Dokumentets indarbejdede forskrifter
Redaktionel note
Oversigt (indholdsfortegnelse)
    Kapitel 1Tandplejens formål, organisation og ydelser.
    Kapitel 2Koordination, finansiering, forsøg m.v.
    Kapitel 3Ikrafttrædelsesbestemmelser m.v.
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af
lov om tandpleje m.v.

 

Herved bekendtgøres lov om tandpleje m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 175 af 19. marts 2001 med de ændringer, der følger af lov nr. 377 af 28. maj 2003.

Kapitel 1

Tandplejens formål, organisation og ydelser.

§ 1. Tandplejens mål er, at befolkningen ved en god hjemmetandpleje og et sammenhængende tilbud om forebyggelse og behandling kan udvikle hensigtsmæssige tandplejevaner samt sunde tænder, mund og kæber og bevare disse i funktionsdygtig stand gennem hele livet.

Kommunal tandpleje.

§ 2. Kommunalbestyrelsen skal sikre alle børn og unge under 18 år med bopæl i kommunen adgang til vederlagsfri forebyggende og behandlende tandpleje. 

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen er ansvarlig for færdiggørelse af påbegyndte behandlinger ud over det fyldte 18. år. 

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen beslutter, hvordan man nærmere vil tilrettelægge tandplejetilbuddet i henhold til stk. 1, jf. dog stk. 4. 

Stk. 4. Unge på 16 og 17 år har ret til vederlagsfri ungdomstandpleje i privat tandlægepraksis efter eget valg. Selv om kommunalbestyrelsen har besluttet at tilrettelægge tandplejen for unge på 16 og 17 år hos praktiserende tandlæger, kan disse unge i stedet vælge at modtage det kommunale tandplejetilbud på kommunal klinik, såfremt kommunen har oprettet en sådan.

§ 3. Børn og unge under 18 år, der ønsker et andet tandplejetilbud end det, kommunalbestyrelsen vederlagsfrit stiller til rådighed, kan vælge at modtage børne- og ungdomstandpleje i privat tandlægepraksis efter eget valg eller på en anden kommunes tandklinik, jf. stk. 2 og 3.

Stk. 2. Kommunen yder tilskud til tandpleje til børn under 16 år, der modtager børnetandpleje i privat tandlægepraksis, hvor dette ikke er en del af det tilbud, som kommunalbestyrelsen stiller vederlagsfrit til rådighed. Indenrigs- og sundhedsministeren fastsætter nærmere regler om adgangen til tilskud samt om tilskuddets størrelse.

Stk. 3. For børn og unge under 18 år, der vælger tandpleje på en anden kommunes tandklinik, der er dyrere end børne- og ungdomstandplejen i bopælskommunen, kan behandlerkommunen opkræve en egenbetaling, der svarer til forskellen mellem den gennemsnitlige udgift pr. barn i den kommunale tandpleje i henholdsvis behandlerkommunen og bopælskommunen.

Stk. 4. En kommune kan afvise at modtage børn fra andre kommuner, hvis det er begrundet i kapacitetsmæssige hensyn.

Stk. 5. Indenrigs- og sundhedsministeren fastsætter nærmere regler om adgangen til at skifte mellem kommunal kliniktandpleje og privat tandlægepraksis samt om adgangen til at modtage tandplejetilbuddet på en anden kommunes tandklinik.

§ 4. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde forebyggende og behandlende tandpleje til personer, der på grund af nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap kun vanskeligt kan udnytte de almindelige tandplejetilbud.

Stk. 2. Personer, der får tilbudt tandpleje på kommunal klinik, kan vælge i stedet at modtage tandplejetilbuddet hos praktiserende tandlæge/klinisk tandtekniker.

Stk. 3. Personer, der ikke ønsker at modtage kommunens tilbud om omsorgstandpleje, jf. stk. 1, bevarer retten til tilskud til tandpleje efter reglerne i lov om offentlig sygesikring.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at personer, der modtager et kommunalt tandplejetilbud, selv skal betale en del af udgiften til tandpleje. For forebyggende og behandlende tandpleje, der er omfattet af overenskomsten mellem Sygesikringens Forhandlingsudvalg og Dansk Tandlægeforening, og som der ydes tilskud til i medfør af § 8 i lov om offentlig sygesikring, kan kommunalbestyrelsen maksimalt afkræve patienten en betalingstakst svarende til patientens egenbetaling i sygesikringstandplejen.

§ 4 a. Kommunen yder støtte til tandproteser til personer i tilfælde af funktionelt ødelæggende eller vansirende følger af ulykkesbetingede tandskader (skader på tænder, mund eller kæber).

Stk. 2. De nærmere regler for støtte i henhold til stk. 1 fastsættes af indenrigs- og sundhedsministeren.

§ 5. Regler om omfanget af og kravene til den kommunale tandpleje, jf. §§ 2 - 4, fastsættes af indenrigs- og sundhedsministeren.

Stk. 2. Indenrigs- og sundhedsministeren kan fastsætte regler om ressourceanvendelsen i den kommunale børne- og ungdomstandpleje.

§ 6. Den offentlige sygesikring yder tilskud til tandpleje efter reglerne i lov om offentlig sygesikring til personer, som ikke er omfattet af det lovpligtige tilbud om kommunal børnetandpleje efter § 2, eller som modtager tandpleje efter § 4.

Amtskommunal tandpleje.

§ 6 a. Amtsrådet skal tilbyde et specialiseret tandplejetilbud til personer, der på grund af sindslidelser eller psykisk udviklingshæmning ikke kan udnytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, voksentandplejen eller i omsorgstandplejen.

Stk. 2. Amtsrådet kan beslutte, at personer, der modtager et særligt amtstandplejetilbud, selv skal betale en del af udgiften. Amtsrådet kan dog maksimalt afkræve patienten en årlig betalingstakst på 1.300 kr. Børn og unge under 18 år skal have adgang til vederlagsfri amtstandpleje.

§ 6 b. Amtsrådet skal tilbyde børn og unge under 18 år med odontologiske lidelser, der ubehandlede medfører varig funktionsnedsættelse, et specialiseret tandplejetilbud. Herudover skal amtsrådet tilbyde højt specialiseret behandling til de børn og unge, der har behov for det.

Stk. 2. Det særlige tandplejetilbud skal tilrettelægges i samarbejde med den kommunale børne- og ungdomstandpleje, der har ansvaret for den almindelige forebyggende og behandlende tandpleje til børn og unge under 18 år, jf. § 2, stk. 1.

Stk. 3. Amtsrådet skal til børn og unge, der er omfattet af stk.1, tilbyde vederlagsfri specialbehandling efter det fyldte 18 år, indtil fysisk modenhed muliggør, at den pågældende behandling kan færdiggøres. Amtsrådet kan beslutte at indgå aftale med privat tandlægepraksis eller den kommunale tandpleje om varetagelse af opgaver, der kan løses af disse.

§ 6 c. Amtsrådet skal tilbyde højt specialiseret odontologisk rådgivning, udredning og behandling af patienter med sjældne sygdomme og handicap, hos hvem den tilgrundliggende tilstand giver anledning til specielle problemer i tænder, mund eller kæber.

§ 6 d. Amtsrådet yder et særligt tilskud til tandpleje til kræftpatienter, der enten på grund af strålebehandling i hoved eller halsregionen eller på grund af kemoterapi har betydelige dokumenterede tandproblemer.

Stk. 2. Amtsrådet yder et særligt tilskud til tandpleje til personer, der på grund af Sjøgrens Syndrom har betydelige dokumenterede tandproblemer.

Stk. 3. For personer, der modtager tilskud til det særlige tandplejetilbud efter stk. 1 og 2, vil den årlige egenbetaling i sygesikringstandplejen maksimalt kunne udgøre 1.300 kr. årligt. De nærmere regler for støtte til de nævnte patientgrupper fastsættes af indenrigs- og sundhedsministeren.

§ 6 e. Regler om omfanget af og kravene til den amtskommunale tandpleje, jf. §§ 6 a, 6 b og 6 c, fastsættes af indenrigs- og sundhedsministeren.

§ 6 f. Den offentlige sygesikring yder tilskud til tandpleje efter reglerne i lov om offentlig sygesikring til personer, som ikke modtager tandpleje efter § 6 a.

Stk. 2. Tilskud til forebyggende og behandlende tandpleje til personer, der efter § 6 b, stk. 3, modtager et odontologisk specialtilbud efter det fyldte 18. år, ydes efter reglerne i lov om offentlig sygesikring.

Kapitel 2.

Koordination, finansiering, forsøg m.v.

§ 7. (Ophævet ved lov nr. 1024 af 19. december 1992).

§ 8. Amtsrådet og kommunalbestyrelserne skal sikre en koordination af den offentlige tandpleje og tandplejen i privat praksis.

Stk. 2. Amtsrådet nedsætter et koordinationsudvalg, der bl.a. skal sikre hensigtsmæssig visitation og koordinering mellem den kommunale tandpleje, sygesikringstandplejen og amtstandplejen.

Stk. 3. Koordinationsudvalget skal endvidere sikre, at der etableres effektive overførselsprocedurer mellem børne- og ungdomstandplejen og sygesikringstandplejen samt medvirke til at fastholde de unge i en regelmæssig tandplejeadfærd.

Stk. 4. Indenrigs- og sundhedsministeren fastsætter nærmere regler vedrørende koordination.

§ 9. Kommunalbestyrelsen og amtsrådet er forpligtet til at afgive oplysninger om virksomheden i medfør af denne lov efter regler fastsat af indenrigs- og sundhedsministeren.

§ 10. Indenrigs- og sundhedsministeren kan bemyndige Sundhedsstyrelsen til at varetage opgaver, der efter loven er henlagt til indenrigs- og sundhedsministeren.

§ 11. Kommunerne afholder de udgifter, der er forbundet med den kommunale børne- og ungdomstandpleje i henhold til §§ 2 og 3.

Stk. 2. For børn og unge, der modtager tandpleje på en anden kommunes tandklinik, jf. § 3, stk. 3, betaler bopælskommunen behandlerkommunen et beløb, der svarer til bopælskommunens gennemsnitlige udgift pr. barn i børne- og ungdomstandplejen. Betalingen kan dog højst udgøre et beløb, der svarer til behandlerkommunens gennemsnitlige udgift pr. barn i den kommunale tandpleje. Indenrigs- og sundhedsministeren kan fastsætte nærmere regler om kommunal betaling samt om opkrævning af egenbetaling efter § 3, stk. 3.

§ 12. Udgifter til tandpleje i henhold til § 4 afholdes af kommunerne.

§ 12 a. Udgifter til tandpleje i henhold til § 4 a afholdes af kommunerne.

§ 12 b. Udgifter til tandpleje i henhold til §§ 6 a, 6 b, 6 c og 6 d, afholdes af amtskommunerne.

§ 13. Indenrigs- og sundhedsministeren kan godkende, at der iværksættes forsøg med nye organisations- og behandlingsformer, ændrede tilskud og ændrede honoreringssystemer, hvorved reglerne i §§ 2 – 4 a og 6 a - 6 d i denne lov samt reglerne om tilskud til tandpleje i lov om offentlig sygesikring kan fraviges.

Kapitel 3

Ikrafttrædelsesbestemmelser m.v.

§ 14. Loven træder i kraft den 1. januar 1987.

(Stk. 2 og 3 udeladt).

§ 15. (Udeladt).

§ 16. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning sættes i kraft for Færøerne med de afvigelser, som de særlige færøske forhold tilsiger.

 

Lov nr. 178 af 16. marts 1994, der ændrer affattelsen af § 4, indeholder følgende bestemmelse:

§ 2

Loven træder i kraft den 1. juli 1994.

 

Lov nr. 1315 af 20. december 2000 indeholder følgende bestemmelse:

§ 3

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. april 2001. § 6 a har dog først virkning fra den 1. januar 2002.

Stk. 2. I en periode på 5 år fra lovens ikrafttræden vil personer over 18 år, der før lovens ikrafttræden var berettiget til tandprotese i henhold til lov om social service § 97, være berettiget til et specialiseret tandplejetilbud efter § 6 b, stk. 3.

 

Lov nr. 377 af 28. maj 2003 indeholder følgende bestemmelser:

§ 2

Loven træder i kraft den 1. januar 2004.

§ 3

Forslag om revision af loven fremsættes for Folketinget i folketingsåret 2005-06.

§ 4

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kgl. anordning sættes i kraft for Færøerne med de afvigelser, som de særlige færøske forhold tilsiger.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet, den 15. december 2003

Lars Løkke Rasmussen

/Ulla Kallestrup

Redaktionel note
  • Lov nr. 546 af 24. juni 2005, Sundhedsloven, der ophæver denne lov, træder i kraft den 1. januar 2007.