Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om rederiers bidrag til sygesikring for
søfarende

 

I henhold til § 21, stk. 3, og § 28, stk. 2, i lov om offentlig sygesikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 509 af 1. juli 1998 (sygesikringsloven), som ændret ved lov nr. 1207 af 27. december 2003, fastsættes:

§ 1. Rederierne indbetaler bidrag til dækning af statens udgifter til sygesikringsordningen for søfarende. Rederiets bidrag beregnes som et gennemsnitsbeløb pr. søfarende forhyret på dansk skib i udenrigsfart på grundlag af statens samlede faktiske udgifter til ydelser i henhold til sygesikringslovens § 14 i det foregående kalenderår og de faktiske hyredage. For 2004 udgør rederiets acontobidrag pr. søfarende forhyret på dansk skib i udenrigsfart 1.400 kr., svarende til 3,84 kr. pr. hyredag.

§ 2. Ved udenrigsfart forstås:

1)   Fart, der overvejende finder sted mellem havne uden for et område, der i Nordsøen begrænses af meridianen 3Iøst og breddeparallellen 61Inord og i Østersøen af breddeparallellen 58Inord.

2)   Fart, der overvejende finder sted mellem havne, der er beliggende inden for det nævnte område, og havne, der er beliggende uden for det nævnte område.

3)   Bjærgningsvirksomhed, der i det væsentlige udøves uden for det nævnte område.

Stk. 2. Indre vandveje, såsom indsøer, floder og kanaler henregnes til det under stk. 1, litra 1, nævnte område, når indsejlingen er sket fra et sted på kystlinien, der er beliggende inden for området.

§ 3. Rederiets bidrag opgøres for hvert skib. Rederiet indbetaler bidrag for første halvår med et acontobeløb i maj og for andet halvår i november måned. Samtidig med acontoindbetalingen for andet halvår foretager rederierne en endelig opgørelse over de pligtige bidrag for det foregående kalenderår og indbetaler et eventuelt restbeløb eller fratrækker et eventuelt tilgodehavende.

Stk. 2. Rederiets bidrag indbetales til Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Det påhviler rederiet til Indenrigs- og Sundhedsministeriet at indberette oplysninger om bidragets beregning. Indenrigs- og Sundhedsministeriet kan pålægge det enkelte rederi at tilvejebringe yderligere oplysninger.

Stk. 3. Indbetaling og indberetning i henhold til stk. 1 og 2 sker til et af Indenrigs- og Sundhedsministeriet anvist sted her i landet.

Stk. 4. Der er udpantningsret for de beløb, der påhviler rederiet.

§ 4. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2004 og har virkning for bidrag for 1. halvår af 2004.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 816 af 14. september 1994 ophæves.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet, den 12. december 2003

Lars Løkke Rasmussen

/Kirsten Hvid