Den fulde tekst

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 31. maj 2005

Forslag

til

Lov om ændring af forskellige skattelove

(Forenkling af reglerne om begrænset skattepligt m.v. og anpartsreglerne)

 

§ 1

I lov om beskatning af fortjeneste ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 974 af 21. september 2004, som ændret ved § 35 i lov nr. 1384 af 20. december 2004, foretages følgende ændringer:

1. I § 11, stk. 6, to steder i § 13 a, stk. 2, og i § 13 a, stk. 8 , ændres »kildeskattelovens § 2, stk. 1, litra d« til: »kildeskattelovens § 2, stk. 1, nr. 4«.

2. I § 13 a, stk. 4, ændres »kildeskattelovens § 1 eller § 2, stk. 1, litra d« til: »kildeskattelovens § 1 eller § 2, stk. 1, nr. 4«.

§ 2

I lov om en arbejdsmarkedsfond, jf. lovbekendtgørelse nr. 694 af 20. august 2002, som ændret bl.a.ved § 3 i lov nr. 460 af 31. maj 2000 og § 1 i lov nr. 468 af 9. juni 2004 og senest ved § 4 i lov nr. 325 af 18. maj 2005, foretages følgende ændring:

1. I § 7, stk. 1, litra a, ændres »§ 1 eller § 2, stk. 1, litra a, c, g, j eller k,« til: »§ 1 eller § 2, stk. 1, nr. 1 eller 3, eller stk. 2.«

§ 3

I lov om beskatning ved dødsfald (dødsboskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 827 af 22. september 2003, som ændret bl.a. ved § 4 i lov nr. 460 af 31. maj 2000 og senest ved § 10 i lov nr. 325 af 18. maj 2005, foretages følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 3, udgår »§ 2, stk. 1, litra h,«.

2. I § 54, stk. 3 og 4 , og § 57, stk. 1, ændres »kildeskattelovens § 2, stk. 1, litra d eller e« til: »kildeskattelovens § 2, stk. 1, nr. 4 eller 5«.

3. I § 55, stk. 2, og § 56, stk. 2, udgår »§ 2, stk. 5,«.

§ 4

I lov om indskud på etableringskonto, jf. lovbekendtgørelse nr. 996 af 8. oktober 2004, foretages følgende ændring:

1. I § 11, stk. 2, ændres »kildeskattelovens § 2, stk. 1, litra d« til: »kildeskattelovens § 2, stk. 1, nr. 4«.

§ 5

I lov om opkrævning af indkomstskat samt kommunal og amtskommunal ejendomsværdiskat for personer m.v. (kildeskat), jf. lovbekendtgørelse nr. 678 af 12. august 2002, som ændret bl.a. ved § 2 i lov nr. 460 af 31. maj 2000, § 3 i lov nr. 1044 af 17. december 2002, § 7 i lov nr. 394 af 28. maj 2003, § 4 i lov nr. 221 af 31. marts 2004, § 1 i lov nr. 302 af 30. april 2004, § 2 i lov nr. 460 af 9. juni 2004, § 4 i lov nr. 468 af 9. juni 2004, § 2 i lov nr. 1375 af 20. december 2004 og § 3 i lov nr. 325 af 18. maj 2005 og senest ved § 21 i lov nr. 386 af 27. maj 2005, foretages følgende ændringer:

1. § 2 affattes således:

»§ 2. Pligt til at svare indkomstskat til staten påhviler endvidere personer, der ikke er omfattet af § 1, og dødsboer, der behandles i udlandet, jf. dødsboskattelovens § 1, stk. 3, for så vidt de pågældende personer eller dødsboer:

1) Erhverver indkomst i form af vederlag for personligt arbejde i tjenesteforhold udført her i landet. Skattepligten omfatter endvidere vederlag for påtagelse af indskrænkninger i adgangen til fri erhvervsudøvelse (konkurrenceklausuler), når det modtagne vederlag har sammenhæng med et nuværende eller tidligere tjenesteforhold her i landet. Det er uden betydning for skattepligten, hvilken form vederlaget udbetales i, samt om retten til indkomsten eller vederlaget er erhvervet efter ophør af arbejdet her i landet.

2) Erhverver indkomst i form af vederlag for medlemskab af eller som medhjælp for bestyrelser, udvalg, kommissioner, råd og lign. Det er uden betydning for skattepligten, hvilken form vederlaget udbetales i.

3) Erhverver indkomst i form af vederlag for personligt arbejde i forbindelse med at være stillet til rådighed for at udføre arbejde her i landet. Det er uden betydning for skattepligten, hvilken form vederlaget udbetales i.

4) Udøver et erhverv med fast driftssted her i landet, jf. dog stk. 9. Udøvelse af erhverv om bord på et skib med hjemsted her i landet anses for udøvelse af erhverv med fast driftssted her i landet, såfremt udøvelse af det pågældende erhverv, hvis det var udført i land, ville blive anset for udøvelse af erhverv med fast driftssted her i landet. Skattepligten omfatter udøvelse af erhverv med fast driftssted her i landet eller deltagelse i en erhvervsvirksomhed med fast driftssted her. Skattepligten omfatter endvidere indkomst i form af løbende ydelser hidrørende fra en sådan virksomhed eller fra afståelsen af en sådan virksomhed, når ydelserne ikke er udbytte, afdrag på et tilgodehavende, renter eller royalties. Skattepligten omfatter desuden bortforpagtning af en sådan virksomhed. Skattepligten omfatter endvidere fortjeneste eller tab ved afhændelse, afståelse eller opgivelse af formuegoder, der er knyttet til en sådan virksomhed. For så vidt angår aktier, omfatter skattepligten kun fortjeneste, tab og udbytte på aktier omfattet af aktieavancebeskatningslovens § 3 opgjort efter reglerne for skattepligtige omfattet af § 1. Såfremt den skattepligtige bliver skattepligtig efter denne bestemmelse i forbindelse med ophør af skattepligt efter § 1 eller efter bestemmelserne i en dobbeltbeskatningsoverenskomst bliver hjemmehørende i udlandet, i Grønland eller på Færøerne, kan den skattepligtige vælge fortsat at være skattepligtig af fortjeneste, tab og udbytte opgjort efter reglerne for skattepligtige omfattet af § 1 af aktier i selskaber m.v., hvis formål er at fremme aktionærernes fælles erhvervsmæssige interesser gennem deres deltagelse som aftagere, leverandører eller på anden, lignende måde som led i den skattepligtiges erhvervsmæssige virksomhed her i landet. Tilsvarende gælder, hvis den skattepligtige modtager sådanne aktier efter aktieavancebeskatningslovens § 11 eller § 11 A samt dødsboskattelovens §§ 36-38. Bygge-, anlægs- eller monteringsarbejde anses for at udgøre et fast driftssted fra første dag.

5) Ejer fast ejendom her i landet eller har indtægter af samme eller af her i landet oprettet familiefideikommis, jf. lov nr. 139 af 1. maj 1954 § 2, stk. 1, herunder kapital båndlagt i overensstemmelse med reglerne i § 4 i lov nr. 563 af 4. oktober 1919 eller i § 6 i lov nr. 139 af 1. maj 1954. Skattepligten omfatter endvidere fortjeneste ved afståelse af fast ejendom omfattet af ejendomsavancebeskatningsloven eller afskrivningslovens § 21.

6) Erhverver udbytter omfattet af ligningslovens § 16 A, stk. 1, bortset fra udlodninger fra obligationsbaserede investeringsforeninger som nævnt i aktieavancebeskatningslovens § 2 d, stk. 3, eller erhverver afståelsessummer omfattet af ligningslovens § 16 B, idet selskabsskattelovens § 2, stk. 1, litra c, 5. og 6. pkt., dog finder tilsvarende anvendelse.

7) Erhverver indkomst i form af vederlag, der ikke er omfattet af nr. 2, fra en virksomhed som rådgiver, konsulent eller anden lignende medhjælp for virksomheden, jf. dog stk. 7. Det er uden betydning for skattepligten, hvilken form vederlaget udbetales i.

8) Erhverver royalty hidrørende fra kilder her i landet, jf. § 65 C, stk. 4.

9) Erhverver indkomst i form af udbetalinger som nævnt i pensionsbeskatningslovens § 20, stk. 1 og 2, samt indkomstskattepligtige udbetalinger omfattet af pensionsbeskatningslovens § 46, stk. 1.

10) Erhverver indkomst her fra landet i form af pensioner i henhold til uafdækkede pensionstilsagn, der ikke omfattes af pensionsbeskatningsloven, eller sum til afløsning af dette pensionstilsagn samt pensioner, rådighedsløn og lignende ydelser, når disse har sammenhæng med et tidligere tjenesteforhold eller med et tidligere medlemskab af eller ydes til en tidligere medhjælp for bestyrelser, herunder kommunale bestyrelser m.v., Folketing, udvalg, kommissioner, råd og lign.

11) Erhverver indkomst her fra landet i form af udbetaling af pensionsopsparing eller pension og andre sociale ydelser udbetalt i henhold til lovgivningen, som ville være skattepligtig for en person omfattet af § 1.

12) Erhverver indkomst her fra landet i form af arbejdsløshedsdagpenge, sygedagpenge og andre ydelser, som træder i stedet for lønindkomst eller indkomst efter nr. 4, og som ville være skattepligtig for en person omfattet af § 1.

13) Erhverver indkomst her fra landet i form af stipendier, der udbetales i henhold til lov om statens uddannelsesstøtte.

14) Erhverver indkomst her fra landet i form af skattepligtig voksenuddannelsesstøtte (SVU), der udbetales til uddannelsessøgende i henhold til lov om statens voksenuddannelsesstøtte.

15) Erhverver indkomst her fra landet i form af skattepligtig elevstøtte m.m. i henhold til lov om arbejdsmarkedsuddannelser.

16) Erhverver indkomst her fra landet i form af skoleydelse, der udbetales af produktionsskoler i henhold til § 17 i lov om produktionsskoler.

17) Erhverver indkomst her fra landet i form af skolepraktikydelse, der ydes til elever efter § 66 k, stk. 1, i lov om erhvervsuddannelser.

18) Erhverver indkomst her fra landet i form af godtgørelse, der ydes efter § 11, stk. 1 og 2, i lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion.

19) Erhverver indkomst her fra landet i form af skattepligtig voksenuddannelsesstøtte (VUS), der udbetales til uddannelsessøgende i henhold til lov om støtte til voksenuddannelse, jf. § 23, stk. 2, i lov nr. 490 af 31. maj 2000 om statens voksenuddannelsesstøtte.

20) Erhverver indkomst her fra landet i form af elevstøtte, der ydes i henhold til lov om brobygningsforløb til ungdomsuddannelse.

21) Erhverver indkomst her fra landet i form af skoleydelse i henhold til § 3, stk. 3, og § 5, stk. 3 og 4, i lov om erhvervsgrunduddannelse m.v.

22) Erhverver indkomst her fra landet i form af tilskud, som ph.d.-studerende modtager fra stipendiegiver til afholdelse af rejseudgifter til studierejser i Danmark og i udlandet, herunder den godskrevne værdi af billetter og lign., når ydelsen berettiger den ph.d.-studerende til supplerende ph.d.-stipendium efter § 52 i lov om statens uddannelsesstøtte, jf. lovbekendtgørelse nr. 789 af 11. september 2003.

23) Erhverver indkomst her fra landet i form af godtgørelse i henhold til lov om godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse.

24) Erhverver indkomst her fra landet i form af støtte til beskæftigede, der deltager i uddannelse som led i jobrotationsordninger i henhold til § 20, stk. 4, i lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik, jf. § 134 i lov nr. 419 af 10. juni 2003 om en aktiv beskæftigelsesindsats.

25) Erhverver indkomst her fra landet i form af uddannelsesgodtgørelse m.v., jobrotationsydelse og aktiveringsydelse m.v., der udbetales til ledige i henhold til § 40 og § 41 i lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik, jf. § 17, § 20, stk. 4, og § 21 i lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik, jf. § 134 i lov nr. 419 af 10. juni 2003 om en aktiv beskæftigelsesindsats.

26) Erhverver indkomst her fra landet i form af skattepligtig del af tilskudsbevillinger til forskning, der administreres af Forskningsstyrelsen, for så vidt disse ikke er omfattet af nr. 1.

27) Erhverver stipendium til dækning af leveomkostninger efter lov om universiteter (universitetsloven).

28) Erhverver stipendium til dækning af leveomkostninger efter lov om stipendier til visse udenlandske studerende ved korte og mellemlange videregående uddannelser.

29) Erhverver indkomst her fra landet i form af vederlag til domsmænd og nævninge ved domstolene.

Stk. 2. Stk. 1, nr. 1, finder tilsvarende anvendelse for personer og dødsboer, som erhverver indkomst i form af vederlag for personligt arbejde i tjenesteforhold udført om bord på skib eller fly med hjemsted her i landet eller for arbejde udført i tilknytning hertil. Med skib eller fly med hjemsted her i landet sidestilles skib eller fly, der har hjemsted på Færøerne, i Grønland eller i udlandet, såfremt det uden besætning overtages til befragtning af dansk rederi eller luftfartsselskab. Skib eller fly med hjemsted her i landet, som uden besætning overtages til befragtning af udenlandsk rederi eller luftfartsselskab, anses ikke for skib eller fly med hjemsted her i landet. Foretages der indeholdelse af skat efter § 9, stk. 1, i lov om beskatning af søfolk, indrømmes der ikke fradrag for udgifter ved indkomstopgørelsen. Ved indeholdelsen af skat i henhold til § 9, stk. 1, i lov om beskatning af søfolk, er indkomstskattepligten i medfør af dette stykke endeligt opfyldt.

Stk. 3. Skattepligten i medfør af stk. 1, nr. 1, 2, 4, 5, 7 og 9-29, og stk. 2 omfatter alene de dér nævnte indtægter. Udgifter kan kun fratrækkes, i det omfang de vedrører disse indtægter, jf. dog stk. 2, 4. og 5. pkt., og afsnit I A.

Stk. 4. Skattepligten i medfør af stk. 1, nr. 3, er endeligt opfyldt ved indeholdelse af skat efter § 48 B. Den skattepligtige kan dog vælge at blive beskattet, som om den pågældende var omfattet af stk. 1, nr. 1. Valget skal træffes senest den 1. maj i året efter det pågældende indkomstår. Valget kan omgøres inden udløbet af den frist, der er nævnt i skattestyrelseslovens § 3, stk. 1.

Stk. 5. Skattepligten i medfør af stk. 1, nr. 6, er endeligt opfyldt ved indeholdelse af udbytteskat efter § 65 eller ved den skat, som skal betales efter § 65 A, stk. 1.

Stk. 6. Skattepligten i medfør af stk. 1, nr. 8, er endeligt opfyldt ved indeholdelse af royaltyskat efter § 65 C.

Stk. 7. Skattepligten i medfør af stk. 1, nr. 7, omfatter kun personer, der har været skattepligtige efter § 1, stk. 1, nr. 1. Det er en betingelse, at personen har eller på noget tidspunkt inden for de seneste 5 år forud for ophøret af den fulde skattepligt har haft direkte eller indirekte del i ledelsen af, kontrollen med eller kapitalen i den virksomhed, der udreder vederlaget. Ved afgørelsen heraf henses, når den udbetalende virksomhed er et selskab m.v., til, om personen ejer eller har ejet 25 pct. eller mere af aktiekapitalen eller råder eller har rådet over mere end 50 pct. af stemmeværdien i selskabet. Bestemmelserne i aktieavancebeskatningslovens § 11, stk. 3, finder tilsvarende anvendelse. Er den udbetalende virksomhed personligt ejet, henses til, om den pågældende person ejer eller har ejet 25 pct. eller mere af egenkapitalen eller har eller har haft afgørende indflydelse i virksomheden. De kriterier, der gælder for aktionærer, finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 8. En indkomst omfattes ikke af stk. 1, nr. 1, 2, 7 og 9-29, når den udbetales af:

1) Fremmede magters herværende diplomatiske repræsentationer og medlemmer af sådanne samt fremmede magters herværende udsendte konsuler.

2) En fysisk eller juridisk person, der ikke har hjemting her i landet. Hvis den, for hvis regning udbetalingen foretages ikke har hjemting her i landet, men udbetalingen foretages af en fysisk eller juridisk person, som er skattepligtig efter stk. 1, nr. 4, eller selskabsskattelovens § 2, stk. 1, litra a, omfattes indkomsten dog af stk. 1, nr. 1, 2, 7 og 9-29.

Stk. 9. Salgsvirksomhed udelukkende i form af fjernsalg gennem en repræsentant med fuldmagt til at binde fuldmagtsgiveren, men som ikke er ansat som lønmodtager af denne, medfører ikke fast driftssted for fuldmagtsgiveren. Ved fjernsalg forstås repræsentantens ordremodtagelse fra danske eller udenlandske kunder via telefon, telex, telefax, post, EDI (Electronic Data Interchange), internettet el.lign. Det er en betingelse, at hverken fuldmagtsgiveren eller en hermed nærtstående person, jf. ligningslovens § 16 H, stk. 2, 3. og 4. pkt., eller en fond eller trust stiftet af fuldmagtsgiveren eller dennes nærtstående eller et selskab, som i fællesskab kontrolleres, jf. ligningslovens § 16 H, stk. 2, 2. pkt., af denne kreds af personer, nærtstående, fonde og truster eller en fond eller trust stiftet af et kontrolleret selskab i Danmark, udøver erhvervsvirksomhed, der står i forbindelse med repræsentantens salg.«

2. I § 5 A, stk. 3, ændres »Pensionsudbetalinger, ventepenge og lign. som nævnt i kildeskattelovens § 2, stk. 1, litra b, jf. § 43, stk. 2, litra b, c, f og g,« til: »Pensionsudbetalinger, efterløn, overgangsydelse, ventepenge og lign. som nævnt i § 2, stk. 1, nr. 9-11 og 13,«.

3. I § 33 C, stk. 9, ændres »§ 2, stk. 1, litra d eller e« til: »§ 2, stk. 1, nr. 4 eller 5«.

4. I § 40 ændres »§ 2, stk. 1, litra i« til: »§ 2, stk. 1, nr. 8«.

5. I § 44, litra b, og § 46, stk. 4 , ændres »§ 2, stk. 1, litra d« til: »§ 2, stk. 1, nr. 4«.

6. § 48 B affattes således:

»§ 48 B. For personer, der efter § 2, stk. 1, nr. 3, er skattepligtige af vederlag for personligt arbejde i forbindelse med at være stillet til rådighed for at udføre arbejde her i landet, beregnes skatten som 30 pct. af bruttoindtægten, herunder eventuel godtgørelse til dækning af udgifter til rejse og ophold m.v.«

7. I § 48 E, stk. 1, ændres »§ 2, stk. 1, litra d« til: »§ 2, stk. 1, nr. 4«.

8. I § 48 E, stk. 2, 1. pkt., ændres »§ 2, stk. 1, litra a« til: »§ 2, stk. 1, nr. 1«.

9. I § 48 E, stk. 3, nr. 1 og 3, ændres »§ 2, stk. 1, litra a-d eller j« til: »§ 2, stk. 1, nr. 1-4, 7 eller 9-29, eller stk. 2«.

10. I § 48 E, stk. 8, 1. pkt., ændres »§ 2, stk. 1, litra a-d eller j« til: »§ 2, stk. 1, nr. 1-4, 7 eller 9-29, eller stk. 2«.

11. I § 65 A, stk. 1 og 2 , ændres »§ 2, stk. 1, litra f« til: »§ 2, stk. 1, nr. 6«.

12. I § 65 C, stk. 1, ændres »§ 2, stk. 1, litra i« til: »§ 2, stk. 1, nr. 8«.

§ 6

I lov om kommunal indkomstskat, jf. lovbekendtgørelse nr. 199 af 24. marts 2003, som ændret ved § 6 i lov nr. 1386 af 20. december 2004, lov nr. 1430 af 22. december 2004 og § 22 i lov nr. 386 af 27. maj 2005, foretages følgende ændringer:

1. I § 9, stk. 1, ændres »§ 2, stk. 1, litra a, b, d og e« til: »§ 2, stk. 1, nr. 1, 2, 4, 5, 7 og 9-29«.

2. I § 9, stk. 1, 3. pkt., ændres »§ 2, stk. 1, litra j« til: »§ 2, stk. 2«.

§ 7

I lov om ansættelse og opkrævning m.v. af skat ved kulbrinteindvinding, jf. lovbekendtgørelse nr. 793 af 29. september 1993, som ændret bl.a. ved § 11 i lov nr. 1219 af 27. december 1996 og § 12 i lov nr. 166 af 24. marts 1999 og senest ved § 6 i lov nr. 221 af 31. marts 2004, foretages følgende ændring:

1. I § 12, stk. 2, ændres »kildeskattelovens § 2, stk. 1, litra a« til: »kildeskattelovens § 2, stk. 1, nr. 1«.

§ 8

I lov om beskatning af indkomst i forbindelse med kulbrinteindvinding i Danmark (kulbrinteskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 792 af 29. september 1993, som ændret bl.a. ved § 12 i lov nr. 374 af 18. maj 1994, § 11 i lov nr. 313 af 17. maj 1995, § 21 i lov nr. 1223 af 27. december 1996, § 7 i lov nr. 910 af 16. december 1998 og § 5 i lov nr. 221 af 31. marts 2004 og senest ved § 9 i lov nr. 458 af 9. juni 2004, foretages følgende ændring:

1. I § 21, stk. 2, ændres »kildeskattelovens § 2, stk. 1, litra a« til: »kildeskattelovens § 2, stk. 1, nr. 1«.

§ 9

I lov om skattemæssig behandling af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle kontrakter (kursgevinstloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 964 af 21. september 2004, foretages følgende ændring:

1. I § 42, stk. 11, ændres »kildeskattelovens § 2, stk. 1, litra e« to steder til: »kildeskattelovens § 2, stk. 1, nr. 5«.

§ 10

I lov om påligningen af indkomstskat til staten (ligningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 995 af 7. oktober 2004, som ændret bl.a. ved § 2 i lov nr. 1392 af 20. december 2004 og senest ved § 8 i lov nr. 325 af 18. maj 2005, foretages følgende ændringer:

1. I § 9 F, stk. 1, ændres »kildeskattelovens § 2, stk. 1, litra a« to steder til »kildeskattelovens § 2, stk. 1, nr. 1«.

2. I § 12 B, stk. 10, ændres »kildeskattelovens § 1 eller § 2, stk. 1, litra d« til: »kildeskattelovens § 1, eller § 2, stk. 1, nr. 4«.

3. I § 28, stk. 4 og 5 , ændres »kildeskattelovens § 2, stk. 1, litra a, eller kildeskattelovens § 2, stk. 1, litra b, jf. kildeskattelovens § 43, stk. 2, litra a« til: »kildeskattelovens § 2, stk. 1, nr. 1 eller 2«.

4. I § 30 A, stk. 1, nr. 2, ændres »personskattelovens § 4, stk. 1, nr. 10, 12 eller 13« til: »personskattelovens § 4, stk. 1, nr. 10 eller 12«.

5. I § 31, stk. 1, indsættes som 6. pkt.:

»Tilsvarende gælder for tildeling af friplads efter lov om universiteter (universitetsloven) eller lov om stipendier til visse udenlandske studerende ved korte og mellemlange videregående uddannelser.«

6. I § 33 A, stk. 2, indsættes som 2. pkt.:

»Tilsvarende finder stk. 1 ikke anvendelse for lønindkomst erhvervet fra den danske stat eller anden offentlig myndighed, hvis lønnen er fastsat i henhold til en kollektiv aftale og det ikke udtrykkeligt fremgår af denne aftale, at lønnen er fastsat under hensyn til lempelse efter stk. 1.«

§ 11

I lov om indkomstskat for personer m.v. (personskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 772 af 29. august 2003, som ændret bl.a. ved § 6 i lov nr. 460 af 31. maj 2000, § 9 i lov nr. 221 af 31. marts 2004 og § 5 i lov nr. 1386 af 20. december 2004, lov nr. 1390 af 20. december 2004 og § 24 i lov nr. 386 af 27. maj 2005, og som ændres ved § 8 i det af Folketinget den 17. maj 2005 vedtagne forslag til lov om ændring af forskellige skattelove. (Investeringsselskaber og hedgeforeninger), foretages følgende ændringer:

1. § 4, stk. 1, nr. 12, ophæves.

Nr. 13-19 bliver herefter nr. 12-18.

2. § 4, stk. 6, ophæves.

Stk. 7 og 8 bliver herefter stk. 6 og 7.

3. I § 4, stk. 7, der bliver stk. 6, ændres »reglen i stk. 1, nr. 13« til: »reglen i stk. 1, nr. 12«.

4. I § 10, stk. 5, ændres »kildeskattelovens § 43, stk. 1, eller stk. 2, litra b, c, d og f« til: »kildeskattelovens § 2, stk. 1, nr. 1 og 9-13, eller stk. 2, 1-3. pkt«.

5. I § 13, stk. 6, ændres to steder »§ 4, stk. 1, nr. 10, 12 eller 13« til: »§ 4, stk. 1, nr. 10 eller 12«.

§ 12

I skattekontrolloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 869 af 12. august 2004, som ændret ved § 4 i lov nr. 1388 af 20. december 2004, § 3 i lov nr. 1389 af 20. december 2004, § 1 i lov nr. 1441 af 20. december 2004 og § 2 i lov nr. 325 af 18. maj 2005, foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 1, nr. 2, ændres »kildeskattelovens § 2, stk. 1, litra c, f eller i« til: »kildeskattelovens § 2, stk. 1, nr. 3, 6 eller 8«.

2. I § 2, stk. 2, ændres »kildeskattelovens § 2, stk. 1, litra c, og som har valgt at blive beskattet efter kildeskattelovens § 2, stk. 1, litra a« til: »kildeskattelovens § 2, stk. 1, nr. 3, og som har valgt at blive beskattet efter kildeskattelovens § 2, stk. 1, nr. 1«.

3. I § 4, stk. 1, nr. 2, ændres », 12 eller 13« til: »eller 12«.

§ 13

I lov om skattefri virksomhedsomdannelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 768 af 12. oktober 1999, som ændret ved § 4 i lov nr. 874 af 3. december 1999, § 17 i lov nr. 958 af 20. december 1999 og § 3 i lov nr. 339 af 16. maj 2001, foretages følgende ændring:

1. I § 1, stk. 3, ændres », 12 og 13« til: »og 12«.

§ 14

I lov om skattemæssig opgørelse af varelagre m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 918 af 2. december 1993, som ændret ved § 7 i lov nr. 487 af 12. juni 1996, § 21 i lov nr. 1219 af 27. december 1996 og § 12 i lov nr. 434 af 26. juni 1998, foretages følgende ændring:

1. I § 4 ændres »kildeskattelovens § 2, stk. 1, litra d« to steder til: »kildeskattelovens § 2, stk. 1, nr. 4«.

§ 15

I lov om indkomstbeskatning af selvstændige erhvervsdrivende (virksomhedsskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 830 af 2. august 2004, som ændret ved § 2 i lov nr. 1376 af 20. december 2004, foretages følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 1, 2. pkt., og § 22 a, stk. 7 , ændres », 12 eller 13« til: »eller 12«.

2. I § 22 a, stk. 3, nr. 2, ændres », 12 og 13« til: »og 12«.

§ 16

I lov nr. 974 af 5. december 2003 om indgåelse af aftale mellem Kongeriget Danmark og Kongeriget Sverige om visse skattespørgsmål (grænsegængeraftale) foretages følgende ændring:

1. I § 2, stk. 1, ændres »litra a« til: »nr. 1«.

§ 17

I lov nr. 386 af 27. maj 2005 om beskatning af søfolk foretages følgende ændringer:

1. I § 5, stk. 2, ændres »§ 2, stk. 1, litra j« til: »§ 2, stk. 2«.

2. I § 9, stk. 1, ændres »§ 2, stk. 1, litra j« to steder til: »§ 2, stk. 2«.

3. I § 9, stk. 2, ændres »§ 2, stk. 1, litra a« til: »§ 2, stk. 1, nr. 1«.

4. I § 10, stk. 1, ændres »§ 2, stk. 1, litra d« til: »§ 2, stk. 1, nr. 4«.

§ 18

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 2. §§ 1-9, § 10, nr. 1-3, 5 og 6, § 11, nr. 4, § 12, nr. 1 og 2, og §§ 14, 16 og 17 har virkning fra og med indkomståret 2006.

Stk. 3. § 10, nr. 4, § 11, nr. 1-3 og 5, § 12, nr. 3, § 13 og § 15 har virkning for indkomst fra en virksomhed eller en del af en virksomhed, som den skattepligtige erhverver i indkomståret 2006 eller senere indkomstår.

Stk. 4. Har en skattepligtig i indkomståret 2005 eller tidligere indkomstår erhvervet en virksomhed, hvorfra indkomsten for indkomståret 2005 eller tidligere indkomstår er omfattet af personskattelovens § 4, stk. 1, nr. 12, kan den skattepligtige i forbindelse med selvangivelsen for indkomståret 2006 eller senere indkomstår tilkendegive, at de regler, der er nævnt i stk. 3, skal finde anvendelse for virksomheden fra og med det pågældende indkomstår.

Stk. 5. Har en skattepligtig i indkomståret 2005 eller tidligere indkomstår erhvervet en virksomhed, hvorfra indkomsten i 2006 eller senere indkomstår bliver omfattet af personskattelovens § 4, stk. 1, nr. 12, som affattet ved lovbekendtgørelse nr. 772 af 29. august 2003, kan den skattepligtige i forbindelse med selvangivelsen for det pågældende indkomstår tilkendegive, at de regler, der er nævnt i stk. 3, skal finde anvendelse for virksomheden fra og med det pågældende indkomstår.

Stk. 6. Erhverver en skattepligtig i indkomståret 2006 eller senere indkomstår en virksomhed eller en del af en virksomhed ved arv eller gave, kan arvingen henholdsvis gavemodtageren i forbindelse med selvangivelsen for det pågældende indkomstår tilkendegive, at de regler, der er nævnt i stk. 3, ikke skal finde anvendelse for virksomheden, såfremt indkomsten fra den pågældende virksomhed for afdøde ved dødsfaldet henholdsvis gavegiveren på tidspunktet for gaven er omfattet af personskattelovens § 4, stk. 1, nr. 12, som affattet ved lovbekendtgørelse nr. 772 af 29. august 2003.