Den fulde tekst

Ændringsforslag stillet den 7. juni 2005 uden for betænkningen

Ændringsforslag

til 2. behandling af

Forslag til lov om social service

(socialministeren (Eva Kjer Hansen)

 

 

Af socialministeren:

Til § 13

22) I s tk. 1, 2. pkt., indsættes efter »institutioner m.v.«: »samt borgere«.

[Henvendelse fra borgere om gratis specialrådgivning fra den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation (VISO)]

Bemærkninger

Til nr. 22

Ved ændringsforslaget gives der borgere adgang til gratis specialrådgivning ved den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation (VISO) i sager om specialundervisning og specialpædagogisk bistand svarende til borgeres adgang til specialrådgivning på det sociale område.

Det er en del af den statslige videns- og rådgivningsorganisations (VISO’s) opgave at betjene specialundervisningsområdet, og dette vil blive afspejlet i såvel sammensætningen af VISO’s faglige bestyrelse som VISO’s organisation i øvrigt, herunder det eksterne netværk, der knytter sig til organisationen.

Socialministeren fastsætter − efter forhandling med undervisningsministeren − nærmere regler i en bekendtgørelse om VISO’s virksomhed og organisering.

VISO er en landsdækkende netværksorganisation bestående af en mindre, central enhed tilknyttet et netværk bestående af specialister, der er placeret decentralt. Specialisterne vil være ansat i kommunale eller regionale specialundervisningstilbud, i den kommunale administration eller i private tilbud. Det vil sige, at personer, der indgår i netværket, forbliver lokalt i de tilbud, hvor de i øvrigt arbejder. VISO betjener sig via kontrakt af ydelser i netværket, og det er uden indflydelse herpå, om ekspertisen er knyttet til specialskoler eller for eksempel en almindelig folkeskole med ekspertise inden for en særlig børnegruppe.

Der nedsættes en faglig bestyrelse for VISO bestående af repræsentanter for staten, KL og regionerne i forening samt brugerorganisationerne. Undervisningsministeriet deltager, for så vidt angår specialundervisning, i fastlæggelsen af den overordnede indsats på VISO’s område, i løbende evalueringer af VISO’s virksomhed og i drøftelse af dimensioneringen af indsatsområderne inden for VISO’s samlede ramme. Endvidere indgår specialundervisning til børn og voksne i VISO’s årsrapport.

Undervisningsministeriet deltager i udpegningen af personer og institutioner med særlige kvalifikationer på specialundervisningsområdet til at varetage rådgivning og vejledende udredning vedrørende specialundervisning til børn og voksne inden for VISO’s virksomhed. Dette gælder ansættelsen af personer til VISO’s centrale enhed og personer til VISO’s netværk ved etableringen af VISO og fremover.

De nuværende amtskommunale videnscentre, der er oprettet i henhold til lov om social service, og som med kommunalreformen overgår til VISO, arbejder i dag tværfagligt og tværsektorielt og betjener således allerede i dag uddannelsesområdet. Denne ordning fortsætter.