Den fulde tekst

Ændringsforslag stillet den 30. maj 2005

Ændringsforslag

til 3. behandling af

Forslag til lov om ændring af forskellige skattelove

(Forenkling af reglerne om begrænset skattepligt m.v. og anpartsreglerne)

[af skatteministeren (Kristian Jensen)]

 

Af skatteministeren:

Til § 5

1) I indledningen ændres » og § 2 i lov nr. 1375 af 20. december 2004 og senest ved § 3 i lov nr. 325 af 18. maj 2005« til: », § 2 i lov nr. 1375 af 20. december 2004 og § 3 i lov nr. 325 af 18. maj 2005 og senest ved § 21 i lov nr. 386 af 27. maj 2005«.

[Konsekvensændring som følge af lov nr. 386 af 27. maj 2005 om beskatning af søfolk]

2) I den under nr. 1 foreslåede affattelse af § 2, stk. 2, ændres »§ 48 C, stk. 1« to steder til: »§ 9, stk. 1, i lov om beskatning af søfolk«.

[Konsekvensændring som følge af lov nr. 386 af 27. maj 2005 om beskatning af søfolk]

3) I den under nr. 1 foreslåede affattelse af § 2, stk. 3, ændres »samt 9-26 og 29« til: »og 9-29«.

[Konsekvensændring som følge af, at der efter 2. behandling blev indsat to nye numre, nr. 27 og 28, i kildeskattelovens § 2, stk. 1]

4) I det under nr. 1 foreslåede affattelse af § 2, stk. 8, ændres »9-26 og 29« to steder til: »9-29«.

[Konsekvensændring som følge af, at der efter 2. behandling blev indsat to nye numre, nr. 27 og 28, i kildeskattelovens § 2, stk. 1]

5) Nr. 7 udgår.

[Konsekvensændring som følge af lov nr. 386 af 27. maj 2005 om beskatning af søfolk]

6) I den under nr. 10 foreslåede ændring af § 48 E, stk. 3, ændres »9-26 og 29« til: »9-29«.

[Konsekvensændring som følge af, at der efter 2. behandling blev indsat to nye numre, nr. 27 og 28, i kildeskattelovens § 2, stk. 1]

7) I den under nr. 11 foreslåede ændring af § 48 E, stk. 8 , 1. pkt., ændres »9-26 og 29« til: »9-29«.

[Konsekvensændring som følge af, at der efter 2. behandling blev indsat to nye numre, nr. 27 og 28, i kildeskattelovens § 2, stk. 1]

Til § 6

8) I indledningen ændres »og lov nr. 1430 af 22. december 2004« til: », lov nr. 1430 af 22. december 2004 og § 22 i lov nr. 386 af 27. maj 2005«.

[Konsekvensændring som følge af lov nr. 386 af 27. maj 2005 om beskatning af søfolk]

9) I den under nr. 1 foreslåede ændring af § 9, stk. 1, ændres »9-26 og 29« til: »9-29«.

[Konsekvensændring som følge af, at der efter 2. behandling blev indsat to nye numre, nr. 27 og 28, i kildeskattelovens § 2, stk. 1]

Til § 11

10) I indledningen ændres »og senest ved lov nr. 1390 af 20. december 2004« til », lov nr. 1390 af 20. december 2004 og § 24 i lov nr. 386 af 27. maj 2005, og som ændres ved § 8 i det af Folketinget den 17. maj 2005 vedtagne forslag til lov om ændring af forskellige skattelove. (Investeringsselskaber og hedgeforeninger)«.

[Konsekvensændring som følge af lov nr. 386 af 27. maj 2005 om beskatning af søfolk og det af Folketinget den 17. maj 2005 vedtagne forslag til lov om ændring af forskellige skattelove. (Investeringsselskaber og hedgeforeninger) (L 98)]

11) Nr. 1 affattes således:

»1. § 4, stk. 1, nr. 12, ophæves.

Nr. 13-19 bliver herefter nr. 12-18.«

[Konsekvensændring som følge af det af Folketinget den 17. maj 2005 vedtagne forslag til lov om ændring af forskellige skattelove. (Investeringsselskaber og hedgeforeninger) (L 98)]

Ny paragraf

12) Efter § 16 indsættes som ny paragraf:

Ȥ 01

I lov nr. 386 af 27. maj 2005 om beskatning af søfolk foretages følgende ændringer:

1. I § 5, stk. 2, ændres »§ 2, stk. 1, litra j« til: »§ 2, stk. 2«.

2. I § 9, stk. 1, ændres »§ 2, stk. 1, litra j« to steder til: »§ 2, stk. 2«.

3. I § 9, stk. 2, ændres »§ 2, stk. 1, litra a« til: »§ 2, stk. 1, nr. 1«.

4. I § 10, stk. 1, ændres »§ 2, stk. 1, litra d« til: »§ 2, stk. 1, nr. 4«.«

[Ændring i lov nr. 386 af 27. maj 2005 af 4 henvisninger til bestemmelser i kildeskattelovens § 2, der ændres med lovforslaget]

Til § 17

13) I stk. 2, ændres »§ 14 og § 16« til: »og §§ 14, 16 og 01«.

[Teknisk ændring af lovforslagets ikrafttrædelsesbestemmelse som følge af, at der med ændringsforslag nr. 12 er indsat en ny paragraf efter § 16]

Bemærkninger

Til nr. 1

Ændringsforslaget skyldes lov nr. 386 af 27. maj 2005 om beskatning af søfolk.

Til nr. 2

Ændringsforslaget skyldes lov nr. 386 af 27. maj 2005 om beskatning af søfolk. Lov om beskatning af søfolk ophæver kildeskattelovens § 48 C med virkning fra den 1. juli 2005 og erstatter bestemmelsen med § 9 i lov om beskatning af søfolk. Ved ændringsforslag nr. 2 foreslås derfor en konsekvensændring, så kildeskattelovens § 2, stk. 2, henviser til § 9, stk. 1, i lov om beskatning af søfolk i stedet for til kildeskattelovens § 48 C, stk. 1.

Til nr. 3, 4, 6 og 7

Ændringsforslagene er konsekvensændringer som følge af, at der ved ændringsforslag nr. 2 til 2. behandling af lovforslaget blev indsat to nye numre, nr. 27 og 28, i kildeskattelovens § 2, stk. 1. Det tidligere nr. 27 blev nr. 29.

Til nr. 5

Ved ændringsforslag nr. 5 foreslås det, at lovforslagets § 5, nr. 7, udgår. Lovforslagets § 5, nr. 7, indeholder en ny affattelse af kildeskattelovens § 48 C, stk. 1.

Ændringsforslaget skyldes lov nr. 386 af 27. maj 2005 om beskatning af søfolk. Lov om beskatning af søfolk ophæver kildeskattelovens § 48 C med virkning fra den 1. juli 2005 og erstatter bestemmelsen med § 9 i lov om beskatning af søfolk.

Til nr. 8

Ændringsforslaget er en konsekvensændring som følge af lov nr. 386 af 27. maj 2005 om beskatning af søfolk.

Til nr. 9

Ændringsforslaget er en konsekvensændring som følge af, at der ved ændringsforslag nr. 2 til 2. behandling efter nr. 26 blev indsat to nye numre, nr. 27 og 28, hvorefter den tidligere nr. 27 blev nr. 29.

Til nr. 10

Ændringsforslaget skyldes lov nr. 386 af 27. maj 2005 om beskatning af søfolk og det af Folketinget den 17. maj 2005 vedtagne forslag til lov om ændring af forskellige skattelove. (Investeringsselskaber og hedgeforeninger) (L 98).

Til nr. 11

Ændringsforslaget skyldes det af Folketinget den 17. maj 2005 vedtagne forslag til lov om ændring af forskellige skattelove. (Investeringsselskaber og hedgeforeninger) (L 98).

Til nr. 12

Ændringsforslaget skyldes lov nr. 386 af 27. maj 2005 om beskatning af søfolk.

I ændringsforslaget foreslås foretaget et antal konsekvensrettelser i lov nr. 386 af 27. maj 2005 om beskatning af søfolk som følge af den foreslåede ændring af kildeskattelovens § 2 i nærværende lovforslag.

Til nr. 13

Der foreslås en teknisk ændring af lovforslagets ikrafttrædelsesbestemmelse som følge af, at der med ændringsforslag nr. 12 er indsat en ny paragraf efter § 16.