Den fulde tekst

Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 7. juni 2005

Betænkning

over

Forslag til lov om ændring af forskellige love på sundhedsområdet og visse andre områder

(Konsekvensrettelser som følge af kommunalreformen)

[af indenrigs‑ og sundhedsministeren (Lars Løkke  ;Rasmussen)]

 

1. Ændringsforslag

Indenrigs- og sundhedsministeren har stillet 10 ændringsforslag til lovforslaget.

2. Udvalgsarbejdet

Lovforslaget blev fremsat den 24. februar 2005 og var til 1. behandling den 16. marts 2005. Lovforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Sundhedsudvalget.

Møder

Udvalget har behandlet lovforslaget i 9 møder.

Teknisk gennemgang af lovforslaget

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har på et møde den 2. marts 2005 givet udvalget en teknisk gennemgang af lovforslaget.

Høring

Et udkast til lovforslaget har inden fremsættelsen været sendt i høring, og indenrigs- og sundhedsministeren sendte den 1. december 2004 dette udkast til udvalget, jf. folketingsåret 2004-05, 1. samling, alm. del – bilag 105. Den 10. januar 2005, den 14. januar 2005 og den 24. februar 2005 sendte indenrigs- og sundhedsministeren de indkomne høringssvar til udvalget, jf. folketingsåret 2004-05, 1. samling, svar på spørgsmål 86, og folketingsåret 2004-05, 2. samling, alm. del – bilag 21. Den 24. februar 2005 sendte indenrigs- og sundhedsministeren endvidere et notat om høringssvarene til udvalget.

Politisk aftale

Lovforslaget er en del af den samlede lovgivningsmæssige gennemførelse af kommunalreformen.

Lovforslaget er således et led i udmøntningen af regeringens aftale fra juni 2004 med Dansk Folkeparti om en strukturreform og den efterfølgende aftalte udmøntningsplan fra september 2004.

3. Indstillinger og politiske bemærkninger

Et flertal i udvalget (udvalget med undtagelse af SF og EL) indstiller lovforslaget til vedtagelse med de stillede ændringsforslag.

Et mindretal i udvalget (SF og EL) indstiller lovforslaget til forkastelse ved 3. behandling. Mindretallet vil stemme for de stillede ændringsforslag.

Socialistisk Folkepartis og Enhedslistens medlemmer af udvalget henviser til deres politiske bemærkninger til forslag til lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd og Hovedstadens Sygehusfællesskab (L 65) og forslag til sundhedsloven (L 74).

Tjóðveldisflokkurin, Inuit Ataqatigiit, Siumut og Fólkaflokkurin var på tidspunktet for betænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i betænkningen.

En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i betænkningen.

4. Ændringsforslag med bemærkninger

Ændringsforslag

Af indenrigs- og sundhedsministeren, tiltrådt af udvalget:

Til § 4

1) I den under nr. 4 foreslåede affattelse af § 55, stk. 1, ændres »§ 75, stk. 2« til: »§ 74, stk. 2, og § 75, stk. 2-4«.

[Præcisering og konsekvensrettelse som følge af ændringsforslag til L 74]

Til § 8

2) I nr. 1 ændres »2. pkt.,« til: »4. pkt.,«.
[Redaktionel ændring]

Til § 12

3) Efter nr. 6 indsættes som nyt nummer:

»01. I § 17, stk. 2, 2. pkt., ændres »embedslægen« til: »Sundhedsstyrelsen«.«

[Redaktionel ændring]

Til § 13

4) I den under nr. 1 foreslåede affattelse af § 18 ændres i stk. 1 »§ 149« til: »§ 148«.

[Konsekvensrettelse som følge af ændringsforslag til L 74]

5) I den under nr. 1 foreslåede affattelse af § 18 ændres i stk. 2 »§ 61, stk. 2, og § 65, stk. 2« til: »§ 60, stk. 2, og § 64, stk. 2«.

[Konsekvensrettelse som følge af ændringsforslag til L 74]

6) I den under nr. 1 foreslåede affattelse af § 18 ændres i stk. 3 »§§ 66-70, 72 og 73« til: »§§ 65-69, 71 og 72«.

[Konsekvensrettelse som følge af ændringsforslag til L 74]

Til § 14

7) I den under nr. 1 foreslåede affattelse af § 14 a ændres i stk. 1 »§ 149« til: »§ 148«.

[Konsekvensrettelse som følge af ændringsforslag til L 74]

8) I den under nr. 1 foreslåede affattelse af § 14 a ændres i stk. 2 »§ 61, stk. 2, og § 65, stk. 2« til: »§ 60, stk. 2, og § 64, stk. 2«.

[Konsekvensrettelse som følge af ændringsforslag til L 74]

9) I den under nr. 1 foreslåede affattelse af § 14 a ændres i stk. 3 »§§ 66-70, 72 og 73« til: »§§ 65-69, 71 og 72«.

[Konsekvensrettelse som følge af ændringsforslag til L 74]

Ny paragraf

10) Efter § 16 indsættes som ny paragraf:

Ȥ 01

I lov nr. 295 af 27. april 2005 om fremskaffelse af humant blod til behandlingsformål (blodforsyningsloven) foretages følgende ændringer:

1. I § 4, stk. 3 og 4, ændres »amtskommunerne og Hovedstadens Sygehusfællesskab« to steder til: »regionsrådene«.

2. I § 5 ændres »Amtskommunen og Hovedstadens Sygehusfællesskab« til: »Regionsrådet«, og »amtslige donororganisation« ændres til: »regionale donororganisation«.

3. I § 12, stk. 2, ændres »Amtskommunen og Hovedstadens Sygehusfællesskab« til: »Regionsrådet«.«

[Konsekvensrettelser som følge af vedtagelsen af lov nr. 295 af 27. april 2005 (blodforsyningsloven)]

Bemærkninger

Til nr. 1

Der er tale om en præcisering af henvisningerne til bestemmelser i forslag til sundhedsloven (L 74) med henblik på at sikre fuld overensstemmelse med den gældende bestemmelse i apotekerlovens § 55, stk. 1.

Den gældende bestemmelse i apotekerlovens § 55, stk. 1, vedrørende sygehusapotekernes leveranceadgang indeholder en henvisning til sygehuslovens § 3, der definerer amternes sygehusvæsen og fastsætter regler om amternes adgang og forpligtelser til at indgå overenskomst/driftsoverenskomst med private behandlingsinstitutioner, visse private specialsygehuse og hospicer.

I forslag til sundhedsloven videreføres reglerne i sygehuslovens § 3, idet der dog af lovtekniske grunde er sket en opsplitning af reglerne på flere selvstændige bestemmelser. Dette nødvendiggør en præcisering af henvisningerne i den foreslåede ændring af apotekerlovens § 55, stk. 1, med henblik på at fastholde bestemmelsens indhold og praksis uændret.

Endvidere er der tale om en konsekvensrettelse som følge af ændringsforslag til L 74.

Til nr. 2

Ændringen er af rent lovteknisk karakter. Baggrunden for ændringen er, at der ved den seneste ændring af jordforureningsloven den 20. december 2004 blev sat to nye punktummer ind i bestemmelsen i § 57, stk. 1. Denne ændring er nu afspejlet såvel i indledningen til ændringsbestemmelsen som i selve lovteksten.

Til nr. 3

Ændringsforslaget er en konsekvens af, at sundhedsloven ophæver lov om embedslægeinstitutioner m.v., og at embedslægeinstitutionerne fremover vil være en organisatorisk del af Sundhedsstyrelsen. Bestemmelsen er ikke til hinder for, at det stedfortrædende samtykke som hidtil i praksis kan søges indhentet hos embedslægen.

Til nr. 4-9

Ændringsforslagene er en konsekvens af det ændringsforslag til L 74, forslag til sundhedsloven, som er oversendt til Folketingets Sundhedsudvalg vedrørende ophævelse af sundhedslovens § 8 om karenstid til ydelser i praksissektoren og i sygehusvæsenet, hvorved stort set alle paragrafnumre i loven bliver forrykket.

Til nr. 10

Med ændringerne sker der en tilpasning af blodforsyningsloven til den nye kommunale struktur, efter at en ny udgave af loven netop er vedtaget (lov nr. 295 af 27. april 2005 om fremskaffelse af humant blod til behandlingsformål (blodforsyningsloven)).

Bestemmelsen i nr. 1 omhandler regler om amtskommunernes levering af blod til Statens Serum Instituts forskning i og udvikling af lægemidler baseret på blod. Med ændringsforslaget overføres opgaven med levering af blod til Statens Serum Institut til regionsrådene.

Bestemmelsen i nr. 2 omhandler aftaler mellem amtskommunerne og de amtslige donororganisationer om betingelserne for at afgive og modtage blod. Med ændringsforslaget overføres opgaven med at indgå sådanne aftaler til regionsrådene og regionale donororganisationer.

Bestemmelsen i nr. 3 omhandler amtskommunernes årlige redegørelse til Lægemiddelstyrelsen om deres tapning af og anvendelse af blod. Med ændringsforslaget overføres opgaven med at udarbejde denne redegørelse til regionsrådene.

 

 

 

Inge‑Lene Ebdrup (V)  Joan Erlandsen (V)  Birgitte Josefsen (V)  Preben Rudiengaard (V)  nfmd. Jørgen Winther (V)  Birthe Skaarup (DF)  fmd. Karin Nødgaard (DF)  Helle Sjelle (KF)  Pia Christmas‑Møller (KF)  Karen Hækkerup (S)  Lone Møller (S)  Karen J. Klint (S)  Lene Hansen (S)  Charlotte Fischer (RV)  Morten Østergaard (RV)  Anne Baastrup (SF)  Pernille Rosenkrantz‑Theil (EL) 

Tjóðveldisflokkurin, Inuit Ataqatigiit, Siumut og Fólkaflokkurin havde ikke medlemmer i udvalget.

Folketingets sammensætning

 

Venstre, Danmarks Liberale Parti (V)

52

 

Enhedslisten (EL)

6

Socialdemokratiet (S)

47

 

Tjóðveldisflokkurin (TF)

1

Dansk Folkeparti (DF)

24

 

Inuit Ataqatigiit (IA)

1

Det Konservative Folkeparti (KF)

18

 

Siumut (SIU)

1

Det Radikale Venstre (RV)

17

 

Fólkaflokkurin (FF)

1

Socialistisk Folkeparti (SF)

11

 

 

 

 Bilag 1

Bilagsnr.

Titel

1

Høringsnotat fra indenrigs- og sundhedsministeren

2

Orientering om høringssvar over lovforslagene vedrørende kommunalreformen på sundhedsområdet

3

Orientering om Indenrigs- og Sundhedsministeriets tekniske gennemgang af lovforslagene vedrørende kommunalreformen på sundhedsområdet

4

Tidsplan for besvarelse af skriftlige spørgsmål

5

Oversigt over bemyndigelsesbestemmelserne i lovforslaget samt udmøntningsplanerne for disse

6

Foreløbigt fastsat tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

7

1. udkast til betænkning

8

Ændringsforslag fra indenrigs- og sundhedsministeren

9

2. udkast til betænkning

10

Ændringsforslag fra indenrigs- og sundhedsministeren

11

Nyt tidspunkt for afgivelse af betænkning over lovforslaget

12

3. udkast til betænkning