Den fulde tekst

Ændringsforslag stillet den 8. juni 2005 uden for betænkningen

Ændringsforslag

til 2. behandling af

Forslag til lov om kloning og genmodificering af dyr m.v.

[af justitsministeren (Lene Espersen)]

 

Af justitsministeren:

Til § 4

2) Datoen »1. juli 2005« ændres til: »1. oktober 2005«.

[Ændring af ikrafttrædelsestidspunktet]

Bemærkninger

Til nr. 2

Ændringsforslaget indebærer, at lovens ikrafttræden udskydes fra den 1. juli 2005 til den 1. oktober 2005.

Baggrunden for ændringsforslaget er, at Dyreforsøgstilsynet, efter at Retsudvalget har afgivet betænkning, har rettet henvendelse til Justitsministeriet vedrørende lovens ikrafttrædelsestidspunkt. Dyreforsøgstilsynet har anført, at den snarlige ikrafttrædelsesdato indebærer en række praktiske og tidsmæssige problemer, dels hvad angår den tekniske håndtering af nye ansøgningsskemaer, dels i relation til, at de virksomheder, der udfører dyreforsøg m.v., får mulighed for at indrette sig på de nye regler.