Den fulde tekst

Tillægsbetænkning afgivet af Retsudvalget den 9. juni 2005

Tillægsbetænkning

over

Forslag til navnelov

[af familie- og forbrugerministeren (Lars Barfoed)]

 

1. Ændringsforslag

Familie- og forbrugerministeren har stillet 1 ændringsforslag til lovforslaget.

2. Udvalgsarbejdet

Lovforslaget blev fremsat den 23. februar 2005 og var til 1. behandling den 10. marts 2005. Lovforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Retsudvalget. Udvalget afgav betænkning den 4. maj 2005. Lovforslaget var til 2. behandling den 10. maj 2005, hvorefter det blev henvist til fornyet behandling i Retsudvalget.

Møder

Udvalget har, efter at lovforslaget blev henvist til fornyet udvalgsbehandling, behandlet dette i 4 møder.

Spørgsmål

Udvalget har under den fornyede behandling af lovforslaget stillet 23 spørgsmål til familie- og forbrugerministeren til skriftlig besvarelse, som denne har besvaret på nær spørgsmål 34-36, som forventes besvaret inden 3. behandling, og 3 spørgsmål til videnskabsministeren, som denne har besvaret.

Deputationer

Endvidere har følgende mundtligt over for udvalget redegjort for deres holdning til lovforslaget:

Dansk Adelsforening,

Mitfamilienavn.dk.

Olav Willadsen, Glostrup, og

Christian Schow Madsen, København.

Skriftlige henvendelser

Udvalget har i forbindelse med udvalgsarbejdet modtaget 12 skriftlige henvendelser fra:

Eigil Lego Andersen, København,

Dansk Adelsforening,

Peter Arnold Busck,

LEGO,

Mette Lerche-Lerchenborg,

Christian Schow Madsen, København,

Carl Moltke, Holland,

Niels Christian Wedell-Wedellsborg, Hellerup, og

Olav Willadsen, Glostrup.

Familie og forbrugerministeren har over for udvalget kommenteret de skriftlige henvendelser pånær 2, som forventes kommenteret inden 3. behandling.

3. Indstillinger og politiske bemærkninger

Et flertal i udvalget (udvalget med undtagelse af DF) indstiller lovforslaget til vedtagelse med det stillede ændringsforslag.

Et mindretal i udvalget (DF) indstiller lovforslaget til forkastelse ved 3. behandling. Mindretallet vil stemme for det stillede ændringsforslag.

Dansk Folkeparti beklager, at de mange protester ikke er blevet hørt i regeringen.

Dansk Folkeparti er ikke tilhænger af den omfattende liberalisering, som regeringen lægger op til. Dansk Folkeparti har grundlæggende den holdning, at et navn er en vigtig del af en persons identitet, og derfor ønsker vi ikke at forringe slægtsbeskyttelsen, som lovforslaget lægger op til. Dansk Folkeparti anerkender de historiske bånd, der eksisterer i samfundet, og Dansk Folkeparti vil ikke være med til at svække de historiske bånd.

Dansk Folkeparti betragter ægteskabet som en central del af den danske kultur og ønsker, at ægteskabet bevarer sin særstilling i befolkningen såvel som i navneloven. Når regeringen lægger op til at sidestille det papirløse parforhold med ægteskabet, er det i Dansk Folkepartis øjne en nedprioritering af ægteskabet.

Dansk Folkeparti finder det ikke hensigtsmæssigt, at regeringen vil afskaffe begrebet giftenavn.

Dansk Folkeparti finder det ikke hensigtsmæssigt, at et tungtvejende argument for at liberalisere navneloven er hensynet til fremmede navneskikke. Dansk Folkeparti kan godt se behovet for en vis modernisering, men mener, at regeringen er gået for vidt.

Tjóðveldisflokkurin, Inuit Ataqatigiit, Siumut og Fólkaflokkurin var på tidspunktet for tillægsbetænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i tillægsbetænkningen.

En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i tillægsbetænkningen.

4. Ændringsforslag og bemærkninger

Ændringsforslag

Af familie- og forbrugerministeren, tiltrådt af udvalget:

Ny paragraf

1) Efter § 30 indsættes som ny paragraf:

»§ 01. Forslag om revision af loven fremsættes for Folketinget i folketingsåret 2008-09.«

[Indsættelse af revisionsbestemmelse]

Bemærkninger

Til nr. 1

Med ændringsforslaget foreslås indsat en revisionsbestemmelse i navneloven, der indebærer, at forslag om revision af loven skal fremsættes for Folketinget i folketingsåret 2008-09.

Da der er tale om en væsentlig liberalisering af de gældende navneregler, findes det naturligt, at Folketinget får lejlighed til at vurdere lovens virkning i praksis, når loven har været i kraft i 2 år. Det vil i lyset af de indhentede erfaringer kunne vurderes, om der er behov for at ændre eller justere lovens bestemmelser.

Birthe Rønn Hornbech (V)  Michael Aastrup Jensen (V)  Karsten Nonbo (V)  Søren Pind (V)  Peter Skaarup (DF)  fmd. Kim Christiansen (DF)  Hans Kristian Skibby (DF)  Tom Behnke (KF)  Charlotte Dyremose (KF)  Frode Sørensen (S)  Lissa Mathiasen (S)  Morten Bødskov (S)  Per Kaalund (S)  Elisabeth Arnold (RV)  Simon Emil Ammitzbøll (RV)  Anne Baastrup (SF)  nfmd. Line Barfod (EL) 

Tjóðveldisflokkurin, Inuit Ataqatigiit, Siumut og Fólkaflokkurin havde ikke medlemmer i udvalget.

Folketingets sammensætning

 

Venstre, Danmarks Liberale Parti (V)

52

 

Enhedslisten (EL)

6

Socialdemokratiet (S)

47

 

Tjóðveldisflokkurin (TF)

1

Dansk Folkeparti (DF)

24

 

Inuit Ataqatigiit (IA)

1

Det Konservative Folkeparti (KF)

18

 

Siumut (SIU)

1

Det Radikale Venstre (RV)

17

 

Fólkaflokkurin (FF)

1

Socialistisk Folkeparti (SF)

11

 

 

 

 Bilag 1

Oversigt over bilag vedrørende L 27

Bilagsnr.

Titel

12

Betænkning afgivet den 4. maj 2005

13

1. udkast til tillægsbetænkning

14

Henvendelse af 12/5-05 fra LEGO

15

Henvendelse af 19/5-05 fra Dansk Adelsforening

16

Henvendelse af 24/5-05 fra LEGO

17

Henvendelse af 25/5-05 fra Olav Willadsen, Glostrup

18

Henvendelse af 26/5-05 fra Dansk Adelsforening

19

Henvendelse af 26/5-05 fra Eigil Lego Andersen, København

20

Henvendelse af 29/5-05 fra Niels Christian Wedell-Wedellsborg, Hellerup

21

Henvendelse af 30/5-05 fra Mette Lerche-Lerchenborg

22

Henvendelse af 31/5-05 fra Olav Willadsen, Glostrup

23

2. udkast til tillægsbetænkning

24

Ændringsforslag fra familie- og forbrugerministeren

25

Henvendelse af 2/6-05 fra Peter Arnold Busck

26

Henvendelse af 8/6-05 fra Carl Moltke, Holland

27

Henvendelse af 9/6-05 fra Carl Moltke, Holland

28

Henvendelse af 9/6-05 fra Olav Willadsen, Glostrup, modtaget i forbindelse med foretræde 9/6-05

29

Henvendelse af 9/6-05 fra Christian Schow Madsen, København modtaget i forbindelse med foretræde den 9/6-05

 

 

Oversigt over spørgsmål og svar vedrørende L 27

Spm.nr.

Titel

10

Spm. om ministerens kommentar til henvendelse af 12/5-05 fra LEGO, til familie- og forbrugerministeren, og ministerens svar herpå

11

Spm. om ændringforslag fra Dansk Adelsforening, til familie- og forbrugerministeren, og ministerens svar herpå

12

Spm. om ministerens kommentar til henvendelsen af 19/5-05 fra Dansk Adelsforening, til familie- og forbrugerministeren, og ministerens svar herpå

13

Spm. om ministerens kommentar til henvendelsen af 24/5-05 fra LEGO, til familie- og forbrugerministeren, og ministerens svar herpå

14

Spm. om ministerens kommentar til henvendelsen af 25/5-05 fra Olav Willadsen, Glostrup, til familie- og forbrugerministeren og ministerens svar herpå

15

Spm. om ministerens kommentar til henvendelsen af 26/5-05 fra Dansk Adelsforening, til familie- og forbrugerministeren og ministerens svar herpå

16

Spm. om ministerens kommentar til henvendelsen fra Eigil Lego Andersen, til familie- og forbrugerministeren, og ministerens svar herpå

17

Spm. om ministerens kommentar til henvendelsen af 29/5-05 fra Niels Christian Wedell-Wedellsborg, Hellerup, til familie- og forbrugerministeren, og ministerens svar herpå

18

Spm. om ministerens kommentar til henvendelsen af 30/5-05 fra Mette Lerche-Lerchenborg, til familie- og forbrugerministeren, og ministerens svar herpå

19

Spm. om ministerens kommentar til henvendelsen af 31/5-05 fra Olav Willadsen, Glostrup, til familie- og forbrugerministeren, og ministerens svar herpå

20

Spm. om antal henvendelser vedr. lovforslaget, til familie- og forbrugerministeren, og ministerens svar herpå

21

Spm. om at kunne tage navne, der i dag er beskyttede, til familie- og forbrugerministeren, og ministerens svar herpå

22

Spm. om protester fra www.mitfamilienavn.dk, til familie- og forbrugerministeren, og ministerens svar herpå

23

Spm. om erfaringer fra Norge, til familie- og forbrugerministeren, og ministerens svar herpå

24

Spm. om ændringsforslag, til familie- og forbrugerministeren, og ministerens svar herpå

25

Spm. om evt. bekymringer vedr. liberalisering af navneloven, til familie- og forbrugerministeren, og ministerens svar herpå

26

Spm. om, hvilke tiltag regeringen vil komme med, til familie- og forbrugerministeren, og ministerens svar herpå

27

Spm. om ministerens kommentar til henvendelsen af 2/6-05 fra Peter Arnold Busck, til familie- og forbrugerministeren, og ministerens svar herpå

28

Spm. om slægtsforskning, til videnskabsministeren, og ministerens svar herpå

29

Spm. om at orientere sig i familieskaber, til videnskabsministeren, og ministerens svar herpå

30

Spm. om slægtsforskere, til videnskabsministeren, og ministerens svar herpå

31

Spm. om ministerens kommentar til henvendelsen af 8/6-05 fra Carl Moltke, Holland, og ministerens svar herpå

32

Spm. om ministerens kommentar til henvendelsen af 9/6-05 fra Carl Moltke, Holland, og ministerens svar herpå

33

Spørgsmålsnummeret ikke benyttet

34

Spm. om ministerens kommentar til henvendelsen af 9/-6-05 fra Olav Willadsen, til familie- og forbrugerministeren

35

Spm. om ministerens kommentar til henvendelsen af 9/6-05 fra Christian Schow Madsen, til familie- og forbrugerministeren

36

Spm. om internationale forpligtelser, til familie- og forbrugerministeren