Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om valg af danske repræsentanter
til Europa-Parlamentet, lov om valg til Folketinget, lov om
vederlag og pension m.v. for de danske repræsentanter i
Europa-Parlamentet og lov om vederlag og pension m.v.
for ministre

(Ændringer som følge af udvidelsestraktaten og ændring af akten om almindelige direkte valg af repræsentanterne i Europa-Parlamentet, tilpasning af frister for optagelse på valglisten m.v.)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om valg af danske repræsentanter til Europa-Parlamentet, jf. lovbekendtgørelse nr. 264 af 18. april 2001, foretages følgende ændringer:

1. I lovens titel, § 5, stk. 1, og § 14, stk. 1, ændres »repræsentanter« til: »medlemmer«.

2. I § 1 ændres »16 danske repræsentanter« til: »14 danske medlemmer«.

3. I § 2, stk. 1, ændres »16 repræsentanter« til: »14 medlemmer«.

4. I § 6, stk. 1, udgår »senest«.

5. I § 6, stk. 2, ændres »repræsentant i« til: »medlem af«.

6. I § 8, 1. pkt., ændres »Repræsentanterne« til: »Medlemmerne«, og i 2. pkt. ændres »repræsentanterne i« til: »medlemmerne af«.

7. I § 37, stk. 3, ændres »en repræsentant« til: »et medlem« og »en repræsentants« til: »et medlems«.

8. I § 41 ændres »en repræsentant« to steder til: »et medlem«.

9. § 42, stk. 1, affattes således:

»Hvervet som medlem af Europa-Parlamentet er uforeneligt med hvervet som

1) medlem af regeringen,

2) medlem af Folketinget,

3) medlem af Europa-Kommissionen,

4) dommer, generaladvokat eller justitssekretær ved De Europæiske Fællesskabers Domstol eller Ret i Første Instans,

5) medlem af Den Europæiske Centralbanks direktion,

6) medlem af Revisionsretten for De Europæiske Fællesskaber,

7) De Europæiske Fællesskabers Ombudsmand,

8) medlem af Det Økonomiske og Sociale Udvalg under Det Europæiske Fællesskab og Det Europæiske Atomenergifællesskab,

9) medlem af udvalg eller organer, som er oprettet i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab og Det Europæiske Atomenergifællesskab med henblik på at administrere Fællesskabernes pengemidler eller udføre vedvarende direkte forvaltning,

10) medlem af Den Europæiske Investeringsbanks bestyrelse eller direktion eller ansat i denne og

11) tjenestemand eller anden ansat i aktiv tjeneste i De Europæiske Fællesskabers institutioner eller dertil knyttede organer eller organisationer eller i Den Europæiske Centralbank.«

10. I § 42, stk. 2, ændres »En repræsentant« til: »Et medlem«.

11. I § 43, 1. pkt., ændres »en repræsentants« til: »et medlems«.

§ 2

I lov om valg til Folketinget, jf. lovbekendtgørelse nr. 261 af 18. april 2001, som ændret ved lov nr. 459 af 7. juni 2001 og § 9 i lov nr. 145 af 25. marts 2002, foretages følgende ændring:

1. I § 18 indsættes som stk. 7:

» Stk. 7 . Hvis 15.-dagen før valgdagen er en lørdag eller søndag eller anden helligdag, fremrykkes den i stk. 2, 1. pkt., stk. 3 og stk. 4 nævnte frist for optagelse på valglisten, for så vidt angår vælgere, der tilflytter fra en anden kommune, eller som flytter inden for kommunen, til den umiddelbart forudgående søgnedag, som ikke er en lørdag.«

§ 3

I lov nr. 1094 af 29. december 1999 om vederlag og pension m.v. for de danske repræsentanter i Europa-Parlamentet foretages følgende ændringer:

1. I lovens titel, § 1, stk. 1, § 2 og § 3, 1. pkt., ændres »repræsentanter i« til: »medlemmer af«.

2. I § 1, stk. 3, ændres »En repræsentant« til: »Et medlem«, »en anden repræsentants« til: »et andet medlems«, »den hidtidige repræsentant« til: »det hidtidige medlem« og »repræsentanten« til: »medlemmet«.

3. I § 1, stk. 4, ændres »Repræsentanterne« til: »Medlemmerne«.

4. I § 4 ændres »repræsentanterne« til: »medlemmerne«.

§ 4

I lov om vederlag og pension m.v. for ministre, jf. lovbekendtgørelse nr. 1019 af 17. november 2000, som ændret ved lov nr. 453 af 7. juni 2001 og § 2 i lov nr. 1041 af 17. december 2002, foretages følgende ændring:

1. I § 2, stk. 1, 2. pkt., ændres »repræsentanter i« til: »medlemmer af«.

§ 5

Stk. 1. Loven træder i kraft den 12. december 2003, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Indenrigs- og sundhedsministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttrædelsen af lovens titel, § 1, § 2, stk. 1, § 5, stk. 1, § 6, stk. 2, § 8, § 14, stk. 1, § 37, stk. 3, § 41, § 42, stk. 1 og 2, og § 43 i lov om valg af danske repræsentanter til Europa-Parlamentet som ændret henholdsvis affattet ved denne lovs § 1, nr. 1-3 og 5-11, samt tidspunktet for ikrafttrædelsen af lovens titel, § 1, stk. 1, 3 og 4, og §§ 2-4 i lov om vederlag og pension m.v. for de danske repræsentanter i Europa-Parlamentet som ændret ved denne lovs § 3, og tidspunktet for ikrafttrædelsen af § 2, stk. 1, i lov om vederlag og pension m.v. for ministre som ændret ved denne lovs § 4. Ministeren kan herunder fastsætte, at de nævnte ændringer eller dele af disse træder i kraft på forskellige tidspunkter. Ministeren kan endvidere bestemme, hvornår de nævnte ændringer eller dele af disse har virkning, og kan fastsætte, at de nævnte ændringer eller dele af disse har virkning på forskellige tidspunkter.

Stk. 3. Indenrigs- og sundhedsministeren kan med virkning for valget til Europa-Parlamentet i 2004 fastsætte nærmere regler om behandlingen af anmodninger om optagelse på valglisten af personer, der vil have valgret efter § 3, stk. 1, nr. 2 og 3, i lov om valg af danske repræsentanter til Europa-Parlamentet, såfremt Tjekkiet, Estland, Cypern, Letland, Litauen, Ungarn, Malta, Polen, Slovenien og Slovakiet bliver medlemmer af Den Europæiske Union.

Givet på Amalienborg, den 9. december 2003

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Lars Løkke Rasmussen