Den fulde tekst

Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 6. april 2005

Betænkning

over

Forslag til lov om fremskaffelse af humant blod til behandlingsformål (blodforsyningsloven)

[af indenrigs‑ og sundhedsministeren (Lars Løkke  ;Rasmussen)]

 

1. Udvalgsarbejdet

Lovforslaget blev fremsat den 23. februar 2005 og var til 1. behandling den 3. marts 2005. Lovforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Sundhedsudvalget.

Møder

Udvalget har behandlet lovforslaget i 2 møder.

Tidligere behandling

Lovforslaget er i hovedtræk en genfremsættelse af lovforslag nr. L 84 fra folketingsåret 2004-05, 1. samling. Udvalget har fået omdelt de høringssvar og det høringsnotat, som indenrigs- og sundhedsministeren sendte til udvalget i forbindelse med behandlingen af L 84.

Spørgsmål

Udvalget har stillet 1 spørgsmål til indenrigs- og sundhedsministeren til skriftlig besvarelse, som denne har besvaret.

2. Indstillinger og politiske bemærkninger

Et flertal i udvalget (udvalget med undtagelse af EL) indstiller lovforslaget til vedtagelse uændret.

Dansk Folkepartis medlemmer af udvalget   indstiller lovforslaget til vedtagelse, idet Dansk Folkeparti også i fremtiden ønsker tidssvarende og sikre rammer for forsyningerne med blodprodukter. Desuden er det væsentligt, at kvaliteten og sikkerheden ved humant blod, der bruges til patientbehandling og forebyggelse, er høj, samt at der ikke overføres sygdomme fra donor til patient.

Lovforslagets vedtagelse ændrer ikke ved de grundlæggende principper om, at blodforsyning her i landet sker fra bloddonorer,  som frivilligt og uden betaling får tappet blod af offentlige blodbanker, der er tilknyttet et sygehus, og at blodet anvendes til patientbehandling i Danmark.

Med vedtagelse af lovforslaget udvides perioden for blodbankernes opbevaring af data fra donorer til patienter til 30 år.

Socialistisk Folkepartis medlem af udvalget bemærker, at det for SF er en afgørende forudsætning for at kunne støtte lovforslaget, at de gældende principper om, at tapning af blod til behandlingsformål kun må foretages af blodbanker tilknyttet det offentlige sygehusvæsen, og at tapningen kun må ske fra frivillige og ubetalte donorer, videreføres med lovforslaget.

For SF er det i forlængelse af princippet om, at tapning af blod sker fra frivillige og ubetalte donorer også meget væsentligt, at aftagere af blod og blodkomponenter ikke kan videresælge dette med økonomisk gevinst. SF har bemærket sig, at ministeren i sit svar på spørgsmål 1 oplyser, at det schweiziske selskab ZLB-Behring, som de offentlige sygehuses indkøbsselskab Amgros på vegne af samtlige amter og H:S har indgået kontrakt med om at indsamle plasma fra blodbankerne, forarbejde det til en række blodprodukter og herefter levere produkterne til de offentlige sygehuse, kan videresælge produkter, som ikke aftages i medfør af kontrakten med Amgros, til tredjemand til minimum den pris, de har tilbudt Amgros, og at visse produkter, som ikke efterspørges her i landet, kan sælges på verdensmarkedet.

Med henvisning til, at ministeren endvidere oplyser, at hverken den gældende blodforsyningslov eller lovforslaget indeholder regulering af eventuelt salg af blod fra blodbanker og andre aftagere af blod, vil SF opfordre ministeren til at iværksætte et udredningsarbejde om omfanget af og rimeligheden i de økonomiske gevinster forbundet med sådanne salg med henblik på overvejelser om, hvorvidt og hvordan der kan fastsættes regler for dette område ud fra en hensyntagen til og bevarelse af princippet om, at blodet stammer fra frivillige og ubetalte donorer.

Et mindretal i udvalget (EL) vil ved 3. behandling af lovforslaget stemme hverken for eller imod lovforslaget.

Tjóðveldisflokkurin, Inuit Ataqatigiit, Siumut og Fólkaflokkurin var på tidspunktet for betænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i betænkningen.

En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i betænkningen.

Inge‑Lene Ebdrup (V)  Joan Erlandsen (V)  Birgitte Josefsen (V)  Preben Rudiengaard (V)  nfmd. Jørgen Winther (V)  Birthe Skaarup (DF)  fmd. Karin Nødgaard (DF)  Helle Sjelle (KF)  Pia Christmas‑Møller (KF)  Lise von Seelen (S)  Lone Møller (S)  Vibeke Grave (S) René Skau Björnsson (S)  Charlotte Fischer (RV)  Morten Østergaard (RV)  Kamal Qureshi (SF)  Majbrit Berlau (EL) 

Tjóðveldisflokkurin, Inuit Ataqatigiit, Siumut og Fólkaflokkurin havde ikke medlemmer i udvalget.

Folketingets sammensætning

 

Venstre, Danmarks Liberale Parti (V)

52

 

Enhedslisten (EL)

6

Socialdemokratiet (S)

47

 

Tjóðveldisflokkurin (TF)

1

Dansk Folkeparti (DF)

24

 

Inuit Ataqatigiit (IA)

1

Det Konservative Folkeparti (KF)

18

 

Siumut (SIU)

1

Det Radikale Venstre (RV)

17

 

Fólkaflokkurin (FF)

1

Socialistisk Folkeparti (SF)

11

 

 

 

 Bilag 1

Oversigt over bilag vedrørende L 61

Bilagsnr.

Titel

1

Materiale omdelt i forbindelse med behandlingen af et tilsvarende lovforslag (L 84) fra 2004-05, 1. samling

2

Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

3

Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

4

Ændringsforslag, fra indenrigs- og sundhedsministeren

5

1. udkast til betænkning

6

Orientering om indenrigs- og sundhedsministerens besvarelse af spørgsmål 40 på alm. del om kommentar til henvendelse af 8. februar 2005 fra ZLB Behring

7

Meddelelse om, at tidligere stillet ændringsforslag trækkes tilbage, fra indenrigs- og sundhedsministeren

Oversigt over spørgsmål og svar vedrørende L 61

Spm.nr.

Titel

1

Spm., om aftagere af blod og blodkomponenter kan videresælge blod og blodkomponenter med økonomisk gevinst, til indenrigs- og sundhedsministeren, og ministerens svar herpå