Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume
Resumé af Indenrigs- og Sundhedsministeriets brev af 5. juli 2002

1. KOMMUNALBESTYRELSEN OG DENS UDVALG
Om træk på kommunens kassekredit ud over maksimum
Udtalt, at det ved den kommunale styrelseslovs § 41 er forudsat, at kompetencen til at træffe beslutninger om optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtelser ikke kan delegeres fra kommunalbestyrelsen til andre organer, herunder til den kommunale forvaltning.

Udtalt, at det ved den kommunale styrelseslovs § 41 er forudsat, at kompetencen til at træffe beslutninger om optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtelser ikke kan delegeres fra kommunalbestyrelsen til andre organer, herunder til den kommunale forvaltning.

Endvidere udtalt, at den kommunale styrelseslovs § 41 også omfatter beslutning om optagelse af en kassekredit, herunder kassekredittens størrelse og vilkår. Det vil herefter kunne overlades til forvaltningen at trække på kassekreditten, som er en (negativ) del af kassebeholdningen.

Endvidere udtalt, at det efter Indenrigs- og Sundhedsministeriets opfattelse følger af den kommunale styrelseslovs § 41, at beslutning om træk på kommunens kassekredit ud over det aftalte kreditmaksimum skal træffes af kommunalbestyrelsen, idet der herved er tale om en ny lånoptagelse.

Hertil udtalt, at det i den forbindelse efter ministeriets opfattelse ikke har betydning, om det konkrete overtræk er begrundet i udgifter, som kommunen ikke har indflydelse på, ligesom det ikke har betydning, om det konkrete overtræk alene har fundet sted enkelte dage.

Dernæst udtalt, at det er Indenrigs- og Sundhedsministeriets opfattelse, at den såkaldte kassekreditregel i lånebekendtgørelsens § 10, jf. Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 295 af 26. april 2001 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v., ikke har betydning for spørgsmålet om fortolkningen af den kommunale styrelseslovs § 41 i relation til træk på kommunens kassekredit. Kassekreditreglen i lånebekendtgørelsens § 10 udgør således ikke en fravigelse af delegationsforbuddet i den kommunale styrelseslovs § 41, idet bestemmelsen alene regulerer størrelsen af det tilladte træk på kommunens kassekreditter over en 12 måneders periode.

Den fulde tekst

Udtalelse afgivet af Indenrigs- og Sundhedsministeriet om træk på kommunens kassekredit ud over maksimum

 

 

Fuglebjerg Kommunalbestyrelse
Byagervej 1
4250 Fuglebjerg

I brev af 14. august 2001 (j. nr. 00.01K03-0003) har Fuglebjerg Kommune klaget over Tilsynsrådet for Vestsjællands Amts udtalelse af 11. juli 2001, hvoraf det fremgår, at et overtræk på kommunens kassekredit er at betragte som en ny lånoptagelse, og at en beslutning om overtræk af kassekreditten således skal træffes af kommunalbestyrelsen i overensstemmelse med § 41 i lov om kommunernes styrelse.

Efter Fuglebjerg Kommunes opfattelse er tilsynsrådets afgørelse urigtig og i visse tilfælde til hinder for en hensigtsmæssig og lovlig økonomisk administration.

Det fremgår af sagen, at økonomiudvalget i Fuglebjerg Kommune på udvalgets møde den 24. januar 2000 blev orienteret om, at der den 31. december 1999 havde været overtræk på kommunens kassekredit på 1,7 mio. kr. Det blev i den forbindelse anført, at overtrækket ikke havde haft konsekvenser i form af gebyrer, strafrenter eller afviste betalinger.

På økonomiudvalgets møde den 8. august 2000 forelå et notat fra kommunaldirektøren i Fuglebjerg Kommune, hvoraf det fremgik, at kommunens kassekredit på ny blev overtrukket den 30. juni 2000 med 1,8 mio. kr. og den 31. juli 2000 med 5,0 mio. kr.

Af notatet fremgår bl.a. følgende:

"Økonominotat - budget og opfølgning

....

Likviditetsbudget 2000

Likviditeten har igennem hele år 2000 været under pres, da de områder der havde et underforbrug i 1999 overførte og brugte af positivt overførte beløb. Samtidig har områder med negative overførsler ikke nedbragt underskuddet - de blev faktisk større i løbet af første halvår.

Dette har betydet at loftet på kassekreditten på 10,0 mio. kr. er blevet overskredet på følgende dage:

30. juni 2000 (11,8 mio.kr.) og 31. juli 2000 (15,0 mio.kr.).

Der er tale om enkeltstående dage ved månedsskift, men alligevel er det med til at give indtryk af den stadig mere pressede likviditet. Det må allerede nu forudsiges, at der er stor sandsynlighed for at kassekreditten bliver overtrukket den 31. december 2000.

Kommunaldirektøren har ved flere lejligheder drøftet den pressede likviditet med kommunens revision. Kommunernes Revision har ved disse lejligheder gjort opmærksom på at kassekreditten ikke uden videre kan udvides, da kassekreditten betragtes som et dag til dag lån og derfor indgår i kommunens låneramme.

...."

Den 30. august 2000 rettede kommunalbestyrelsesmedlem Jørgen Frausing på vegne af Borgerlisten i Fuglebjerg Kommune henvendelse til Tilsynsrådet for Vestsjællands Amt med henblik på en tilkendegivelse af, om overtrækkene på kommunens kassekredit var i overensstemmelse med den kommunale styrelseslovs § 41 og i givet fald hvilke sanktionsmuligheder, der kunne finde anvendelse.

Jørgen Frausing anførte i den forbindelse, at overtrækkene på kommunens kassekredit efter Borgerlistens opfattelse er en overtrædelse af den kommunale styrelseslovs § 41.

Den 3. januar 2001 fremsendte Fuglebjerg Kommunalbestyrelse en udtalelse om sagen til tilsynsrådet. Af udtalelsen fremgår bl.a. følgende:

"Fuglebjerg Kommune har såvel administrativt som politisk løbende i det seneste år forholdt sig til kommunens økonomiske situationer, herunder også likviditetsproblemerne.

Kommunens Økonomiudvalg er således blevet orienteret om overskridelser af kassekreditten, dels som orientering på økonomiudvalgsmøder, dels ved e-mails.

Administrativ blev der udarbejdet oplæg til genopretning af kommunens økonomi, som indgik ved budgetopfølgning for 2000 og ved udarbejdelse af budget 2001 - dette indgår allerede som bilag i tilsynsrådets sag.

Det fremgår af vedlagte bilag fra kommunens revisor, Kommunernes Revision, at kommunalbestyrelsen har taget konsekvensen af den pressede økonomiske situation ved budgetopfølgning for 2000 og ved budgetlægningen for 2001.

Det kan endvidere tilføjes, at kommunalbestyrelsen har godkendt en forhøjelse af kassekreditten til 15 mio. kr.

Det er således sikret, at 0-reglen overholdes, og at kassekreditten ikke overtrækkes. Herudover har kommunalbestyrelsen taget Kommunernes Revisions bemærkninger til efterretning.

Tværsocialistisk Gruppe kan ikke godkende svaret, da kommunalbestyrelsens vedtagelse om budgetopfølgningen for år 2000 ikke er blevet fulgt.

Borgerlisten kan ikke godkende svaret. Der vedlægges et særsynspunkt."

Udtalelsen var vedlagt en mindretalsudtalelse af 2. januar 2001 fra kommunalbestyrelsesmedlem Jørgen Frausing, hvoraf bl.a. fremgår følgende:

"1.

I 3. afsnit beskrives, at Økonomiudvalget er orienteret om overskridelserne, hvilket er korrekt, men orienteringen er som beskrevet i brev fra Borgerlisten af 30/8-2000 først sket lang tid efter at overtrækket har fundet sted.

F. eks. er overtrækket pr. 31/12-1999, således først meddelt den 24/1-2000, på det møde hvor Borgerlisten forespurgte til et evt. overtræk, det skal således præciseres, at det ikke var borgmesteren der på egen foranledning fremkom med oplysningen om overtrækket.

2.

I 4. afsnit beskrives, at der er udarbejdet oplæg til genopretning af kommunens økonomi, og i 5. afsnit beskrives, at kommunalbestyrelsen har taget konsekvensen af den pressede økonomi ved budgetopfølgning for 2000, det er ikke korrekt, der er ikke i kommunalbestyrelsen vedtaget alle de besparelsesforslag til budget 2000 som er beskrevet i økonominotat af 3/8-2000.

3.

Det er dermed heller ikke korrekt, at der med de nævnte tiltag, er sikret, at 0-reglen overholdes. Overholdelse af 0-reglen kan f. eks. ikke sikres ved at forøge kassekreditten."

I brev af 11. juli 2001 til Fuglebjerg Kommune udtalte Tilsynsrådet for Vestsjællands Amt bl.a. følgende:

"I nærværende sag finder tilsynsrådet det godtgjort, at kassekreditten er overskredet. I den forbindelse henvises til styrelseslovens § 41. Af denne bestemmelse fremgår det, at beslutning om en låneoptagelse indledningsvis skal træffes af kommunalbestyrelsen, og at denne kompetence som udgangspunkt ikke kan delegeres til andre organer. Overskridelse af en kassekredit, er omfattet af denne bestemmelse, idet beløb over kassekredittens loft, antages at være en ny låneoptagelse.

Det fremgår af sagen, at kommunalbestyrelsen ikke har truffet en beslutning om overskridelse af kassekreditten, men først efterfølgende har godkendt overtrækket. Styrelseslovens § 41 er dermed efter tilsynsrådets opfattelse, blevet overtrådt.

...

Uanset baggrunden for, at der i den enkelte situation har været overtræk, er der efter rådets opfattelse ikke fremført forhold, som samlet set giver en saglig begrundelse for det skete."

I Fuglebjerg Kommunes klage af 14. august 2001 er det bl.a. anført, at overtrækket på kommunens kassekredit alene har fundet sted på 4 enkelte dage ved månedens udgang, og at overtrækkene har været begrundet i meget store enkeltudgifter, hvor kommunen har været uden indflydelse på betalingsterminen.

I klagen er det endvidere anført, at en kommune skal iagttage den kommunale styrelseslovs bestemmelser om en forsvarlig og fornuftig økonomisk forvaltning, der sikrer de lavest mulige driftsudgifter.

Fuglebjerg Kommune har hertil anført, at en kassekredit således skal have den nødvendige størrelse, men på den anden side ikke skal være større, end den kan dække de sædvanlige og løbende driftsudgifter.

Fuglebjerg Kommune har endvidere anført, at en kassekredit som udgangspunkt er et lån, der dog har det særegne karakteristika, at hovedstolen er variabel. Det er således almindelig kendt og anerkendt, at kreditgiveren honorerer betalinger, selv om hovedstolen overskrider det aftalte kreditmaksimum.

Kommunen har desuden anført, at den principielle beslutning om at optage en kassekredit er omfattet af den kommunale styrelseslovs § 41, mens de daglige træk på kreditten kan foretages uden kommunalbestyrelsens godkendelse - også selv om kredittens maksimum herved overskrides.

Efter kommunens opfattelse har en sådan fortolkning af den kommunale styrelseslovs § 41 støtte i bestemmelsens ordlyd, hvoraf det fremgår, at beslutning om optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtelser skal træffes af kommunalbestyrelsen, medmindre indenrigs- og sundhedsministeren fastsætter andet.

Det er således Fuglebjerg Kommunes opfattelse, at indenrigs- og sundhedsministeren i § 10 i bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. har fastsat særlige bestemmelser for den daglige anvendelse af en kassekredit.

Det er endvidere Fuglebjerg Kommunes opfattelse, at den nævnte fortolkning af den kommunale styrelseslovs § 41 tillige kan finde støtte i lovens § 40, stk. 2, hvoraf det fremgår, at foranstaltninger, der er påbudt ved lov eller anden bindende retsforskrift, om fornødent kan iværksættes uden kommunalbestyrelsens forudgående bevililng, men bevilling må da indhentes snarest muligt.

Efter kommunens opfattelse er det således i den kommunale styrelseslovs § 40, stk. 2, forudsat direkte, at der kan foreligge situationer, hvor betaling af en ydelse er påkrævet. Kommunen har således anført, at det ikke forekommer logisk, at kommunens overholdelse af love eller andre bindende retsforskrifter er afhængig af, om nødvendig kassekredit hermed risikerer at blive overtrukket.

Fuglebjerg Kommune har endvidere bemærket, at et behov for overtræk på en kassekredit må antages at opstå med kort varsel og under omstændigheder, hvor det kan være vanskeligt eller umuligt både at få samlet en beslutningsdygtig kommunalbestyrelse og overholde lovmæssige eller på anden vis fastsatte betalingsfrister, hvorfor den løsning der er anvendt i kommunen med en efterfølgende orientering af økonomiudvalget, må være den mest hensigtsmæssige.

I brev af 20. august 2001 anmodede Indenrigsministeriet, nu Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Tilsynsrådet for Vestsjællands Amt om en udtalelse i anledning af Fuglebjerg Kommunes klage.

I brev af 15. november 2001 udtalte Tilsynsrådet for Vestsjællands Amt, at tilsynsrådet ikke har yderligere bemærkninger end dem, der fremgår af tilsynsrådets udtalelse af 11. juni 2001.

Indenrigs- og Sundhedsministeriets udtalelse:

Det tilsyn, som de almindelige tilsynsmyndigheder udøver over for kommunerne, er et retligt tilsyn. Tilsynet omfatter kun spørgsmål om, hvorvidt der er sket en tilsidesættelse af lovgivningen, herunder offentligretlige grundsætninger, jf. § 61 i lov om kommunernes styrelse (lovbekendtgørelse nr. 629 af 29. juni 2001).

Indenrigs- og Sundhedsministeriet er ikke almindelig klageinstans i forhold til tilsynsrådene, men ministeriet fører tilsyn med, at tilsynsrådene ikke tilsidesætter lovgivningen, og at tilsynsrådenes udtalelser ikke er udtryk for en urigtig retsopfattelse eller hviler på et urigtigt faktisk grundlag, jf. § 61 a i lov om kommunernes styrelse.

§ 41 i lov om kommunernes styrelse har følgende ordlyd:

"Beslutning om optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtelser skal, medmindre indenrigsministeren fastsætter andet, træffes af kommunalbestyrelsen".

Bestemmelsen forudsætter, at kompetencen til at træffe de nævnte beslutninger ikke kan delegeres fra kommunalbestyrelsen til andre organer, herunder til den kommunale forvaltning.

Bestemmelsen omfatter også beslutning om optagelse af en kassekredit, herunder kassekredittens størrelse og vilkår. Det vil herefter kunne overlades til forvaltningen at trække på kassekreditten, som er en (negativ) del af kassebeholdningen.

Der henvises til den kommenterede kommunale styrelseslov, 2000, side 173.

Efter Indenrigs- og Sundhedsministeriets opfattelse følger det således af den kommunale styrelseslovs § 41, at beslutning om træk på kommunens kassekredit ud over det aftalte kreditmaksimum skal træffes af kommunalbestyrelsen, idet der herved er tale om en ny lånoptagelse.

Det har i den forbindelse efter ministeriets opfattelse ikke betydning, om det konkrete overtræk er begrundet i udgifter, som kommunen ikke har indflydelse på, ligesom det ikke har betydning, om det konkrete overtræk alene har fundet sted enkelte dage.

Det er endvidere Indenrigs- og Sundhedsministeriets opfattelse, at den såkaldte kassekreditregel i lånebekendtgørelsens § 10, jf. Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 295 af 26. april 2001 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v., ikke har betydning for spørgsmålet om fortolkningen af den kommunale styrelseslovs § 41 i relation til træk på kommunens kassekredit.  

Kassekreditreglen i lånebekendtgørelsens § 10 udgør således ikke en fravigelse af delegationsforbuddet i den kommunale styrelseslovs § 41, idet bestemmelsen alene regulerer størrelsen af det tilladte træk på kommunens kassekreditter over en 12 måneders periode.

For så vidt angår det af Fuglebjerg Kommune anførte om, at der til støtte for den af Fuglebjerg Kommune anvendte fremgangsmåde kan henvises til den kommunale styrelseslovs § 40, stk. 2, skal Indenrigs- og Sundhedsministeriet bemærke, at den kommunale styrelseslovs § 40, stk. 2, 3. pkt. indeholder en fravigelse fra hovedreglen i den kommunale styrelseslovs § 40, stk. 2, 2. pkt., hvoraf det fremgår, at foranstaltninger, der vil medføre indtægter eller udgifter, som ikke er bevilget i forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet, ikke må iværksættes, før kommunalbestyrelsen har meddelt den fornødne bevilling. Den kommunale styrelseslovs § 40, stk. 2, 3. pkt., indeholder således en udtømmende opregning af tilfælde, hvor der om fornødent kan iværksættes foranstaltninger uden forudgående bevilling fra kommunalbestyrelsen.

Bestemmelsen regulerer imidlertid ikke finansieringen af de pågældende udgifter, herunder om finansiering i form af lån skal besluttes af kommunalbestyrelsen.

Ministeriet er således enigt med Tilsynsrådet for Storstrøms Amt i, at de omhandlede overtræk på kommunens kassekredit er optaget i strid med § 41 i den kommunale styrelseslov.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har heller ikke i øvrigt fundet grundlag for at antage, at Tilsynsrådet for Storstrøms Amt ved udtalelsen af 11. juli 2001 har tilsidesat lovgivningen, eller at tilsynsrådets udtalelse hviler på et urigtigt faktisk grundlag.

På denne baggrund finder Indenrigs- og Sundhedsministeriet ikke anledning til at foretage videre i sagen.

Kopi af dette brev er sendt til Tilsynsrådet for Vestsjællands Amt og kommunalbestyrelsesmedlem Jørgen Frausing.

Med venlig hilsen

Louise Filt Beyer