

 

Inuit Ataqatigiit (IA)

1

Socialistisk Folkeparti (SF)

12

 

Siumut (SIU)

1

Det Radikale Venstre (RV)

9

 

Uden for folketingsgrupperne (UFG)

3

 

*

Heraf 1 medlem valgt på Færøerne

 

 Bilag 1

Oversigt over bilag vedrørende L 57

Bilagsnr.

Titel

1

Høringssvar og høringsnotat, fra kirkeministeren

2

Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

3

1. udkast til betænkning